Cq-index HuisartsenzorgDovnload 369.48 Kb.
Pagina1/3
Datum23.07.2016
Grootte369.48 Kb.
  1   2   3


CQ-Index Huisartsenzorg

Rapportage van de pilot regionale implementatie CQI HuisartsenzorgHuisartsenpraktijk de Groot

Dr. C.P. van Linschoten


Drs. P. Moorer
Drs. W. Betten

maart 2010

ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV
www.argo-rug.nl
Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1. INLEIDING ............................................................................... 31.1 Inleiding ................................................................................................ 3

1.2 Het onderzoek ........................................................................................ 3

1.3 Opbouw rapport ...................................................................................... 3
HOOFDSTUK 2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK.................................................. 4

2.1 Vragenlijsten in de pilot ........................................................................... 4

2.2 Stappen in het onderzoek......................................................................... 4

2.2.1 Start-up .......................................................................................... 4

2.2.3 Rapportage...................................................................................... 5

2.2.4 Presentatie van de uitkomsten............................................................ 5

2.3 Representativiteit .................................................................................... 5

2.4 Referentiebestand ................................................................................... 5
HOOFDSTUK 3. UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK ............................................... 7

3.1 Respondenten ...................................................................................... 7

3.2 De resultaten samengevat: top 5 sterke en minder sterke punten ................ 8

3.3 De uitkomsten naar thema ..................................................................... 8

3.3.1 Toegankelijkheid ............................................................................ 9

3.3.2 Bejegening assistente ..................................................................... 10

3.3.3 Bejegening huisarts ........................................................................ 11

3.3.5 Zorg op maat ................................................................................. 13

3.3.6 Overige items ................................................................................ 15

3.4 Totaaloordeel ....................................................................................... 17

3.5 Scores op thema’s................................................................................. 18
BIJLAGE 1 OPMERKINGEN .................................................................................. 19
HOOFDSTUK 1. INLEIDING


1.1 Inleiding
Deze rapportage bevat de uitkomsten van een meting met de CQ Index Huisartsenzorg
Overdag in Huisartsenpraktijk de Groot. De meting vond plaats in het kader van een pilot
‘regionale implementatie CQ Index huisartsenzorg’, uitgevoerd door ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV en Nivel. De Consumer Quality Index (CQ Index) is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg.

1.2 Het onderzoek
De CQI werd uitgereikt aan 200 patiënten die de praktijk bezochten.
Alleen patiënten van 18 jaar en ouder, en jonger dan 70 jaar werden voor het onderzoek uitgenodigd.
1.3 Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 wordt de uitvoering van het onderzoek in Huisartsenpraktijk de Groot beschreven. Vanaf hoofdstuk 3 worden de uitkomsten gepresenteerd. De uitkomsten worden samengevat in het begin van het hoofdstuk: wat zijn de sterke punten van Huisartsenpraktijk de Groot, wat zijn de minder sterke punten? Deze Top-5 lijsten kunnen een aangrijpingspunt voor verbetering bieden.

HOOFDSTUK 2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd in Huisartsenpraktijk de Groot.2.1 Vragenlijsten in de pilot
Voor het uitvoeren van het patiëntervaringsonderzoek in de huisartsenpraktijk zijn de volgende vragenlijsten gebruikt:

o Vragenlijst ervaringen met de kwaliteit van de huisartsenzorg. CQ-index

huisartsenzorg overdag versie 2.0 april 2009

De CQ-index huisartsenzorg overdag betreft een gestructureerde vragenlijst: de meeste vragen hebben de volgende antwoordmogelijkheden: nooit – soms – meestal - altijd. De Europep is eveneens een gestructureerde vragenlijst met antwoordmogelijkheden op een

5-puntsschaal, variërend van ‘slecht’ tot ‘uitstekend’.


Voor elk van de onderzoeken geldt dat deelname anoniem is: uitkomsten zijn nooit terug te leiden tot patiënten. In de rapportage wordt tevens de anonimiteit van medewerkers uit de huisartsenpraktijk gewaarborgd.

2.2 Stappen in het onderzoek
Het onderzoek is volgens de volgende stappen uitgevoerd:
- de start-up
- de meting
- rapportage
- presentatie van de uitkomsten

2.2.1 Start-up
De huisartspraktijk is door een medewerker van onderzoeksbureau ARGO
bezocht. Met assistente/huisarts werd het doel van het onderzoek besproken veldwerkprotocol en de planning besproken.
2.2.2 De meting
200 Patiënten van de praktijk werden benaderd voor het onderzoek. De methode van veldwerk was afhankelijk van de ‘proefopstelling’ die bij de praktijk werd onderzocht (zie

1.2). Bij de varianten waar sprake was van het per brief benaderen van een steekproef
van respondenten, werd de verzending door ARGO verzorgd; bij de varianten waar vragenlijsten werden uitgedeeld, vond het veldwerk in de praktijk plaats.

2.2.3 Rapportage
Na de meting in de huisartsenpraktijk werden de gegevens (indien nodig) ingevoerd en geanalyseerd met SPSS 17.0 en is een rapportage gemaakt. De thema’s uit de vragenlijst vormen de kapstok voor het presenteren van de uitkomsten. Zie verder de leeswijzer bij de grafieken.

2.2.4 Presentatie van de uitkomsten
Het onderzoek is afgerond met een presentatie van de uitkomsten. Naast uitleg over de uitkomsten is op interactieve wijze ingegaan op de vraag hoe verbeterpunten te identificeren zijn en hoe deze tot concrete verbeteracties uitgewerkt kunnen worden.

2.3 Representativiteit
Bij de proefopstellingen waar sprake was van het uitdelen van vragenlijsten, is de huisarts gevraagd om gegevens aan te leveren over de bezoekers aan de praktijk gedurende de veldwerkperiode, alsmede aan te geven welke patiënten de vragenlijst/codekaart hebben geweigerd. Bij de proefopstellingen waar een steekproef werd getrokken kan de representativiteit worden onderzocht met behulp van gegevens uit het steekproefkader.

2.4 Referentiebestand
Met het oog op mogelijke verschillen in response, en de gevolgen daarvan voor de beoordeling van de huisartspraktijk, is ervoor gekozen voor een vergelijking met alle praktijken uit het pilotonderzoek. Dit houdt in dat er steeds met 40 praktijken wordt vergeleken.

2.5 Leeswijzer bij de grafieken
Vanaf hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd. De uitkomsten van de onderzoeken worden zoveel mogelijk grafisch weergegeven. De hoofdstukken met uitkomsten zijn ingedeeld volgens de thema’s uit de vragenlijst; per thema worden de relevante vragen gepresenteerd. De thema’s zijn:

- Toegankelijkheid


- Assistente
- Bejegening
- Communicatie
- Zorg op maat
- Niet thema gebonden items

Sommige vragen in de grafieken/tabellen zijn van een * voorzien. Dit zijn negatief geformuleerde vragen die omgecodeerd worden. Daardoor verwijst het % groen naar een positieve uitkomst.Horizontale staafdiagrammen
De uitkomsten op de vragen per thema worden in horizontale staafdiagrammen weergegeven. Op de meeste vragen kan worden geantwoord met: altijd – meestal – soms – nooit (als geldige antwoordmogelijkheden). Op andere vragen met: ja –nee. De hele staaf is 100%. Aangegeven wordt het percentage mensen dat de vraag met

‘altijd’ (of ja) heeft beantwoord (groen), het percentage mensen dat vraag met ‘meestal’ heeft beantwoord (wit) en het percentage mensen dat de vraag met ‘soms’ of ‘nooit’ (of nee) heeft beantwoord (paars). Op die manier is per thema in één oogopslag te zien welke vragen hoog scoren (veel groen) en welke vragen minder hoog (veel paars).

Links van de staaf is de vraag opgenomen, en het aantal mensen dat een geldig antwoord heeft gegeven op de vraag (n=….).

De lijngrafiek
In de rapportage worden de scores van de praktijk vergeleken met de andere praktijken. Naast de score van de praktijk zelf (donkerblauwe lijn) is de gemiddelde score van andere praktijken te zien (paarse lijn). Ook de maximale (lichtblauwe lijn) en minimale (gele lijn) scores van andere praktijken worden weergegeven. De lijn geeft het percentage ‘altijd’ op een vraag aan.

HOOFDSTUK 3. UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK
3.1 Respondenten
In tabel 1 is de respons weergegeven.Tabel 1: respons

n/%


aantal uitgedeelde of verzonden codes/vragenlijsten 200 aantal internet retour 0 aantal vragenlijsten schriftelijk retour 76 aantal vragenlijsten internet en schriftelijk retour 76 responsepercentage 38,0
In tabel 2 zijn enkele achtergrondgegevens van de patiënten samengevat: de leeftijd

(het % patiënten ouder dan 64 jaar), het geslacht (het % vrouwen) en het opleidingsniveau (% geen of lager onderwijs)

Tabel 2: Achtergrondkenmerken patiënten%

% vrouwen

70,4

% 65+

26,8

% lager of geen onderwijs

7,5

% autochtonen

92,1

% Nederlands sprekend

100,0

% goede gezondheid

83,3

% goede geestelijke/psychische gezondheid

93,1

In tabel 3 is aangegeven of er met andere hulpverleners uit de praktijk contact is


geweest.Tabel 3: contact andere hulpverleners

39. andere hulpverleners

n %

nee 39 54,9 ja, met de (gespecialiseerd) verpleegkundige 4 5,6 ja, met de diabetesverpleegkundige 5 7,0ja, met de praktijkondersteuner 14 19,7 anders, namelijk: 13 18,3 totaal 71 100,0

In de volgende paragrafen worden de uitkomsten van het onderzoek onder de patiënten van Huisartsenpraktijk de Groot gepresenteerd. Eerst worden de belangrijkste resultaten samengevat. Vervolgens worden per thema de uitkomsten weergegeven. In de laatste paragraaf zijn de opmerkingen, suggesties en verbeterpunten opgenomen, zoals die zijn benoemd door de patiënten.3.2 De resultaten samengevat: top 5 sterke punten en top 5 minder sterke punten

In de Top 5 lijsten is in één oogopslag wat de sterke punten en wat de minder sterke punten zijn van Huisartsenpraktijk de Groot volgens de patiënten.

Voor het opstellen van deze Top 5 is per vraag het percentage ‘altijd’ genomen. De Top 5 sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen ‘altijd’ hebben geantwoord.

Tabel 4: top 5 sterke punten

%

1.

18. Kunnen mensen in de wachtkamer horen of zien wat er in de spreek- of onderzoekskamer gebeurt?*

100,0

2.

20. Luisterde uw huisarts aandachtig naar u?

98,6

3.

34. Behandelde uw huisarts u met respect?

97,3

4.

13. Behandelde de assistente u met respect?

95,8

5.

22. Nam uw huisarts u serieus?

91,8

De Top 5 minder sterke punten bestaat uit de vragen waarop het minste aantal mensen


‘altijd’ heeft geantwoord.

Tabel 5: top 5 minder sterke punten

%

1.

19. Hielp uw huisarts u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd?

9,6

2.

36. Zorgde de behandeling van uw huisarts ervoor dat uw gezondheidsproblemen verminderden?

18,6

3.

33. Bood uw huisarts u hulp aan bij het voorkómen van ziekten of bij het verbeteren van uw gezondheid?

39,4

4.

28. Informeerde uw huisarts u over mogelijke bijwerkingen van de voorgeschreven geneesmiddelen?

42,4

5.

29. Maakte uw huisarts u duidelijk waarom het belangrijk was zijn/haar instructies/advies op te volgen?

52,2

In de laatste Top 5 staan de vragen of onderwerpen die door patiënten het belangrijkst worden gevonden. Deze rangorde is vastgesteld in het onderzoek naar de ontwikkeling van de CQ Index Huisartsenzorg (Nivel, 2007). Daarbij is telkens gevraagd of men dit een belangrijke vraag vindt.Tabel 6: top 5 belangrijkste onderwerpen

%

1.

37. Had u vertrouwen in de deskundigheid van uw huisarts?

84,7

2.

18. Kunnen mensen in de wachtkamer horen of zien wat er in de spreek- of onderzoekskamer gebeurt?*

100,0

3.

22. Nam uw huisarts u serieus?

91,8

4.

23. Gaf uw huisarts u begrijpelijke uitleg over de resultaten van onderzoek?

84,7

5.

20. Luisterde uw huisarts aandachtig naar u?

98,6


3.3 De uitkomsten naar thema
Op basis van de verschillende thema’s in de vragenlijst volgen nu de resultaten per vraag.

3.3.1 Toegankelijkheid
De antwoorden op de vragen met betrekking tot de toegankelijkheid van de huisartspraktijk staan in de grafieken 1a en 1b. Wordt de telefoon binnen 2 minuten

opgenomen? Kan de patiënt zo nodig binnen 24 uur bij de huisarts terecht?


Grafiek 1a: toegankelijkheid huisarts
0% 25% 50% 75% 100%


5. Kreeg u binnen 2 minuten iemand aan de telefoon als u overdag de huisartspraktijk belde? (n=72)

9. Kon u als u het nodig vond binnen 24 uur op het spreekuur terecht? (n=68)

11. Hebt u te veel moeite moeten doen om snel op het spreekuur terecht te kunnen?* (n=69)

12. Was het mogelijk om op redelijke termijn een afspraak te krijgen met uw eigen huisarts? (n=73)


54,2
70,6

69,9


88,4
43,1
26,5

24,7
2,8

2,9

11,6 0,0


5,5

altijd meestal nooit/soms
19. Hielp uw huisarts u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd? (n=73)
9,6
49,3
41,1Grafiek 1b: vergelijking toegankelijkheid
100

75

50

Huisarts gem min. max.
25

05. Kreeg u binnen 2 9. Kon u als u het nodig 11. Hebt u te veel moeite 12. Was het mogelijk om 19. Hielp uw huisarts u minuten iemand aan de vond binnen 24 uur op het moeten doen om snel op op redelijke termijn een binnen 15 minuten na de telefoon als u overdag de spreekuur terecht? het spreekuur terecht te afspraak te krijgen met uw afgesproken tijd?

huisartspraktijk belde? kunnen?* eigen huisarts?3.3.2 Bejegening assistente

Hoe beoordelen de patiënten de contacten met de assistente? In de grafieken 2a en 2b zijn aspecten van het contact weergegeven.
Grafiek 2a: bejegening assistente
0% 25% 50% 75% 100%


3. Vond u de artsen en andere medewerkers van uw

huisartspraktijk behulpzaam? (n=73)

6. Als u overdag met de huisartspraktijk belde, werd u dan goed geholpen? (n=72)
7. Hebt u het als een probleem ervaren dat u eerst uw verhaal aan de assistente moest vertellen voordat u in contact kon komen met uw huisarts?* (n=73)
8. Beoordeelde de assistente goed dat u een afspraak nodig had met de arts? (n=72)

13. Behandelde de assistente u met respect? (n=72)
86,3

13,7 0,

86,1

13,9 0,

60,3

35,6

4,1

70,8

26,4 2

,8

95,8

4,20,

80,6

19,4 0,


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina