Cruquiusweg 5 1019 at amsterdamDovnload 117.21 Kb.
Pagina1/3
Datum26.08.2016
Grootte117.21 Kb.
  1   2   3Bezoekadres


Cruquiusweg 5

1019 AT Amsterdam

Postbus 380

1000 AJ Amsterdam

Telefoon 020 608 0711

Fax 020 694 1936

www.zeeburg.amsterdam.nl
CONCEPTVERSLAG RAADSVERGADERINGDatum : 03-07-2007

Aanvang : 20:00 uur

Locatie : Raadzaal Stadsdeel Zeeburg
Aanwezig

 

Voorzitter

Linda Maasdijk (PvdA)

PvdA

Mustapha Aemarouch, Herbert de Bruijne, Natalie Kramp, Sander Luiijf, Guillaumine Nelom,

Jan Rumph, Peter SijtsmaVVD

Yasar Arik, Dirk Hanke, Jan Stronks, Olav Wagenaar

GroenLinks

Herman Huijzen, Astrid Kuiper, Trinet Onvlee

SP

Helmie Bijleveld, Mark van Dongen, Jeroen Zonneveld

D66

Karin de Moes

DB

Fatima Elatik (PvdA), Jan Hoek (GroenLinks), Nico Papineau Salm (PvdA), Dennis Straat (VVD)

Insprekers

Dhr. Nanninga, mw. Riemersma, mw. van Ginkel, dhr. Jaspers, dhr. Houtman

Griffier

Liesbeth Ottes

Notulist

Tim Manders

Afwezig

Erik Terheggen (D66), Bert Pots (PvdA)1. Opening en mededelingen

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en meldt de afwezigen af.


Mededelingen voorzitter:

  • De begrotingsbehandeling in november vindt plaats in twee delen. Een extra raadsvergadering zal plaatsvinden op maandag 19 november.

  • Op 29 september vindt het door het Actieprogramma Lokaal Bestuur en VNG georganiseerde congres ‘De Raad in actie’ plaats.

  • Bij wijze van proef (i.h.k.v. de nieuwe werkwijze) worden vergaderrichttijden voorafgaande aan de bespreking van de agendapunten bekendgemaakt.

  • Een setje met bij de raadsvoorstellen horende besluiten is als extra service van de griffie uitgedeeld.

  • Verzoek aan raadsleden om tijdens schorsingen en pauzes niet luidruchtig te zijn en sigarettenpeuken in de asbak te deponeren i.p.v. op straat.


2. Insprekers

 

Dhr. Nanninga m.b. agendapunt 3

Dhr. Nanninga, die de raadsleden reeds per brief heeft geïnformeerd, vraagt zich af of pleziervaartuigen langer dan 12 meter de ligplaatscapaciteit daadwerkelijk opslokken, aangezien bootjes in de praktijk liever naast zijn vaartuig afmeren dan aan de kade. Hij benadrukt dat het ook om schepen gaat van minstens 50 jaar oud, waarvan de commissie historische vaartuigen op grond van gedegen expertise vindt dat die behouden moeten blijven. Met het voorstel erkent het DB zijns inziens dat het eind 2004 op zijn minst voorbarig was om de toen lopende 9 à 12 ontheffingen niet meer te verlengen. Het verzoek is, gezien de beschikbare ruimte, om de 9 à 12 schepen alsnog een ontheffing te verlenen en ze langszij te leggen, i.p.v. het willekeurige aantal van 10 schepen aan te houden middels een uitlotingssysteem. [Zie Bijlage voor volledige inspraakreactie.]

 

Mw. Riemersma m.b.t. agendapunt 4

Mw. Riemersma merkt op dat het voor de leefbaarheid rondom woon/werkproject Vrijburcht van belang is dat er voldoende wateroppervlak behouden blijft. De zone is n.a.v. eerdere inspraakreacties al versmald van 60 naar 40 meter breed, waardoor het water 80 meter breed zou zijn. Uit metingen blijkt echter dat het geheel 100 i.p.v. 120 meter breed is, waardoor er nog maar 60 i.p.v. 80 meter wateruitzicht behouden blijft. Het verzoek is om de ecologische zone te versmallen tot 20 meter waardoor er alsnog 80 meter water overblijft.

 

Mw. van Ginkel m.b.t. agendapunt 4

Mw. van Ginkel, bewoonster woonark Diemerzeedijk, maakt bezwaar tegen de gedwongen verplaatsing van woonarken. Het is haars inziens onterecht dat de verplaatsing als ‘wenselijk’ wordt gekenschetst, aangezien de bewoners hier heel ander over denken. Al meer dan 15 jaar is er onduidelijkheid over de plannen en is er nooit een duidelijk en concreet aanbod gedaan. Toegezegde gesprekken tussen Stadsdeel en bewoners (in mei 2007) hebben nooit plaatsgevonden. De gedoogvergunning is al 3 keer verlengd, de laatste keer zonder aanvraag en betaling. Haars inziens hebben de bewoners dus allang recht op ligplaatsvergunningen, die al jaren zonder goede redenen geweigerd worden. De bewoners worden helaas overal buiten gehouden en niet betrokken bij de voor hen nadelige plannen. Zij wijst erop dat de boten en tuintjes geen bezwaar waren toen de huidige campingeigenaar de camping overnam, anders had hij de camping niet moeten overnemen. Tenslotte geeft ze aan zich niet te kunnen voorstellen dat de commissie die de subsidie voor de ecologische verbindingszone beschikbaar heeft gesteld voor ogen had dat het enige dier dat nog zal floreren de toeristische backpack-brulkikker is, die de rust in het gebied ernstig zal verstoren.

 

Dhr. Jaspers m.b.t. agendapunt 4

Dhr. Jaspers geeft aan dat bewoning op het water niet meer weg te denken is uit Amsterdam. De 9 boten die soms al meer dan 25 jaar aan de Diemerzeedijk liggen, zouden wegmoeten i.v.m. de uitbreiding van de camping en de aanleg van de ecologische verbindingszone. De gedoogbeschikking is door de bewoners niet geaccepteerd, omdat daarin juist stond dat ze zouden moeten verdwijnen. Het is bezwaarlijk dat er nog geen plan van aanpak gereed is en er niet overlegd is met bewoners, zoals eerder is toegezegd. Sinds 1992 zijn de woonbootbewoners tegengewerkt en van het kastje naar de muur gestuurd. De tuintjes en dichtbegroeide plekken worden juist door de dieren benut om hun toevlucht te vinden naar de zandstoring aan de andere kant van de dijk. Ook voor de sociale controle in het gebied zijn de woonboten van belang. Op het stille stukje Amsterdam fietsen steeds meer mensen naar IJburg, wat voor een vorig DB reden was om de boten te laten liggen. Hij wijst op nadelen m.b.t. de camping, o.a. geplaatste fietsen op de brug en auto’s en caravans op de dijk in de zomer. Ook werkt de aanwezigheid van de woonboten mogelijke overlast tegen, zoals wildkamperen en door campinggasten veroorzaakte overlast. De uitbreiding van de camping staat los van de EVZ-plannen terwijl de camping wel midden in de zone ligt. Hij wijst op de plannen van dhr. Houtman m.b.t. de ligging van de camping. Het is niet erg prettig voor de dieren dat de camping het hele jaar open is. Een gedeelte van de camping zal overstroomd worden i.v.m. de ecozone. In de geraamde kosten voor de realisatie van de EZ bij Bovendiep is geen rekening gehouden met het goedkoper kunnen verwerven van zand van IJburg en de beschikbaarheid van restzand vanuit het project Verbreding Diemerzeedijk. Ook is de verwachting dat een andere manier van aanbesteding een kostenbesparing zal opleveren. In plaats van zand is er echter puin op de dijk gestort. Het verzoek is om de plannen m.b.t. de derde en vierde fase nog eens te overdenken vanwege de grote hoeveelheid onzekerheden.
Dhr. Houtman m.b.t. agendapunt 4

Dhr. Houtman geeft aan het inspreeksysteem niet goed te vinden werken en is positief over de invoering van de politieke avond. Hij heeft eerder een voorstel (zienswijze) gedaan m.b.t. verplaatsing van de camping. Hij betreurt het dat het DB zijn argumenten en waarschuwingen slechts voor kennisgeving heeft aangenomen of heeft verdraaid, en dat de Raad nu toestemming voor verplaatsing moet geven voordat er een inspraakvond over is georganiseerd. Het bevreemdt hem dat delen van het project al uitgevoerd worden voordat de Raad definitief heeft besloten. Zo zijn er reeds delen van het moeras langs de oever van de Diemerzeedijk net onder de waterlijn aangelegd voordat de Commissie zich hierover heeft uitgesproken en voordat er ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en er vergunningen zijn afgegeven. Het DB zegt alleen uit te voeren wat de Raad heeft opgedragen. Hij gaat ervan uit dat dit ook hier het geval is. Het DB vraagt nu om toestemming om de plangrenzen van het Bestemmingsplan Nieuwe Diep te verleggen, waarschijnlijk i.v.m. de verantwoording die het DB volgende week moet afleggen op een hoorzitting omtrent de Flora- en faunawet en hierop dan kan aanvoeren dat de wens van de Raad is gevolgd. Hij wil een voorstel doen dat volgens hem een hoop problemen oplost of voorkomt, miljoenen bespaart en een voor eenieder bevredigende uitkomst biedt. Hij heeft de raadsleden hierover al geschreven en een zienswijze ingediend. De essentie van het voorstel is de verplaatsing van de camping naar de voorzijde i.p.v. langs de dijk, waardoor de woonboten kunnen blijven liggen, stoorelementen afwezig zullen zijn en een deel van de paargronden van de vissen langs de dijk behouden wordt voor het huidige ecologische systeem. Ook zou dit veel kosten besparen omdat de compensatie in de vorm van aan te leggen eilanden niet meer nodig zou zijn. Door de camping naar een andere locatie te verplaatsen zou rust in het gebied gecreëerd worden en wordt de doelstelling behaald om de ecologische zone te verbeteren en versterken.Reactie: GroenLinks Astrid Kuiper vraagt dhr. Houtman om zijn plannen (via de griffie) naar het DB te zenden. Ze bedankt hem voor de hoeveelheid informatie die hij haar heeft toegezonden, die zij aandachtig heeft bekeken. Zij begrijpt de mate van onzekerheid waarin hij verkeert en wenst hem veel sterkte toe.
3. Uitgangspunten Regeling Tijdelijke Ontheffing pleziervaartuigen langer dan 12 meter
Eerste termijn

PvdA Herbert de Bruijne dient het amendement Uitgangspunten Regeling Tijdelijke Ontheffing pleziervaartuigen langer dan 12 meter (samen met GroenLinks) in waarin wordt voorgesteld om de 3 categorieën verder op te splitsen in 6 categorieën, namelijk: 3 a-categorieën: historische schepen en monumenten, en 3-b categorieën: overige schepen. Hierdoor wordt de voorkeur voor historische schepen vastgelegd. [Zie Bijlage voor moties en amendementen]. Ook dient hij (samen met GroenLinks) de motie Uitgangspunten Regeling Tijdelijke Ontheffing pleziervaartuigen langer dan 12 meter in waarin het DB wordt verzocht om binnen een jaar met voorstellen te komen om het aantal ligplaatsen voor pleziervaartuigen langer dan 12 meter uit te breiden door bijvoorbeeld toe te staan dat boten langszij of kopvoor worden gelegd.

GroenLinks Astrid Kuiper voegt toe dat in de toekomst wellicht onderzocht kan worden of er behoefte is aan een haven voor historische vaartuigen.

SP Mark van Dongen geeft aan het eens met de uitgangspunten te zijn en het amendement en de motie te zullen steunen. Hij vraagt zich n.a.v. de motie af om hoeveel vaartuigen het precies gaat. Hij stelt voor om die schepen die nu al onder categorie 1 en 2 vallen in ieder geval te faciliteren.

VVD Jan Stronks vermoedt dat het verder opsplitsen van de categorieën onduidelijkheid en bureaucratie in de hand werkt. De door het DB voorgestelde criteria zijn rechtvaardig, objectief en toetsbaar. Het DB heeft al toegezegd om te onderzoeken of er in de toekomst meer ligplaatsen gecreëerd kunnen worden en daarom vindt de VVD de motie enigszins overbodig. Hij wacht de reactie van de wethouder af. GroenLinks Astrid Kuiper meldt dat het DB alleen heeft toegezegd om te onderzoeken of er meer boten toegestaan kunnen worden. In de motie wordt gevraagd om met voorstellen te komen om ook daadwerkelijk meer boten toe te staan.

DB Dennis Straat geeft aan goed uit de voeten te kunnen met de motie. Juridisch is het in ieder geval wel mogelijk om een aantal extra schepen eventueel toe te laten. Hij zou graag nog van gedachten wisselen over de opties en komt binnen een jaar terug op de mogelijkheden en beperkingen, en de hoeveelheid schepen in verschillende categorieën. Hij is van mening dat het opsplitsen van de categorieën nuttig kan zijn i.v.m. de rangschikking. Echter, uit de motie blijkt niet wat precies onder historiciteit wordt verstaan. T.b.v. de helderheid is het van groot belang dat er zeer duidelijke en objectieve criteria worden aangehouden m.b.t. de historiciteit van vaartuigen, bijvoorbeeld de criteria van het Nationaal Register Varende Monumenten. Dat betekent dat schepen die net niet aan de criteria voldoen niet als historisch schip kunnen worden aangemerkt en er niet meer gediscussieerd hoeft te worden over individuele gevallen waarbij net niet aan de criteria wordt voldaan. Het DB geeft er de voorkeur aan de categorieën niet verder op te splitsen en raadt aan om het historiciteitscriterium scherp te definiëren, indien de meerderheid van de Raad toch instemt met het amendement.
Tweede termijn

GroenLinks Astrid Kuiper geeft aan dat varende monumenten aan strenge criteria gebonden zijn. De historische vaartuigen zijn net niet monumentaal. Er zijn commissies die de historische waarde van vaartuigen kunnen beoordelen. De monumenten moeten haars inziens voorrang krijgen. Zij stelt voor om samen met de wethouder de exacte criteria m.b.t. historiciteit nader te bepalen.

PvdA Herbert de Bruijne vermoedt dat de normen van het Nationaal Register Varende Monumenten te streng zijn en denkt aan beoordeling door de commissie van behoudzaken of selectie op basis van jaartallen. Eventueel kan er een welstandscommissie in het leven geroepen worden. Hij vraagt een schorsing aan om met GroenLinks te overleggen over de definiëring van het begrip ‘historiciteit’.

SP Mark van Dongen vraagt of het amendement niet in deze vorm aangenomen kan worden, waarna er later een preciezere definitie en criteria m.b.t. historiciteit worden vastgelegd. PvdA Herbert de Bruijne is van mening dat er nu duidelijkheid moet komen over de te hanteren richtlijnen. SP Mark van Dongen vraagt of het een mogelijkheid is om een motie van het amendement te maken. DB Dennis Straat geeft aan dat de opsplitsing in a- en b-categorieën alleen zinvol is als duidelijk wordt wat precies onder historiciteit wordt verstaan.
[Schorsing op verzoek van de PvdA: 20.52 – 20.57 uur.]
PvdA Herbert de Bruijne stelt voor om m.b.t. het historiciteitscriterium, binnen de drie categorieën voorrang te verlenen aan vaartuigen, die vallen onder het Nationaal Register Varende Monumenten of het Nationaal Bestand Historische Vaartuigen. De rest valt onder categorie 1b, 2b of 3b.

DB Dennis Straat geeft de voorkeur aan het niet verder opsplitsen van de categorieën, maar kan uit de voeten met de zijns inziens objectieve criteria die maken dat een schip onder een a-categorie valt als aan de richtlijnen van het Nationaal Register Varende Monumenten of het Nationaal Bestand Historische Vaartuigen voldaan wordt.
Stemming amendement Uitgangspunten Regeling Tijdelijke Ontheffing pleziervaartuigen langer dan 12 meter [PvdA en GroenLinks]: het amendement wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen, met inachtneming van de in de tweede termijn gegeven toelichting op het historiciteitscriterium [D66 afwezig gedurende de stemming].
Stemming motie Uitgangspunten Regeling Tijdelijke Ontheffing pleziervaartuigen langer dan 12 meter [PvdA en GroenLinks]: de motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld met inachtneming van het aangenomen amendement van PvdA en GroenLinks (inclusief interpretatie van ‘historiciteit’ volgens de tweede termijn) en de aangenomen motie van PvdA en GroenLinks.
4. Definitief ontwerp Ecologische Verbindingszone Bovendiep
Eerste termijn

D66 Karin de Moes dient de motie Rietstrook in waarin ze voorstelt om de Rietstrook tegenover Vrijburgt maximaal 30 i.p.v. 40 meter breed te laten zijn waardoor er meer uitzicht op het water behouden blijft. Zij vraagt of het klopt dat de breedte van het water 100 i.p.v. 120 meter is zoals inspreekster mw. Riemersma beweert [ook SP en PvdA vragen naar de correcte maatvoering]. Zij benadrukt dat D66 de verbindingszone van groot belang vindt en geeft aan de motie in te zullen trekken als het DB aangeeft dat 40 meter het absolute minimum is om de ecologische verbindingszone functioneel te laten zijn.

SP Mark van Dongen vraagt in hoeverre er al voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, terwijl er nog geen besluit is genomen. Hij vraagt naar het plan van aanpak m.b.t. de verplaatsing van de woonboten en wijst op de toezegging dat er in samenspraak met de woonbootbewoners maatwerk geleverd zou worden. Hij vindt het kwalijk dat toegezegde gesprekken nog niet hebben plaatsgevonden. Hij verwacht dat de toezeggingen nagekomen worden voordat de derde fase ingaat. Hij verwacht ook dat het DB de Raad op de hoogte houdt over de ontwikkelingen m.b.t. de camping en woonboten. De SP gaat akkoord met het definitieve ontwerp.

GroenLinks Astrid Kuiper is positief over het willen voeren van de regierol door het Stadsdeel. Bij voorkeur wordt het gehele ontwerp opgenomen in het Bestemmingsplan, maar Rijkswaterstaat en Provincie zullen hier vermoedelijk niet mee instemmen. Zij maakt zich zorgen over het groengebied van Waterland tot en met Gooij, waarbij deze zone van cruciaal belang is en een brede rietstrook nodig is t.b.v. voortplanting en voortbeweging van de dieren. GroenLinks stemt dan ook niet in met de motie van D66. Zij merkt op dat het water bij Vrijburcht geen officieel zwemwater is en dat het faciliteren van zwemwater met zich mee zou brengen dat er geen vissen meer zouden overblijven vanwege de dan verplichte desinfectie van het water. Zij zal de ontwikkelingen inzake de woonboten kritisch blijven volgen.

VVD Jan Stronks is positief over het project, dat het gebied tot een interessant onderdeel van het stadsdeel kan maken. Door de aanleg van fiets- en wandelroutes, ontsluiting van bedrijven en de aanleg van een rietkraag is er een goede balans gevonden tussen recreatie, toerisme en de bescherming van zeldzame dieren. Evenals GroenLinks wil de VVD in deze precaire balans niet het risico lopen dat gepaard gaat met het versmallen van de rietkraag. Wel heeft de VVD begrip voor de problemen van de bewoners van Vrijburcht. I.v.m. de te verwachten overlast als gevolg van waterscooters en motorboten vraagt hij het DB om hier goed op te handhaven. Tenslotte geeft hij aan ervan uit te gaan dat de wethouder zich aan zijn woorden houdt en afspraken over het in gesprek gaan met woonbootbewoners en het leveren van maatwerk nakomt [PvdA sluit zich hierbij aan].

PvdA Herbert de Bruijne stemt in met het voorliggende voorstel.

DB [Rietkraag] Dennis Straat geeft aan dat de rietkraag op basis van inspreekreacties al is teruggebracht van 60 naar 40 meter. Het is moeilijk te zeggen wat de absolute minimumbreedte is, maar het verder versmallen ervan zal onvermijdelijk nadelige gevolgen hebben op het gebied van ecologie. T.b.v. het uitzicht vanaf Vrijburcht worden er ook poelen aangebracht voor de stortstenen rand. De breedte van het water is van oever tot oever gemeten wellicht 100 meter. Het Stadsdeel heeft gemeten van voetbrug tot voetbrug. Dat betekent dat een stuk land dat al voor een deel onder de brug ligt straks ook bij de 40 meter betrokken zal worden.

[Woonboten; werkzaamheden dijk; waterscooters] De verplaatsing van de woonboten vormt geen onderdeel van dit plan en zal apart terugkomen. Het DB en de Raad hebben al eerder uitgesproken dat het uitgangspunt is dat de boten weggaan. Er zal een plan van aanpak gemaakt worden waarbij de 9 boten individueel worden behandeld en gekeken wordt hoe de verplaatsing mogelijk is te maken, wat de wensen zijn en in hoeverre er gefaseerd moet worden in de aanloop naar fase 4. Tijdens de inspraakavond heeft hij nadrukkelijk aangegeven van mening te zijn dat de 9 boten wegmoeten. Hij betreurt het dat gesprekken met de individuele bewoners niet voor de zomer hebben plaatsgevonden en zegt toe na de zomervakantie met de bewoners in gesprek te zullen treden. Werkzaamheden aan de Diemerzeedijk hebben zijns inziens betrekking op de verbreding van de dijk i.h.k.v. de verbreding van de dijk als voetgangers- en fietsroute. Hij zal met Nico Papineau Salm bespreken welke maatregelen er zijn te treffen om goed te kunnen handhaven op overlast a.g.v. waterscooters en motorvaartuigen.
Tweede termijn

D66 Karin de Moes merkt op begrepen te hebben dat 40 meter geen minimumvereiste is en handhaaft daarom de motie. GroenLinks Astrid Kuiper benadrukt dat de ketting zo zwak is als de zwakste schakel. Zij zal dan ook niet instemmen met de motie. SP Mark van Dongen vult aan dat een gedeelte van die 40 meter ook een deel land (onder de brug) behelst, waardoor het wateroppervlak dat uiteindelijk aan het zicht onttrokken wordt zal meevallen [PvdA en VVD sluiten zich hierbij aan].

PvdA Herbert de Bruijne vraagt wanneer het plan van aanpak m.b.t. de verplaatsing van de woonboten gereed zal zijn. DB Dennis Straat antwoordt na de vakantie gesprekken te zullen voeren met de woonbootbewoners. Afhankelijk van het verloop hiervan zal het plan van aanpak gereedkomen. Hij stelt voor om het plan van aanpak op de bestuurlijke termijnagenda te plaatsen.
Stemming motie Rietstrook [D66]: de motie wordt verworpen met 1 stem voor [D66] en 18 stemmen tegen [SP, PvdA, VVD, GroenLinks].
Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld.
5. Voorjaarsnota 2007
Eerste termijn

SP Jeroen Zonneveld complimenteert de ambtenaren die de Voorjaarsnota hebben opgesteld met hun werk en de verbetering van de financiële stukken. De SP kan instemmen met de nota en de beslispunten 1 t/m 5. De leegstand van De Schijf baart hem zorgen en hij benadrukt dat het zoeken van een makelaar niet moet betekenen dat er geen andere pogingen worden ondernomen om huurders te vinden. Daarnaast wijst hij op het leegstaan van het Multifunctioneel Ouderen Centrum (MOC) en het ontbreken van een ruimte voor vrijwilligersvereniging Assadaaka. Hij dient hiermee in verband de motie Assadaaka en MOC in waarin het DB wordt verzocht om in samenspraak met Assadaaka te onderzoeken of het gebouw van het MOC geschikt is als tijdelijke ruimte voor Assadaaka zolang er geen huurder voor het pand is gevonden. M.b.t. de verplaatsing van beeldengroep de Amphitrite is hij van mening dat tekort van 6.000 euro niet uit de algemene middelen gedekt moet worden. Zijns inziens is het gezien de financiële situatie van het Stadsdeel beter om de verplaatsing van de beeldengroep uit te stellen totdat het gehele bedrag binnen is gehaald.

GroenLinks Herman Huijzen meldt dat GroenLinks akkoord gaat met de beslispunten en dient namens GroenLinks, PvdA en SP de motie Onderwijshuisvesting Zeeburg in i.v.m. de kosten voor onderhuisvestiging, die normaal gesproken ongeveer 10% van de stadsdeeluitkering vormen maar tot 2010 in Zeeburg zullen stijgen tot 17,2%. Doordat het Stadsdeel met IJburg een uniek situatie heeft, met een nieuwe woonwijk waar alle voorzieningen nieuw gebouwd moeten worden en deze wijk vooral aantrekkelijk is voor jonge gezinnen, vormt dit voor het Stadsdeel een acuut probleem. Het DB wordt daarom opgedragen om met de wethouder van de Centrale Stad in gesprek te gaan over dit onderwerp en daarbij ook de problematiek van de tijdelijk huisvestiging en de beperkte ruimte hiervoor te bespreken.

PvdA Herbert de Bruijne is van mening dat de Voorjaarsnota een goed inzicht biedt in de voortgang en vindt het jammer dat het eerste kwartaal pas in juli wordt besproken. De Werkgroep Begroting zal hier met de wethouder over moeten spreken [dit is in de Commissie AZM reeds afgesproken]. De PvdA gaat ervan uit dat het DB, zoals in de nota opgemerkt wordt, inderdaad alle zeilen bijzet om aan het einde van het jaar het saldo op 0 te krijgen en vraagt het DB om de Raad tijdig te informeren over eventuele problemen en risico’s [VVD sluit zich hierbij aan]. Hij merkt op dat het voorstel om het incidenteel benodigde bedrag van 5.000 euro voor het microkredietenfonds beschikbaar te stellen (Prioriteiten 2007, punt 6, p.21), niet eerder genoemd is. De PvdA gaat hier wel mee akkoord, maar is van mening dat e.e.a. eerder gemeld had moeten worden. De PvdA vindt niet dat er een aparte reserve voor de afwikkeling van grondexploitaties (beslispunt 5) in het leven geroepen moet worden, maar wil wel op de geëigende momenten geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van grondexploitatie. Tenslotte geeft hij aan de reactie van de wethouder op de motie van de SP af te wachten.

VVD Dirk Hanke is blij met de toezegging van het DB in de Commissie om de financiële cyclus met de werkgroep te bespreken. Hij vraagt het DB om terug te komen op de vraag hoe het Stadsdeel in het algemeen omgaat met (het actualiseren van) grondexploitaties en de risico’s op dit gebied. Hij deelt de door de SP geuite zorgen over de leegstand van De Schijf. Hij doet met klem een beroep op het DB om creatiever naar andere mogelijkheden te zoeken, zoals het geven van een andere bestemming aan de bovenste verdieping (bijvoorbeeld als culturele instelling) of verkoop als beleggingspand.

D66 Karin de Moes merkt n.a.v. de motie Onderwijshuisvesting Zeeburg op ervan uit te gaan dat er al regelmatig over het onderwerp met de Centrale Stad gesproken wordt. Zij stelt voor om de motie aan te vullen en als concrete verzoek aan de Centrale Stad te doen om het Stadsdeel financieel tegemoet te komen. GroenLinks Astrid Kuiper meldt dat een financiële tegemoetkoming m.b.t. IJburg al wordt gevraagd. Het gaat nu vooral om de besparing van de problematiek rondom huisvesting en de beperkte ruimte.

DB [Vooruitzichten; informeren Raad; grondexploitatie; Amphitrite] Dennis Straat merkt op dat het DB alle zeilen zal bijzetten om aan het einde van het jaar op nul uit te komen. Het DB zal de Raad tijdig informeren over ontwikkelingen die dit streven bemoeilijken. In ieder geval kan bij de behandeling van de Najaarsnota gesproken worden over eventueel noodzakelijke bijsturing. M.b.t. beslispunt 5 geeft hij aan een nieuw voorstel te zullen doen als de ontwikkelingen hier aanleiding toegeven. Hij zal de Raad informeren over de stand van zaken als er grondexploitaties worden afgesloten of bij de behandeling van de Jaarrekening in een Commissie. M.b.t. de 6.000 euro t.b.v. de verplaatsing van Amphitrite geeft hij aan dat het bedrag eerder is genoemd in een aangenomen motie. De intentie is om de rest extern binnen te halen.

[De schijf; makelaar] Jan Hoek meldt dat het zoeken van een makelaar op no-cure-no-pay-basis opgevat moet worden als extra inspanning om de panden te verhuren. Het DB denkt ook zeker na over alternatieven m.b.t. de verhuur van De Schijf. Kortetermijnoplossingen zijn op het eerste gezicht niet onproblematisch. Zo zou de huuropbrengst van de verdieping als culturele instelling onvoldoende zijn. M.b.t. de motie van de SP over Assadaaka merkt hij op dat hij Assadaaka in contact heeft gebracht met een aantal woningcorporaties. Er wordt met de organisatie overlegd over het gedeelde gebruik van een andere ruimte in het stadsdeel. Hij wijst op de ruimtelijke schaarste in het stadsdeel en het uitgangspunt dat organisaties niet exclusief gebruik kunnen maken van één ruimte. In dit geval wil hij hier (ook niet tijdelijk) van afwijken en ontraadt de motie. Met de huidige kraakwacht zijn optimaal afspraken te maken over het verlaten van het pand als er elders een meer renderend alternatief gevonden is. Hij is van mening dat de handen zoveel mogelijk vrij gehouden moeten worden om dit financiële probleem op te lossen. Hij wijst erop dat Assadaaka momenteel niet geheel verstoken is van een ruimte om activiteiten te ontplooien, aangezien zij meerdere dagdelen gebruik kunnen maken van De Meevaart.

[Onderwijshuisvesting] Fatima Elatik deelt de constateringen van de motie en gaat graag met de centraal-stedelijke wethouder Onderwerp in gesprek over het onderwerp.
Tweede termijn

SP Jeroen Zonneveld merkt op dat in de motie van de SP niet staat dat Assadaaka exclusief gebruik zou moeten maken van het MOC en de ruimte niet zou kunnen delen met een andere organisatie. GroenLinks Astrid Kuiper geeft aan ook in gesprek te zijn met Assadaaka. Ze ondersteunt de lijn van het DB en wacht de verdere vernieuwing van het Sociaal Domein af. SP Helmie Bijleveld merkt op dat Assadaaka al veel samenwerkt met Zin en Comité Onze Hoop, en dus niet exclusief gebruik zal maken van de ruimte.

Stemming motie Assadaaka en MOC [SP]: de motie wordt verworpen met 3 stemmen voor [SP] en 16 stemmen tegen [GroenLinks, VVD, D66, PvdA].
Stemming motie Onderwijshuisvesting Zeeburg [GroenLinks, PvdA en SP]: de motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld met inachtneming van de aangenomen motie van GroenLinks, PvdA en SP.  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina