Cruquiusweg 5 1019 at amsterdam


Programma Jeugd en Veiligheid 2006-2010Dovnload 117.21 Kb.
Pagina2/3
Datum26.08.2016
Grootte117.21 Kb.
1   2   3

6. Programma Jeugd en Veiligheid 2006-2010PvdA Natalie Kramp is blij met het gekregen uitstel van een maand, waardoor de PvdA meer tijd heeft gekregen voor de nodige verdieping. In een uitgebreid overleg met de wethouder is gesproken over de bijdrage die de komst van een projectleider levert aan de versterking van de regiestructuur en -rol, de aansluiting met het huidige jeugdbeleid en gegevens van individuele probleemjongeren en gezinnen, die gebruikt kunnen gaan worden in een pilot Gezinsaanpak van de Centrale Stad. De PvdA dient de motie Jeugd en veiligheid in waarin het DB wordt opgedragen om de werkzaamheden van de projectleider in 2008 te integreren in de bestaande regiestructuur, en voor de zomer van 2008 te rapporteren over de resultaten van de aan te stellen projectleider. Uit de resultaten moet blijken in hoeverre er structurele verbeteringen zijn opgetreden in de beantwoording van de vragen en behoeften van deze risicojongeren en probleemgezinnen.

GroenLinks Trinet Onvlee is van mening dat de motie weinig toevoegt t.a.v. hetgeen de wethouder in de vorige raadsvergadering heeft meegedeeld en zal niet instemmen met de motie. SP Helmie Bijleveld is blij met de verdieping door de PvdA en zal instemmen met de motie.

DB Fatima Elatik geeft aan een goed gesprek te hebben gevoerd over het belang van de projectleider. Zij heeft geen problemen met het voor de zomer van 2008 rapporteren over de resultaten en na te gaan of de functie gehandhaafd moet worden of geïmplementeerd kan worden in de bestaande regiestructuur.

GroenLinks Astrid Kuiper wijst erop dat de wethouder in de Commissie al e.e.a. heeft toegezegd en vraagt zich af of de motie niet overbodig is [VVD sluit zich hierbij aan]. DB Fatima Elatik meldt dat er gevraagd wordt om te rapporteren over de resultaten van de aan te stellen projectleider en de motie als zodanig een aanvulling op het voorstel is.
Stemming motie Jeugd en veiligheid [PvdA]: de motie wordt aangenomen met 12 stemmen voor [PvdA, SP, D66] en 7 stemmen tegen [GroenLinks, VVD].
Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld met inachtneming van de aangenomen motie van de PvdA.

7. ArmoedebeleidPvdA Guillaumine Nelom geeft aan de notitie te ondersteunen. In de Commissie heeft Bert Pots een motie aangekondigd omdat de PvdA de regie op armoede miste. Bert Pots heeft na de commissievergadering veel beraad gevoerd met Jan Hoek en de PvdA heeft naar aanleiding hiervan besloten om geen motie in te dienen, omdat de regiefunctie volgens de PvdA voldoende aansturing en aanscherping vindt in de Wmo en de vernieuwing van het Sociaal Domein. De PvdA blijft hierover in gesprek met wethouder Hoek.

SP Helmie Bijleveld hoopt dat de gesprekken tussen PvdA en wethouder openlijk in de Commissie of Raad zullen worden gevoerd. De SP dient de motie Notitie Armoedebeleid in waarin het DB opgedragen wordt om zo spoedig mogelijk met een uitwerking van de notitie Armoedebeleid te komen waarin het Stadsdeel inhoud geeft aan haar initiërende en regisserende rol en waarbij concrete maatregelen voorgesteld worden om armoede te bestrijden. In de notitie staat dat bevorderd moet worden dat 100% van de doelgroep gebruik maakt van de beschikbare voorzieningen om aan de samenleving deel te nemen. Zowel het Stadsdeel als de Centrale Stad moeten zich daartoe inspannen. De SP ziet hiervan te weinig terug in het voorstel. Volgens de SP kan er meer en een concreter beleid gevoerd worden op het gebied van armoedebestrijding. Het Stadsdeel zou creatief moeten zoeken naar manieren om meer mensen te bereiken. Het outreachend werken moet niet alleen aan de nieuwe welzijnsaanbieder overgelaten worden, maar ook door het Stadsdeel zelf worden toegepast. De SP is verbaasd over het aantal aannames dat de wethouder doet zonder verdere onderbouwing. De SP zal niet met het voorstel instemmen.

GroenLinks Trinet Onvlee geeft aan dat GroenLinks n.a.v. de toelichting van de wethouder in de Commissie voldoende vertrouwen heeft in de uitvoering van het armoedebeleid. Ook heeft de wethouder toegezegd dat jaarlijks gepubliceerd zal worden hoeveel gebruik er gemaakt wordt van de verschillende voorzieningen die in de nota worden vermeld, waardoor de verbeteringen en de groei zichtbaar wordt. Zij vindt het niet nodig om de motie nu aan te nemen. Ze wacht de eerste cijfers af en zal pas als deze tegenvallen om een onderzoek naar de oorzaken en oplossingsrichtingen vragen. Ze vindt de motie vaag en vraagt zich af wat de SP verstaat onder een creatief, initiërend en regievoerend stadsdeelbeleid [VVD sluit zich hierbij aan].

VVD Dirk Hanke merkt op dat armoede ook een gespreksonderwerp was tijdens de G8. Naar aanleiding hiervan gaf president van Senegal Abdoulaye Wade aan in mindere mate behoefte te hebben aan schuldenkwijtschelding, en meer behoefte te hebben bij hulp op het gebied van infrastructuur en zelfvoorziening. De VVD vindt het een verkeerde doelstelling om 100% van de doelgroep gebruik te laten maken van de beschikbare middelen. De doelstelling zou veeleer moeten zijn dat uiteindelijk 0% gebruik hoeft te maken van de voorzieningen. De VVD is dan ook meer benieuwd naar de resultaten van het uitgezette EZ-beleid (banenpool, stageplekken en strategische gebiedsvisie 2007). De VVD kan zich vinden in de voorgestelde beslispunten, met daarbij de kanttekening dat de VVD het goed vindt dat er n.a.v. de Begroting gediscussieerd wordt over de vormgeving van steun aan de voedselbank tot 2010, maar dat dit niet gezien moet worden als een besluit over het al dan niet steunen en de hoeveelheid financiële steun aan de voedselbank.

D66 Karin de Moes geeft aan i.t.t. de VVD van mening te zijn dat er wel gestreefd moet worden naar 100% gebruikmaking van de beschikbare voorzieningen. Zij merkt op dat de ideeën van de SP (en PvdA) in de Commissie concreter zijn verwoord dan in de ingediende motie. De voedselbanken beschouwt zij als noodzakelijk kwaad. Voorstellen over de voedselbank ondersteunt ze. D66 stemt in met het raadsvoorstel. Richting de SP merkt ze op dat het ook de SP, net als de PvdA en andere partijen, vrijstaat om gesprekken te voeren met wethouders.

PvdA Guillaumine Nelom geeft aan de richting van de SP-motie te kunnen volgen, maar de reactie van het DB af te wachten.

DB Jan Hoek merkt op dat de discussie in de Commissie voornamelijk ging over het streven dat er 100% gebruikt gemaakt wordt van de voorzieningen, op het moment waarop je o.a. financiële maatregelen zegt te willen treffen om mensen met armoedeproblemen tegemoet te komen. Nu zegt de VVD dat het streven zou moeten zijn dat die voorzieningen niet meer nodig zullen zijn en er aan andere zaken gewerkt moet worden, waarbij werk als beste medicijn wordt beschouwd. Hij onderschrijft dit van harte, maar de nota heeft niet de pretentie de hele wereld te behandelen en beperkt zich tot een aantal maatregelen die gaan over specifiek armoedebeleid. In de discussie ging het verder over de vraag hoeveel regie je precies zou moeten voeren, waarbij hij met Bert Pots heeft gesproken over de vraag of je een apart regie-instrument moet invoeren of e.e.a. onderdeel moet laten zijn van de regie op zorg. Hij is voorstander van het laatste, omdat specifieke doelgroepen, o.a. oudere allochtonen met een laag inkomen en mensen die gebruikmaken van de geestelijke gezondheidszorg, ook op andere plekken bereikt kunnen worden. Concrete maatregelen zijn o.a. het meer bekendheid geven aan regelingen door outreachend te werken bij de vernieuwing van het Sociaal Domein, zelforganisaties te ondersteunen die hun achterban informeren, een loket bij de voedselbank. De motie van de SP houdt volgens hem in dat allerlei concrete maatregelen niet uitgevoerd mogen worden voordat ze in een nieuwe notitie nog eens worden opgesomd. Hij ontraadt de motie.
Tweede termijn

SP Helmie Bijleveld constateert dat D66 de SP in de Commissie kennelijk juist heel concreet vond. Het verbaast haar dat er niet gekozen wordt voor het voeren van de regie op iedereen die in de categorie ‘arm’ valt, ongeacht of men ook in andere (zorg)categorieën valt. Het doel van de motie is om meer duidelijkheid te krijgen over de wijzen waarop de problemen aangepakt kunnen worden.
Stemming motie Armoedebeleid [SP]: de motie wordt verworpen met 3 stemmen voor [SP] en 16 stemmen tegen [GroenLinks, VVD, D66, PvdA].
Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor [GroenLinks, VVD, D66, PvdA] en 3 stemmen tegen [SP]. Het besluit wordt vastgesteld.
8. Voorbereidingsbesluit ontwikkelingslocatie Kopgebouw en Jachthaven Entrepot
GroenLinks Astrid Kuiper meldt dat een aantal bewoners n.a.v. de commissievergadering vragen aan haar gesteld heeft over het ontbreken van inspraak. Zij begrijpt dat het voorstel vooral bedoeld is om grondspeculatie te voorkomen, dat het een tijdelijk besluit betreft en dat er wel een inspraakprocedure vooraf zal gaan aan de definitieve besluitvorming. Zij vraagt of 4 bomen die ooit per ongeluk zijn gekapt zullen worden gecompenseerd. DB Nico Papineau Salm meldt dat het voorbereidingsbesluit inderdaad nodig is om te voorkomen dat belanghebbenden beslag zullen leggen op de locatie. In september wordt een artikel 19 procedure gestart en kunnen bewoners inspreken op hoorzittingen. Hij zegt toe dat 4 per ongeluk gekapte bomen herplant zullen worden bij de herinrichting van de Van Lohuizenlaan.
Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld.
9. Verhoging vergunningtarief parkeren 2008-2011
VVD Olav Wagenaar geeft aan dat de VVD instemt met het voorstel en in het algemeen pleit voor creatieve parkeeroplossingen in het gehele stadsdeel. Hij vraagt de wethouder of hij een artikel in Het Parool heeft gelezen over mogelijke realisatie van parkeerplaatsen onder water in Zeeburg. De opbrengsten uit de verhoging van het tarief zouden besteed kunnen worden aan dergelijke oplossingen, waarbij parkeerplaatsen uit het zicht worden gecreëerd.

GroenLinks Herman Huijzen gaat akkoord met de tariefsverhoging. Zeeburg verhoogt zowel de tarieven voor op straat parkeren als voor vergunninghouders. De opbrengsten worden o.a. benut om zoveel mogelijk auto’s van de straat te krijgen. Het lijkt hem goed om later nog te discussiëren over het beschikbaar maken van inpandige parkeerplekken voor niet-abbonnementhouders. Tenslotte constateert hij dat de hybride auto van het Stadsdeel vanavond netjes voor de deur geparkeerd staat.

SP Mark van Dongen heeft moeite met de forse verhoging. Hij heeft in de Commissie al gevraagd naar de opbrengsten van een verhoging die overeenkomt met het inflatiecijfer. De verhoging mag wat hem betreft gelijk opgaan met de inflatie, of zelfs iets hoger zijn i.v.m. verhogingen van diverse kosten m.b.t. diensten en personeel. Ook nu al levert betaald parkeren veel inkomsten op. Ook het DB zegt zelf dat de verhoging er niet toe zal leiden dat mensen hun auto’s zullen wegdoen, wat goed zou zijn voor het milieu. Auto’s zijn er gelukkig niet alleen voor de rijke elite, maar zijn ook noodzakelijke gebruiksvoorwerpen voor mensen die naar hun werk gaan. Deze mensen worden nu getroffen door een extreme verhoging. De SP constateert dat de maatregel het Programma-akkoord volgt, maar over de redelijkheid van de verhoging heeft de SP niets gehoord. De SP zal tegen het voorstel stemmen.

PvdA Peter Sijtsma geeft aan in te kunnen stemmen met het voorstel en interpreteert de tweede overweging die aan het besluit voorafgaat zo dat er aangehaakt wordt op het Programma-akkoord en dat er een link gelegd wordt tussen tarieven, mobiliteit, aanleg van fietspaden en -stallingen, parkeergarages, groen, et cetera. DB Dennis Straat is het eens met deze interpretatie. Richting de VVD merkt hij op kennis te hebben genomen van het Parool-artikel en een gesprek met het genoemde bedrijf zal organiseren. Richting GroenLinks meldt hij dat in het VOS niet gesproken wordt over de verhoging van het vergunningtarief. De afspraak is dat Stadsdelen hier zelf over kunnen besluiten. In het Programma-akkoord zijn heldere afspraken gemaakt over het opbrengstpercentage dat ten goede komt aan inpandige parkeervoorzieningen. Het is niet de bedoeling dat garages veelvuldig gebruikt worden door bezoekers. Soms is het (in daluren) wel nodig om bezoekersparkeren in beperkte mate toe te staan om de garages rendabel te maken. Tenslotte meldt hij richting de SP een verhoging van 11 naar 12,50 euro mee te vinden vallen.
Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor [GroenLinks, VVD, PvdA, D66] en 3 stemmen tegen [SP].
10. Voorgenomen wijzigingen parkeerbeleid voor 2008; voorbereiding zwaarwegend advies
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. Stemverklaring SP: de SP gaat akkoord m.u.v. de verhoging van het vergunningtarief (beslispunt 3).
11. VVD-motie 'staatsieportret'
GroenLinks Astrid Kuiper meldt tegen te stemmen, ondanks het feit dat zij persoonlijke banden heeft met het koningshuis.

SP Jeroen Zonneveld onderschrijft de constatering van de VVD dat het op 30 april Koninginnedag is. Hij heeft vernomen dat de motie in dit kader bedoeld was en merkt op dat het reeds juli is. Hij stemt tegen de motie en kan wel betere manieren bedenken om de raadzaal, waarin vergaderd wordt in naam van het volk en de democratie, te verfraaien.

PvdA Herbert de Bruijne meldt dat de PvdA verdeeld zal stemmen. Peter Sijtsma is geen voorstander van het koningshuis, maar zal zich er niet actief tegen verzetten. Meewerken in de vorm van de aanschaf van een staatsieportret gaat hem echter te ver. Linda Maasdijk is positief over het voorstel.

D66 Karin de Moes is positief over het voorstel en meldt dat er al eerder een portret heeft gehangen op initiatief van GroenLinks en de PvdA.

VVD Olav Wagenaar merkt op dat democratie hoog in het vaandel van de VVD staat. De Nederlandse democratie uit zich in de grondwet. Hierin staat ook dat Nederland een koninkrijk is en dat aan het hoofd van een koninkrijk een koningin dan wel koning staat.
Stemming motie Staatsieportret [VVD]: de motie wordt verworpen met 7 stemmen voor [VVD, D66, Jan Rumph en Linda Maasdijk (PvdA) en 12 stemmen tegen [GroenLinks, SP, Mustapha Aemarouch, Herbert de Bruijne, Natalie Kramp, Sander Luiijf, Guillaumine Nelom en Peter Sijtsma (PvdA)].
12. Wijziging Verordening Burgerinitiatief
VVD Jan Stronks benadrukt dat het burgerinitiatief bedoeld is om burgers de gelegenheid te geven zaken op te pakken die het Stadsdeel laat liggen. De VVD staat achter de wijziging van de verordening en roept de griffie op om de Raad niet meer te confronteren met initiatieven die bestaand beleid doorkruisen of niet aan de criteria voldoen.

SP Jeroen Zonneveld is positief over de versimpeling van de verordening en de drempelverlaging.

PvdA Herbert de Bruijne is positief over de voorgestelde wijzigingen.

GroenLinks Astrid Kuiper geeft aan dat het burgerinitiatief een initiatief is geweest van voormalig GroenLinks-raadslid Mellouki Cadat. Zij betreurt het dat het aantal te verzamelen handtekeningen is verlaagd.

Voorzitter Presidium Linda Maasdijk geeft aan dat het Presidium uiteindelijk besluit of een burgerinitiatief kan doorgaan. Samen met de griffie zal zij indieners zo goed mogelijk ondersteunen bij het doorlopen van de burgerinitiatiefprocedures.
Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13. Actualiteiten


  • SIBA; As Siddieqschool: DB Fatima Elatik meldt dat de staatssecretaris van Onderwijs en wethouder Buyne van de Centrale Stad tot een akkoord zijn gekomen over de toestemming voor de As Siddieqschool om de leerlingen van de SIBA-scholen op te vangen. Hierop volgde een verzoek van Stadsdeel De Baarsjes aan Noord en Zeeburg om ruimte ter beschikking te stellen voor de kinderen van de SIBA-scholen, zodat ze in hun eigen omgeving naar school kunnen. Afspraken zijn gemaakt volgens de Amsterdamse huisvestingsverordening. De DB’s van Noord en Zeeburg hebben vandaag besluiten genomen om tegemoet te komen aan het verzoek om samen met De Baarsjes te kijken hoe de opvang in een aantal lokalen in de stadsdelen is te regelen.

GroenLinks Trinet Onvlee vraagt of het bij de wethouder bekend is dat de huisvestingsinrichtingen van beide gebouwen in Noord en Zeeburg beneden peil zijn. Zij vraagt welke afspraken er met De Baarsjes zijn gemaakt over kwaliteitseisen op dit gebied. SP Jeroen Zonneveld vraagt welke voorwaarden het Stadsdeel zal stellen aan het beschikbaar stellen van scholen. D66 Karin de Moes vraagt i.v.m. de verdere bekostiging of SIBA nu overgenomen is door het schoolbestuur in De Baarsjes. DB Fatima Elatik meldt dat het SIBA-bestuur zichzelf opheft. Vervolgens gaan de ouders hun kinderen aanmelden bij de As Siddieqschool, waarna de As Siddieqschool een aanvraag voor tijdelijke huisvesting indient bij Stadsdeel De Baarsjes. Onderwijskundig en financieel (i.v.m. leerlingenvervoer) gezien vinden Noord en Zeeburg het onverstandig om de leerlingen in De Baarsjes onder te brengen. Het verzoek van De Baarsjes is om gebruik te maken van al bestaande locaties in Zeeburg en Noord. De afspraken met de As Siddieqschool zijn dezelfde als afspraken die met andere scholen in het stadsdeel worden gemaakt. Daarnaast zijn aanvullende afspraken gemaakt over o.a. de overname van onderwijsleermaterialen. Zij vraagt waar GroenLinks het vermoeden dat de schoolgebouwen ver onder de maat zijn op baseert. In overleg met het schoolbestuur zullen hier ook afspraken over gemaakt worden, op basis van de verordening. Indien gewenst kan zij het genomen besluit en de gemaakte afspraken ter informatie toezenden. Zij benadrukt dat de gebruikelijke richtlijnen zullen worden aangehouden.

  • Plan van Scholen: DB Fatima Elatik meldt n.a.v. een inspreker van de ASKO die bezwaren had tegen het Zeeburgse besluit om hun school niet op te nemen in het Plan van Scholen dat de inspreker alsnog bezwaren kan uiten richting de gemeenteraad. DMO zal de Centrale Stad adviseren om zowel de aanvraag van de ASKO als van AMOS alsnog op te nemen in het Plan van Scholen, omdat DMO en O+S fouten hebben gemaakt bij het aanleveren van cijfers aan Planningsverband Groningen, waardoor de kans groot is dat de scholen beroepsprocedures gaan beginnen tegen de gemeente. De ASKO en AMOS baseren hun aanvragen op gegevens van Planningsverband Groningen, die bij O+S zijn opgevraagd en waarbij foutieve woningbouwproductiecijfers zijn meegegeven. Stadsdeel Zeeburg heeft de correcte cijfers gebruikt en de aanvragen op basis hiervan afgewezen. Het ministerie zal de aanvragen nog moeten beoordelen op basis van de reële cijfers en het is dan ook de vraag of het ministerie akkoord gaat met de uitvoering van het Plan van Scholen met inbegrip van AMOS en ASKO.

De voorzitter vraagt of het gemeentebestuur al heeft besloten over het Plan van Scholen. GroenLinks Trinet Onvlee meldt dat zij uit Het Parool van 28 april 2007 heeft begrepen dat de katholieke en oecumenische scholen aanvankelijk niet wilden meewerken aan een convenant over witte en zwarte scholen, en nu wel zouden meewerken omdat ze dan 2 scholen mogen bouwen op IJburg. Als dit juist is, vindt zij dit zeer ongelukkig en rieken naar chantage. SP Helmie Bijleveld vraagt naar de verantwoordelijkheden en financiële risico’s in het geval het ministerie het Plan van Scholen goedkeurt. DB Fatima Elatik antwoordt dat het besluit over het Plan van Scholen in de Centrale Stad nog genomen moet worden (op 4 juli 2007). Zij wijst op de motie Onderwijshuisvesting Zeeburg van GroenLinks, PvdA en SP, waarin het DB wordt opgedragen om met de wethouder van de Centrale Stad in gesprek te gaan over de problematiek van de tijdelijk huisvestiging en de beperkte ruimte. Er zal per 1 augustus 2008 een tijdelijke voorziening moeten worden geregeld en er zullen ook stappen moeten worden gezet m.b.t. permanente bouw. De vraag is of het Stadsdeel de lasten wil en kan dragen i.v.m. de kapitaallasten die drukken op de Begroting en de beperkte ruimte. De discussie hierover zal zij aangaan met de wethouder van de Centrale Stad, overeenkomstig de aangenomen motie. D66 Karin de Moes vraagt of het DB eventueel in beroep zou kunnen gaan bij de gemeente of het Rijk. DB Fatima Elatik antwoordt dat het Stadsdeel niet in beroep kan gaan. De procedure is dat eerst het Stadsdeel de aanvragen beoordeelt. Vervolgens kan de gemeente aanvragen alsnog honoreren en uiteindelijk toetst en besluit het ministerie over het Plan van Scholen. Het bezwaar van Zeeburg is bekend bij het College van B en W. Het besluit van Zeeburg blijft in het Plan van Scholen staan. De Centrale Stad zal een wijziging aanbrengen. SP Helmie Bijleveld vraagt of er sprake kan zijn van financiële compensatie voor de gevolgen van de door DMO en O+S gemaakte fout. De voorzitter meldt dat de wethouder heeft aangegeven niet gecompenseerd te worden en hierover het gesprek aan te zullen gaan met de Centrale Stad. DB Fatima Elatik voegt toe dat (indien het ministerie het Plan van Scholen inclusief de door de Centrale Stad aangebrachte wijziging goedkeurt) de schoolbesturen tijdelijke voorzieningen kunnen aanvragen die het Stadsdeel met eigen middelen zal moeten bekostigen. Voor aanvragen m.b.t. permanente gebouwen geldt compensatie in de vorm van de bij wet geregelde normvergoeding via het Stadsdeelfonds. De wethouder zal met de Centrale Stad in gesprek treden over de kapitaallasten die op de Begroting drukken.
14. Notulen d.d. 29 mei 2007
Het verslag wordt vastgesteld met 2 wijzigingen:

- op p. 11, regel 42, wordt ‘Het is niet de bedoeling om professionals zonder meer te vervangen door vrijwilligers’ vervangen door ‘Het is zeker niet de op zichzelf staande bedoeling om professionals te vervangen door vrijwilligers’;

- op p. 12, regel 8, wordt ‘Er zal nog een inspraakprocedure over de voorwaarden worden gestart op basis waarvan dit besluit eventueel alsnog aangepast kan worden’ vervangen door ‘Er zal nog een inspraakprocedure worden gestart, naar aanleiding waarvan uiteindelijk zelfs de conclusie zou kunnen zijn dat het geen verstandig idee is om aldaar een jongerencentrum te vestigen. Als dit het geval is, wat hem overigens niet waarschijnlijk lijkt, moeten de consequenties hiervan onder ogen gezien worden’.

Naar aanleiding van: p. 3, Perspectievennota, bijdrage VVD: GroenLinks Astrid Kuiper betreurt het dat haar opmerking over de lengte van de bijdrage van de VVD is geplaatst na de integraal opgenomen beschouwing van de VVD, en niet in de beschouwing zelf (ergens onderaan pagina 2).


15. Rondvraag en sluiting
PvdA Herbert de Bruijne meldt met de nodige pijn in het hart in september afscheid te zullen moeten nemen van de Raad. Per 1 augustus zal hij kwartiermakend manager en algemeen directeur worden van de stichting openbaar onderwijs ZuiderAmstel, Oud Zuid en Centrum. Dit zal vanwege werkzaamheden in de avonduren niet te combineren zijn met raadswerk en zijn jonge gezin. Daarom zal hij moeten stoppen met zijn werkzaamheden als fractievoorzitter van de PvdA. De baan zal vanaf 1 januari 2008 ook behoorlijk veel raakvlakken krijgen met het raadswerk in Zeeburg, ook omdat hij ook regelmatig het openbaar onderwijs in Amsterdam als geheel zal moeten vertegenwoordigen en daarbij rechtstreekse belangen zou kunnen hebben, bijvoorbeeld m.b.t. het Plan van Scholen. Hij wil voorkomen dat hij zich in een spagaat moet begeven. Zijn huidige baan bestaat niet meer per 1 januari 2008, wat een reden is om de uitdaging aan te gaan en voor de nieuwe baan te kiezen. De PvdA heeft kennis genomen van dit besluit en zal dit de komende weken rustig op zich in laten werken. De PvdA zal gedurende het zomerreces nagaan hoe de opvolging precies geregeld wordt. Hij zal in september afscheid nemen van de Raad, waarbij vermoedelijk al bekend zal zijn wie hem gaat opvolgen. De fractie zal hierover een besluit nemen.

SP Mark van Dongen maakt uit een brief over de bomen op het Sluiseiland op dat de verwijdering van de bomen onvermijdelijk is. Een betrokkene die hierover een zienswijze heeft ingediend, was hier nogal verontwaardigd over. Het is de vraag of er niet eerder gecommuniceerd had kunnen worden over de onvermijdelijkheid van bomenkap, zodat indieners van zienswijzen zich niet tevergeefs hadden hoeven in te spannen. GroenLinks Astrid Kuiper meldt dat er zowel over 40 als 41 bomen gesproken wordt. Zij vraagt het DB om welk aantal het gaat en of er ook 41 i.p.v. 40 bomen kunnen worden gecompenseerd. Ook vraagt zij hoeveel bomen er nog op de dijk gekapt zullen moeten worden i.v.m. de radar. DB Dennis Straat meldt dat er een kapaanvraag lag en het in die zin onvermijdelijk is dat de bomen moeten verdwijnen dat het eiland uiteindelijk weg zal moeten. Vervolgens is er discussie ontstaan in de Commissie, naar aanleiding waarvan het DB heeft toegezegd na te gaan of het mogelijk was om de bomen nog een tijdje te laten staan. Na uitgebreid onderzoek moeten het DB en Rijkswaterstaat constateren dat dit een hele dure oplossing zou zijn (meer dan 5 ton euro). Het behouden van de huidige bomen door ze te verplaatsen is ingewikkeld en bovendien is het de vraag of ze het zouden overleven. Het lijkt dan ook de meest voor de hand liggende oplossing om (het juiste aantal) bomen elders te compenseren. Hij is het niet met de SP eens dat inspanningen om de bomen langer te behouden nutteloos zijn geweest. Er is zeer serieus naar de mogelijkheden gekeken.

VVD Dirk Hanke dankt het DB voor antwoorden op vragen over het Johan Cruijffveldje. Hij vraagt in hoeverre er gebruik gemaakt wordt van het aanbod van de GGD om geld mee te geven en geeft aan te betreuren dat het DB zacht omgaat met de toezegging van wethouder Gehrels om een tweede trapveld in Zeeburg te financieren, ook i.h.k.v. de beperkte gelegenheden op IJburg voor de jeugd om actief te zijn. Hij vraagt het DB zich sterk te maken voor de komst van een veldje op IJburg op korte termijn. DB Fatima Elatik meldt voorzichtig te zijn over de komst van een veldje op IJburg, niet omdat de komst van een veldje niet wenselijk is, maar vanwege de financiële situatie van het Stadsdeel. Tijdens het besluitvormingsproces over de vooraanleg van het eerste Johan Cruijffveldje bleken de kosten in een stedelijke omgeving hoger dan verwacht uit te vallen. Dat wil niet zeggen dat het DB zich niet zal inspannen om een tweede veldje te realiseren als de Johan Cruyff Foundation hier voor openstaat. Daarbij zullen afwegingen gemaakt moeten worden i.h.k.v. meerdere prioriteiten op IJburg. Zij benadrukt dat de afdeling Sport zeer ondernemend is op het gebied van het faciliteren van sportvoorzieningen en het vinden van cofinanciering- en subsidiemogelijkheden. VVD Dirk Hanke meldt dat de aanlegkosten op IJburg wellicht meevallen, omdat het een stedelijk gebied betreft dat nog in ontwikkeling is.

GroenLinks Astrid Kuiper reageert op een stuk van de SP dat in de Zeeburger krant is gepubliceerd waarin beweerd wordt dat bewoners die met klachten komen en daarmee aantonen dat de regels niet kloppen, zelden serieus worden genomen. Zij vraagt waarop de SP baseert dat zij bewoners niet serieus neemt. SP Mark van Dongen antwoordt dat het diverse malen is voorgekomen dat tegen bewoners met klachten gezegd werd dat de Raad niet ingaat op individuele gevallen en alleen de kaders en randvoorwaarden stelt. Hij heeft willen benadrukken dat er goed naar individuele bewoners met klachten geluisterd moet worden, omdat de klachten indicaties kunnen zijn dat de kaders bijgesteld moeten worden. Hij denkt hierbij aan de inspreker die een presentatie gaf over zonnepanelen op zijn woonboot, wiens verhaal in zijn optiek een aangrijpingspunt was om de kaders bij te stellen. GroenLinks Astrid Kuiper vraagt nogmaals waarop hij baseert dat zij insprekers niet serieus neemt. SP Mark van Dongen vindt het niet serieus overkomen dat er niet ingegaan wordt op individuele gevallen. VVD Olav Wagenaar merkt op dat de SP niet aanwezig was bij de laatste bijeenkomst over de nieuwe werkwijze. Hij is van mening dat de SP zich geregeld afzondert met als enige doel om tegen te stemmen en te schoppen. SP Mark van Dongen noemt de opmerking van de VVD vals.

DB Nico Papineau Salm nodigt de aanwezigen namens het DB uit om een drankje te nuttigen ter afsluiting van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

GroenLinks Astrid Kuiper bedankt de voorzitter namens GroenLinks voor haar inzet in het afgelopen jaar en wenst eenieder een prettige vakantie toe.

De voorzitter wenst eenieder een prettige zomer toe en sluit de vergadering om 23.08 uur.
1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina