Cruquiusweg 5 1019 at amsterdam



Dovnload 29.25 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte29.25 Kb.



Bezoekadres

Cruquiusweg 5

1019 AT Amsterdam


Postbus 380

1000 AJ Amsterdam

Telefoon 020 608 0711

Fax 020 694 1936

www.zeeburg.amsterdam.nl

















BESLUITENLIJST VAN HET OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR ZEEBURG



Datum : 23 mei 2006

Aanvang : 09.30 tot 12.30 uur

Locatie : kamer Nico Papineau Salm


Aanwezig : Nico Papineau Salm, Dennis Straat, Jan Hoek, Fatima Elatik en Ria Braspenning



 1. Mededelingen:




 • Aandacht gevraagd voor manifestaties in de wijk.

 • Calamiteitenplan: Informatiebijeenkomst voor DB wordt in juni georganiseerd

 • Aanmelding PEP-team voor Hein Roethofprijs

 • Welzijnsconferentie voor en met de raad, gepland op 23 juni 2006



 1. DB besluitenlijst van 15 mei 2006

Akkoord


Vakantieplanning:

Jan Hoek is vanaf 4 augustus tot 10 augustus bereikbaar




 1. Terugblik en vooruitblik


Afgelopen week


 • Stadsspelen Zeeburg een succes

 • Open Dag Jachthaven IJburg

 • Achthoek en Rietland onderwijsinstellingen: werken voortvarend aan project taalmaatjes

 • Overleg gevoerd met Stanja van Mierlo over Blijburg en de 5 mei happening



Activiteitenlijst
Vastgesteld

Commissie en Raad
Commissie Publiek 22 mei 2006:

* Raad stelt alternatief voor in de vorm van een keet, als tijdelijke locatie jongeren OHG (wethouder gaat dat onderzoeken)

* Behoefte aan speciale bijeenkomst over speciaal onderwijs


Portefeuillehoudersoverleggen

C Actualiteiten




 1. Raadsadressen schriftelijke vragen en burgerinitiatieven


Essentie:

Overzicht van de raadsadressen en de schriftelijke vragen


Akkoord



 1. Burgerinitiatief IJburgforum


Essentie:

In reactie op het burgerinitiatief IJburgforum is met betrokken partijen een rondetafelconferentie gehouden. De resultaten daarvan zijn vertaald in een Plan van Aanpak. Alle relevante partijen hebben inmiddels hun medewerking aan dit plan toegezegd. Voor twee onderdelen is extra budget noodzakelijk. Alle partijen dragen bij. Voorgesteld wordt om voor de bijdrage van het stadsdeel extra budget vrij te maken


Akkoord

A




 1. Zienswijze en raadsadres Fountainhead


Essentie:

Op 30 maart 2006 is bij het Stadsdeel Zeeburg een zienswijze en tevens raadsadres ingekomen van B.J.W. van der Linden naar aanleiding van de aanvraag om een bouwvergunning van het bouwplan Fountainhead aan de Ertskade. De zienswijze is echter buiten de ter inzage termijn ingekomen en kan daarom niet meer worden meegenomen in de procedure die leidt tot een besluit. Gezien de inhoud van de brief is er geen reden om deze aanvullend als raadsadres te behandelen. Tevens moet worden voorkomen dat via een omweg door belanghebbenden op deze wijze termijnoverschrijdingen ongedaan worden gemaakt danwel er dubbele trajecten

in gang worden gezet. De conceptbrief is conform het voorstel van de voorzitter van de raadscommissie ROB via de raadsgriffie aan de leden van de ROB commissie toegezonden met het verzoek om uiterlijk 22 mei te reageren.

Indien dit tot beperkte wijzigingen leidt worden deze in de conceptbrief verwerkt. Bij grote wijzigingen wordt het Dagelijks Bestuur een nieuw concept voorgelegd.


Akkoord



 1. Herplaatsing beeldengroep Amphitrite


Essentie:

Er is onderzoek gedaan naar de verplaatsing van de beeldengroep Amphitrite van het Oosterdok naar de KNSM-laan. De kosten bedragen 191.000 euro. De stichting van oud-KNSM-ers heeft 65.000 euro aan fondsen binnengehaald. Ook van stadsdeel Centrum wordt een bijdrage verwacht (circa 11.000). Om tot werkelijke verplaatsing over te gaan zal het stadsdeel het restbedrag moeten financieren (115.000).


Akkoord

 1. Kredietaanvraag realiseren energiebesparende maatregelen tijdelijke school blok 49b IJburg


Essentie:

Het stadsdeel streeft ernaar om voor schoolgebouwen een energiereductie te realiseren die uitgaat boven de norm van het Bouwbesluit. Door te kiezen voor een volledig mechanisch ventilatiesysteem wordt voldaan aan de akoestische eisen vanuit het Bouwbesluit. Daarbij kan een aanzienlijke energiebesparing worden bereikt gedurende de gehele gebruikstermijn van de school. Voor het realiseren van de energiebesparende maatregelen is een aanvullend krediet nodig van € 100.000. De gemiddelde kapitaallasten van € 6.178, die voortvloeien uit deze extra investering, kunnen geheel worden terugverdiend middels de jaarlijkse besparing op de energierekening. Bij de Provincie is in aanvulling hierop een subsidie aangevraagd van € 12.430


Akkoord



 1. Subsidie toekenning B-oost festival


Essentie:

Stichting B-oost organiseert in september opnieuw het B-oost festival. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend van € 10.000. Voorgesteld wordt om een projectsubsidie van € 8.865 toe te kennen aan Stichting B-oost voor dit festival


Akkoord



 1. Eerste verdeelronde waarderingssubsidies Kunst en Cultuur 2006


Essentie:

De stadsdeelraad reserveert jaarlijks een budget voor waarderingssubsidies Kunst en Cultuur. (Buurt)organisaties en individuen die activiteiten op dit terrein willen uitvoeren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 1.135 per uitvoering. Er wordt twee keer per jaar een verdeelronde gehouden, in het voorjaar en najaar. De eerste verdeelronde 2006 heeft 29 aanvragen opgeleverd


Akkoord



 1. Subsidie uit Wij Amsterdammers voor de fotowedstrijd “fotografeer je buren” in het kader van de Europese dag van de buren


Essentie:

Op 30 mei 2006 is het de Europesee dag van de buren. Allemaalburen.nl van Cybersoek organiseert die dag de opening van de fotowedstrijd fotografeer je buren


Akkoord
B


 1. Advies van de Awb-commissie inzake een bezwaarschrift tegen de besluiten van 23 januari 2006, waarbij kapvergunningen zijn verleend voor de kap van diverse bomen aan de Djambistraat en de Soendastraat

Akkoord




 1. Advies van de Awb-commissie inzake een bezwaarschrift tegen de besluiten van 8 maart 2006, waarbij kapvergunningen zijn verleend voor de kap van diverse bomen aan de Insulindeweg, Balistraat, Javastraat en het Ceramplein

Akkoord




 1. Publiciteit



 1. Rondvraag en sluiting

Geen vragen c.q. opmerkingen



Ter oriëntatie:


 • Voorjaarsnota 2006









De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina