Cruquiusweg 5 1019 at amsterdamDovnload 102.05 Kb.
Pagina1/2
Datum23.07.2016
Grootte102.05 Kb.
  1   2Bezoekadres

Cruquiusweg 5

1019 AT AmsterdamPostbus 380

1000 AJ Amsterdam

Telefoon 020 608 0711

Fax 020 694 1936

www.zeeburg.amsterdam.nl


CONCEPTVERSLAG RAADSVERGADERINGDatum : 18-12-2006 (deel 2 op 19-12-2006)

Aanvang : 20:00 uur

Locatie : Raadzaal Stadsdeel Zeeburg


Aanwezig
Voorzitter

Linda Maasdijk (PvdA)

DB

Fatima Elatik (PvdA), Jan Hoek (GroenLinks), Nico Papineau Salm (PvdA), Dennis Straat (VVD)

PvdA

Mustapha Aemarouch, Herbert de Bruijne, Natalie Kramp, Sander Luiijf, Guillaumine Nelom, Bert Pots, Jan Rumph, Peter Sijtsma

VVD

Astrid Ens, Jan Stronks, Olav Wagenaar

GroenLinks

Herman Huijzen, Astrid Kuiper, Trinet Onvlee

SP

Helmie Bijleveld, Mark van Dongen, Pierre Schaasberg

D66

Erik Terheggen, Josefien van Olmen

Griffier

Jorien Elias-Cornelissen

Notulist

Tim Manders

Afwezig

Yasar Arik (VVD)


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur en meldt de afwezigen af.
2. Programmabegroting 2007 (Eerste Termijn)

Algemene beschouwingen en indienen moties/amendementen; afhandeling op 19-12-2006
[Zie bijlage I voor overzicht genummerde amendementen en moties inclusief preadvies DB, definitieve versie 19-12-2006]
PvdA

[Herbert de Bruijne:]

“Geachte voorzitter,

Als de gemiddelde Nederlander model zou staan voor de Zeeburger dan zou deze Raad er na 22 november 2006 heel anders uitzien:

- Een gehalveerde PvdA;

- Een bijna even grote SP, die zelfs groter zou zijn dan de VVD (scheelt overigens nu ook maar één zetel);

- GroenLinks met één zetel gelijk aan een nieuwe afdeling van de ChristenUnie-Zeeburg;

- Helaas 2 zetels voor de Partij van de Vrijheid met een kloon van Geert Wilders;

- Nog wat splinterwerk van D66, Partij voor de Dieren en SGP;

- Maar bovenal een groot CDA, terwijl die nu geheel ontbreekt in Zeeburg.

Nu stamt mijn familie van ARP-huize, dus niks christelijks is mij vreemd, maar ik ben toch blij dat de Zeeburger progressiever stemt dan de gemiddelde Nederlander. En toch houdt de uitslag van de laatste verkiezingen mij bezig, ook bij het samenstellen van deze algemene beschouwing, want wat zegt zo’n uitslag over de verhouding of de afstand tussen politiek en maatschappij?

Een verklaring voor deze uitslag wordt door ‘deskundigen’ gezocht in de hang (de heimwee) naar eenvoud en overzicht, terug naar de jaren ‘50-’60. Terug naar ’t Schaep met de vijf poten! Gelukkig ziet de Zeeburger in dat we daar anno 2006 niet veel verder mee komen in deze multiculturele stad. Maar laten we vooral niet denken dat deze landelijke uitslag van 22 november volledig uit de lucht is gegrepen. Als Partij van de Arbeid moeten we, met het collegeakkoord in de hand, hard werken aan de vertaling ervan.

In 2006 hebben we niet stil gezeten als coalitiepartijen, ik memoreer:

- Besluit over het Jongerencentrum in het Oostelijk Havengebied;

- Bewonersparticipatie en uitbreiding van voorzieningen op IJburg;

- Oplossen specifieke knelpunten in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld de kruising Borneolaan/Van Eesterenlaan, fietsen in het Flevopark of parkeren op de Diemerzeedijk;

- Gedegen uitbreiding van het Cameratoezicht;

- Tweede parkeerlaag onder het Borneohof;

- Actieve inzet om na de rellen in september de rust en kalmte te behouden in de buurt;

- En er is een start gemaakt om de problemen met onderwijshuisvesting nu en in de toekomst op te lossen;

- Definitieve plannen voor herinrichting Javastraat;

- En bovenal de grote veranderingen die zijn ingezet op gebied van het Sociaal Domein.

Maar onze ambities gaan nog veel verder, want wat gebeurt er met de plannen over:

- Verhoging van arbeidsparticipatie in Zeeburg;

- Verminderen van schooluitval;

- Meer zorg voor gezinnen die het nodig hebben;

- Goede moderne schoolgebouwen;

- Meer sport- en vrijetijdsmogelijkheden voor jongeren;

- Schonere buurten;

- En wegwerken van het achterstallig onderhoud.

Plannen genoeg en gelukkig staan deze ook in de perspectieven- en uitvoeringsnota.

Maar we staan er financieel niet goed voor! Het DB schrijft in haar aanbiedingsbrief een beetje populistisch dat zij baalt van de huidige begroting 2007, want de speelruimte is uiterst gering. Niet leuk om zo een nieuwe periode in te gaan als Raad, maar fors bezuinigen in 2007 en 2008 is de enige oplossing om er gedurende deze periode weer bovenop te komen.

Bezuinigen leidt tot het maken van keuzes en de PvdA vindt dat het DB deze bezuinigingen op verantwoorde wijze heeft verwerkt in de begroting voor 2007. Zo zien we dat er – weloverwogen – niet direct wordt gesneden in het welzijnswerk, daar gaat voorbereidingstijd aan vooraf. Daarentegen is bezuinigen in de openbare ruimte, hoe vervelend ook, soms wel mogelijk als je de staat van het onderhoud goed in beeld hebt en je één of meerdere straten een paar jaar later kan aanpakken.

Is er dan helemaal geen kritiek op deze begroting? Jazeker, maar welke ruimte biedt deze begroting nog voor creatieve omboekingen. Wij dienen een tweetal moties in en zullen wellicht één of meerdere moties/amendementen ondersteunen van andere partijen:  1. In motie 13 vragen wij het Dagelijks bestuur uitdrukkelijk om met de Centrale Stad in gesprek te gaan om te komen tot een structurele bijdrage voor IJburg. Ook in deze nieuwe buurt moeten we de voorzieningen die we elders in Zeeburg heel normaal vinden op peil brengen. Na het Oostelijk Havengebied kunnen we voor IJburg niet dezelfde financiële tekorten oplopen. We vragen uitdrukkelijk om een regeling totdat de 1e fase IJburg gereed is in 2010. (Ook in de Centrale Stad zal D66 deze week een motie van gelijke strekking indienen die wij volledig steunen, al hebben wij maar indirect invloed op onze 20 collega’s aldaar.)

  2. In motie 7 geven wij aan niet akkoord te gaan met de bezuiniging op klein onderhoud in de openbare ruimte. Losliggende stoeptegels, kapot straatmeubilair, uit elkaar gelopen struikgewassen, kortom alles dat een bij eerste blik een armoedige uitstraling geeft aan een buurt. Achterstallig onderhoud in de openbare ruimte is een verkeerd signaal naar bewoners. We vragen hen als overheid om hun omgeving schoon en netjes te houden en tegelijkertijd nemen we als Stadsdeel onze verantwoordelijkheid niet volledig. Deze bezuiniging kan niet wat de PvdA betreft. En zeker nu we komend jaar de corporaties verleiden om flink te investeren in de buurt, opknappen van huizen, straten en pleinen, moeten wij als Stadsdeel de zaak op orde houden.

Dus eigenlijk hebben we een motie voor oude en nieuwe bewoners in Zeeburg. De dekking bij motie 13 hoeven wij gelukkig niet te zoeken. Dat is aan onze collega’s van de Centrale Stad. Als dekking bij motie 7 stellen wij voor de autovrije dag en de voor- en najaarsschoonmaak te schrappen. Dit levert 65.000 euro op om de bezuiniging ongedaan te maken en zelfs een klein extra budget te creëren voor het onderhoud aan de openbare ruimte. Natuurlijk wil ik wel een toelichting geven op onze keuze om de gelden voor de autovrijedag in te leveren. De PvdA wil best een of meer autovrije dagen, maar vindt ten eerste dat die geen 35.000 euro mogen kosten in een tijd dat er weinig geld is voor nieuwe dingen. Verder vinden wij het ook een beetje een cosmetisch en zwaar aangezet symbolisch gebeuren, zo’n ‘autovrije’ dag, tussen aanhalingstekens omdat er wel degelijk auto’s rijden op zo’n dag. Wat de PvdA betreft willen wij graag serieus praten over verbeteringen van het milieu, maar dat gaat wel wat verder dan die ene dag. Het totale autogebruik in Zeeburg moet omlaag. Nu, maar zeker ook in de toekomst als IJburg en Zeeburgereiland volledig klaar zijn. Wat ons betreft verplaatsen we de echte milieudiscussie naar de ROB-vergadering in januari of februari waar we het milieuplan van Zeeburg bespreken. En wat ons betreft mogen we dan ook best iets verder gaan met autobeperkende maatregelen, zoals:

- Minder verkeer toelaten de stad in via de Piet Heintunnel (dus meer P+R);

- Verkleinen van parkeergebieden om korte afstandritten te verminderen;

- Vieze auto’s weren of in ieder geval zwaarder belasten, voor zover we dat hier kunnen;

- Gratis parkeren in winkelgebieden binnen de ring afschaffen, et cetera.

Verder in 2007

Het dossier onderwijshuisvesting goed volgen is lastig, maar toch een thema dat ons in 2007 zal bezighouden. Het is zeker lastig in groeigebieden en stelt ons te vaak voor grote verrassingen. Het lijkt erop dat we hier steeds meer vat op krijgen, maar juiste inzage leidt wel steeds tot nieuwe kosten. Wij hebben de wethouder gevraagd twee keer per jaar, los van de begroting en voorjaarsnota, met een rapportage te komen. In veel stadsdelen is en was de onderwijsbegroting een lastig probleem. Door ontvlechting en verzelfstandiging van het openbaar onderwijs wordt dat een stuk eenvoudiger, maar vooral niet goedkoper, zeker niet de komende jaren.

Zeker wat betreft de onderwijshuisvesting zullen wij ook de komende jaren nog regelmatig voor zeer hoge kosten komen te staan. Ook daarbij lopen de geldstromen voor nieuwe gebieden niet geheel glad met de werkelijkheid, dus ook hier zal aandacht voor moeten komen. Daarnaast is het wat ons betreft ook een onderzoek waard om het huisvestingsdossier op termijn meer onder stedelijke regie te brengen. Niet zozeer de gelden stedelijk verstrekken, maar wel het beeld van onderwijshuisvesting in de gehele stad compleet krijgen. Daar zouden wij als uitbreidingsgebied baat bij kunnen hebben. Nu nog geen concrete motie daarover, maar dit onderwerp zullen wij wel blijven volgen.

Wij hebben grote verwachtingen van de geplande verandering op gebied van het sociaal domein. Een andere kijk op mensen: mensen niet afhankelijk maken, maar de kracht van mensen zelf versterken. Welzijnswerk veel specifieker aanbieden, niet aanbodgericht maar meer vraaggericht, en wat ons betreft ligt de grens van het aanbod bij de groep van -9 maanden tot 23 jaar en boven de 60 jaar.

Met enige zorg zijn wij akkoord gegaan met de aanbesteding van het welzijns- en opbouwwerk. Wij zullen dit proces dan ook kritisch volgen om hetgeen dat gewenst is in Zeeburg binnen te halen, en risico’s zoals met Alcides te vermijden.

Zorg voor de ontwikkeling van onze nieuwe gebieden zoals IJburg en Zeeburgereiland staat hoog op de agenda voor de PvdA. Zo zijn wij zeer actief geweest om een motie over het SP-RI-Oost in te dienen met onze collega’s in de Stopera. In de motie wijzen wij nogmaals op het aankomende verkeersknooppunt S114 en de beperkte ontspanningsmogelijkheden die het huidige plan biedt. Wij vragen om zicht op mogelijke noodscenario’s en daarnaast willen wij graag dat er extra parkeergelegenheid wordt gecreëerd onder de sportvelden. Het betreft hier een klein dicht bevolkte buurt, dus hoe meer blik onder de grond hoe beter. En bij aanleg van zo’n sportveld moet dit toch mogelijk zijn zonder de gehele begroting voor SP-RI-Oost in gevaar te brengen. Goed voor de sportveldbezoekers en doordeweeks wellicht als extra P+R-terrein te gebruiken.

Vraag is in welk tempo gaan we aan de slag met al deze plannen.

Het nieuwe bestuursakkoord in de stad, zoals vorige week woensdag in de Vondelkerk is gepresenteerd, vraagt spoedig om discussie in deze Raad. Enkele raadsleden hebben het idee dat hun macht wordt ingeperkt, maar ik persoonlijk denk dat we in deze stad met dit akkoord op essentiële gebieden sneller tot besluitvorming komen. Dat is hard nodig als ik kijk naar bijvoorbeeld schooluitval. Actuele cijfers: 6000 stedelijk en 612 in Zeeburg, dit gaat wel om jongeren die buiten ons stadsdeel op school zitten, want die 34 IJburgse jongeren komen nog steeds elke dag naar school! Het is vooral zaak dat het DB in Zeeburg de onderwerpen die stedelijk worden afgestemd tijdig behandelen in deze Raad. Alleen dan kunnen zij met voldoende mandaat op weg en krijgen we geen vertraging achteraf.

Overigens was ik wel verbaasd dat met name de VVD zich zo verzet tegen dit bestuursakkoord. Ik hoorde reacties als ‘er zijn al teveel stadsdelen en nu komt er weer een laag bij. De burgers weten helemaal niet meer bij wie ze moeten zijn’. Volgens mij is het een vorm van efficiënte afstemming op grootstedelijke thema’s die we niet in ons eentje kunnen oplossen. Maar goed, we zullen hier in de toekomst nog wel vaker over spreken, want ik (persoonlijk) bepleit nog steeds vanaf 2010 een kleinere Raad te organiseren, zowel stedelijk als op stadsdeelniveau. Een deelraad die zich nog meer op hoofdlijnen concentreert als het om stedelijk beleid gaat en meer aandacht besteedt aan de lokale implementatie van stedelijk beleid. Een kleine Raad is ook nodig om de bestuurskosten in deze stad te beheersen. Wellicht zal het ook tot gevolg hebben dat er betere afstemming zal zijn tussen de stadsdelen en de stad, zie ook het elkaar aanvullen i.h.k.v. het coalitiemodel Zeeburgereiland.

Wij zullen actief inzetten op de voortgang van de stedelijke vernieuwing, met name in de Indische buurt. Zorgdragen voor een briljant convenant met de corporaties is de inzet voor 2007. Verbetering van de huisvesting, maar ook de omgeving, want dat geeft de gehele wijk een upgrade die het zo hard nodig heeft


Tenslotte:
Een Sterke stad is een sociale stad’

Welk kabinet we straks krijgen, durven we niet te voorspellen. Wel vraagt de PvdA in Zeeburg van het nieuwe kabinet veel meer aandacht voor stedelijke vernieuwing. Wij moeten een nieuwe richting inslaan. Om te kunnen stijgen op de sociale ladder gaat het ook om goed onderwijs, meer werkgelegenheid en mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding. De Indische Buurt is volgens het SCP-rapport één van de onveiligste buurten. Het vereist grote inzet van ons allen om die onveiligheid te doorbreken.

Momenteel bestaat vernieuwing van de Indische Buurt vooral uit sloop en nieuwbouw van woningen. En er is veel aandacht voor schoon, heel en veilig. We kunnen beslist niet zonder, maar het is niet genoeg. Er is een grote groep achterblijvers. Juist zij moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Dat kan door meer aandacht voor goed onderwijs. Met extra aandacht voor leerlingen die het niet zo gemakkelijk hebben. Met een beter stageaanbod. Stedelijke vernieuwing moet bovendien meer goedkope bedrijfsruimte opleveren. Die hebben we nodig om startende ondernemers te steunen. Niet op de laatste plaats vervullen sport en cultuur een belangrijke rol in de ontplooiing van onze bewoners. We bouwen een nieuwe bibliotheek op het Javaplein. De oude ambachtsschool aan het Timorplein biedt straks onderdak aan onder meer studenten, een bioscoop, een hotel. Zij kunnen dienen als aanjagers voor meer initiatieven.

Er zijn veel kansen voor een nieuwe richting. Maar dat kan niet zonder steun van het nieuwe kabinet.”


VVD

[Olav Wagenaar:]

“De VVD wil in de algemene beschouwingen haar waardering uitspreken voor de Begroting 2007. Bij het tijdstip van aanbieden willen we echter wel een kanttekening plaatsen. De tijd die besteed kon worden aan de bestudering, het overleg intern en het afstemmen van moties met andere fracties was toch echt tekort. Daarnaast geniet het de voorkeur dat het preadvies van het DB op een eerder tijdstip beschikbaar is. De VVD verzoekt het DB om in 2007 bij het opstellen van de eigen termijnagenda voldoende tijd in te plannen voor de financiële en overige omvangrijke stukken.

Het is niet eenvoudig om in de financiële situatie waarin het Stadsdeel zich bevindt een goede afweging te maken tussen enerzijds de dingen die moeten en die we als Stadsdeel willen en anderzijds de dingen die niet meer kunnen of waarop bezuinigd moet worden.

En natuurlijk willen we altijd meer. Het stadsdeel is nooit af en de mogelijkheden zijn legio, maar in de keuzes die zijn gemaakt kan de VVD zich in grote lijnen vinden. Op een aantal plaatsen willen we de accenten verschuiven en op een aantal plaatsen vragen we aandacht voor nieuw beleid.

Zeeburg is een divers stadsdeel. Daar zijn we trots op en dat willen we graag ook zo houden.

Als we kijken naar de diversiteit in het woningaanbod vinden we de afspraken die gemaakt zijn in het programma-akkoord goed. Maar we willen ook verder vooruitkijken en met de andere partijen en het DB de discussie aangaan over hoe we deze diversiteit willen handhaven of verder willen versterken, ook na 2010. Zeker nu er gewerkt wordt aan een convenant met de woningbouwcorporaties wordt dit naar onze mening alleen maar belangrijker.

Maar ook diversiteit in bedrijvigheid en winkelaanbod is naar ons idee een wezenlijk punt in de aantrekkelijkheid van het stadsdeel. Een dialoog tussen Stadsdeel en ondernemers is hierbij essentieel. We hopen dat dit in de nabije toekomst zal leiden tot het waarmaken van een aantal ambities uit het programma-akkoord, zoals de upgrading van het winkelcentrum Brazilië, het organiseren van een weekmarkt in het Oostelijk Havengebied en de vestiging van meer kleine ondernemers in het stadsdeel.

Zeeburg is ook een groeiend stadsdeel, wat natuurlijk geweldig is maar ook de nodige zorgen met zich meebrengt, zeker op financieel gebied. De financiering van IJburg is al jaren een zorg voor de VVD en andere fracties. De inkomsten vanuit de Centrale Stad blijven niet in de pas lopen met de ontwikkeling van IJburg en daarmee met de uitgaven voor IJburg. Dat er voor 2007 incidenteel 5 ton euro is toegezegd, is een opsteker. De uitgaven hebben echter een structureel karakter. We steunen dan ook van harte de motie 13 van de PvdA en zeggen hiermee ook steun toe aan de motie van D66 hierover in de gemeenteraad.

De VVD vindt Zeeburg een heel mooi en leefbaar stadsdeel, en dat willen we ook graag zo houden.

Voorgesteld wordt om te bezuinigen op het onderhoud in de openbare ruimte. Wij zijn bang dat met de voorgestelde bezuiniging achterstallig onderhoud zal ontstaan en dat het zicht van een aantal straten bepaald zal gaan worden door vuil et cetera. We willen voorkomen dat hier een negatieve spiraal ontstaat van achterstallig onderhoud en verwaarlozing omdat de buurt toch al lelijk is. De VVD is dan ook tegen de voorgestelde bezuiniging. Samen met de PvdA willen wij meer geld reserveren voor klein onderhoud in de openbare ruimte [motie 7 van VVD en PvdA]. Dit geld willen we vinden door o.a. niet bij te dragen aan de autoloze zondag en door de voor- en najaarsschoonmaak niet uit te voeren.

Daarnaast vindt de VVD dat de openbare ruimte in het Oostelijk Havengebied en IJburg wel erg veel stenen bevat. Op veel plaatsen absoluut mooi, maar wel heel veel. Er zij veel pleinen waar best wat meer groen, bomen of speelplaatsen aangelegd kunnen worden. Zonder nu beslissingen te nemen over het hoe en wanneer willen we het DB per motie 6 vragen een inventarisatie te maken van die plekken in het stadsdeel waar het mogelijk is om meer groen en speelplekken te realiseren. Op basis van deze inventarisatie willen we in de Raad discussiëren of, hoe en waar dit mogelijk zou zijn. Wij denken hierbij aan behandeling in het najaar van 2007 zodat de politiek rustige periode in de zomer gebruikt kan worden voor de inventarisatie.

Punten waar volgens de VVD nog wel het nodige aan verbeterd kan worden in het Stadsdeel zijn de schoonheid en de veiligheid. De acties zoals genoemd in de Programmabegroting zijn veelal preventief van aard en dat is goed. Voorkomen is te dezen beter dan genezen, maar soms ontkomen we er niet aan om ook te genezen.

In dat kader wil de VVD op twee van de belangrijkste ergernispunten van bewoners, namelijk zwerfvuil en drugsoverlast, strengere en meer zichtbare handhaving. Wij denken dat dit via een positieve spiraal meer schone en veilige straten oplevert. Daarom dient de VVD de motie 5 [wordt motie 5a en 5b op 19-12-2006] in waarin ze het DB verzoekt te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan voor betere handhaving op deze punten. Het gaat hierbij om zowel het verhogen van de pakkans als het verhogen van de straffen, mogelijkerwijs gecombineerd met alternatieve werkstraffen en het nieuw in te voeren instrument bestuurlijke boetes. De uitkomsten kunnen verwerkt worden in het Jaarplan Veiligheid en het Integrale Handhavingsplan.

Als we het hebben over ‘schoon’, dan denkt de VVD ook aan schone lucht, oftewel uitvoering van het Verkeersplan Oude Stad. We vinden dit op zich een goed initiatief. De luchtkwaliteit in onze stad is een probleem en alhoewel het probleem in ons stadsdeel nog niet zo groot is hoef je natuurlijk geen wetenschapper te zijn om te snappen dat met de komst van woningbouw op het Zeeburgereiland en de uitbreiding van IJburg er meer verkeersbewegingen zullen ontstaan. Het is daarom nu tijd om acties te ondernemen zodat we kunnen voorkomen dat ons stadsdeel over een paar jaar niet blauw ziet van het water maar van fijnstof. Wij vinden dat het plan weliswaar ambitieus is, maar ook veel kansen biedt voor een win-win-situatie. De VVD is evenals de PvdA voor het terugdringen van het autoverkeer vanaf de ring naar de binnenstad, maar dan wel in combinatie met een uitstekend P+R-terrein, uitstekende OV-mogelijkheden naar het centrum en andere stadsdelen. En, zoals GroenLinks al in de Commissie AZM voorstelde, de mogelijkheid om tegen een gering bedrag een fiets mee te kunnen nemen.

De VVD is voor het terugdringen van het aantal verkeerskilometers in de stad en het stadsdeel, maar alleen gecombineerd met maatregelen rondom het goederenvervoer – de goederentram is hiervan een mooi voorbeeld – en maatregelen rondom de doorstroming van het verkeer zijn daarbij ook noodzakelijk. In dit kader zien wij het meest in structurele maatregelen, en vinden dan ook de organisatie van een autoloze dag geen enkele prioriteit hebben. Het draagt niet bij aan de structurele verbetering van de luchtkwaliteit en het draagt volgens ons ook niet bij aan de algemene bewustwording van de bewoners. Daarom stellen wij voor dat het geld dat hiervoor wordt gereserveerd te besteden aan het klein onderhoud [motie 7].

Het volgende onderwerp waar volgens de VVD de komende tijd ook veel aandacht voor moet zijn is de onderwijshuisvesting. Hoe zorgen we ervoor dat het in de toekomst beter gaat met onderwijshuisvesting en dat het Stadsdeel niet telkens in financiële problemen komt als zich weer een verrassing op dit gebied voordoet. Dit heeft natuurlijk een administratieve component, oftewel de vraag of wel alle lijken uit de kast zijn. Maar het heeft volgens de VVD ook veel te maken met de dialoog tussen Stadsdeel en schoolbesturen. De VVD vindt het belangrijk dat de relatie tussen schoolbesturen en Stadsdeel meer inhoudt dan ‘U vraagt, wij draaien’. Aan het DB de uitdaging om te investeren in zowel de relatie met de schoolbesturen als in een voorziening voor onverwachte uitgaven op het vlak van onderwijshuisvesting.

Over het sociaal domein kunnen we kort zijn. We moeten bezuinigen, en de VVD ziet hier een kans om met minder geld beter effect te sorteren, met name voor de mensen die het echt nodig hebben. Maar niet in 2007. gezien het feit dat het sociaal domein per 1 januari 2008 een grote bezuinigingstaak en een nieuwe aanbestedingswijze te wachten staat, sluiten wij ons aan bij het voorstel van het DB om dit beleidsterrein komend jaar met rust te laten. We willen hierbij wel opmerken dat we vinden dat er een gedegen discussie gevoerd moet worden over wat we nu willen met het sociale domein en met name voor wie we dit nu willen. En vraag die opkomt is of het Opbouwwerk in de huidige vorm nog wel beantwoordt aan de wensen die er zijn. De VVD gelooft in het gericht investeren in welzijnswerk om mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug te geven en hen op weg te helpen in onze maatschappij. Een goed voorbeeld hiervan is de voedselbank. De VVD kan instemmen met het incidenteel subsidiëren van de voedselbank. Echter, de voedselbank moet een tijdelijke voorziening zijn en moet zo snel mogelijk weer opgeheven worden.

De VVD is verder van oordeel dat binnen de opzet van de begroting nagedacht moet gaan worden over de wijze van financiering van ieder jaar terugkomende projecten dan wel uitgaven. Als voorbeeld wordt genoemd het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte. De VVD is van oordeel dat voor dergelijke projecten een reserve dan wel voorziening dient te worden ingesteld.

Dan als laatste wil ik even teruggrijpen naar de eerste pagina van het programma akkoord waar gesproken wordt over de geschiedenis van ons stadsdeel met het water. Een deel van deze geschiedenis wordt gevormd door de KNSM. Het beeld Amphitrite dat nu naast het ARCAM-gebouw staat is in 1956 door het personeel van KNSM ter gelegenheid van het honderdjarige bedrijfsbestaan aangeboden. Het beeld behoort natuurlijk terug te komen naar het KNSM-eiland. De VVD stelt voor om 1 euro per inwoner van het stadsdeel hiervoor te reserveren. Daarom dienen wij motie 8 in om dit financieel haalbaar te maken. En hiertoe willen we de volgende middelen inzetten: het reserveren van €20.000 uit de grondexploitatie Oostelijk Havengebied, 15.000 euro van het budget Kunst en Cultuur dat specifiek gereserveerd is voor kunst in de openbare ruimte en als er nog andere middelen noodzakelijk zijn dit aan te vullen tot een maximum van 46.000 euro uit andere middelen, zodat we uitkomen op een bijdrage van 1 euro per inwoner. We vinden daarbij dat zeer nadrukkelijk gezocht moet worden naar samenwerking met de Centrale Stad en externe middelen voor de verplaatsing van het beeld moeten worden gevonden. Daarom noemen we het bedrag van 46.000 euro expliciet als maximale bijdrage van het Stadsdeel aan de verplaatsing. Het beeld moet overigens ook in goede staat zijn als het naar het stadsdeel komt. We begrepen dat er regulier groot onderhoud aan het beeld gepleegd moet worden, wat op zich heel normaal is, maar we gaan er wel van uit dat deze kosten voor rekening van Stadsdeel Centrum komen dat blijkbaar verantwoordelijk is en was voor het onderhoud.

In de begroting wordt ergens gesproken over een verbinding vanaf het KNSM-eiland naar Noord. Het verbaast ons dat hierover terloops melding wordt gemaakt zonder verdere toelichting over de aard van de verbinding. We zijn niet direct voorstander van dat soort bruggen en vragen het DB om niet overhaast te handelen. Ook wil ik het hier hebben over de verbinding Amsterdam-Almere. Hoewel daar al een tracé is ingetekend, willen wij er toch voor pleiten dat tracé ook open te houden voor een eventuele autowegverbinding. We zijn niet voor meer autoverkeer, maar wel voor een betere afwikkeling van het autoverkeer ten gunste van met name het Amsterdamse bedrijfsleven i.v.m. werknemers die in Almere wonen.

Voorzitter, afgelopen jaar is er hard gewerkt. Veel zaken zijn er op de rails gezet en de resterende drie jaren zal het meer en meer tot uitvoering moeten komen. Er zijn nog wel verbeterpunten aan te brengen. Ik denk hierbij vooral aan het moment van aanbieding van raadstukken. Vaak werden stukken op een laat moment aangeboden waardoor de discussie onder tijdsdruk stond dan wel overvolle commissieagenda’s ontstonden. De VVD verwacht dat komend jaar direct verbetering op dit punt zichtbaar is. Het verkiezingsjaar is namelijk voorbij, het DB en de Raad zijn ingewerkt. Het zou moeten kunnen.

Afsluitend stel ik vast dat 2007 volgens ons wederom een boeiend jaar gaat worden. We zien dit met vertrouwen tegemoet en verheugen ons op de discussies die we met elkaar gaan voeren over alle genoemde en uiteraard ook nieuwe onderwerpen.”
GroenLinks

[Astrid Kuiper:]

“Mevrouw de voorzitter, Geachte raadsleden, wethouders en aanwezigen op de publieke tribune,

In de vorige twee beschouwingen vroeg Groenlinks vooral uw aandacht voor het vernieuwen van het sociale domein. We zijn dan ook blij dat het proces in gang is gezet. We willen wel benadrukken dat onder het sociaal domein Groenlinks niet alleen verandering ziet van het oude welzijnswerk. Het sociaal domein is veel meer, iedere Zeeburger telt mee, vanaf de leeftijd van 0 tot 100, en ouder mag ook hoor. Vernieuwen in het sociaal domein betekent ook het versterken van de positie van mensen in een zo kort mogelijke periode. Onze Zeeburgse mensen zijn sterke mensen die met korte interventies en steun van maatschappelijke dienstverleners of sociaal cultureel werkers zelf weer aan de slag kunnen. Dat vereist een andere invulling van het sociale domein. De netwerken en organisaties en burgers willen veel zelf doen en kunnen zelf ook veel doen, maar helaas zien wij dat als overheid soms over het hoofd. Onze groene liberale gedachte is een pleidooi om de dingen die mensen zelf beter kunnen ook daadwerkelijk door de mensen zelf te laten gebeuren. De afhankelijkheidsrelatie tussen onze bewoners en de instellingen zal in het nieuwe sociale domein nog eens onder de loep moeten worden genomen.

Wat Groenlinks betreft gaat de aandacht naar groepen die zonder de ondersteuning van de overheid niet het hoofd boven water kunnen houden, te weten jongeren, ouderen en vrouwen die vaak de kans niet krijgen. En deze interventies moeten zo snel mogelijk, zo kort mogelijk en zo intensief mogelijk, zodat onze bewoners snel weer op eigen benen kunnen staan.

Het sociaal domein heeft ook betrekking op de beleving van mensen. Voelen de bewoners zich veilig en prettig in een schone buurt? Heeft men werk of gaat men naar school, en hebben bewoners een woning waar men zich thuis kan voelen? Staat er met kerst iets te eten op tafel? Is er veilig openbaar vervoer naar de buitenschoolse activiteiten? En is de sportvereniging wel veilig met de fiets te bereiken? Ook dat valt wat GroenLinks betreft onder het vernieuwen van het sociaal domein. Geen verkokering van een onderwerp maar samenwerking op basis van vertrouwen.

Het wordt een moeilijk jaar voor Zeeburg. Met weinig geld moet er veel gedaan worden. Willen we meer doen dan eist dat veel creativiteit van het DB, ambtenaren maar ook van de raadsleden. De kracht is ook om prioriteiten te stellen voor zaken die van belang zijn voor onze bewoners. We hebben veel bestaand beleid met daarin bepaalde structuren en systemen in de uitvoering. De uitdaging is om dit beleid ten gunste te laten zijn voor onze bewoners. Dat betekent dat het onze taak als volksvertegenwoordiger is om de realiteit van buiten hier binnen te brengen in de Raad, zodat we met onze schaarse middelen gezamenlijk de goede keuzes kunnen maken voor onze bewoners.

Dat vereist rust, helder denken, openheid en moed om elkaar te steunen en te sturen in dit proces.

Afgelopen vrijdag is er het stedelijk akkoord gepresenteerd met daarin 8 stedelijk-maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken spelen ook in ons stadsdeel. GroenLinks wil deze dan ook snel op de agenda zetten om het DB een mandaat te geven om ook in ons stadsdeel deze 8 maatschappelijke problemen, waaronder die van huiselijk geweld, jongerenoverlast en schooluitval, aan te pakken. Hierbij verwacht GroenLinks van het DB een actieve houding of hoe het tegenwoordig ook wel genoemd wordt “een offensief bestuur” die op zoek gaat naar die partners die deze werkwijze delen. Dan moeten we niet gaan bakkeleien over bevoegdheden en procedures maar over verantwoordelijkheden en oplossingen en dat, dames en heren, zie ik als taak van een volksvertegenwoordiger. Wat de GroenLinks-fractie betreft nemen wij die verantwoordelijkheid graag ter harte en kiezen we voor sociale investeringen in mensen. Groenlinks zou graag een terughoudendheid zien in het wild schrappen van investeringen in het sociale domein.

Praat eens met de mensen op straat die tussen wal en schip zijn gevallen en luister naar hun vragen en behoeften, want dat is onze taak. Dat wil niet zeggen dat je oren er naar moet laten hangen. Nee, oog hebben voor die gevallen die buiten de boot vallen en zoeken en werken naar een oplossing. Dat zou GroenLinks graag zien als offensief bestuur. Zoek naar oplossingen ook als je er niet over gaat.

Als metafoor zou ik het voorbeeld willen gebruiken dat tijdens het programma-akkoord naar voren kwam, namelijk het bestuur als voetbalteam. GroenLinks ziet daarin een voetbalteam met daarin solisten die willen en kunnen scoren, maar wijst op het statistische gegeven dat er toch de meeste doelpunten vallen door een 1-2tje: een vrije man of vrouw aanspelen en als deze zich vrij kan spelen door de verdediging een punt scoren.

Het DB heeft in de begroting aangegeven dat het empoweren van vrouwen op de agenda blijft staan. Er gebeurt veel voor vrouwen in Zeeburg, alleen is het vaak te versnipperd en apart opgezet. De grijze vlekken in het aanbod en de vraag zijn niet helder voor ons. In de Begroting heeft het DB het over de vergeten stille kracht in de samenleving. Nu zelfs in het hele land geluiden doorklinken over de stille kracht van vrouwen die vergeten worden, is de tijd rijp voor Zeeburg om daarop verder aan te sluiten. De eerste stap is wat ons betreft om van Vonk een echt empowerment centrum te maken dat meer vrouwen bereikt en ondersteunt. Een empowerment centrum dat niet alleen afhankelijk is van onze subsidies maar ook van anderen. Met die opdracht wil GroenLinks het DB graag op stap sturen. Daarnaast verwachten wij, zoals in het programma-akkoord is opgenomen, een conferentie over vrouwen en hun krachten in ons stadsdeel, en het liefst nog komend jaar, misschien in combinatie met de discussie over de toekomst van Vonk.

Mevrouw de voorzitter, het laatste aandachtspuntje.

Het is nog een paar dagen en een iedereen hoopt op een witte kerst. Ook dit jaar zal dit niet het geval zijn. Afgelopen nacht was voor het eerst de temperatuur rond het vriespunt. GroenLinks maakt zich erg veel zorgen om de verandering van het klimaat. Wat ons betreft is dit het negende stedelijke punt. Gelukkig staat door Al Gore en een bezoek van Clinton het milieu weer op de politieke agenda. Het is jammer dat we de nota Luchtkwaliteit en Groen pas in januari gaan bespreken. Maar het water staat bij GroenLinks erg hoog, wetende dat partijen niets zien in de bewustmaking van mensen als het om het milieu gaat. Een autoloze zondag ziet Groenlinks niet als automobilisten pesten maar als een kans om één dag alle ruimte te geven aan voetgangers, fietsers en OV-gebruikers, en waarmee de inwoners van Amsterdam gestimuleerd worden om kennis te maken met alternatieven voor het autovervoer.

Deze autovrije dag maakt het voelbaar welke invloed het autoverkeer heeft op de leefbaarheid en luchtkwaliteit.

GroenLinks ziet ook kansen in het terugdringen van het CO2-gehalte en is blij dat het Stadsdeel vandaag heeft gekozen voor stroom uit eigen afval en ziet dit als een voorzetting van het energiebeleid.

GroenLinks komt nu en met de behandeling van de notitie in januari met enkele concrete voorstellen die betrekking hebben op:

- Bijdrage aan duurzaamheid;

- Meer belasting voor vuile motoren;

- Schone energie en besparing;

- En bewustwording en voorlichting;

- Het stimuleren van openbaar vervoer en de fiets en autodaten;

- En het nog groener worden van Zeeburg.
  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina