Cruquiusweg 5Dovnload 51.01 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte51.01 Kb.Bezoekadres

Cruquiusweg 5

1019 AT Amsterdam


Postbus 380

1000 AJ Amsterdam

Telefoon 020 608 0711

Fax 020 694 1936

www.zeeburg.amsterdam.nl

CONCEPTVERSLAG COMMISSIE
ALGEMENE ZAKEN EN MIDDELENDatum : 23 mei 2006

Aanvang : 20:00 uur

Locatie : Raadzaal Stadsdeel Zeeburg
Aanwezig

Voorzitter

Erik Terheggen (D66); Trinet Onvlee (GroenLinks, agendapunt 2)

Dagelijks Bestuur

Fatima Elatik (PvdA), Nico Papineau Salm (PvdA), Jan Hoek (GroenLinks), Dennis Straat (VVD)

PvdA

Linda Maasdijk, Sander Luiijf, Bert Pots

VVD

Jan Stronks, Olav Wagenaar, Tibor Wimmers

GroenLinks

Astrid Kuiper, Herman Huijzen, Frans van de Laar, Trinet Onvlee

SP

Mark van Dongen, Pierre Schaasberg, Jeroen Zonneveld

D66

Sanneke van Grinsven

Secretaris

Frank Dexel

Notulist

Tim Manders

Afwezig

Josefien van Olmen (D66), Tanya Sancisi-Vellekoop (D66), Yasar Arik (VVD)


1. Opening en mededelingen

Voorzitter Erik Terheggen opent de vergadering om 20.00 uur waarna de afwezigen worden afgemeld. Bij agendapunt 2 (programma-akkoord) zal Trinet Onvlee even als commissievoorzitter fungeren zodat hijzelf namens D66 over dat onderwerp het woord kan voeren.Mededelingen DB:

  • Fatima Elatik meldt n.a.v. bespreking in de Commissie Publiek dat het DB over het jongerencentrum Oostelijk Havengebied aan de Raad 30 mei mandaat zal vragen voor het haalbaarheidsonderzoek m.b.t. een definitieve locatie, maar over de tijdelijke voorziening in juni met een separaat voorstel komt.

  • Dennis Straat licht de volgende aangepaste planning toe: de (vooral technische) voorjaarsnota komt in juni in Commissie en Raad, de (meer politieke) perspectiefnota (hierin komen met name zaken met een meerjarig / structureel karakter aan de orde, zoals financieel meerjarenperspectief en financiële kaders voor het komende begrotingsjaar) in september (half augustus beschikbaar) en de begroting in december (i.p.v. november).


2. Vervolgbespreking programma-akkoord 2006-2010 (zie voor 1e termijn zie notulen Raad 25-04-2006)
Reactie DB op eerste termijn [Nico Papineau Salm]

Financiën: vragen over de financiën zullen aan de orde komen bij de behandeling van de perspectiefnota in september.

Bouw 100 woningen: het Stadsdeel gaat de 100 woningen voor jongerenhuisvesting niet zelf bouwen, maar de realisatie najagen in gesprekken met de corporaties [in reactie op vragen SP].

35% sociale woningbouw in Oostelijk Havengebied: het streven en inzet tijdens onderhandelingen is om dit percentage in 2008 te bereiken.

Aanpak armoede: het DB zal na de zomer met een analyse (quickscan) komen over armoede in het stadsdeel in relatie tot dienstverlening (o.a. schuldhulpverlening).

Samenwerking met andere stadsdelen: in het bestuursakkoord tussen stad en stadsdelen zal worden vastgelegd op welke beleidsterreinen samengewerkt kan en moet worden i.v.m. efficiency.

Ambitieniveau Indische Buurt: afspraken met corporaties worden in convenanten vastgelegd. Deze zullen voor tekening worden besproken in de Commissie ROB en Raad.
Vervolgbespreking fractievoorzitters

PvdA Bert Pots [vervangt fractievoorzitter Herbert de Bruijne] is het met D66 en de SP eens dat de financiële paragraaf nog uitgewerkt moet worden in de vorm van een prioriteitenlijst, op basis waarvan er (pijnlijke) keuzes gemaakt moeten worden over oud en nieuw beleid. Hij zou het akkoord echter niet als ‘fantasie’ willen bestempelen [zie SP] en wijst hiermee in verband op enkele belangrijke zaken die zijn vastgelegd (o.a. jongerencentrum Oostelijk Havengebied, plannen (schone) Indische Buurt en voorzieningenniveau IJburg). I.v.m. waarschuwingen van D66 over de slagvaardigheid van het bestuur en achterkamertjespolitiek in een brede coalitie, merkt hij op helder, transparant en in openbaarheid te willen discussiëren, waarbij (met het oog op dualistische verhoudingen) ook goed geluisterd zal worden naar de oppositiepartijen. Hij merkt op uit de bijdrage van D66 begrepen te hebben dat het percentage sociale huurvoorraad in de Indische Buurt wat hen betreft verder teruggebracht mag worden dan 70%. Dit lijkt hem een moeilijke opgave. Volgens zijn inschatting is de voorraad in 4 jaar tijd niet verder terug te brengen dan 70%. N.a.v. geuite zorgen over het Zeeburgereiland wijst hij op de invloed die de Raad als geheel kan uitoefenen in het coalitiemodel. Hij betreurt het door de VVD gemaakte voorbehoud m.b.t. parkeervergunningtariefdifferentiatie vanwege de mogelijke gunstige effecten voor de luchtkwaliteit. N.a.v. opmerkingen van de SP meldt hij dat huurliberalisatieplannen van minister Dekker tot 2010 geen doorgang zullen vinden. Hij vraagt de mening van de SP over (het tegengaan van) sociale huurwoningen die onrechtmatig worden bewoond. Tenslotte vraagt hij het DB om de (duo)raadsleden goed te informeren over ontwikkelingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) i.v.m. kaderstellende rol van de Raad.

VVD Olav Wagenaar merkt, n.a.v. de kritische kanttekeningen vanuit de oppositie over het ontbreken van een financiële onderbouwing van de doelstellingen, op dat er in de komende tijd keuzes gemaakt moeten worden a.d.h.v. de lijn die in het programma-akkoord is gelegd. De VVD wil het programma in samenwerking met alle fracties ten uitvoer brengen, zonder achterkamertjespolitiek. Besprekingen moeten in openbaarheid plaatsvinden, tenzij er sprake is van de noodzaak tot geheimhouding om te voorkomen dat het Stadsdeel schade zou kunnen oplopen. Richting PvdA merkt hij op van parkeertariefdifferentiatie weinig gunstige effecten op het gebied van luchtkwaliteit te verwachten en op het onderwerp terug te zullen komen wanneer concrete voorstellen voorliggen. N.a.v. een in de raadsvergadering gestelde vraag van D66 over de inkomsten uit de verhoging van parkeertarieven, merkt hij op dat deze besteed moeten worden aan (ondergronds) parkeren en aan parkeren gerelateerde openbare ruimte. Tenslotte geeft hij aan positief te zijn over intensivering van samenwerking, en noemt daarbij het coalitiemodel Zeeburgereiland en voorstellen m.b.t. verbetering integriteit.

GroenLinks Astrid Kuiper geeft n.a.v. een vraag van de SP over interreligieus overleg aan dat in de afgelopen tijd (na de moord op Theo van Gogh) is gebleken dat moskeeën en kerken een belangrijke rol vervullen in de maatschappij. Zij geeft aan dat ook voorlichting over o.a. (homo)seksualiteit meegenomen kan worden en dat de gesprekspartner niet beperkt hoeft te worden tot kerk of moskee. Dialoog is van belang met en tussen alle Zeeburgers. N.a.v. opmerkingen van de SP over het fantasiegehalte van het akkoord, merkt ze op dat dromen, en een heldere visie, nodig zijn om ambities waar te maken en vooruitgang te bewerkstelligen. I.h.k.v. dualisme spreekt ze de hoop uit op samenwerking tussen oppositie en coalitie en spreekt ze vertrouwen uit in een open en constructieve samenwerking. Aan de PvdA vraagt ze opheldering over de twee genoemde minimumpercentages sociale huurwoningen in het Oostelijk Havengebied, 35% in het programma-akkoord versus 30% in de eerste termijnbespreking van het programma-akkoord. N.a.v. opmerkingen over eigen verantwoordelijkheid in relatie tot taalcursussen, merkt zij op dat GroenLinks cursisten desnoods thuis zou willen ophalen als de doelgroep daarmee wel beter bereikt wordt. N.a.v. de eerste-termijnbijdrage van de VVD vraagt ze zich af welke VVD-punten buiten het programma-akkoord zijn gehouden. VVD Olav Wagenaar meldt n.a.v. vragen van GroenLinks dat het programma-akkoord de standpunten van drie partijen in algemene zin verwoord. Natuurlijk zijn hierin niet alle specifieke VVD-standpunten verwoord. Dat neemt niet weg dat de VVD achter het akkoord staat en zich samen met de andere fracties zal inzetten om de ambities te verwezenlijken. PvdA Bert Pots meldt dat 30% wat hem betreft het minimumpercentage sociale huurwoningen na 2010 is. Ook benadrukt hij de eigen verantwoordelijkheid om deel te nemen aan de geboden taalcursussen. SP Mark van Dongen wijst op het in het programma-akkoord genoemde percentage van 35%. PvdA Bert Pots duidt dat het programma-akkoord van 2006 tot 2010 loopt.

SP Mark van Dongen merkt op [i.v.m. het antwoord van het DB op zijn vraag over de bouw van 100 woningen voor jongeren] in de eerste termijn ook gevraagd te hebben of onderzocht is hoe groot de behoefte onder jongeren in dit stadsdeel is. I.v.m. de plannen van minister Dekker vreest hij dat het percentage sociale huurwoningen na de verkoop van woningen in het Oostelijk Havengebied na 2010 onder de 35% uitvalt. Daarom is meer zicht nodig op de effecten van de huurliberalisatieplannen op de langere termijn. In reactie op vragen van Bert Pots over illegale (ver)huur merkt hij op vooral in te willen zetten op een beleid dat legaal wonen, voor hen die het nodig hebben, mogelijk maakt. M.b.t. de plannen van corporaties waarschuwt hij voor doelgroepenbeleid waarbij de bewoners van de sociale woningbouw buiten de boot vallen. De SP hamert hiermee in verband op realisatie van (ondergrens) sociale huurwoningen in nieuwbouw. M.b.t. openbaarheid van bestuur merkt hij op geen voorstander te zijn van geheimhouding gedurende (voorbereidingen op) besluitvorming. Daarnaast vindt hij het spijtig dat kritische ongelovigen niet betrokken worden bij het interreligieus overleg. Mark van Dongen concludeert dat hij nog steeds niet overtuigd is van de mogelijkheid de ambities uit het programma-akkoord te verwezenlijken en vreest dan ook dat het een lege huls is.

D66 Erik Terheggen is van mening dat Bert Pots opmerkingen van D66 uit de eerste termijn over achterkamertjespolitiek en opmerkingen over het ontreken van een financiële onderbouwing onterecht met elkaar in verband heeft gebracht. Hij neemt de visie van voorgaande sprekers over dualisme als uitdaging over, waarbij het DB gesteund zal worden waar mogelijk maar kritiek geuit wordt waar nodig. Van de coalitie zou hij graag een concreet streefpercentage m.b.t. woningdifferentiatie krijgen. D66 zou blij zijn met 70% als streefpercentage sociale huurvoorraad in de Indische buurt. Tenslotte meldt hij het vreemd te vinden dat de VVD het voorbehoud over de differentiatie van parkeervergunningtarieven niet in het akkoord zelf heeft opgenomen. Hij vraagt zich af wat de status van het voorbehoud is en hoe wethouder Dennis Straat zal omgaan met een beleidsvoorstel over dit onderwerp.
Reactie DB op tweede termijn

Gemengde wijken: Nico Papineau Salm geeft aan dat afspraken over de gemengde wijk vastgelegd worden in convenanten, die in de Commissie ROB en Raad geagendeerd zullen worden. Hij zou liever dan op de exacte percentages nadruk willen leggen op de kwaliteit van het gemengde aanbod, met dus ook aanbod voor de ondergrens van de sociale huur.

Voorbehoud VVD differentiatie parkeervergunningentarief: Dennis Straat merkt op dat staatssecretaris Van Geel en de Centrale Stad hier momenteel mee bezig zijn. Het DB zal de mogelijkheden met de Centrale Stad bespreken en terugkomen met een voorstel. De VVD-fractie zal haar oordeel moeten uitspreken op het moment dat het concrete voorstel voorligt.

Wmo: Jan Hoek neemt zich voor om de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo na de zomer met de Commissie en Raad te verkennen (als vervolg op de welzijnsconferentie in juni). De opgave is zijns inziens tweeledig: ervoor zorgen dat bewoners geen last hebben van de veranderingen enerzijds en synergie bewerkstelligen tussen o.a. zorg, sport, welzijn en wonen anderzijds.
3. Jaarverslag en –rekening 2005
Jaarrekening algemeen en ACAM-verslag

GroenLinks Herman Huijzen constateert dat het rekeningresultaat van een positief naar een negatief resultaat gaat en wijst hiermee in verband (net als de overige fracties) op het grote tekort op Onderwijshuisvesting dat aan het licht is gekomen. Ook zijn er bij veel andere programma’s onder- en overbestedingen. Ondanks de tegenvaller bij Onderwijshuisvesting, is hij van mening dat er met de deze jaarrekening een stap in de goede richting is gezet. Astrid Kuiper dankt de ambtenaren hartelijk voor de snelle beantwoording van de vele technische vragen.

VVD Tibor Wimmers mist een helder beeld over de overhevelingen.

D66 Sanneke van Grinsven vraagt om een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van het tekort op Onderwijshuisvesting [zie hierover verder bij de bespreking van de programma’s]. Zij wijst op opmerkingen van de accountant over aanbestedingen.

PvdA Linda Maasdijk complimenteert de opstellers van de rekening met de kwaliteit en transparantie ervan. Zij merkt n.a.v. de bevindingen van ACAM en de Rekeningcommissie op te hopen dat er snel een productrekening komt en benadrukt de wenselijkheid van helderheid over overheidssteun aan ondernemingen. De hoeveelheid onderbestedingen in 9 programma’s vindt de PvdA [en SP en D66] behoorlijk hoog.

SP Mark van Dongen vraagt om meer helderheid op de toekomstige inzet op beleidsterreinen waar nu sprake is van onderbesteding. Daarnaast geeft hij te kennen de rekening onvoldoende transparant en begrijpelijk voor raadsleden te vinden, omdat de effectiviteit van maatregelen niet goed meetbaar is en het moeilijk te beoordelen is of er nog lijken in de kast zitten die vergelijkbaar zijn met het tekort op Onderwijshuisvesting. Problematisch is ook dat er met twee maten gemeten wordt, bijvoorbeeld wordt de veiligheidsbeleving wel als factor beschouwd, terwijl andere soorten beleving (o.a. de beleving dat de tram te laat arriveert) buiten beschouwing worden gelaten.
DB Dennis Straat geeft aan tevreden te zijn over de positieve ACAM-beoordeling. De adviezen en suggesties worden door het DB overgenomen. M.b.t. de hoeveelheid onderbestedingen merkt hij op dat het gezien het huidige financiële klimaat ook als positief is te beschouwen dat resultaten zijn behaald zonder dat het totale begrote bedrag besteed moest worden om dit effect te bereiken. Primair gaat het zijns inziens om het beoogde maatschappelijke effect en niet om het precieze bedrag dat besteed wordt. Hij vraagt de SP meer concreet te worden over kritiek inzake transparantie en betwijfelt of het aantal technische vragen hiermee in verband als maatstaf kan dienen. SP Mark van Dongen duidt dat zijn voornaamste kritiek is dat het concrete bereikte effect niet altijd helder is en er dus ook bij onderbestedingen niet goed is na te gaan of het beoogde effect bereikt is. DB Dennis Straat meldt dat het om een ontwikkelingsproces gaat waarin meetbare doelstellingen in de begroting op termijn beter gekoppeld zullen zijn aan de bereikte resultaten in de jaarrekening. De wethouder heeft niet het idee dat er nog meer lijken in de kast zitten, maar kan dit niet garanderen. Volgens zijn inschatting zijn de meeste pijnpunten door de kritische benadering van administratieve en financiële processen al boven tafel gekomen.
Beslispunten 4, 5, 6 en 7

PvdA Linda Maasdijk vraagt n.a.v. beslispunt 4 naar de toereikendheid van de bestemmingsreserve verzelfstandiging openbaar onderwijs. DB Fatima Elatik antwoordt dat de toevoeging van 240.604 aan de bestemmingsreserve niet toereikend zal zijn. PvdA Linda Maasdijk geeft aan dat de PvdA graag regelmatig (tweemaandelijks) geïnformeerd wil worden over de voortgang van het verzelfstandigingstraject. DB Fatima Elatik hoopt de Commissie en Raad na de zomer meer inzicht te geven over de procesmatige en financiële gevolgen van de verzelfstandiging.

GroenLinks Herman Huijzen merkt op dat technische vraag 37 nog niet voldoende is beantwoord, waardoor het rekeningresultaat niet helder is. GroenLinks maakt daarom een voorbehoud m.b.t. beslispunt 5. Frans van de Laar meldt dat een erratum bij beslispunt 6 nog moet worden toegezonden.

VVD Tibor Wimmers meldt dat de VVD eventueel met een amendement m.b.t. beslispunt 7 komt m.b.t. het niet overhevelen van een aantal posten.

SP Mark van Dongen geeft aan dat SP eventueel tegen (onderdelen van) beslispunt 7 zal stemmen dan wel met een amendement zal komen.
Programma’s

  • Programma Wonen: D66 Sanneke van Grinsven benadrukt het belang van concrete cijfers (streefpercentages) m.b.t. woningdifferentiatie en sociale huur.

  • Programma Groen, Water en Milieu: GroenLinks Frans van de Laar vraagt naar de onderbestedingen in relatie tot de vorig jaar geuite wens om toevoegingen te doen t.b.v. achterstallig onderhoud. Het is de vraag of er onderbesteed is omdat er onvoldoende personeel beschikbaar was, of dat er andere oorzaken zijn aan te wijzen. PvdA Linda Maasdijk vraagt of in het onderzoek naar de beheerverantwoordelijkheden m.b.t. tijdelijke oeverbescherming ook de vraag wordt meegenomen of de kosten eventueel op Rijkswaterstaat zijn te verhalen. DB Dennis Straat zal informatie inwinnen en terugkomen op de vragen.
    [Schorsing 21:40 – 21:45 uur.]

  • Programma Jeugd: GroenLinks Herman Huijzen geeft aan tijdig geïnformeerd te willen worden over de kosten op het gebied van Onderwijshuisvesting (in relatie tot ontvlechting) opdat tekorten zoals deze in de toekomst niet meer als verrassing komen. D66 Sanneke van Grinsven vraagt om een toelichting over de totstandkoming van het tekort. DB Fatima Elatik geeft aan dat het tekort is ontstaan doordat het Stadsdeel juist beter zijn werk is gaan doen door zaken die voorheen onbenoemd bleven nu wel onder de juiste posten te zetten. Er zal nog een aparte informatiebijeenkomst voor raadsleden over de techniek rond zaken als Onderwijshuisvesting komen. PvdA Linda Maasdijk benadrukt de wenselijkheid van een uitgebreider overzicht van prestaties op het gebied van Jeugd gerelateerd aan de financiën. DB Fatima Elatik meldt dat de hoeveelheid jongeren die bereikt worden, gerelateerd aan de bestede middelen, besproken zullen worden n.a.v. het Decentraal Onderwijs en Jeugdplan. PvdA Bert Pots vraagt om opheldering over aanvragen van scholen die bekostigd worden door het Stadsdeel terwijl het schoolbestuur dit eigenlijk had moeten doen. DB Fatima Elatik geeft aan dat het Stadsdeel steeds beter onderscheid maakt tussen kosten voor het Stadsdeel en kosten voor het schoolbestuur.

  • Programma Sport en Cultuur: D66 Sanneke van Grinsven maakt zorgen kenbaar over de financiering van de bibliotheek i.v.m. het terugnemende aantal bezoekers en uitleningen. DB Dennis Straat deelt de zorgen over de terugloop van het aantal uitleningen, maar nuanceert dat dit geen grote invloed heeft op de financiering van het gebouw. In de nieuwe bibliotheekruimte zal een nieuw dienstverleningsconcept gelden met meer dan alleen de uitleenfunctie (o.a. multifunctioneel gebruik van ruimtes, leeszaal, internet).

  • Programma IJburg: PvdA Linda Maasdijk vraagt of er creatieve oplossingen zijn voor de problemen ten gevolge van het ritme van de stadsdeelfondsuitkeringen. DB Dennis Straat geeft aan i.h.k.v. het meerjarenperspectief bezig te zijn met berekening van de toekomstige tekorten. De wethouder zal het probleem spoedig (nogmaals) aankaarten bij de Centrale Stad en hoopt n.a.v. de analyses tot oplossingen te komen.


Paragrafen

  • Paragraaf Weerstandsvermogen: PvdA Linda Maasdijk vraagt n.a.v. de evaluatie BTW-compensatiefonds wanneer het Stadsdeel de effecten van de korting van 450.000 euro op het BTW-compensatiefonds zal merken: in 2006, 2007 of met terugwerkende kracht? DB Dennis Straat geeft aan dat de cijfers nogal fluctueren. De korting heeft gevolgen voor 2007 (en met terugwerkende kracht voor de kosten in 2006). Het bedrag is een structureel begrotingstekort en zal dan ook gecompenseerd moeten worden.


Conclusie/advies: de meerderheid van de Commissie is positief over de jaarrekening en –verslag. De SP vindt de rekening i.t.t. andere fracties niet voldoende begrijpelijk en transparant. Verder zijn er o.a. opmerkingen over het aantal onderbestedingen, het tekort op Onderwijshuisvesting en de beslispunten 4 [PvdA], 5 [GroenLinks], 6 [GroenLinks] en 7 [VVD, SP].

Het DB zal de Commissie Publiek op verzoek van de PvdA tweemaandelijks informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.


4. Notulen d.d. 14 februari 2006
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van: p. 4, rondvraag: de nieuwe Rekeningcommissie zal met een afzonderlijk advies komen over de besteding en verantwoording van fractiebudgetten over 2004 en 2005.


5. Vooruitblik commissievergadering 20 juni 2006
Op de agenda staat o.a. de Voorjaarsnota.
6. Rondvraag en sluiting
SP Mark van Dongen merkt op dat de vlag bij de sporthal ondersteboven hangt.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.


Actiepuntenlijst/toezeggingen/adviezen

1

Mededelingen

- Fatima Elatik: voorstellen jongerencentrum Oostelijk Havengebied gesplitst in haalbaarheidsonderzoek definitieve locatie (waarvoor mandaat gevraagd wordt in meivergadering) en opties voor een tijdelijke voorziening (voorstel in juni).

- Dennis Straat: aangepaste planning financiële stukken met Voorjaarsnota in juni, perspectiefnota in september (half augustus beschikbaar) en begrotingsbehandeling in december (i.p.v. november).


2

Vervolgbespreking programma-akkoord 2006-2010

Vervolg op eerste-termijnbespreking in raadsvergadering d.d. 25-04-2006. Discussiepunten zijn o.a. de streef-/minimumpercentages sociale huur in Indische Buurt en Oostelijk Havengebied, de gemende wijk, plannen van corporaties, huurliberalisatieplannen minister Dekker, interreligieus overleg, het voorbehoud van de VVD m.b.t. differentiatie parkeervergunningentarief, Wmo, dualisme en transparant vergaderen.

Toezeggingen/conclusies:

- In september ligt een perspectiefnota voor om over de financiële keuzes te kunnen oordelen.

- De minimumvoorraad sociale verhuur in het Oostelijk havengebied is 35% tot 2010.

- Over de aanpak van armoede komt na de zomer een analyse.

- Mogelijkheden van samenwerking met andere stadsdelen worden dit najaar in het bestuursakkoord tussen stad en stadsdelen uitgewerkt.

- Convenanten met corporaties komen voor tekening in de Commissie ROB en Raad.

- Verkenning Wmo na de zomer (als vervolg op de welzijnsconferentie in juni).

3

Jaarverslag en –rekening 2005

Conclusie/advies: de meerderheid van de Commissie is positief over de jaarrekening en –verslag. De SP vindt de rekening i.t.t. andere fracties niet voldoende begrijpelijk en transparant. Verder zijn er o.a. opmerkingen over het aantal onderbestedingen, het tekort op Onderwijshuisvesting en de beslispunten 4 [PvdA], 5 [GroenLinks], 6 [GroenLinks] en 7 [VVD, SP].

Het DB zal de Commissie Publiek op verzoek van de PvdA tweemaandelijks informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.


4

Verslag februari

Vastgesteld zonder wijzigingen. N.a.v.: Rekeningcommissie komt nog met afzonderlijk advies over de besteding en verantwoording van fractiebudgetten in 2004 en 2005.
5

Vooruitblik juni

O.a. Voorjaarsnota.
6

Rondvraag

- Mark van Dongen: Vlagschennis sporthal.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina