Cruquiusweg 5Dovnload 77.2 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte77.2 Kb.

Bezoekadres

Cruquiusweg 5

1019 AT Amsterdam

Postbus 380

1000 AJ Amsterdam

Telefoon 020 6080711

Fax 020 6941936

www.zeeburg.amsterdam.nlRaadsbesluitOnderwerp
Beleidsplan Zeeburg tegen vervreemding en radicaliseringAlgemeen
Stadsdeelwethouder

Jan Hoek
Portefeuille

Welzijn en Zorg
Registratienummer

2008/ /
Planning
Management Team Zeeburg

N.v.t.Stafoverleg

5 januari 2009Dagelijks Bestuur

13 januari 2009

Akkoord te gaan met voorstel
Commissie Sociaal Domein

3 februari 2009

Advies

0

Stadsdeelraad

24 februari 2009

Akkoord te gaan met voorstel
Gevraagde beslissing
het beleidsplan Zeeburg tegen Vervreemding en Radicalisering vast te stellen


Korte toelichting (bestuurlijke context)
Op 1 oktober 2008 heeft het bureau Van der Bunt een beleidsplan tegen vervreemding en radicalisering opgesteld voor Zeeburg. In dit beleidsplan wordt een analyse van de problematiek gegeven en worden er enkele acties voorgesteld in de preventieve en signalerende sfeer.

Ingewonnen adviezen


Financieel Beleid en Advisering

Nee
Personeel en Organisatie

Nee

Paraaf

Sectorcontroller
ABJZ

Nee
Sector controller

NeeCommunicatie

Nee
Overige bestuurlijke adviezen

Nee
Adviesgroep aanbestedingen

Nee


Toelichting adviezen:

Communicatie


Interne communicatie

Nee
Persbericht

Nee
Externe communicatie

Nee
Zeeburgjournaal/ Stadsblad

Nee
www.zeeburg.amsterdam.nl

Nee
Bestuursinformatie online

Nee
Meegezonden stukken
Ja, beleidsplan tegen vervreemding en radicalisering

Ter inzage gelegde stukken
Nee
Inspraak
Niet van toepassing
Gegevens Behandelend Ambtenaar:
Naam

Merel Werner
Telefoon

020 - 608 0372
E-mail

info@zeeburg.nl
Sector/Afdeling

Publiek/Beleid en Regie
Ambtelijk opdrachtgever

Dirk Jan Haitsma a.i.
Sectorhoofd

Sabien Teeuwisse a.i.

Parafen

Opsteller

Ambtelijk opdrachtgever

Stadsdeelwethouder

Stadsdeelsecretaris

Griffier

Merel Werner

Dirk Jan Haitsma a.i.

Jan Hoek

Joke Goedhart

Liesbeth OttesRegistratienummer

:

2009/ /

Datum

:

13 januari 2009

Onderwerp

:

Beleidsplan Zeeburg tegen vervreemding en radicalisering

Aan het Dagelijks Bestuur,

Zeeburg prijst zich gelukkig met de grote diversiteit aan bewoners, die ervoor zorgt dat Zeeburg een van de meest kleurrijke stadsdelen van Amsterdam is met tal van activiteiten. Het stadsdeel ziet dat het overgrote deel van de jongeren in stadsdeel Zeeburg actief participeert in de samenleving. Zij gaan naar school, werken en nemen deel aan maatschappelijke activiteiten. Echter er zijn ook aanwijzingen dat radicalisering bij een kleine groep zou kunnen voorkomen. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom een opdracht aan het bureau van der Bunt gegeven dit nader te onderzoeken. Op 1 oktober j.l. heeft het bureau Van der Bunt een plan opgeleverd tegen Vervreemding en Radicalisering. Het beleidsplan wat voor u ligt is het uiteindelijke resultaat en wordt u nu aangeboden ter vaststelling.

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met:
I Het vaststellen van het beleidsplan Zeeburg tegen Vervreemding en Radicalisering

Stadsdeelwethouder Welzijn en Zorg,

Jan HoekRegistratienummer

:

2009/ /

Datum

:

13 januari 2009

Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zeeburg:
Gezien het voorstel van de stadsdeelwethouder;
Overwegende het belang van het voorkomen van radicalisering en tegengaan van vervreemding;

BESLUIT:
akkoord te gaan met het raadsvoorstel voor het beleidsplan Zeeburg tegen Vervreemding en Radicalisering, en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de stadsdeelraad


Secretaris,

Joke Goedhart


Voorzitter,

Nico Papineau Salm
Raadsvoorstel


Registratienummer

:

G/2009/ /

Datum

:

24 februari 2009

Onderwerp

:

Beleidsplan Zeeburg tegen vervreemding en radicalisering


Aan de Stadsdeelraad,

1. Inleiding

Zeeburg prijst zich gelukkig met de grote diversiteit aan bewoners, die ervoor zorgt dat Zeeburg een van de meest kleurrijke stadsdelen van Amsterdam is met tal van activiteiten. Het stadsdeel ziet dat het overgrote deel van de jongeren in Zeeburg actief participeert in de samenleving. Zij gaan naar school, werken en nemen deel aan maatschappelijke activiteiten. Echter er zijn ook aanwijzingen dat een kleine groep zich afsluit van de samenleving en dat radicalisering zou kunnen voorkomen. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom een opdracht aan het bureau van der Bunt gegeven dit nader te onderzoeken. Op 1 oktober j.l. heeft het bureau Van der Bunt een plan opgeleverd tegen Vervreemding en Radicalisering. Het uiteindelijke beleidsplan richt zich enerzijds op vervreemding omdat het stadsdeel het zorgelijk vindt wanneer groepen zich afzonderen van maatschappelijke activiteiten. En anderzijds op islamitisch radicalisme, want andere vormen van radicalisering (extreem rechts of extreem links) komen niet of nauwelijks voor in Zeeburg. Dit beleidsplan wordt nu aan u aangeboden ter vaststelling. Tevens wordt voorgesteld hoe we dit beleidsplan kunnen gaan uitvoeren.1.1. Rol van het stadsdeel
Allereerst een korte notie over de rol van het stadsdeel bij dit onderwerp. Voor de overheid zijn twee hoofdrollen te onderscheiden waar het radicalisering aangaat, te weten preventie, en repressie. Preventie is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen centrale stad en stadsdeel Zeeburg en repressie is een taak van justitie/politie en de AIVD. Preventie houdt in dat voorkomen wordt dat mensen gaan radicaliseren, en weerbaarder worden tegen vervreemding en radicalisering. Dit beleidsplan richt zich nadrukkelijk op preventie en het herkennen van vervreemding en radicalisering.2.Het beleidsplan in het kort

Hieronder zullen kort de hoofdpunten uit het beleidsplan worden samengevat. Te weten:

 • Definities radicalisering en vervreemding

 • Voorkomen in Zeeburg

 • Waarom focus jongeren

 • Uitgangspunten

 • Voorgestelde speerpunten

 • Voorgestelde acties


2.1 Definities radicalisering en vervreemding

Er is een onderscheid tussen vervreemding, radicalisering en extremisme. Hieronder vindt u kort de definities. In het beleidsplan wordt dit nader uitgewerkt. Onder vervreemding wordt verstaan:


Het proces waarbij mensen steeds verder af komen te staan van de samenleving, vaak als reactie op gevoelens van onmacht. Het betreft een proces waarbij toenemende problemen (werkloosheid, gevoelens van discriminatie, en schooluitval) ervoor zorgen dat mensen ervoor kiezen dan maar helemaal niet meer mee te doen in de maatschappij.

Het Ministerie van Justitie en de veiligheidsdiensten hanteert de volgende definitie voor radicalisering:


De groeiende bereidheid tot het nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving die op gespannen voet staan met de democratische rechtsorde en/of waarbij ondemocratische middelen worden ingezet.

Een stap verder dan radicalisering is extremisme. Het verschil tussen radicalisme en extremisme is dat een extremist ook bereid is om geweld te gebruiken om de volgens hem/haar ideale samenleving tot stand te brengen.


De specifieke variant van de islam die doorgaans de basis vormt van een islamitisch-radicale levensovertuiging, is het salafisme. Echter het is heel wel mogelijk om het salafisme aan te hangen, zonder te radicaliseren. Een combinatie met andere factoren, zoals politiek activisme, de opvatting dat de islam een politiek strijdpunt is, gebrek aan politiek vertrouwen, ontevredenheid over religieuze leiders, utoptisch denken en een dichotoom wereld, kan wel tot ontvankelijkheid voor radicalisering leiden.
2.2 Voorkomen in Zeeburg

Benadrukt moet worden dat het overgrote deel van de jongerenpopulatie in Zeeburg het goed doet, zij participeren in de samenleving, en ontwikkelen zich naar verantwoordelijke volwassenen. Wel is het goed om na te gaan, hoe groot het probleem van vervreemding en radicalisering is in Zeeburg. Het bureau Van der Bunt ziet de volgende aanwijzingen voor radicalisering in Zeeburg: • Gesprekspartners die met jongeren werken beschouwen radicalisering in Zeeburg als een beperkt probleem

 • Enkele leden van de hofstadgroep zijn afkomstig uit of nog woonachtig in Zeeburg

 • In het verleden waren radicale predikers actief in Zeeburg

 • Het speelt in naburige stadsdelen, en het is daarom waarschijnlijk dat het ook in Zeeburg speelt.


2.3 Waarom focus jongeren

Dit beleidsplan richt zich met name op professionals van jongerenwerk, scholen, stadsdeel etc, de civil society zoals vrijwilligersorganisaties en moskeeën en jongeren. Hiervoor is gekozen omdat het uit onderzoek is gebleken dat jongeren in vergelijking tot andere leeftijdsgroepen meer ontvankelijk kunnen zijn voor wat voor soort radicalisering dan ook (Buijs, Demant en Hamdy, 2006).2.4 Uitgangspunten beleidsplan

 • Zeeburg legt de nadruk op preventie van vervreemding en radicalisering, door het versterken van de sociale cohesie, en zogenaamd inclusief beleid.

 • Een van de belangrijkste middelen is het vergroten van de weerbaarheid van jongeren tegen radicale boodschappen

 • Scheiding kerk en staat: stadsdeel zeeburg zal de samenwerking met organisaties die een religieuze basis hebben zorgvuldig beoordelen. Het stadsdeel kan en wil immers geen bijdrage leveren aan religieuze activiteiten. Zie meer hieronder.2.5 Scheiding tussen kerk en staat

Het is van belang stil te staan bij vragen over scheiding tussen kerk en staat. Het beginsel ‘scheiding tussen kerk en staat’ is gebaseerd op een aantal andere beginselen, en heeft betrekking op hoe de overheid en godsdienst zich tot elkaar verhouden. Het gaat om de beginselen: vrijheid van godsdienst, het gelijkheidsbeginsel en de neutraliteit van de overheid. In de praktijk leiden deze beginselen ertoe, dat beslissingen die aan het principe van ‘scheiding tussen kerk en staat’ raken in hun context moeten worden getoetst aan deze beginselen.

Het stadsdeel vindt hierbij twee zaken van groot belang, die beide zijn gebaseerd op het uitgangspunt van neutraliteit van de overheid wat betreft religie en levensbeschouwing. Ten eerste wil het stadsdeel nooit en te nimmer invloed uitoefenen op de geloofsbeleving van haar inwoners, dan wel die indruk wekken. Ten tweede wil het stadsdeel absoluut niet bepaalde geloofsbewegingen, kerken, moskeeën, of daaraan gelieerde instellingen bevoordelen bijvoorbeeld door middel van een subsidie. Daarom zal Zeeburg de samenwerking met religieuze organisaties, zorgvuldig beoordelen in het kader bovengenoemde beginselen. Het is namelijk zo dat bij de preventie op het gebied van vervreemding en radicalisering, het stadsdeel dit samen met organisaties uit het maatschappelijk middenveld (de civil society) kan gaan doen. Denk hierbij aan vrijwilligersorganisaties, moskeeën en actieve bewoners.

2.6 Speerpunten beleidsplan

In het beleidsplan worden vijf speerpunten benoemd, namelijk:

 1. het bevorderen van de bewustwording bij (moslim) jongeren en hun ouders en het vergroten van de weerbaarheid van moslim(jongeren) in Zeeburg tegen vervreemding van radicale boodschappen.

 2. Het in samenwerking met scholen, vrijwilligersorganisaties en jongerenwerk faciliteren van activiteiten op het vlak van burgerschap, pluriformiteit in de samenleving en het tegengaan van discriminatie.

 3. Bewustwording en toerusting van professionals (ambtenaren, hulpverleners en jongerenwerkers)

 4. Bewustwording en toerusting van intermediairs (moskeebesturen, imams, sleutelfiguren)

 5. Bevorderen van interactie tussen verschillende bevolkingsgroepen en zelforganisaties.2.7 Voorgestelde acties

Zeeburg doet natuurlijk al heel veel dat bijdraagt aan bovenstaande speerpunten, zoals de activiteiten van welzijnsaanbieder Civic Zeeburg, het ondersteunen van de vrijwilligersorganisaties (de zogeheten zelforganisaties), contacten met de moskeeën, het pep-team, sportactiviteiten, het OKC, Nowhere, huiswerkbegeleiding, activiteiten ten behoeve van de sociale cohesie werkgelegenheidsprojecten etc.

Ten behoeve van een extra versterking van de vijf speerpunten worden de volgende activiteiten voorgesteld:
Wat

Kosten

Ad 1. Bevorderen bewustwording
Vaardigheidstrainingen debattechnieken en meningsvorming

10.000

Intergenerationele gesprekken


10.000

Ad 2. Samenwerking scholen
Socratische gesprekken met jongeren

15.000

Schoolprojecten verdraagzaamheid en respect


15.000

Ad 3. Bewustwording en toerusting professionals
Training jongerencoaches

25.000 p.m.

Training docenten

25.000 p.m.

Training beleidsmedewerkers


5.000 p.m.

Ad 4. Bewustwording en toerusting intermediairs
Faciliteren samenwerking tussen moskeeën en professionals


15.000

Ad 5. Bevorderen interactie tussen verschillende bevolkingsgroepen
Interreligieuze dialoog en bijeenkomsten

5.000

Verbindingen leggen tussen zelforganisaties en maatschappelijke instellingen en scholen


5.000

Subtotaal

130.000

Ambtelijke capaciteit

50.000

Totaal

180.000

Van bovenstaande kosten zijn de kosten voor de training opgenomen als p.m. omdat de centrale stad daar trainingsaanbod voor beschikbaar heeft.

2.7 Financiën

Stadsdeel Zeeburg heeft momenteel een subsidie gekregen van Platform Amsterdam Samen (PAS) voor de uitvoering van dit beleidsplan namelijk € 115.000, waarbij € 50.000 is bestemd voor ambtelijke capaciteit. Daarnaast heeft PAS het stadsdeel Zeeburg toegezegd dat gebruik gemaakt kan worden van het bestaande stedelijke trainingsaanbod voor professionals (zie onder ad 3.). Of te wel er is nu een tekort van €10.000.

De overige financiering voor de uitvoering van het beleidsplan in 2009 (en mogelijk 2010) zal aangevraagd worden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie heeft aangegeven interesse te hebben in het plan. Mocht de financiering van 2009 onverhoopt niet rondkomen zal het beleidsplan gefaseerd worden uitgevoerd, in die zin dat bepaalde activiteiten deels zullen worden doorgeschoven naar 2010. Ten behoeve van de continuïteit van de uitvoering zal op termijn wel gekeken moeten worden naar ruimte binnen de stadsdeelbegroting. Dit zal meegenomen worden in de begroting 2010.

Voorstel
Wij vragen de Stadsdeelraad het beleidsplan Zeeburg tegen Vervreemding en Radicalisering vast te stellen.

Het Dagelijks Bestuur,
Secretaris,

Joke Goedhart


Voorzitter,

Nico Papineau Salm

Registratienummer

:

G/2009/ /

Datum

:

24 februari 2009

De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Zeeburg:
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 januari 2009;
Overwegende het belang van het voorkomen van radicalisering en tegengaan van vervreemding;


BESLUIT:
het beleidsplan Zeeburg tegen Vervreemding en Radicalisering vast te stellen

Griffier,

Frank Dexel


Raadsvoorzitter,

Linda Maasdijk

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina