Cultuurcentrum lommel huur- en tariefreglementDovnload 266.93 Kb.
Pagina1/4
Datum23.07.2016
Grootte266.93 Kb.
  1   2   3   4
CULTUURCENTRUM LOMMEL

HUUR- EN TARIEFREGLEMENT

CC De Adelberg

Verbruikszaal Burgemeestershuis

Raadhuis

Buurthuis ’t Zand

Ontmoetingsruimte Het Praathuis

INHOUDSTABEL


Algemene voorwaarden

Aanvraag


Opties / reservering

Contract


Annulering

Verantwoordelijkheid huurder / geldende politiereglementen

Schade

VerzekeringWaarborg

Ontruiming

Catering

Roken


Veiligheids- en verbodsbepalingen

Publiciteit

Busvervoer

Verkoop tickets

Sleutels

Foyer en toiletten

Tarieven

BetwistingenSpecifieke voorwaarden en huurtarieven

Cultuurcentrum De Adelberg  • Vergaderlokalen

  • Tentoonstellingsruimte

  • Polyvalente Zaal

  • Foyer

  • Keuken en Buffet

Globaal overzicht huurtarieven Cultuurcentrum De Adelberg


Verbruikszaal Burgemeestershuis
Raadhuis
Buurthuis ‘t Zand
Ontmoetingsruimte Het Praathuis


Overzicht infrastructuur Cultuurcentrum De Adelberg


ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Aanvraag

Elke aanvraag tot verhuur dient gericht te worden aan de verantwoordelijke van de desbetreffende accommodatie. Alle bijzonderheden met betrekking tot inhuurneming, die door de directie moeten worden gecontroleerd, dienen te worden vermeld bij de aanvraag.


Het cultuurcentrum heeft het recht om huurperiodes, materialen, … die niet tijdig zijn aangevraagd, te weigeren. Bij het gebruik van de infrastructuur voor andere doeleinden dan waarvoor verhuurd, kan de directie beslissen om de overeenkomst te verbreken of om de huurprijs aan te passen.
Onderverhuring is ten strengste verboden en kan aanleiding geven tot vernietiging van het contract.
Een aanvraag kan worden geweigerd omwille van :


 • de aard van de activiteit, indien deze in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of de geldende wetgevingen en/of reglementeringen;

 • overtredingen op dit reglement tijdens vorige edities.


2. Opties / reservering

Elke aanvrager kan een optie nemen op een locatie voor zijn activiteit. Een aanvraag tot het nemen van een optie op de huur van een ruimte of de effectieve reservering van een ruimte, kan slechts ten vroegste 1 jaar vóór de datum van de geplande activiteit ingediend worden. Elke optie dient ten laatste 6 maanden voor de activiteit te worden bevestigd door de huurder of meteen indien een andere aanvraag toekomt.


Op de polyvalente zaal van Cultuurcentrum De Adelberg kunnen opties worden genomen. Echter, deze worden pas bevestigd zodra de planning van de eigen seizoensprogrammering dit toelaat.
3. Contract

Op basis van de aanvraag wordt door het cultuurcentrum of de verantwoordelijke van de locatie een contract opgesteld. Dit contract wordt in twee exemplaren toegestuurd aan de rechthebbende. Eén exemplaar van dit contract wordt ondertekend teruggestuurd naar het cultuurcentrum of de verantwoordelijke.


De gebruiker ontvangt een factuur voor de waarborg. Deze dient vóór de vervaldatum overgemaakt te worden op rekeningnummer BE92 0910 0048 4423 van de Stad Lommel. Er is een vrijstelling van waarborg voor iedereen die in aanmerking komt voor tarief A. Het contract treedt pas in werking vanaf de ontvangst van de waarborg.
Het contract geeft recht op het gebruik van de toegewezen infrastructuur, in de staat waarin ze zich bevindt. Aan de ruimtes kan geen wijziging worden aangebracht, tenzij na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de directie van het cultuurcentrum. Elke mogelijke betwisting hierover wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
De organisator verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde infrastructuur en materialen in dezelfde staat en volledig opgeruimd terug over te dragen op de einddatum van het contract.
4. Annulering

De verantwoordelijke zaalverhuur van het cultuurcentrum of de verantwoordelijke van de locatie moet tijdig in kennis worden gesteld van niet-gebruik van een accommodatie. De annuleringskosten bedragen 10 % van de huurprijs bij tijdige verwittiging en 50 % van de huurprijs bij niet tijdige verwittiging.


De directie van het cultuurcentrum heeft steeds het recht om reeds verleende toezeggingen te wijzigen of in te trekken als een gegronde reden van overmacht kan worden ingeroepen. Ook bij niet-naleving van één van de voorwaarden opgenomen in dit reglement heeft de directie het recht de toegestane verbintenissen éénzijdig te verbreken zonder enig recht op schadevergoeding voor de huurder en met aanrekening van eventuele annuleringskosten.
5. Verantwoordelijkheid huurder / geldende politiereglementen

Elke huurder is als organisator zelf verantwoordelijk voor het naleven van de reglementen inzake gemeentelijke, provinciale en rijkstaksen op vertoningen, auteursrechten, bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse artiesten, het indienen van de voorgeschreven loonlijsten voor binnenlandse artiesten, voorschriften inzake SABAM, billijke vergoeding en accijnzen, politiereglementen (leeftijdsgrens, sluitingsuur, geluid, gebouwen toegankelijk voor het publiek), de wet inzake de handelspraktijken en alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn ten gevolge van de georganiseerde activiteit.

Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de organisator.
6. Schade

De huurder is verantwoordelijk voor de schade die aan het gebouw en inboedel door zichzelf, zijn medewerkers, de deelnemers aan de door hem ingerichte activiteit of derden aangebracht wordt. De huurder moet, onmiddellijk na het voorvallen van de schade, de feiten aan de bevoegde locatieverantwoordelijke melden. Aangenomen wordt dat het gebouw en zijn inboedel, elk lokaal en het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld in prima staat verkeren bij aanvang van de activiteit. Indien de organisator het tegengestelde vaststelt, dient hij het personeel of de verantwoordelijke van de locatie vóór de ingebruikname te verwittigen en wordt samen de schade vastgesteld.


Indien na de activiteit schade wordt vastgesteld, zal de huurder op eerste verzoek van de directie van het cultuurcentrum of de verantwoordelijke van de locatie aanwezig zijn om in gezamenlijk overleg de schade te bepalen. Indien de betrokkene niet aanwezig is, zal de schade door het bevoegde personeel zelf worden bepaald.
Herstel van beschadigingen zal worden aangerekend. De betaalde waarborg wordt ingehouden tot de huurder de factuur van de beschadiging heeft betaald. Gebruikers die tarief A aangerekend worden, ontvangen een factuur van de herstelling die zij dienen te vergoeden.
Het stadsbestuur van Lommel, de directie van het cultuurcentrum en de verantwoordelijke van de locatie kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden :


 • voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard die ontstaat naar aanleiding van de toegestane activiteiten of van het toegestane gebruik van de lokalen en/of uitrusting;

 • voor diefstal of beschadiging van het materiaal van de organisatie;

 • indien, wegens een geval van overmacht, de gehuurde lokalen op de gestelde dag of uur niet ter beschikking kunnen gesteld worden.


7. Verzekering

De organisator moet via zijn eigen verzekeraar een verzekeringspolis burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid afsluiten. Een duplicaatattest kan door de directie van het cultuurcentrum of de verantwoordelijke van de locatie worden opgeëist. Bij een tentoonstelling staat de huurder zelf in voor de verzekering van de tentoongestelde voorwerpen. Hiervoor sluit hij een verzekeringspolis “van nagel tot nagel” – d.w.z. alle risico’s van brand, diefstal en beschadiging – af.


8. Waarborg

De huurwaarborg dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE92 0910 0048 4423 van de Stad Lommel en dit vóór de vervaldatum van de factuur die de huurder hiervoor ontvangt.


9. Ontruiming

Onmiddellijk na de activiteit, de voorstelling of na de laatste van een ononderbroken reeks voorstellingen moeten kostuums, schermen, licht- en geluidsapparatuur, etc. die geen eigendom zijn van het cultuurcentrum verwijderd worden. Elk uitstel dienaangaande wordt belast met het betalen van een extra huurprijs per dagdeel, conform het tarief dat de huurder reeds moet betalen.


De zaal- of lokaalindeling moet steeds in zijn oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
De locaties dienen netjes achtergelaten te worden, d.w.z. dat afval gesorteerd moet worden :

 • Glas : te brengen naar een glascontainer.

 • PMD : afzonderlijk in te zamelen in de standaard blauwe PMD-zakken (door de gebruiker zelf mee te brengen) en mee te nemen na de activiteit.

 • Papier en karton : afzonderlijk te verzamelen in een kartonnen doos en mee te nemen na de activiteit.

 • Restafval : in reglementaire vuilniszakken (door de gebruiker zelf mee te brengen) verzamelen en mee te nemen na de activiteit.

De gebruiker staat in voor het opruimen van de gehuurde ruimte en zal meer bepaald :

 • de stoelen en tafels reinigen en ordelijk plaatsen.

 • alle gebruikte glazen reinigen en afdrogen en terugplaatsen.

 • de zaal schoonvegen met borstels die de verhuurder ter beschikking stelt.

Het nalaten of niet respecteren van deze regels, en het achterlaten van afval zal beboet worden met

150 €. Dit bedrag zal aangerekend worden op de factuur.
10. Catering

Betreffende de catering dient de organisator afspraken te maken met de verantwoordelijke van de locatie. Voor de locaties opgenomen in dit huur-en tariefreglement gelden verschillende maatregelen betreffende leveringsrecht, afname drank, organisatie van de catering, … Onder de specifieke voorwaarden vindt u per locatie de geldende reglementen.


11. Roken

In alle accommodaties vermeld in dit huur- en tariefreglement (CC De Adelberg, Verbruikszaal Burgemeestershuis, Raadhuis, Buurthuis ‘t Zand, Ontmoetingsruimte Het Praathuis) is het ten strengste verboden om te roken. De directie of het bevoegde personeel is verplicht de activiteit stop te zetten wanneer deze verordening niet stipt wordt nageleefd. Het niet naleven van deze regel heeft tot gevolg dat de waarborgsom wordt ingehouden.


Het gebruik van vuur, rook- of ontploffingsmechanismen en andere ontvlambare materialen moet vooraf aan de directie en het technische personeel worden gemeld. Zij zijn steeds gemachtigd om zelfs bij het kleinste vermoeden van risico dit gebruik te verbieden.
De directie kan ook brandwacht verplichten wanneer de aard van de activiteit brandrisico inhoudt. De huurder betaalt de verschuldigde onkosten rechtstreeks aan de brandweer.
12. Veiligheids- en verbodsbepalingen

De directie of de verantwoordelijke heeft te allen tijde het recht de huurovereenkomst te verbreken of de voorstelling te laten stopzetten indien de veiligheid van de accommodatie of de bezoekers in het gedrang is. De huurder kan daarvoor geen schadevergoeding eisen.


Het is ten strengste verboden ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, etc. te benagelen, te beplakken of te beschilderen. Zij mogen van geen enkel hechtingsmiddel voorzien worden. Afwijkingen en eventuele uitzonderingen kunnen enkel mits uitdrukkelijke toelating van de directie van het cultuurcentrum worden toegestaan.
De huurder zorgt ervoor dat een vlotte toegang en doorgang gewaarborgd blijft. Het is verboden in-, uit- en nooduitgangen slotvast te maken of te versperren tijdens activiteiten. Het is ook niet toegelaten de noodverlichting uit te schakelen.
Het maximaal aantal toegelaten plaatsen mag nooit overschreden worden. Bij de specifieke voorwaarden worden de maximum aantallen per locatie vermeld.
13. Publiciteit

De publiciteit dient duidelijk de naam van de inrichting of de inrichtende vereniging, gehuurd lokaal en prijzen van de plaatsen of toegang te vermelden.


Affiches en ander drukwerk mogen als locatie de vermelding “Cultureel Centrum” niet bevatten; ”Cultuurcentrum” of “CC De Adelberg” is wel toegelaten.
Elke activiteit die wordt georganiseerd met toelage of ondersteuning van het stadsbestuur, dient het logo van de Stad Lommel te vermelden op elke publiciteitsvoering. In alle andere gevallen mag het logo van de stad slechts gebruikt worden na toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen.
Enkel de diensten van het cultuurcentrum zorgen voor de verspreiding van promomateriaal in het centrum zelf. Op eigen initiatief van de huurder aangebrachte affiches worden zonder verwijl verwijderd.
Het cultuurcentrum is niet verplicht om receptieve activiteiten in de eigen activiteitenkalender op te nemen. Wel worden activiteiten, indien gewenst, opgenomen in de kalender van gastactiviteiten van het cultuurcentrum.
14. Busvervoer

Voor het cultuurcentrum geldt een politiereglement inzake parkeren van bussen. Dit dient steeds vooraf te worden besproken met de verantwoordelijke zaalverhuur van het cultuurcentrum.


De autobussen dienen het in- en uitstappen van personen te voorzien op de laan langs de grijze gevel van het cultuurcentrum. Tijdens de activiteit dienen de bussen te parkeren op de parking naast de speeltuin op het Stedelijk Sportcentrum.
15. Verkoop tickets

De huurder mag geen groter aantal plaatsbewijzen verkopen, dan het aantal zoals bepaald in het huur-en tariefreglement. Wanneer de verantwoordelijke vaststelt dat er zich meer mensen in de gehuurde ruimte bevinden dan reglementair is toegestaan, is hij gemachtigd de activiteit op te schorten.


16. Sleutels

De huurder kan bij het organiseren van een activiteit uitzonderlijk en na toestemming van de directie van het cultuurcentrum, sleutels verkrijgen van de respectievelijke lokalen. Hiervoor tekent hij een document ter bewijs van ontvangstneming en moet een waarborg betaald worden van 50 euro / sleutel (contant). Onmiddellijk na afloop van de activiteit worden de sleutels terug bezorgd aan de verantwoordelijke en wordt de waarborg terug gegeven. Bij verlies van een sleutel of laattijdig terug brengen, wordt de waarborg ingehouden.


17. Foyer en openbare toiletten

De openbare toiletten en de foyer die zich in de locatie bevinden, kunnen gebruikt worden door de huurder en zijn genodigden. De organisator van de activiteit is verplicht de foyer netjes achter te laten.


18. Tarieven en betalingen

De huurprijs van de lokalen, faciliteiten en materialen wordt bepaald volgens de tarieflijst. Diensten en adviesraden van de Stad Lommel kunnen gratis over de lokalen, faciliteiten en materialen beschikken.


Vaste kosten – zoals er zijn : verlichting, verwarming en normaal onderhoud – van de lokalen zijn in de prijs inbegrepen.
Facturen worden na de activiteit opgemaakt en moeten vóór de vervaldatum van de factuur betaald worden. De directie kan beslissen om geen nieuwe huurovereenkomsten af te sluiten met organisatoren die nalatig of niet betalen.
19. Betwistingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden de voorwaarden door de directie van Cultuurcentrum De Adelberg bepaald. In geval van betwistingen, moeilijkheden of uitzonderingen, die niet in het reglement vermeld worden, beslist het College van Burgemeester en Schepenen. Het College kan te allen tijde advies vragen aan de vaste adviescommissie Cultuurcentrum.
SPECIFIEKE VOORWAARDEN CULTUURCENTRUM DE ADELBERGVERGADERLOKALEN CULTUURCENTRUM
Buiten de algemene voorwaarden beschreven in dit huur- en tariefreglement, dient voor de vergaderlokalen van het cultuurcentrum aan de volgende specifieke voorwaarden voldaan te worden:
Aanvraag

Elke aanvraag om een vergaderlokaal te huren moet gericht worden aan de verantwoordelijke zaalverhuur van het cultuurcentrum.


Contract

Op basis van de aanvraag wordt een contract opgesteld. Dit contract wordt in twee exemplaren toegestuurd aan de rechthebbende. Eén exemplaar van dit contract wordt ondertekend teruggestuurd naar het cultuurcentrum. Het contract treedt pas in werking na ondertekening door beide partijen.


Waarborg

Voor de vergaderlokalen van het cultuurcentrum dient geen waarborgsom te worden betaald.


Annulering

De verantwoordelijke zaalverhuur moet tijdig in kennis gesteld worden van niet-gebruik van het vergaderlokaal. Dit houdt in: 24 uren vóór datum van ingebruikname.


De annuleringskosten bedragen 10 % van de huurprijs bij tijdige verwittiging en 50 % van de huurprijs bij niet tijdige verwittiging.
Zaalindeling en maximale zaalbezetting

De vergaderlokalen kunnen naar goeddunken van de huurder worden ingericht. Onmiddellijk na afloop van de activiteit moet de zaalindeling in zijn oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Informatie hierover vindt de huurder op een infoblad dat zich in het vergaderlokaal bevindt.


Omwille van veiligheidsredenen geldt de volgende maximale lokaal- of zaalbezetting :

 • vergaderlokaal gelijkvloers: 25 personen

 • vergaderlokaal eerste verdieping: 20 personen


Extra voorzieningen

Er kan gebruik gemaakt worden van didactisch materiaal zoals flip-over, projectiescherm, beamer, TV en videorecorder, … Afspraken hieromtrent worden gemaakt bij het opmaken van het contract met de verantwoordelijke zaalverhuur van het cultuurcentrum.


Ontruiming

Alle voorwerpen die niet tot het patrimonium van het cultuurcentrum behoren, moeten onmiddellijk na de activiteit worden verwijderd. De huurder wordt verondersteld de gebruikte lokalen en materialen netjes achter te laten. Indien dit niet het geval is en er een extra schoonmaak moet uitgevoerd worden, zullen de kosten hiervoor aangerekend worden. De directie van het cultuurcentrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor materiaal dat wordt achtergelaten door een huurder, ook niet voor mogelijke beschadiging of diefstal.


Catering

Koffie, thee en frisdrank worden klaargezet door het personeel van het cultuurcentrum. In het lokaal bevindt zich een document waarop de gebruiker na afloop van de activiteit het aantal consumpties noteert. Consumpties worden aangerekend aan het tarief van 1 euro voor frisdranken en € 10 / koffiekan en voor het gebruik van het koffiezetapparaat. Zelf koffie of frisdrank meebrengen is verboden.HUURTARIEVEN VERGADERLOKALEN CULTUURCENTRUM

TARIEF ATARIEF B


TARIEF C


Vergaderlokaal

5

15

30


Consumptie (frisdrank)

Consumptie koffiekan

Buitengewone poetsbeurt per uur

1

10

25


1

10

25


1

10

25A = aanvraag van een Lommelse vereniging of Lommelse non-profit organisatie

B = aanvraag van een vereniging buiten Lommel of non-profit organisatie buiten Lommel

C = individuele of commerciële aanvraag


De tarieven zijn geldig per dagdeel (voormiddag – namiddag – avond).TENTOONSTELLINGSRUIMTE CULTUURCENTRUMBuiten de algemene voorwaarden beschreven in dit huurreglement, dient voor de tentoonstellingsruimte van het cultuurcentrum aan de volgende specifieke voorwaarden voldaan te worden:
Aanvraag

Elke aanvraag om de tentoonstellingsruimte te huren moet gericht worden aan de verantwoordelijke zaalverhuur van het cultuurcentrum. De aanvraag bepaalt steeds de opbouwperiode, opening, looptijd en afbraakperiode.


Contract

Op basis van de aanvraag wordt een contract opgesteld. Dit contract wordt in twee exemplaren toegestuurd aan de rechthebbende. Eén exemplaar van dit contract wordt ondertekend teruggestuurd naar het cultuurcentrum. Het contract treedt pas in werking na ondertekening door beide partijen.


Waarborg

Voor de tentoonstellingsruimte van het cultuurcentrum dient een waarborgsom betaald te worden. Hiervoor ontvangt de huurder een factuur. Deze dient vóór de vervaldatum te worden overgemaakt op rekeningnummer BE92 0910 0048 4423 van de Stad Lommel. Gebruikers die in aanmerking komen voor tarief A en kunstenaars wonende in Lommel (domiciliëring) zijn vrijgesteld van waarborg.


Annulering

De verantwoordelijke zaalverhuur moet tijdig in kennis gesteld worden van niet-gebruik van de tentoonstellingsruimte. Dit houdt in: 4 weken vóór datum van ingebruikname.


De annuleringskosten bedragen 10 % van de huurprijs bij tijdige verwittiging en 50 % van de huurprijs bij niet tijdige verwittiging.
Bestemming ruimte

De galerij van het cultuurcentrum wordt in principe enkel voor tentoonstellingsdoeleinden verhuurd en deze aanvragen krijgen voorrang. Ze kan evenwel ook voor andere artistieke of commerciële doeleinden gehuurd worden. Andere activiteiten worden steeds voorgelegd aan de directie van het cultuurcentrum en, bij betwisting, aan het College van Burgemeester en Schepenen.


Opbouw tentoonstelling

De huurder staat zelf in voor de opbouw en afbraak van de tentoonstelling. De ophanging van de werken dient te gebeuren met het ophangsysteem (perlonkoorden of metalen staven) van het cultuurcentrum. In geen geval mogen muren beschadigd worden. Tijdens opbouw en afbraak van een tentoonstelling kan nooit toegang aan een technisch of administratief medewerker van het cultuurcentrum ontzegd worden.


Extra voorzieningen

De huurder maakt tijdig de nodige afspraken met betrekking tot gewenste materialen die gehuurd kunnen worden zoals spreekgestoelte, kubussen, tafels, stoelen, panelen, glazen, …


Vernissage/receptie

De huurder kan een vernissage en/of receptie organiseren. De kosten voor recepties, uitnodigingen, etc. zijn uitsluitend ten laste van de huurder.


Verhuurperiode en permanentie

De duur van de verhuurperiode is beperkt tot maximum 3 weken. De huurder dient zelf permanentie te voorzien tijdens de duur van de tentoonstelling.Sleutels

Sleutels van de tentoonstellingsruimte kunnen aangevraagd worden bij de verantwoordelijke zaalverhuur. Hiervoor dient een waarborg van 50 euro per sleutel betaald te worden (contant) en de nodige documenten voor ontvangst afgetekend te worden.  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina