Cultuurinfrastructuur gemeenschapscentrum gemeente buggenhoutDovnload 105.19 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte105.19 Kb.


INFOBROCHURE

CULTUURINFRASTRUCTUUR

GEMEENSCHAPSCENTRUMGEMEENTE BUGGENHOUT

Cultuurdienst – Gemeenschapscentrum De Pit

Platteput 16 -9255 Buggenhout


TEL: 052 33 84 50

FAX: 052 33 84 58

E-mail: depit@buggenhout.be

www.gcdepit.beDexia: 091-0002662-72
Gemeentebestuur: ACC – Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout

Editie 2011
INHOUD
INHOUD 2

UITTREKSEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 3

PRIJSTABELLEN CULTUURINFRASTRUCTUUR GC DE PIT 7


UITTREKSEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Volledig huishoudelijk reglement verkrijgbaar via de cultuurdienst of op www.buggenhout.be
Het gemeenschapscentrum “De Pit” bestaat uit:


 • Theaterzaal “De Pit” en de foyer, Platteput 16, 9255 Buggenhout.

 • De polyvalente zaal en twee ruimten voor cultureel gebruik in de “Orangerie”, Veken-straat 3, 9255 Buggenhout (momenteel niet verhuurbaar wegens nieuwbouw).

 • De molenaarswoning en de tentoonstellingsruimte voor cultureel gebruik in de “Patatten-molen”, Krapstraat 161, 9255 Buggenhout.

 • De tentoonstellingsruimte en één ruimte voor cultureel gebruik in het ACC, Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout.

 • De 2 vergaderzaaltjes en de zolder voor cultureel gebruik in het “Gemeentehuis Opdorp”, Dries 70/0001, 9255 Buggenhout.


AANVRAAG
Iedere aanvraag om binnen het gebouwencomplex van het gemeenschapscentrum over een bepaalde ruimte te beschikken wordt gericht aan de centrumverantwoordelijke. Deze aanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier, waarop alle informatie dient ingevuld te worden, die nodig is om het huurcontract op te stellen. Voor de ruimten voor cultureel gebruik in de Orangerie, het Gemeentehuis Opdorp en in het ACC dient de aanvraag ten minste twee weken vóór de activiteit te gebeuren. Voor de theaterzaal van De Pit ten minste twee maanden vóór de activiteit.

Gebruik van infrastructuur andere dan verhuurd of voor andere doeleinden dan waarvoor verhuurd, leidt ofwel tot een aanpassing van de huurprijs ofwel tot het verbreken van het contract.


Vóór 01 maart worden geen definitieve reserveringen gedaan voor het komende seizoen (september–juni). Uitzonderingen kunnen, mits gemotiveerde schriftelijke aanvraag, toegestaan worden door het college van burgemeester en schepenen.
Een reserveringscontract is pas definitief na bekrachtiging door de centrumverantwoordelijke en na ondertekening door de huurder.
GEBRUIK
Het reserveringscontract geeft recht op: het gebruik van de aangevraagde lokalen, met aanhorigheden voor zover vermeld, en in de staat waarin ze zich bevinden; de vaste zaalverlichting, de vaste geluidsinstallatie, de verwarming en het normale onderhoud van de lokalen. De lokalen dienen na gebruik in hun oorspronkelijke staat te worden teruggeplaatst. Ze worden schoongemaakt door het centrum. Indien lokalen uitzonderlijk vuil achtergelaten worden, zullen de kosten voor extra schoonmaak op de huurder verhaald worden.
Het gemeenschapscentrum de Pit is niet beschikbaar voor volgende activiteiten: openbare dansfeesten – studenten T.D.’s – fuiven – familiefeesten – privé-feesten – eetfestijnen en gelijk-gestelden.
De huurder dient zich te houden aan het gebruik van de toegewezen lokalen en uitsluitend voor de activiteit zoals omschreven in het reserveringscontract. De huurder kan in géén geval het gehuurde, geheel of gedeeltelijk onderverhuren aan derden of het gebruik aan derden toestaan.
De concertzaal beschikt over een vaste klank- en lichtinstallatie. De bediening moet gebeuren door een technicus van het centrum. Uitzonderingen kunnen door de centrumverantwoordelijke worden toegestaan.
De centrumverantwoordelijke wordt schriftelijk in kennis gesteld van niet-gebruik van een contractueel vastgelegd lokaal. Bij tijdige verbreking, dit wil zeggen minimum 30 dagen vóór het gebruik van de lokalen, bedragen de annulatiekosten 50 % van de huurprijs met een minimum van € 25. Bij niet tijdig annuleren of het niet betrekken van contractueel vastgelegde lokalen wordt het contractueel vastgelegde bedrag aangerekend.

Er wordt ervan uitgegaan dat, bij aanvang van de activiteit, elk lokaal, de toegangswegen tot dit lokaal, het bijhorende sanitair en het door het centrum ter beschikking gestelde materieel, onder voorbehoud van tegengestelde vaststelling, in goede staat verkeren. Indien er na de activiteiten schade wordt vastgesteld, zal de huurder zo snel mogelijk verzocht worden om in gezamenlijk overleg met de centrumverantwoordelijke, zijn aangestelde of de huisbewaarder de verantwoordelijke voor de schade aan te wijzen. Indien de huurder hier niet op ingaat, zal de vermoedelijke verantwoordelijke van de schade door de centrumverantwoordelijke zelf aangeduid worden.


CATERING
Het schenken van drank in de polyvalente zaal, de twee lokalen in de Orangerie en in de tentoonstellingsruimte in het ACC is toegestaan na toestemming van de centrum-verantwoordelijke.
Het consumeren van dranken, ijs, chips en andere versnaperingen in de theaterzaal van de Pit is verboden.
Met betrekking tot het verbruik van dranken en snacks in de artiestenloges en de foyer gelden volgende criteria en afspraken:


 • Het gratis ter beschikking stellen van dranken en snacks aan eigen medewerkers van een evenement of aan de bezoekers is vrij maar wordt altijd op voorhand meegedeeld aan de uitbaters van de cafetaria.

Dit kan volgens afspraak in de foyer of in de polyvalente zaal van de sporthal
gebeuren.

 • De verkoop van dranken is voorbehouden aan de concessionaris en kan rechtstreeks of onrechtstreeks gebeuren.

 • Het gebruik van koelkasten is af te spreken met de uitbaters.

 • Recepties of het aanbieden van drank in de foyer kan enkel indien:

 • het in combinatie is met een activiteit in de cultuurzaal

 • alle aangeboden drank gratis is en er dus niets verkocht wordt

 • het gaat om een beperkt aanbod van dranken

 • er niet getapt wordt, maar geschonken

 • er maximaal 150 personen op deze receptie aanwezig zijn

 • de eventuele hapjes klaargemaakt worden aangebracht (er is geen keukenruimte aanwezig).


VERZEKERINGEN
De huurder is verantwoordelijk voor de schade aan het gebouw, de inboedel en het materieel. Om deze reden is de huurder verplicht toe te treden tot de bestaande verzekering. De te betalen verzekeringspremie is verrekend in de aangerekende huurprijs. De verzekerde waarborgen zijn: burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder ten opzichte van het centrum en van alle derden en contractuele aansprakelijkheid voor het gehuurde lokaal en het materieel dat er zich in bevindt.
De eerste 25 euro wordt niet door de verzekering vergoed en blijft ten laste van de huurder. Aangaande brandrisico’s voorziet de polis de afstand van het verhaal tegen de niet-commerciële huurder tot beloop van de verzekerde kapitalen. De gemeente Buggenhout, eigenaar van het gebouw, doet hierbij afstand van verhaal voor de schade die de verzekerde kapitalen voor gebouw en inhoud zou overtreffen. Deze opeenvolgende afstanden van verhaal gelden niet voor een commerciële huurder.
Deze laatste moet dus zelf voor een tijdelijke brandverzekering zorgen voor het gebouw en de inhoud. De brandverzekering dekt ook de schade veroorzaakt door ontploffingen, waterschade en glasbreuk, binnen de perken van de polis. Bij een tentoonstelling kan de inrichter beroep doen op de jaarlijkse polis die het centrum heeft afgesloten, de te betalen premie wordt berekend naar de huurder. Commerciële huurders dienen zich extra te verzekeren voor brandrisico’s.


AANDACHTSPUNTEN
Veiligheid: de huurder dient ervoor te zorgen dat de door hem georganiseerde activiteiten verlopen volgens de voorschriften van de veiligheid. Dit betekent o.a.: geen stoelen bijplaatsen op de tribune, geen obstakels plaatsen in de voorziene branduitgangen, branddetectie-installaties niet uitschakelen, vrijhouden van de nooduitgangen.
De huurders dienen zelf in te staan voor het plaatsen van decors, podiumstukken en dergelijke meer.

Onmiddellijk na de activiteit of na de laatste van een dagelijkse opeenvolgende reeks van activiteiten, moeten alle voorwerpen die niet tot het patrimonium van het centrum behoren, verwijderd worden. Afwijkingen moeten in gemeenschappelijk overleg, met de centrum-verantwoordelijke, geregeld worden.

Het centrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor materieel dat achtergelaten wordt door een huurder: voor diefstal noch voor beschadiging.
De huurder kan verzoeken dat in het centrum kaarten voor zijn activiteiten te koop gesteld worden.

Enkel het centrum is bevoegd voor het aanbrengen van publiciteit in en rond het gebouw.


De toegang tot technische lokalen, het podium en de loges van de spelers is ten strengste verboden voor alle personen die er niet om dienstredenen geroepen zijn.
Voor het gebruik van vuur-, rook- of ontploffingsmechanismen en andere ontvlambare materialen dient de centrumverantwoordelijke vooraf schriftelijk toelating te geven.
De huurder verbindt er zich toe alle reglementen met betrekking tot het gebruik van de lokalen, de apparatuur en andere uitrustingen in en van het centrum na te leven en te doen naleven door de deelnemers van de activiteit.
Aanmerkingen of suggesties in verband met deze huurreglementering kunnen gericht worden aan de centrumverantwoordelijke of het gemeentebestuur Buggenhout.
Betwistingen: In geval van betwistingen, moeilijkheden of uitzonderingen niet voorzien in het reglement adviseert de centrumverantwoordelijke het college van burgemeester en schepenen die de uiteindelijke beslissing neemt.

LET ZEKER OP…
Inzake roken geldt de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2004, die stelt dat er een algemeen rookverbod geldt in alle openbare gebouwen. Alle lokalen van het gemeenschapscentrum vallen hieronder. De huurder moet toezien op de naleving van het rookverbod.

Elke huurder volgt de geldende politiereglementen (sluitingsuur, leeftijdsgrens, geluidsoverlast,…) en de voorschriften inzake de auteursrechten (SABAM) en de accijnzen. Wat betreft Billijke Vergoeding heeft het centrum zich in regel gesteld voor alle voorstellingen die doorgaan in de theaterzaal.


Het is ten strengste verboden ramen, deuren, vloeren en panelen te benagelen, te beplakken en/of te beschilderen.
Voor wat betreft de technische ondersteuning van de activiteiten van de huurders in de theaterzaal of de foyer, wil het centrum zich maximaal inzetten. Gelieve er zeker voor te zorgen dat u uw technische wensen (lichtplan, wensen qua geluid, …) minimaal 1 maand vóór de opvoering kenbaar maakt, via het daartoe bestemde formulier (praktische informatiefiche).
FICHE TECHNISCHE UITRUSTING THEATERZAAL ‘DE PIT’

Platteput 16 – 9255 Buggenhout – 052 33 84 50 1. Theaterbelichting:

Lichtmengtafel: Merk: ADB – Cantor

Kanalen: 48 x 3kw. (CEE 16A uitgang)

Merk: Showtec scanmaster 2 MK II

Avolites Pearl TigerVerlichting:

pc 2 Kw. – c201: 12 stuks

pc 1 Kw. – c101: 15 stuks

Fresnell 1 Kw. – f101: 8 stuks

ACP 1 Kw. – Horizon: 14 stuks

Profiel 1,2 Kw. – DVW105: 2 stuks

1,2 Kw. – DW105: 1 stuk

1,2 Kw. – DS105: 8 stuks

pc 2 Kw. – Flaps: 8 stuks

pc 1 Kw. – Flaps: 15 stuks

par 64 12 stuks

ETC Junior 10 stuks

IRIS 6 stuks

Messen 43 stuks

Gobohouder 2 stuks

Showtec clubspot 575 4 stuks

Antari Hazer HZ-400 1 stuk

Martine Mac 300 6 stuks

Martine Mac 500 6 stuks 1. Geluidsinstallatie

Stroomaansluiting podium:

CEE 32A 3P+N+

CEE 63A 3P+N+

F.O.H. 3 x CI 60 d en b audiotechnik

2 x CI 90 d en b audiotechnik

2 x S7-Sub d en b audiotechnik

Versterkers 5 x E-PAC + 1xP1200A(sub) d en b audiotechnikMonitor 4 x db Max

Versterker 2 x yamaha P 3500 S

Eq 2 x dbx 1231

Mengtafel Soundcraft Series Two (32 kan)

+ Multie 40 kan

3 x Stereo: comp/Lim/gate dbx 166 xl

1 x Eq dbx 1231

1 x Tc-Electronic M-One

1 x TC-Electronic D-two

CDP-XE270 CD Sony

MDS – JE480 MD SonyMicrofoons

Senheiser EW 135 (draadloos) 2 stuks

Condensator AT4041 3 stuks

D112 (Bass drum) 1 stuk

E604 (Tom) 3 stuks

SM 58 (zang) 7 stuks

SM 57 (instr.) 6 stuks

Di Di100 Behringen 6 stuks


Statieven groot 8 stuks

klein 2 stuks

tafelstatief 2 stuks


 1. Ophangsystemen voor verlichting

Elektrische tracks podium 4 stuks

Zaalbrug 1 stuk

 1. Podiumgordijnen:

Vooraan: afscherming podium automatische bediening

Achteraan: afsluiting podium

Op podium: tussengordijnen 2 x 3 stuks

 1. Cultuurzaal:

Zitplaatsen: 330 plaatsen

Podiumoppervlakte: 17m60 x 12m80

Hoogte toneelopening: 6m50

Kleedkamers: aantal: 4

Podiumelementen: 20 stuks, 2 x 1m, hoogte: 40 cm, 60cm

Oppervlakte dansvloer: 4 matten van 1.60 m x 8 m en 1 mat van 2 m x 8 m
Intercom altair usb zw 4 x wireless beltpack

Beamer EIKI LC 800

Dvd player pioneer

Dubbele cd player pioneer mep 7000

PRIJSTABELLEN CULTUURINFRASTRUCTUUR GC DE PIT

De huurtarieven worden berekend per dagdeel. Er zijn drie dagdelen: 07.00 uur – 13.00 uur;


13.00 uur – 18.00 uur; 18.00 uur – 24.00 uur.

De retributie wordt als volgt vastgesteld voor de cultuurinfrastructuur GC De Pit.


Tarieven:


Tarief A (0-tarief):

 • Gemeentediensten.

 • Door de gemeente erkende advies-
  raden.


Tarief B (verlaagd tarief):

 • Buggenhoutse scholen en therapeutische
  instellingen tijdens schooluren.


Tarief B plus (forfaitair tarief):

 • Alle door de gemeentelijke adviesraden
  erkende verenigingen die kiezen voor het
  forfait (veertig dagen op vast uur), en die
  een gebruikersovereenkomst met de
  cultuurdienst tekenen

Tarief C (basistarief):

 • Alle door de gemeentelijke adviesraden
  erkende verenigingen.

 • Buggenhoutse scholen en therapeutische
  instellingen buiten schooluren.


Tarief D (verhoogd tarief):

 • Niet erkende niet-commerciële
  verenigingen.

 • Privé-personen.


Tarief E (hoog tarief):

 • Commerciële verenigingen.


Prijstabellen: In euro per dagdeel:
DE PIT

Zaal

Tarief A

Tarief B

Tarief

15-30 (*)Tarief C

Tarief D

Tarief E

Theaterzaal:

Zonder inkom

0,00

50,00

nvt

100,00

200,00

500,00

Met inkom

0,00

100,00

nvt

200,00

400,00

1.000,00

Repetities – Op- en afbouw:
0,00

15,00

10,00

30,00

60,00

150,00

Technieken: (**)

Extra theatertechnicus/uur

0,00

24,00

24,00

24,00

48,00

48,00

Movingheads per 2

(beweegbaar licht)0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Hazer (rookmachine)

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Late technische eisen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Piano:

Huur voor een opvoering

0,00

50,00

100,00

100,00

200,00

400,00

Huur voor een repetitie

0,00

10,00

20,00

20,00

40,00

80,00

stembeurt

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00


(*) Tarief 15-30: speciaal tarief voor wie van tarief C kan genieten op voorwaarde dat:

 • het aantal repetities tussen de 15 en 30 dagdelen zit

 • de repetities doorgaan op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of zondagvoormiddag.

 • de repetities flexibel zijn:

  • De repetities worden 10 maanden op voorhand in de verhuurkalender ingepast, rekening houdend met de activiteiten die al gepland zijn.

  • Indien de zaal verhuurd kan worden voor een voorstelling, op een reeds gepland repetitiemoment, dan verschuift de geplande repetitie

   • dit kan tot 2 maand vóór de geplande repetitie

   • dit kan voor maximaal 30% van de geplande repetities

 • de voorstelling zelf ook in de Pit gebeurt

 • er tijdens de repetities enkel basis lichtinstallatie wordt gebruikt

 • er geen technicus van de zaal aanwezig moet zijn

 • de scène na elke repetitie telkens opnieuw wordt vrijgemaakt

 • er geen publiek aanwezig is tijdens deze repetities(**) inbegrepen in de huurprijs van de zaal:

 voor een repetitie:   • zaalwachter

   • basis klank- en lichtinstallatie

 voor een voorstelling én voor één algemene repetitie:   • één technicus die ofwel instaat voor de bediening van de basis klank- en lichtinstallatie ofwel instaat voor de realisatie van een uitgebreider lichtplan of een uitgebreidere geluidsmix.

Indien er extra technieken nodig zijn, dient een extra technicus van de zaal ingehuurd te worden, tenzij anders toegestaan door de zaalverantwoordelijke.


Wat verstaan we onder basis klankinstallatie:

   • 1 micro (bv. voor een toespraak)

   • mogelijkheid om een CD af te spelen.

Wat verstaan we onder basis lichtinstallatie:   • algemene verlichting van de theatervloer d.m.v. TL-lampen

   • algemene regelbare verlichting van de theatervloer met behulp van een beperkte mengtafel van op de scène.


De technische wensen dienen minimaal één maand vóór de eerste activiteit op de cultuurdienst toe te komen. Indien dit niet het geval is, kunnen we enkel instaan voor de basis klank- en lichtinstallatie, tenzij er een supplement van 100 euro wordt betaald.

DE PIT

Zaal

Tarief A

Tarief B

Tarief

B+


Tarief C

Tarief D

Tarief E

Polyvalente ruimte van de sporthal in combinatie met theaterzaal:

Andere activiteit

0,00

24,00

48,00

48,00

60,00

ORANGERIE

Polyvalente ruimte:

Zonder / met inkom

0,00

4,00

160

8,00

10,00

PATATTENMOLEN

Molenaarswoning:

Zonder inkom

0,00

4,00

160

8,00

12,00
Met inkom

0,00

8,00

320

16,00

24,00

GEMEENTEHUIS OPDORP

Vergaderzaal straatkant:

Zonder / met inkom

0,00

1,50

nvt

3,00

6,00
Vergaderzaal tuinkant:

Zonder / met inkom

0,00

1,50

nvt

3,00

6,00
Zolder:

Zolder / met inkom

0,00

1,50

nvt

3,00

6,00
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina