Cursus- en cursistengegevens volwassenenonderwijsDovnload 0.59 Mb.
Pagina1/5
Datum25.07.2016
Grootte0.59 Mb.
  1   2   3   4   5


Vlaams Ministerie van Onderwijs en VormingCursus- en cursistengegevens

volwassenenonderwijs

Technische beschrijving Edison-zendingen

Versie augustus 2009

Deze handleiding is een technische handleiding die voor ontwikkelaars bestemd is.

Ze bevat alle specificaties die nodig zijn om een correct cursus- en cursistenbestand aan te maken voor de hoofdstructuren 317, 417 en 618 van het volwassenenonderwijs

Inhoudsopgave


B. Inhoud van de records 9

I. INLEIDING

Het decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 zorgt voor wijzigingen in de gegevensuitwisseling tussen de centra en de afdeling Volwassenenonderwijs (VWO).

De vernieuwde werkwijze biedt volgende voordelen:

- vereenvoudiging van de cursistenadministratie

- eenvormigheid in het bevragen en de verwerking van de tellingen, omdat ze allemaal van dezelfde basisgegevens afgeleid worden

- het toelaten van een betere ondersteuning van het pedagogisch en strategisch beleid in het vwo

Deze werkwijze is van toepassing op de Centra voor Basiseducatie (vanaf schooljaar 2008-2009) en op de Centra voor Volwassenenonderwijs (vanaf schooljaar 2007-2008).

De gegevens worden gebruikt voor

- de berekening van de omkadering

- de berekening van de financiering

- het maken van statistieken

- de rapportering voor het fonds inschrijvingsgelden VWO

- de rapportering voor de sociale wooncode (Agentschap Wonen-Vlaanderen)

Het bestand met de cursus- en cursistengegevens, aangemaakt zoals beschreven in deze brochure, wordt via Edison of WebEdison als een zending doorgestuurd en verwerkt in de cursistendatabank van het VWO.

A. Wijzigingen ten opzichte van de vorige brochure

Wijzigingen • Bijkomende rapporten: CVO rapport studiebewijs en CBE rapport studiebewijs

 • 005-08: tellingsdatum

 • 0140-11: Financieringsbron: wijzigbaar binnen referteperiode

 • 0140-13: Begindatum cursus: wijzigbaar binnen referteperiode

 • 0140-14: Einddatum cursus: wijzigbaar binnen referteperiode

 • 0140-15: Registratiemoment: tellingsdatum en kenmerk wijzigbaar binnen referteperiode

 • 0140-16: Organisatievorm: keuze 04 vervalt en kenmerk wijzigbaar binnen referteperiode

 • 0140-17: Aantal contactlestijden: wijziging in toegelaten waarden en kenmerk wijzigbaar binnen referteperiode. De verhouding tussen het aantal lestijden (veld 0140-12) en het aantal contactlestijden (veld 0140-17) bepaalt de financieringsfactor toe te passen op het aantal lesurencursist gegenereerd door deze cursus.

 • 0140-18: Indicatie lesmoment: kenmerk wijzigbaar binnen referteperiode

 • 0140-19: Samenwerkingsverband: kenmerk wijzigbaar binnen referteperiode

 • 0142-14: Nieuwe vrijstellingscode 85 voor ‘ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluitingB. Concrete aanpak

Hieronder treft u de beschrijving van de frequentie en aard van de zendingen. 1. Gebeurteniscode 10031: Planning van cursussen

Vóór de start van het schooljaar en uiterlijk 15 september dient een eerste keer het cursusaanbod doorgezonden te worden. Deze gegevens zijn nodig voor het actueel houden van de website van het onderwijsaanbod.

Bij wijzigingen van het cursusaanbod zendt het centrum de gewijzigde cursussen door.

LET OP: alvorens planningsgegevens kunnen doorgezonden worden, dient de lesplaats verwerkt te zijn.


 1. Gebeurteniscode 10032: Schrappen van cursussen

Bij annulatie van een cursus zendt het centrum de te annuleren cursus door.

LET OP: alvorens een annulatie van een cursus kan gebeuren, dient een planning van dezelfde cursus verwerkt te zijn. 1. Gebeurteniscode 10033: Cursistengegevens op het registratiemoment

Telkens wanneer het registratiemoment van een cursus bereikt is, doet het centrum een zending met de gegevens over de cursussen die het registratiemoment bereikt hebben. De cursussen bevatten alle cursisten, zowel de cursisten die in aanmerking komen voor de berekening van de lesurencursist als de andere.

Cursussen met een registratiedatum binnen een bepaalde periode, mogen gegroepeerd worden doorgezonden. In dat geval dienden de cursussen met registratiedatum in de maand n ten laatste 10 werkdagen na het einde van diezelfde maand n te worden doorgezonden. Op het einde van de registratieperiode dienen de cursistengegevens echter zo snel mogelijk te worden doorgezonden.

LET OP: alvorens cursistengegevens kunnen doorgezonden worden, dient een planning van de cursus verwerkt te zijn.


 1. Gebeurteniscode 10033: Cursistengegevens na verificatie

Telkens de verificatie van een cursus afgerond is, moet er een zending gebeuren met gegevens over de geverifieerde cursussen die tijdens de verificatie gewijzigd zijn. Als er geen wijzigingen werden aangebracht tijdens verificatie, moet er geen nieuwe zending gebeuren.

 1. Gebeurteniscode 10034: Cursistengegevens na het einde van de cursus

Telkens het einde van een cursus bereikt is, moet er een zending gebeuren met gegevens van de behaalde studiebewijzen van de cursisten. Alle gegevens van de cursussen die ingericht zijn in het schooljaar n/n+1, dienen verwerkt te zijn tegen uiterlijk 30 september n+1.

LET OP: alvorens er kan pas een zending van studiebewijzen worden doorgezonden wanneer de inschrijving van de cursist in de cursus verwerkt is.

LET OP: van alle cursisten dienen gegevens te worden doorgezonden, dus niet enkel van de financierbare of subsidieerbare cursisten.

Schematisch zit dit er als volgt uit:

C. Verloop van de telling

Elke zending wordt eerst naar structuur gecontroleerd. Pas als deze foutloos is, wordt de inhoud gecontroleerd; bevat de zending fouten tegen de structuur (posities, syntaxis op numerieke en datumvelden, …) dan wordt NIET verder gecontroleerd op inhoud, maar wordt enkel een bericht met de fouten tegen de structuur teruggestuurd, m.a.w. enkel de structureel correcte zendingen worden naar inhoud gecontroleerd.

Voor meer informatie over het verloop van de verwerking wordt verwezen naar de technische brochure “ZENDINGEN - Structuur en algemene gegevens” die werd gepubliceerd op de Edison webstek voor schoolautomatiseerders:

(http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder_lerenden.htm)

Naast de standaard terugzendingen (ontvangstbewijs en status van de zending) wordt een tellingsrapport CVO2-5 voor Centra voor Volwassenenonderwijs of CBE2-5 voor Centra voor Basiseducatie via Edison en een CVO rapport studiebewijs en CBE rapport studiebewijs verzonden aan het centrum. Dit tellingsrapport is eveneens ter beschikking van de verificateur, die hiermee controles uitvoert. Enkel correct verwerkte berichten worden opgenomen op het tellingsrapport, dit wil zeggen dat het tellingsrapport een stand van zaken weergeeft met betrekking tot de volledigheid en de correctheid van de zendingen. Indien een cursus niet vermeld staat of met foutieve aantallen vermeld staat, dan dient die cursus opnieuw verzonden te worden na eventuele verwerking van foutmeldingen.D. Voor meer inlichtingen

Met vragen over deze zending kan u terecht bij volgende contactpersonen:

Sabrina Hermans

Agentschap Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs

Afdeling Volwassenenonderwijs

H.Consciencegebouw 6C

Koning Albert II laan 15

1210 Brussel

e-mail: gegevensbeheer.volwasssenenonderwijs@vlaanderen.be

telefoon: 02 553 97 99

Voor technische vragen over Edison kan u terecht bij

AgODi

Afdeling ICT

Jan Dejonghe – tel : 02 553 90 30

jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

II. TECHNISCHE HANDLEIDING

In het eerste deel worden een aantal technische aspecten en de te volgen procedures toegelicht. Het tweede deel bevat de gedetailleerde gegevensbeschrijving.Deel 1 – Technische aspecten

Voor informatie over het versturen en de verdere verwerking van de zending wordt verwezen naar de brochure “ZENDINGEN - Structuur en algemene gegevens” die werd gepubliceerd op de Edison webstek voor schoolautomatiseerders.

(http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder_lerenden.htm)

Deel 2 – Gegevensbeschrijvingen

Het tweede deel van deze technische handleiding bevat een gedetailleerde beschrijving van de gegevens die het departe­ment wenst te ontvangen. Eerst wordt de structuur van de gegevens beschreven, daarna wordt de inhoud van de records toegelicht.

De codes voor softwarepakket nodig voor het aanmaken van de zending en de lijst met instellingsnummers van de centra zijn terug te vinden als bijlage bij de meest recente omzendbrieven voor Centra voor Volwassenenonderwijs en voor de Centra voor Basiseducatie. Dezelfde codetabellen en de schoolstructuurdatabank met instellingsnummers worden eveneens gepubliceerd op de Edison website voor schoolautomatiseerders.

A. Structuur

Voor informatie over de structuur van een zending verwijzen we in hoofdzaak naar de de brochure http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/Download/tb_zendingen.doc

Recordstructuur van de bestanden:

Een bestand is een opeenvolging van records. Een record be­staat uit ASCII-tekens. De lengte van een re­cord is steeds 210 tekens.

Er zijn 4 soorten recordtypes:

- zending-header: het eerste record van het bestand is het zending-header record. Dit record heeft geen re­cord­type.

- bericht-header: staat bovenaan elke logische groep van data­re­cords en bevat informatie over de onderlig­gende datare­cords. Dit re­cord heeft altijd het re­cordtype 0005.

- bericht-einde: staat achteraan elke groep van data­re­cords en sluit het bericht af. Dit record heeft altijd het recordtype 9995.

- datarecords:

Voor de zendingen van cursus- en cursistengegevens Volwassenenonderwijs worden de volgende recordtypes gebruikt: • Identificatierecord cursist (0211)

 • Identificatie van de cursus (0140)

 • Inschrijvingsgegevens cursist (0142)

 • Studiebewijs cursist na beëindigen van een cursus (0143)

Schematisch zien de zendingen er als volgt uit:

 1. Gebeurteniscode 10031: Planning van cursussen

123456

Referentie

Edison parameters

0005

03

000001

Berichtheader informatie van eerste bericht

0140

02

000001

Gegevens van cursus 1

9995

03

000001

Berichteinde van het eerste bericht

0005

03

000002

Berichtheader informatie van tweede bericht

0140

02

000001

Gegevens van cursus 2

9995

03

000002

Berichteinde van het tweede bericht
0005

03

n

Berichtheader informatie van n-de bericht

0140

02

000001

Gegevens van cursus n

9995

03

n

Berichteinde van het n-de bericht 1. Gebeurteniscode 10032: Schrappen van cursussen

123456

Referentie

Edison parameters

0005

03

000001

Berichtheader informatie van eerste bericht

0140

02

000001

Gegevens van te annuleren cursus a

9995

03

000001

Berichteinde van het eerste bericht

0005

03

000002

Berichtheader informatie van tweede bericht

0140

02

000001

Gegevens van te annuleren cursus b

9995

03

000002

Berichteinde van het tweede bericht
0005

03

n

Berichtheader informatie van n-de bericht

0140

02

000001

Gegevens van te annuleren cursus z

9995

03

n

Berichteinde van het n-de bericht 1. Gebeurteniscode 10033: Cursistengegevens op het registratiemoment

123456

Referentie

Edison parameters

0005

03

000001

Berichtheader informatie van eerste bericht

0140

02

000001

Gegevens van de cursus 1

0211

01

000002

Identificatiegegevens cursist 1

0142

02

000003

Inschrijvingsgegevens cursist 1

0211

01

000004

Identificatiegegevens cursist 2

0142

02

000005

Inschrijvingsgegevens cursist 2
9995

03

000001

Berichteinde van het eerste bericht

0005

03

000002

Berichtheader informatie van tweede bericht

0140

02

000001

Gegevens van de cursus 2

0211

01

000002

Identificatiegegevens cursist a

0142

02

000003

Inschrijvingsgegevens cursist a

0211

01

000004

Identificatiegegevens cursist b

0142

02

000005

Inschrijvingsgegevens cursist b
9995

03

000002

Berichteinde van het tweede bericht
0005

03

n

Berichtheader informatie van n-de bericht

0140

02

000001

Gegevens van de cursus n

0211

01

000002

Identificatiegegevens cursist 1

0142

02

000003

Inschrijvingsgegevens cursist 1
9995

03

n

Berichteinde van het n-de bericht 1. Gebeurteniscode 10033: Cursistengegevens na verificatie

Zie hierboven bij iii) Cursistengegevens op het registratiemoment.

 1. Gebeurteniscode 10034: Cursistengegevens na het einde van de cursus

123456

Referentie

Edison parameters

0005

03

000001

Berichtheader informatie van eerste bericht

0140

02

000001

Gegevens van de cursus 1

0211

01

000002

Identificatiegegevens cursist 1

0143

01

000003

Studiebewijs cursist 1

0211

01

000004

Identificatiegegevens cursist 2

0143

01

000005

Studiebewijs cursist 2
9995

03

000001

Berichteinde van het eerste bericht

0005

03

000002

Berichtheader informatie van tweede bericht

0140

02

000001

Gegevens van de cursus 2

0211

01

000002

Identificatiegegevens cursist a

0143

01

000003

Studiebewijs cursist a

0211

01

000004

Identificatiegegevens cursist b

0143

01

000005

Studiebewijs cursist b
9995

03

000002

Berichteinde van het tweede bericht
0005

03

n

Berichtheader informatie van n-de bericht

0140

02

000001

Gegevens van de cursus n

0211

01

000002

Identificatiegegevens cursist 1

0143

01

000003

Studiebewijs cursist 1
9995

03

n

Berichteinde van het n-de bericht

Ieder berichtrecord of datarecord bestaat uit een aantal vel­den, en ieder veld neemt een aantal tekens in beslag. De velden in een record zijn afhanke­lijk van het type. Er zijn geen schei­dings­tekens tussen de velden in een record, noch tussen de records onder­ling (de Carri­age Return en Line Feed worden door de cont­role­program­ma's wegge­werkt).  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina