Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzienDovnload 185.94 Kb.
Pagina1/3
Datum25.08.2016
Grootte185.94 Kb.
  1   2   3
Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

BHIC toegangsnummmer 178

inv.nr. 304 dienstjaar 1725 deel 2 [juli-december] - 10 microfiches

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan maar men heeft directe steun door de kernwoorden die in de marge staan vermeld
Meierij van ’s-Hertogenbosch
folio 1 – maandag 2 juli

Rekest van de regenten van Middelbeers in kwartier Kempenland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 1 verso – maandag 2 juli

Rekest van de regenten van Vessem in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op hun achterstallige verpondingen waarvoor ze al een half jaar in gijzeling hebben gezeten [met details]


folio 3 – maandag 2 juli

Missive van de ontvangers Van Huffel, Van der Waeijen en Vink die om uitstel verzoeken i.v.m. het overbrengen van hun rekeningen over 1723 maar dat uitstel wordt geweigerd


folio 3 verso – maandag 2 juli

Missive van de la Calmette ontvanger van de verpondingen in het kwartier Kempenland die bericht dat hij zich naar ’s-Hertogenbsoch heeft begeven om zijn rekening van 1723 te overhandigen, maar daar heeft hij vernomen dat zijn voorganger Van Pallant die de eerste drie maanden van dat jaar moet verrekenen nog niet heeft doorgestuurd, zodat hij zijn rekening niet ordentelijk kan opmaken, omdat zijn voorganger bij zijn rekening ook moet overleggen een overzicht van de originele resoluties van de remissies, surseances of atterminaties aan de dorpen van dat kwartier over 1723, dus besluit hij te wachten


folio 8 verso – dinsdag 3 juli

Rekest van de regenten van Asten in kwartier Peelland te kennen gevende dat door de misoogsten van de twee voorbije jaren de ingezetenen dusdanig zijn verarmd dat ze niet in staat zijn hun achterstallige schulden te betalen; bovendien heeft een uitgebroken zware ziekte zeer veel ingezetenen weggerukt; ze dienen een verzoek in om dokter Knips uit Eindhoven naar hen toe te sturen om zich hier nader over te informeren en te bezien hoe de staat van de ziekte is en welke medicijnen gebruikt moeten worden op kosten van de staat; voorts verzoeken ze om remissie op hun achterstallige gemene middelen


folio 20 verso – maandag 9 juli

Rekest van Henricus Fijlingius en Gerard van IJk wonende te Waalre met een verzoek om, vanwege de onwilligheid en tergiversatie [= uitstel, tegenstribbeling] van de regenten van Steensel in verband met de declaratie van de onkosten en de schade die veroorzaakt was door een dodelijke verwonding die aan de 2e suppliant was toegebracht tijdens de inzameling van de tienden die door de supplianten in 1724 waren gepacht, welk rekest wordt overhandigd aan de heren gecommitteerden die op de verpachting der tienden komen om. na verhoor van de partijen, tot een akkoord te komen over een bedrag van 630 gl. vanwege ‘geleden pijn en smert’, met verwijzing naar een plakkaat dd. 20 mei 1679


folio 28 verso – dinsdag 10 juli

Rekest van de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch met toezending van de notulen naar aanleiding van de visitatie van scholen en kerken in hun district met verzoek om de reguliere ordonnantie van 125 gl.


folio 39 - vrijdag 13 juli

Missive van G.Knips medicine doctor uit Eindhoven die zich heeft laten informeren over de uitgebroken ziekte te Asten in kwartier Peelland, waarbij hij wordt gelast van tijd tot tijd ’n keer dat dorp te bezoeken ten einde aan de zieken de medicamenten voor te schrijven en te leveren en ook aan de onvermogenden het nodige voedsel te verstrekken, voor zover de ziekte voortkomt uit gebrek aan goed voedsel of daardoor behandeld kan worden, wat van landswege betaald zal worden, zoals dat destijds ook is gebeurd te Oerle in kwartier Kempenland; men verzoekt hem om de 14 dagen te berichten hoe het met de ziekte in Asten staat


folio 40 – maandag 16 juli

Missive van rentmeester Lyclama à Nijeholt op een rekest van Hendrik Diktus molenaar op de korenwindmolen te Oerle in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op zijn pachtpenningen


folio 40 verso – maandag 16 juli

Missive van rentmeester Lyclama à Nijeholt op een rekest van de predikant, ouderlingen en kerkmeesters van Veldhoven met verzoek om subsidie om hun vervallen kerk wederom in een goede staat te brengen


folio 40 verso – maandag 16 juli

Missive van ontvanger Smits en van J. van Heurn bedieende het kantoor van ontvanger Bentink op een rekest van de regenten van Kessel in kwartier Maasland gezonden aan de Raad om advies


folio 41 – maandag 16 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Christoffel Jansen inwoner van Lommel in kwartier Kempenland die verzoekt dat hij hersteld mag worden in zijn oud recht om conform het octrooi dat is verleend aan zijn voorouders dd. 1 februari 1606, om te Lommel weer een rosmolen te mogen oprichten om daarop graan en boekweit te breken ten behoeve van de ingezetenen, maar alvorens te disponeren moet hij met bewijsstukken komen o.a. dat zij huisvrouw gekomen is van Michiel Diderik Smolders en en Catarina Slegten, gemeld in het octrooi van de aartshertogen Albertus en Isabella van 1 februari 1606 en dat de cijns van 5 st. en 4 penn. per jaar, ook genoemd in het octrooi, begrepen is onder de cijns van 1 gl. en 2 st. door hen suppliant betaald wordende op het kantoor der domeinen


folio 41 verso – maandag 16 juli

Missive van ontvanger Van der Waeijen op een rekest van Hendrik Wijnen pachter van een landshoeve te Someren m.b.t. art. 7 van de conditie der verpachting en de interpretatie daarvan


folio 41 verso – maandag 16 juli

Missive van ontvanger Wentholt en van J. van Heurn waarnemende het kantoor van ontvanger Bentink op een rekest van de gecommitteerden van het kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 43 verso – maandag 16 juli

Rekest van de resp. dorpen van het kwartier van Peelland i.v.m. de invordering van het hoofdgeld [met details]


folio 46 – dinsdag 17 juli

Missive van ontvanger de Lobell op een rekest van Hendrik van de Wiel en Heijman Adriaam Meeussen collecteurs van de verpondingen te Veghel in kwartier Peelland over 1723


folio 46 verso – dinsdag 17 juli

Missive van ontvanger Van Suchtelen te ’s-Hertogenbosch i.v.m. het overbrengen van zijn rekening


folio 47 verso – dinsdag 17 juli

Missive van J. van Heurn bedienende het kantoor van ontvanger Bentink op een rekest van de regenten van Heesch in kwartier Maasland gezonden aan de Raad om advies


folio 48 verso – dinsdag 17 juli

Bericht van drossaard en schepenen van Geffen in kwartier Maasland op een rekest van de weduwe van Adriaan Jacob van Gog inwoners van Heesch i.v.m. een procedure voor de dingbank van geffen tegen de supplianten wegens de administratie van het borgemeesterschap van haar overleden man


folio 51 verso – dinsdag 17 juli

Rekest van de regenten van Hoogeloon in kwartier Kempenland met verzoek om uitstel van betaling van hun verpondingen over het jaar 1722


folio 61 verso – vrijdag 20 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbsoch op een rekest van Jacobus Coenraads drossaard van Hilvarenbeek en Oirschot verzoekende dat de Ed: Mo: de rentmeester der domeinen willen gelasten een ordonnantie op te stellen van de vier verdiende premies vanwege het gevangen nemen en executeren van vier delinquenten vanwege de helft der executiekosten van de twee die met de dood zijn gestraft 200 gl. en 100 gl. voor de twee minder gestraften


folio 64 – vrijdag 20 juli

Rekest van de regenten van Nuland en Geffen in kwartier Maasland gezonden aan de Raad om advies


folio 69 – maandag 23 juli

Rekest van de drossaard schepenen en borgemeesters van Drunen in kwartier Oisterwijk met een verzoek om remissie op hun verpondingen en beden


folio 69 verso – maandag 23 juli

Rekest van Abraham Ooms te kennen gevende dat hij het koster- en schoolmeesterambt te Middelrode onder de heerlijkheid Berlicum nu omtrent 21 jaren in alle ijver heeft waargenomen en enige tijd geleden is getroffen door een zware ziekte en toevallen en specifiek op zijn ogen waardoor zijn gezichtsvermogen is verduisterd en wel dusdanig dat hij zijn ambt niet kan uitoefenen , zoals ook blijkt uit de attestatie van de schepenen en officier van de heerlijkheid en verzoekt om de benoeming van een goede en bekwame substituut, waarover de classis zal oordelen


folio 71 – maandag 23 juli

Rekest van Hendrik Leene deurwaarder waarop na deliberatie aan de executoriaal te verlenen op twee akten van taxatie ten laste van Johan Draak secretaris van Nuenen Gerwen en Wetten


folio 77 – dinsdag 24 juli

Missive van rentmeester Lyclama à Nijeholt op een rekest van Dork Porters molenaar op ’s lands windmolen te Lommel met een verzoek om remissie op zijn pachtpenningen


folio 77 verso – woensdag 25 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de magistraat van Helmond gezonden aan de Raad om advies


folio 78 verso – dinsdag 25 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Eersel in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 79 – dinsdag 25 juli

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het beroepen van een predikant te Hilvarenbeek en Diessen in kwartier Oisterwijk in de plaats van wijlen Benjamin Tillius


folio 79 verso – dinsdag 25 juli

Rekest van de classis van Peel- en Kempenland i.v.m. het beroepen van Johannes Theodorus van Loo tot predikant te Oerle en Zeelst in de plaats van wijlen Hermanus Hermanni


folio 80 – woensdag 26 juli

Missive van ontvanger van der Waeijen op een rekest van schepenen en collecteurs van de reële en personele lasten over het dorp Breugel met een verzoek om termijnbetaling m.b.t. hun achterstallige gemene middelen


folio 80 verso – woensdag 26 juli

Missive van de la Calmette op een rekest van de regenten van Oostelbeers gezonden aan de Raad om advies


folio 80 verso – woensdag 26 juli

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van de regenten van Waalwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 81 – woensdag 26 juli

Missive van ontvanger la Calmette en van J. van Heurn waarnemende het kantoor van ontvanger Bentink op de rekesten van de regenten van Wintelre, Netersel, Waalre en Valkenswaard en van de curators van het dorp Reusel gezonden aan de Raad om advies


folio 82 verso – woensdag 26 juli

Rekest van de regenten van Empel met een verzoek om vermindering op de aanschrijving van de impost op de bieren


folio 84 – woensdag 26 juli

Rekest van tien manspersonen uit Hilvarenbeek ledematen van de gereformeerde gemeente aldaar verzoekende dat haar Ed: Mo: aan de classis van ’s-Hertogenbosch gelieven te ordonneren bij haar 1e aanstaande vergadering gedeputeerden te nomineren om ten hare overstaan en met derzelver advies, binnen Hilvarenbeek te bezorgen dat uit de supplianten of andere ledematen, met behoorlijke order en tot stichting van de gereformeerde gemeente, wordt gekozen, aangesteld en geformeerd een kerkenraad, welk rekest wordt overhandigd aan de classis van ’s-Hertogenbosch en dat de handopening bij resolutie van gisteren verleend aan de classis tot het beroepen van een predikant in genoemde gemeinte, niet uitgegeven zal worden totdat dit bericht is ingenomen en daarop geresolveerd is


folio 84 verso – woensdag 26 juli

Rekest van Pieter van Heeswijk gewezen pachter van ’s lands korenwindmolen te Someren, zich naast de Heer van Geldermalsen, zijn medecommissaris tot de verpachting van de tienden m.b.t. een advies van rentmeester Lyclama


folio 84 verso – woensdag 26 juli

De Heer van de Nijenburg die is geweest op de verpachting der tienden naast de Heer van Geldermalsen hebben gerapporteerd, dat zij ter voorkoming van meer schade van het land rentmeester Lyclama à nijeholt hebben gemachtigd om publiek aan te besteden het opnieuw optimmeren van de afgebrande korenwindmolen van Someren


folio 85 verso – woensdag 26 juli

De Heer van de Nijenburg die met de Heer van Geldermalsen op de verpachting der tienden is geweest heeft gerapporteerd dat zij na ingekomen bericht en advies van rentmeester Tengnagel op het verzoek, gedaan door J.Cling rentmeester van het domkapittel van Luik, rentmeester Tengnagel hebben gemachtigd om een bestek te maken voor het afbreken van de kerk van Maren in het kwartier Maasland en van het approprieren [= toe-eigenen] van het choor tot een kerk waartoe de materialen van de afgebroken kerk gebruikt zouden worden en om op dat bestek de aanbesteding te doen voor 2/3 ten laste van het domkapittel en voor het overige 1/3 part ten laste van het kantoor van rentmeester Tengnagel


folio 89 – maandag 30 juli

Missive van la Calmette waarbij hij aangeeft dat hij vanwege zijn indispositie welke nog lang zal duren met een verzoek om iemand anders te authoriseren tot het doen van de visitatie der desert liggende landerijen conform de publicatie van de Ed: Mo: dd. 25 juni en hem wordt gevraagd een om zelf een bekwaam persoon voor te stellen


folio 90 – maandag 30 juli

Missive van medicine doctor G.Knips uit Eindhoven i.v.m. de alimentatie en curering [= behandeling] der zieken te Asten en het succes van zijn voorzorgen, met een verzoek onder behoorlijke specificatie en kwitantie te mogen betalen de bedienden, bakker, brouwer, vleeshouwer of andere leveranciers die verlegen zouden zijn om geld; na deliberatie is de gestelde order te accepteren en genoemde doctor Knips te authoriseren tot genoemde betaling met last aan ontvanger Carel Philip van Huffel om daartoe aan hem te tellen op zijn kwitantie tot 300 gl. ter goeder rekening


folio 100 – donderdag 31 juli

Rekest van de classis van Peel- en Kempenland over het beroepen van Johannes Theodorus van Loo predikant te Lommel om van daar naar Oerle en Zeelst te gaan en tot het beroepen van een andere predikant te Lommel mits presenterende de beroepenen aan de Raad voor de bevestiging om geapprobeert [= geaccepteerd] te worden


folio 104 – vrijdag 1 augustus

Rekest van Cornelis Duguez de la Motte drossaard van Boxtel en Liempde te kennen gevende dat hij in het jaar 1723 met gevaar voor eigen leven gevangen heeft genomen zeven landlopers of zogenaamde heidenen, die via een procedure voor de schepenen van Boxtel zijn veroordeeldom vanwege hun ‘vagebondensleven’ streng te worden gestraft met een geseling en verbanning uit de Baronie van Boxtel; hij heeft zich vervoegd bij het kantoor van de raad en rentmeester generaal der domeinen i.v.m. zijn uitbetaling op basis van een resolutie dd. 11 december 1720 nl. de onkosten van het precederen en de executiekosten voor ieder geëxecuteerde 50 gl. dus samen 350 gl. [met details]


folio 104 verso – vrijdag 1 augustus

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van Jacobus Coenraads drossaard van Hilvarenbeek en Oirschot die heeft verzocht om de betaling der onkosten i.v.m. het gevangen nemen en executeren van vier delinquenten van er twee ter dood veroordeeld zijn en de andere twee veroordeeld tot een lichtere straf


folio 105 – vrijdag 1 augustus

Rekest met annexe bescheiden van Jan van Aekerwekke, Jan Riebergs, Paulus recteur, Antoni van Mechelen, Willem Schellekens, Huibert van Giijsel en Wijnant Joosten, te kennen gevende dat zij onder de heerlijkheid Hilvarenbeek hebben gevangen genomen en aan justitie hebben overgeleverd de volgende delinquenten of landlopers en zgn. heidenen te weten Peter van Dorp alias Schafine, Barbet Sophie zijn huisvrouw, Magdalena St.An zijn bijzit, en Johannes Savonnius waarvan de eerste en de laatste veroordeeld zijn tot de strop en d etwee anderen gewurgd; de supplianten verzoeken nu om betaling waartoe ze zich hebben vervoegd aan het kantoor van de raad en rentmeester generaal der domeinen, in totaal een som van 600 gl.


folio 115 – maandag 6 augustus

Rekest van de regenten van Moergestel in kwartier Oisterwijk met een verzoek om remissie op hun verpondingen en beden


folio 115 verso – maandag 6 augustus

Verbaal van ingenieur de Roij waarnemende de post van directeur der fortificaties langs de Maas waarbij hij meestuurt zijn rapport n.a.v. de visitatie langs de fortificaties binnen zijn departement en spreekt over de volgende zaken: de aanbesteding der aarde- en metsel- en timmerwerken te Grave, het metselwerken der courtiers en rondelen te ’s-Hertogenbosch en van de forten Isabelle en St.Antoni buiten de stad


folio 119 verso – dinsdag 7 augustus

Missive van ontvanger Van Pallant met enige bijlagen betreffende de onbebouwde landen en verwoeste huizen en de afschrijving ervan op de quohieren der verpondingen


folio 121 – dinsdag 7 augustus

Missive van J. van Heurn waarnemende het kantoor van Bentink reagerend op verschillende punten uit zijn vorig rekest


folio 121 – dinsdag 7 augustus

Uitgegeven is een specifieke staat van de lasten van het dorp Vlierden in kwartier Peelland n.a.v. een rekest van de regenten van dat dorp gezonden aan de Raad om advies


folio 122 – woensdag 8 augustus

Missive van ontvanger Wentholt die een verzoek indient om een deurwaarder voor zijn kantoor te mogen hebbenen doet een voorstel t.a.v. de persoon van Hendrik van Rijssen inwoner van ’s-Hertogenbosch, waarop i neen later stadium zal worden besloten


folio127 verso – vrijdag 10 augustus

Rekest van de regenten van Helvoirt in kwartier Oisterwijk met een verzoek om remissie op hun verpondingen en beden


folio 128 verso – vrijdag 10 augustus

Rekest van Jan Theunis van de Doelen als pachter van de ‘Nooteboome thienden’ onder Rosmalen in kwartier van Maasland i.v.m. remissie op de verpondingen [met details]


folio 131 verso – maandag 13 augustus

Missive van medicine doctor Knips uit Eindhoven betreffende de heersende ziekte te Asten welke notitie voor kennisgeving wordt aangenomen


folio 133 verso – maandag 13 augustus

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest met bijlagen van predikant Waterbeek te Hapert welke stukken zullen worden overhandigd aan de heren die i ncommissie langs de Maas komen en partijen zullen gehoord worden


folio 136 – dinsdag 14 augustus

Bericht van kolonel Tengnagel commanderende te ’s-Hertogenbosch op een rekest van Frederik Willem graaf van Rechteren cornet van de compagnie van majoor Van Spanbroek onder het regiment van Hessensche (?) Lipsdal die om verlof heeft verzocht voor 8 maanden tot het doen van een reis naar het graafschap Cassel in Duitsland, welk verzoek is gehonoreerd


folio 137 – dinsdag 14 augustus

Rekest van de admodiateurs van de impost op het bestiaal en van hoorngeleden en bezaaide landen over stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch met een verzoek om continuering van de admodiatie voor een periode van 4 jaren


folio 139 verso – woensdag 15 augustus

Rekest van de regenten van Empel in kwartier Maasland met een verzoek om remissie van hun verpondingen en beden verwijzend naar langdurige droogte, misoogsten [met details]


folio 142 – woensdag 15 augustus

Rekest van de gecommitteerden van de kwartieren Oisterwijk en Maasland over de vermindering van het hoofdgeld voor een periode van 10 jaren met verwijzing naar degenen die ‘geheel en al moeten leven van publique aalmoeesen’ [met nadere details]


folio 142 verso – woensdag 15 augustus

Rekest van Gerard Suljard van Leefdael Heer van Deurne en Liessel te kennen gevende aan de generaliteits rekenkamer tot verhoging der sloten van de rekeningen van wijlen Rogier en Johan van Leefdael hebben geëxtendeerd over 15.000 gl. waarover de suppliant zich bij rekest aan haar Ed: Mo: heeft gewend [met details]


folio 143 verso – woensdag 15 augustus

Rekest van Reinier Scheij molenaar en pachter op de korenmolen te Rosmalen die verzoekt om prolongatie van de aan hem verleende surseance van betaling


folio 152 verso – vrijdag 17 augustus

Het verzoek van Pieter van Cuijk schoolmeester koster en voorlezer te Heeswijk i.v.m. de betaling van de 36 gl. voor corporele diensten


folio 154 – vrijdag 17 augustus

Missive van ontvanger la Calmette n.a.v. de visitatie van desert liggende landerijen op basis van de resolutie van 25 mei 1725


foli0 162 – maandag 20 augustus

Rekest van herman van Nauhuis deurwaarder woonachtig te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat hij gevangen heeft genomen een zeer fameuze gauwdief die luistert naar de naam Jan Gerritse alias den Hollander geboortig van Enkhuizen en hem overgeleverd in handen van de justitie vanwege menigvuldige dieverijen, huisinbraken, en andere delicten begaan binnen de heerlijkheid Groot Lith, die vervolgens is veroordeeld tot de strop en hij verzoekt nu aan de rentmeester der domeinen de premie van 150 gl.


folio 163 – maandag 20 augustus

Rekest van de gecommitteerden van het kwartier Peelland op een rekest met verzoek om vermindering van het hoofdgeld voor een periode van 10 jaren [met details – vgl. folio 142]


folio 170 – dinsdag 21 augustus

Rekest van Melchior Staat en van de gezamenlijke verdere kooplieden van wijnen en brandewijnen te ’s-Hertogenbosch met een verzoek of men heb de impost op de wijnen voor een periode van 3 jaren in admodiatie zou willen geven [met details]


folio 171 – dinsdag 21 augustus

Missive van ontvanger Wentholt die had gevraagd om een deurwaarder voor zijn kantoor en daartoe aan te stellen Hendrik van Rijssen maar dat verzoek is afgewezen


folio 171 – dinsdag 21 augustus

Rekest van de kerkenraad van ’s-Hertogenbosch met naast hen Antoni Martini predikant aldaar te kennen gevende in substantie ‘dat hij het predikampt door de genade Gods met alle vlijt becleed heeft, nu in het 46e jaar, 42 jaaren binnen gem: stad, uitwijsens ’t instrument sijner beroeping nevens de requeste gevoegt ende nog daar te voren te Sassenheim in ’t vierde jaar, dat den voorn. Antoni Martini ‘tzeederd den 6 feb: getreeden is in zijn 72e jaar ende hem den predikdienst wegens zijn ouderdom en langdurigen arbeid en vooral van memorie nu lastig en moeijelijk valt, versoekende dat het haer Ed: Mo: goede geliefte zij den voors. Antoni Martini voor emeritus te verclaeren ende hem van de dienst te ontslaan salvo honore et stipendio ende den kerkenraad te autoriseren tot het beroepen van een andere predicant in des suppliants plaats op het tractement daar toe staande’; de Raad gaat akkoord  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina