Dagelijkse gebeden. K 96. om onze Kruistocht gebedsgroep te zegenen en te beschermenDovnload 88.2 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte88.2 Kb.
Dagelijkse gebeden.

K 96. om onze Kruistocht gebedsgroep te zegenen en te beschermen.

(689 boodschap)

O mijn liefste Jezus, alstublieft zegen en bescherm ons, Uw Kruistochtgebedsgroep,

zodat wij immuun worden tegen de boosaardige aanvallen van de duivel en tegen elke kwade geest die ons zou kunnen hinderen bij deze Heilige Missie om zielen te redden.

Mogen wij trouw blijven en sterk terwijl wij volharden om Uw Heilige Naam in de wereld hoog te houden en (mogen wij) nooit opgeven in onze strijd om de Waarheid van Uw Heilig Woord te verspreiden.

Amen.
Jullie geliefde Jezus


Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Dagelijks gebed om bemoediging

81 Boodschap van 10 mei 2011

Verwerp de minachting die jullie mogen ervaren want het is te belangrijk nu om Mijn smeekbeden voor bekering te negeren. Hoor nu Mijn gebed om jullie de nodige bemoediging te schenken:
“Vul mij nu, o Heer, met de gaven van de Heilige Geest om uw Heilig Woord naar de zondaars te dragen die Ik moet helpen redden in uw naam. Help mij om ze, door mijn gebeden, te overdekken met uw Kostbaar Bloed zodat zij naar uw Heilig Hart kunnen getrokken worden. Geef mij de gave van de Heilige Geest zodat deze zielen in uw Nieuw Paradijs kunnen feestvieren.”
Zeg dit gebed elke dag na het reciteren van Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans, en jullie zullen, door jullie trouw aan Mij, Mijn kinderen helpen redden.

Dagelijks gebed tot Jezus

147 Boodschap van 24 juli 2011

Jullie zijn Mijn geliefde leger en samen zullen wij opstaan om jullie broeders en zusters terug te brengen in hun rechtmatige glorievolle verblijf.

Ik bemin en koester eenieder van jullie, kinderen. Vergeet dat nooit. Wanneer jullie elke dag tot Mij bidden zeg dan dit gebed:
"O Mijn dierbare Jezus, sluit Mij in uw armen en sta mij toe dat mijn hoofd op uw schouders mag rusten zodat U mij, wanneer de tijd gekomen is, kan opnemen in uw glorierijk Koninkrijk. Laat uw Kostbaar Bloed mijn hart overstromen opdat wij één mogen worden."

K 13. God de Vader: Belofte van vrijstelling voor hen die Jezus verwerpen
(279., 286. en 295. Boodschap)

 Kinderen, Mijn plechtige belofte aan al diegene onder jullie die namens Mijn Zoon, Jezus christus,op Mij een beroep doen om jullie broeders en zusters te redden, is dat hen onmiddellijk kwijtschelding verleend zal worden. Bijzondere genaden zullen gegeven worden aan ieder van jullie die zich ertoe verbindt om een volle maand te bidden voor hun ziel. Ik verzoek jullie het volgende gebed te bidden;


O Hemelse Vader,

door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde, red a.u.b. al diegenen die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen.

Overspoel hun ziel, lieve Vader, met Uw blijken van liefde.

Ik smeek U, Hemelse Vader, verhoor mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis.

Sta hen door Uw barmhartigheid toe om als eerste het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te betreden.

Amen.


 

Jullie Hemelse Vader God de Allerhoogste


Opmerking ter verduidelijking:

de kwijtschelding zal verleend worden aan diegenen voor wie jullie bidden.
K.24 Jezus openbaart Volle Aflaat voor volledige absolutie
329 Boodschap Dinsdag 31 januari 2012, 21.30 u.

Jullie moeten dit gebed zeven opeenvolgende dagen bidden en de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest zullen hun verleend worden.
O Mijn Jezus, U bent het licht van de aarde,

U bent de vlam die alle zielen raakt, Uw barmhartigheid en liefde kent geen grenzen.

Wij zijn het offer dat U bracht door Uw dood op het kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U hebben. Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.

Vul ons met de Heilige Geest zodat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de waarheid van Uw heilig woord openlijk te verkondigen, en bereid onze broeders en zusters voor op de heerlijkheid van Uw Tweede Komst op aarde.

Wij eren U.

We loven U.

Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave voor U om zielen te redden.

Wij beminnen U, Jezus.

Wees barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden.

AMEN
Jullie Geliefde Jezus ChristusK 30. Gebed tot God de Vader – om dagelijks te bidden

(346. Boodschap)Het gebed tot Mij, jullie Vader, moet nu met dit bijzonder kruistochtgebed in jullie dagelijkse gebeden opgenomen worden.

 

O mijn Eeuwige Vader, God, de Schepper van het heelal, In naam van Uw dierbare Zoon smeek ik U om ervoor te zorgen dat wij U meer liefhebben.Help ons om moedig, onbevreesd en sterk te zijn in tijden van tegenspoed.

Aanvaard vóór Uw troon onze offers, lijden en beproevingen als een geschenk om Uw kinderen op aarde te redden.

Verzacht het hart van de onreine zielen.

Open hun ogen voor de waarheid van Uw liefde zodat zij zich kunnen aansluiten bij al Uw kinderen in het Paradijs op aarde dat U liefdevol voor ons geschapen hebt overeenkomstig Uw Goddelijke Wil.

Amen.
Jullie liefhebbende Vader

God, de Schepper van heel de mensheid

God, de Allerhoogste

Ik deel deze pijn met U, lieve Jezus, en vraag U dat U mijn vijanden en diegene die U geselen, zegent met de gave van de Heilige Geest. Amen”K 33. Gebed om Mijn Zegel te erkennen

(351. Boodschap)Bid dit kruistochtgebed om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden met liefde, vreugde en dankbaarheid.

 

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van bescherming. Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel. Ik buig neer in nederige dankzegging en bied U mijn diepe liefde en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.

Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel.

En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd. Ik houd van U, lieve Vader.

Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.

Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen.

Amen.
Jullie liefhebbende Vader in de Hemel, God de AllerhoogsteK. 55 Voorbereiding op De Waarschuwing

(439. Boodschap)


Bid dit kruistochtgebed als voorbereiding op de Waarschuwing.

 

O mijn lieve Jezus,open a.u.b. het hart van al Gods kinderen voor het geschenk van Uw grootse barmhartigheid.

Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden met liefde en dankbaarheid.

Stel hen in staat om in Uw tegenwoordigheid nederig te worden en om te smeken om de vergeving van hun zonden zodat zij deel kunnen gaan uitmaken van Uw glorieus Koninkrijk.

Amen.


 

Ga in vrede en liefde. Jullie geliefde JezusL5 Jezus tot de Mensheid” – Voor de redding van wie in doodzonde verkeert.

Boodschap 707 van 11 februari 2013


Velen geloven dat de Hel maar een sprookje is
Help hen, Mijn volgelingen, door Mij dagelijks te vragen om hen te vergeven voor de grove beledigingen die zij Mij aandoen.

“Jezus, red alle zondaars van de vuren der hel.

Vergeef de verduisterde zielen.

Help hen om U te zien.

Til hen op uit de duisternis.

Open hun ogen.

Open hun harten.

Toon hun de Waarheid.

Red hen.


Help hen om te luisteren.

Bevrijd hen van trots, wellust en afgunst.

Bescherm hen tegen het kwaad.

Hoor hun smeking om hulp.

Grijp hun handen vast.

Trek hen naar U toe.

Red hen van het bedrog van Satan.

Amen”.
Jullie JezusK 102. Om het vertrouwen en het geloof in Gods Boodschappen voor de wereld te versterken

(741 Boodschap)


Liefste Jezus, wanneer ik neerslachtig ben, monter mij op.

Wanneer ik twijfel, verlicht mij.

Wanneer ik verdriet heb, toon mij Uw Liefde.

Wanneer ik kritiek uit, help mij te blijven zwijgen.

Wanneer ik een ander openlijk beoordeel, verzegel mijn lippen.

Wanneer ik lasterlijk spreek in Uw Naam, verlos mij en breng mij terug onder Uw bescherming.

Wanneer het mij aan moed ontbreekt, geef mij het zwaard dat ik nodig heb om te strijden en de zielen te redden die U verlangt.

Wanneer ik Uw Liefde weersta, help mij mijzelf over te geven en mij volledig in Uw Liefdevolle zorg te laten opnemen.

Wanneer ik afdwaal, help mij het Pad van Waarheid te vinden.

Wanneer ik Uw Woord in vraag stel, geef mij de antwoorden die ik zoek.

Help mij geduldig te zijn, liefdevol en vriendelijk, zelfs tegen hen die U vervloeken.

Help mij hen die mij beledigen te vergeven en geef mij de genade die ik nodig heb om U te volgen naar de uiteinden der aarde.

Amen.
Jullie Jezus

K.103 – God de Vader – Gebed om de sleutel naar het nieuwe Paradijs.

Boodschap 763 Woensdag 10 april 2013

Aan diegenen die de gave van bekering verwachtten - deze arme lege zielen van Mij – zeg Ik jullie nu: Ik, jullie liefhebbende Vader, beloof jullie dat Ik jullie zal omarmen en jullie harten zal openen wanneer jullie dit gebed zeggen:
“Lieve Vader, ik ben het, Uw verloren kind, zo verward en blind, dat ik niets ben zonder Uw hulp, Uw Liefde.

Red mij door de Liefde van Uw Zoon, Jezus Christus, en geef mij de sleutel naar Uw Nieuw Paradijs op aarde.

Amen.”
Jullie geliefde Vader

God de AllerhoogsteK 104 - Bevrijd deze ziel uit de slavernij

Donderdag 11 april 2013
“Liefste Jezus, ik bied U de ziel aan van mijn broeder of zuster, die hun ziel aan Satan hebben overgeleverd.

Neem deze ziel en verlos haar in Uw heilige ogen.

Bevrijd deze ziel uit de slavernij van het Beest en breng haar eeuwige redding.

Amen.”
Jullie JezusK. 106 - Barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen

(791 boodschap )Mijn liefde voor de jonge mensen van elke natie, huidskleur en geloofsovertuiging, die Mij niet erkennen, is oneindig. Er moet voor hen gebeden worden, vooral nu.
Lieve Jezus, neem onder Uw bescherming de zielen van die kinderen van God die U niet kennen, die Uw liefde niet erkennen en die Uw belofte niet aanvaarden.

Stort Uw genade van bekering uit en geef hun het eeuwige leven.

Wees barmhartig voor al diegenen die niet in Uw tegenwoordigheid geloven en die geen berouw zullen nastreven voor hun zonden.

Amen.
Jullie JezusK 111 - om jullie kinderen aan Jezus Christus toe te wijden

Boodschap 832Indien elke dag gebeden, zal het jullie kinderen dicht bij het Barmhartig Hart van Jezus brengen.

Ongeacht de leeftijd die zij hebben, wanneer jullie hen, door mij, Zijn Gezegende Moeder, aan mijn Zoon toevertrouwen voor de heiliging van hun zielen, zullen jullie gebeden verhoord worden.
O lieve Moeder van Redding, Ik wijd mijn kinderen (naam van het kind/kinderen hier noemen) aan uw Zoon toe, zodat Hij hun de vrede van de geest en de liefde van het hart kan schenken.

Alstublieft, bid dat mijn kinderen in de Barmhartige Armen van uw Zoon mogen aanvaard worden en behoed hen  voor onheil.

Help hen trouw te blijven aan het Heilig Woord van God, vooral in tijden dat zij in de verleiding worden gebracht zich van Hem af te keren.

Amen.
Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding

Diegenen onder jullie die buitengewoon lijden en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben, weet dat jullie in Mijn Hart zijn
Boodschap 912 Vrijdag 13 september 2013

Ik zal jullie bezorgdheid wegnemen. Roep Mij slechts en zeg: “Jezus, neem mijn verschrikkelijke pijn en lijden weg en laat mij Uw Liefde voelen” en Ik zal jullie zware last onmiddellijk opheffen.


Jullie Jezus

K (112) om de genade van verlossing

Aan allen die van Mij houden schenk Ik de genaden om deze duistere en machtige groep, die Mij elke seconde van de dag vervloekt, te verslaan wanneer jullie dit korte kruistochtgebed uitspreken.
Liefste Jezus, ik roep U aan om met Uw bijzondere genade van verlossing de zielen te bedekken van diegenen die helemaal in de greep van Satan zijn.

Bevrijd hun arme zielen van de boosaardige gevangenschap waaruit zij niet kunnen ontsnappen.

Amen.
Jullie Jezus

God de Vader - Ik heb geduldig een zeer lange tijd gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Heilige Wil te verzamelen

Boodschap 1032; maandag 27 januari 2014.

Niemand van jullie zal onaangeroerd blijven door Mijn Hand van Barmhartigheid. Laat Mij toe jullie harten te openen, zodat jullie zullen gezegend worden door Mijn Hand.

Zeg tot Mij: "Liefste Vader, raak mijn lichaam en ziel aan met Uw Hand van Barmhartigheid.Amen".

Ik zal direct reageren op jullie oproep.K (132) – Verzaak aan Satan om deze Missie te beschermen

Boodschap 1052; maandag 31 januari 2014.

Om deze Missie te behoeden voor de kwaadaardigheid van Satan, vraag Ik dat jullie beginnen met het volgend krachtig Gebed te bidden om Satan af te weren. Wanneer jullie dit Kruistochtgebed minstens tweemaal per week bidden, dan zullen jullie helpen om deze Missie van Verlossing te beschermen en meer zielen naar Gods Koninkrijk te brengen.
O Moeder van Verlossing, kom deze Missie te hulp. Help ons, Gods Restleger, om aan Satan te verzaken. Wij smeken U om de kop van het beest te verpletteren onder Uw hiel en alle obstakels te verwijderen in onze Missie om zielen te redden. 

Amen.
Jullie geliefde Moeder, Moeder van VerlossingLiefde kan elke ellende overwinnen die het menselijk ras heeft doorstaan

Boodschap 1068: maandag 3 maart 2014, 23.37 u.

et enige wat jullie moeten doen is Hem aanroepen door Mij, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, te vragen om namens jullie in te grijpen door verzoening.

Kom tot Mij met jullie gebed en zeg:
"Jezus, neem mij onder Uw Bescherming naar mijn Vader en breng mij Eeuwige Verlossing."
Wanneer jullie naar Mij komen, met echte wroeging in jullie ziel, zal het Koninkrijk der Hemelen van jullie zijn.
Jullie Jezus

Boodschap 1103: zondag 13 april 2014.

Op die dag, wanneer jullie Mijn Pijn ondergaan die jullie gegeven wordt om jullie tot bezinning te brengen, dan zullen jullie weten dat Ik jullie roep. Ik doe dat, niet omdat jullie ook maar een greintje van Mijn Sympathie verdienen, maar omdat Ik jullie bemin – ondanks alles. Op die dag verzoek Ik jullie om als volgt beroep te doen op Mij:
Jezus, vergeef mij om het leed dat ik Uw Lichaam, Uw Woord en Uw Godheid heb aangedaan.”
Ik zal antwoorden en jullie helpen om tot Mij te komen, met Liefde en Vreugde in Mijn Hart.
Jullie Jezus

Boodschap 1103: zaterdag 23 augustus 2014.

Wanneer alle kwade wreedheden toenemen en wanneer de mens beseft dat hij niet beschikt over het vermogen om te vechten of om zulke boosheid te beheersen, moet hij zich tot Mij wenden en zeggen:

"Jezus, verlos ons hulpeloze zondaars van Uw vijanden."
Alleen dan kan Ik ingrijpen om de impact af te zwakken van geweld, moord, haat en oorlogen veroorzaakt door de zonde van de mens. Wend jullie elke dag tot Mij en roep om Mijn Barmhartigheid. Ik zal nooit diegenen in de steek laten die zich naar Mij uitstrekken.
Jullie Jezus

K. (164) - Gebed van Vrede voor de Naties

(Boodschap 2003)

De vrede die Ik jullie vraag af te smeken van Mijn Geliefde Zoon is bedoeld om de impact van de haat te verminderen die in de harten van de misleide zielen gezaaid werd, en die anderen gruweldaden doen ondergaan.
O Jezus breng mij vrede.

Breng vrede in mijn natie en in al die landen die verscheurd worden door oorlog en verdeeldheid.

Zaai de zaden van vrede in die versteende harten die anderen doen lijden in de naam van gerechtigheid.

Geef al Gods kinderen de Genaden om Uw Vrede te ontvangen zodat liefde en harmonie kunnen bloeien, zodat de liefde voor God zal triomferen over het kwaad en dat zielen kunnen gered worden van het bederf van leugens, wreedheid en boosaardige eerzucht.

Laat vrede heersen over al diegenen die hun leven toewijden aan de Waarheid van Uw Heilig Woord en over hen die U helemaal niet kennen.

Amen.
Jullie Geliefde Moeder

Moeder van Verlossing
Ik vraag jullie om elke dag dit Kruistochtgebed, het Gebed van Vrede, te bidden.


Boodschap 1255: woensdag 29 oktober 2014.
Ga en aanvaard Mijn Gaven. Al wat jullie te doen staat is tot Mij te zeggen

 “Jezus, schenk mij de Gaven die Ik nodig heb om trouw te blijven aan U.”


Jullie geliefde Jezus
Extragebeden voor een bepaalde tijd
Vastentijd

K 34 Mijn vastengeschenk aan Jezus

(354. Boodschap)

O mijn Jezus,

help mij om op mijn eigen bescheiden manier Uw leven van opoffering na te volgen om de mensheid te redden.

Sta mij toe U het geschenk aan te bieden, van één dag per week te vasten doorheen heel de Veertigdagentijd,

om de mensheid te redden opdat zij de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde kunnen binnentreden.

Ik bied U, lieve Jezus, mijn offer aan met liefde en vreugde in mijn hart om U de omvang van mijn liefde te tonen.

Door dit offer smeek ik U om de redding van elke ziel die in ongenade gevallen kan zijn.

Amen.


 

Jullie Geliefde Jezus ChristusMaand april
K 38. Gebed om op verzoek van de Moeder Gods in de maand april (2012) elke dag te bidden om ervoor te zorgen dat Gods heilige priesters niet zullen vallen voor de zondige misleiding die door de Valse Profeet en zijn volgelingen gepland wordt.

(378. Boodschap)Mijn kruistochtgebed moet gedurende de komende maand dagelijks gebeden worden om ervoor te zorgen dat de geheiligde priesters van God zich niet laten inpalmen door het verdorven bedrog dat gepland wordt door de Valse Profeet en zijn volgelingen.

 

O Gezegende Moeder van de Verlossing, bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI om zijn lijden te verlichten. 

Wij vragen U, Moeder van de Verlossing, om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel opdat de genaden hen geschonken worden om sterk, trouw en moedig te zijn tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden.

 

Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk.O Heilige Moeder van God, geef ons, Uw Restkerk op aarde, de gave van het leiderschap zodat we kunnen helpen om de zielen naar het Koninkrijk van Uw Zoon te leiden.

 

Wij vragen U, Moeder van de Verlossing, om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon, in hun streven om hun ziel te vrijwaren, zodat zij geschikt worden om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan.Amen.

 

Maria, Moeder van ReddingMaand juni

K 58. Kruistocht van Bekering

(448. Boodschap)

Kruistochtgebed dat aan de wereld gegeven werd door de H. Maagd Maria, de Moeder van de Verlossing.

Ik verzoek jullie dringend, kinderen, om de maand juni te wijden aan de bekering van de mensheid en ervoor te zorgen dat zij streven naar redding.

 

O lieve Jezus,ik roep U op om al Gods kinderen te omhelzen en hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed. Laat iedere druppel van Uw Bloed elke ziel bedekken om hen af te schermen van de Boze.

 

Open het hart van allen, in het bijzonder van de verharde zielen en van diegenen die U kennen maar die besmeurd zijn met de zonde van hoogmoed, om neer te vallen en te smeken dat het licht van Uw liefde hun ziel overspoelt. 

Open hun ogen om de waarheid te zien zodat de dageraad van Uw Goddelijke barmhartigheid op hen zal neerstromen waardoor zij bedekt worden met de stralen van Uw barmhartigheid.

 

Bekeer alle zielen door de genaden die ik U nu vraag (persoonlijke intentie).Ik smeek U om barmhartigheid en bied U dit geschenk van vasten aan, gedurende één dag elke week van deze junimaand, als boetedoening voor alle zonden.

Amen.


 

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding


9 november

K 82. Voor de Overwinning van de Restkerk

(597 Boodschap)Op 9 november 2012, de tweede verjaardag van Mijn eerste oproep aan jou, Mijn dochter, zou Ik willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt.

 

Jezus, Koning en Redder van de wereld,wij beloven U ons eerbetoon, onze trouw en onze daden, om aan allen Uw glorie te verkondigen.

Help ons de kracht en het vertrouwen te krijgen om op te staan en te allen tijde de waarheid bekend te maken.

Sta nooit toe dat wij wankelen of talmen in onze opmars naar de zege en in ons plan om zielen te redden.

Wij beloven U onze overgave, ons hart en al wat wij bezitten, zodat wij vrij zijn van obstakels

wanneer wij de doornige weg naar de poorten van het Nieuw Paradijs voortzetten.

Wij houden van U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser.

Wij verenigen ons met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart.

Stort Uw genade van bescherming over ons uit.

Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed zodat we met de moed en liefde vervuld worden om op te staan en de waarheid over Uw Nieuw Koninkrijk bekend te maken.

Amen.


24-25-26 december
K 15. Dankzegging voor de gave van Goddelijke Barmhartigheid
(287. Boodschap)

Ik wil dat Mijn kinderen dit volgende gebed van de kruistocht, deze Kerstmis, aanbieden:

 

O mijn Hemelse Vader, wij eren U met een diepe waardering voor het offer dat U gebracht hebt toen U een Redder de wereld ingestuurd hebt.Wij bieden U met vreugde en in dankzegging ons gebed aan, uit nederige dankbaarheid voor het geschenk dat U thans aan Uw kinderen geeft: het geschenk van de Goddelijke barmhartigheid.

O Allerhoogste God, maak ons waardig om deze grootse barmhartigheid met dankbaarheid te aanvaarden.

Amen.

 

Jullie geliefde Redder,Jezus Christus

Voor de stervende.
K. 142 - Voorbereiding op de dood

(Boodschap 1083)

Indien jullie moeten sterven of een geliefde moet sterven, richt jullie dan altijd tot Mij, jullie Jezus, om hulp. Als jullie dat doen zal Ik jullie opbeuren, jullie tranen afwissen, alle vrees uit jullie harten wegnemen wanneer jullie dit gebed bidden.
Mijn liefste Jezus, vergeef mij mijn zonden.

Zuiver mijn ziel en bereid mij voor om Uw Koninkrijk binnen te gaan.

Verleen mij de Genaden om mij voor te bereiden op mijn eenmaking met U.

Help mij elke vrees te overwinnen.

Verleen mij de moed om mijn geest en mijn ziel voor te bereiden, zodat ik passend voor U kan staan.

Ik bemin U. Ik vertrouw op U. Ik geef U mijzelf met lichaam, geest en ziel voor de eeuwigheid. Moge Uw Wil de mijne zijn en bevrijd mij van pijn, twijfels of verwarring.

Amen.
Ik verwelkom zonder uitzondering alle zielen die dit gebed bidden. Mijn Barmhartigheid is uitgebreid, in het bijzonder voor zielen die stervende zijn, maar niet in Mij geloven, wanneer zij dit gebed driemaal per dag bidden, in hun laatste dagen.

Jullie Jezus
Dagelijkse gebedenPagina


: download nl
download nl -> Persbericht
download nl -> Persbericht
download nl -> Dienst preventie politie westkust de panne koksijde nieuwpoort
download nl -> Persbericht f 42/11 – Lijnden, 3 augustus 2011 Fiat op de 64ste internationale automobielshow van Frankfurt
download nl -> Abarth at the 2015 Geneva International Motor Show
download nl -> Persbericht L 10/11 – Lijnden, 30 augustus 2011 Lancia op de 64e International Motor Show in Frankfurt Nieuwe Thema: alternatieve klasse Nieuwe Voyager
download nl -> Persbericht ar 18/11 – Lijnden, 30 augustus 2011 Alfa Romeo op de 64e International Motor Show in Frankfurt
download nl -> Aantal bed & breakfasts blijft groeien Onderzoeksresultaten bekendgemaakt bij 000ste B&B op Bedandbreakfast nl
download nl -> Opdrachten klasgroepen (van 6 tot 12 jaar)
download nl -> Boodschap van alain spira
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina