Damesgewest L. A. V. A. Verslag Algemene Vergadering 5 april 2016Dovnload 24.38 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte24.38 Kb.
Damesgewest L.A.V.A.

Verslag Algemene Vergadering 5 april 2016

Aanwezige bestuursleden : Walter Nees (Lid RvB)

Michel Vernelen (bestuurslid)

Fred Mariën (secretaris)

Afwezig : Rian Adriaensen (Voorzitter)

Dhr. Ferdinand Brems, secretaris van de Raad van Bestuur volgde de vergadering.

Er waren 18 van de 54 actieve provinciale clubs aanwezig, 5 ploegen hadden zich verontschuldigt maar hun stemformulier ingestuurd en 2 clubs waren gewoon verontschuldigt (zie bijlage).

Nota vooraf

Daar het aantal aanwezige clubs (én zij die toch de moeite genomen hadden om een stemformulier in te sturen) minder dan de helft ( ±43%) van de totaal stemgerechtigde aantal clubs bedroeg werd na raadpleging ons meegedeeld dat de op deze avond gedane stemmingen geen bindende waarde zullen hebben maar zij krijgen de status van "adviserende stemming".

1. Noteren van de aanwezigheden en verwelkoming door de secretaris waarna direct overgegaan werd tot de dagorde.

Agenda

2.Hervorming van de provinciale dameskampioenschappen en de modaliteiten.

Om meer evenwicht te krijgen in onze competitie acht het bestuur het nodig om de leden te bevragen om een competitiehervorming door te voeren. Daarom werden enkele scenario’s uitgewerkt, naar analogie met andere provincies, en werd aan de leden gevraagd om op één van de voorstellen te stemmen. De uiteenzetting over de verschillende voorstellen werd gegeven door Walter waarna er toch nog enkele vragen gesteld werden bv. Wat met de punten in de play-offs ? Blijven die behouden of starten alle ploegen vanaf 0 ? Kan het reglement betreffende de dalers alsnog opengebroken worden ?

Nadien werd er overgegaan tot een stemming :

Voorstel 1 : 1ste prov 1x14 ; 2de prov 1x14 ; 3de prov 1x14 ; 4de prov overige ploegen ingedeeld in evenredige reeksen.

Voorstel 2 : 1ste prov 1x14 ; 2de prov 2x8 ; 3de prov 2x8 ; 4de prov overige ploegen ingedeeld in evenredige reeksen. Hier zullen play offs en play downs beslissen over stijgers en dalers.

Voorstel 3 : 1ste prov 1x8 ; 2de prov 2x8 ; 3de prov 2x8 ; 4de prov overige ploegen ingedeeld in evenredige reeksen. Hier zullen play offs en play downs beslissen over stijgers en dalers.

Voorstel 4 : 1ste prov 1x12 ; 2de prov 2x8 ; 3de prov 2x8 ; 4de prov overige ploegen ingedeeld in evenredige reeksen. Hier zullen play offs en play downs beslissen over stijgers en dalers.

Voorstel 1 = 10 stemmen (43%) ; Voorstel 2 = 8 stemmen (35%); Voorstel 3 = 2 stemmen (9%); Voorstel 4 = 3 stemmen (13%).

Na de telling kwam de discussie betreffende de dalers echt op gang en er werd gevraagd om te stemmen door handopsteking over het aanpassen van de modaliteiten hierover. De mogelijkheden waren

a)behouden zoals het is = 0 stemmen b)eventueel een testmatch inplannen binnen de 14 dagen na de competitie = 12 stemmen c)altijd 2 dalers en desnoods een stijger meer = 1 stem. Er waren 5 onthoudingen. Ook werd er door enkele aanwezigen de aandacht op gevestigd dat eigenlijk voorstel 1 een op zichzelf staande indeling is en de voorstellen 2, 3 en 4 drie voorstellen zijn die eigenlijk buiten 1ste provinciale alle drie hetzelfde principe huldigen waardoor er hier geen juist beeld van het stemmen gegeven wordt. Het bestuur ging hier op de vergadering niet op in, maar na advies werd er beslist om hulp in te roepen van de bevoegde instanties en dus wordt deze telling tot nader order enkele dagen opgeschort. De clubs zullen zodra er duidelijkheid is op de hoogte worden gebracht.

3. Stijgers en dalers in nationale en provinciale.

Hier werd door Walter een voorstelling van de huidige situatie gegeven.

4. Beker van Antwerpen Dames.

Omdat er heel wat misgelopen is met o.a. het gevolg een te laag aantal inschrijvingen in de huidige editie, is het bestuur van oordeel dat er zich ook een hervorming van de Beker van Antwerpen voor dames zich opdringt. Gelet ook op de moeilijkheden die zich al enkele jaren stelden met o.a. een festival (weekend na 15 augustus) en 2 woensdagen waarop de wedstrijden geprogrammeerd stonden dachten wij om ook de formule te laten herbekijken. Daarom zal aan de clubs gevraagd worden om een keuze te maken.

Het bestuur legt volgende voorstellen voor aan de clubs :

Over de inschrijving :

1. Minimaal 1 inschrijving verplicht voor alle clubs die uitkomen in de provinciale competitie. Een club mag desgewenst inschrijven met een B, C en D ploeg indien ook die aantreedt in de provinciale competitie.

2. Verplichte inschrijving voor 1ste en 2de provinciale ; vrije inschrijving voor 3de en 4de provinciale.

Over het spelsysteem :

1. Loting en rechtstreekse uitschakeling (Speeldata (eventueel): 27/8 ; 15/10 ; 1/11 ; 10/12 ; 25/2 ; 1/5 + Finale)

2. Loting en rechtstreekse uitschakeling , de ploegen die in de eerste ronde afvallen gaan naar bijvoorbeeld de “L.A.V.A. cup”, parallel lopende met de BvA (Speeldata (eventueel): 27/8 ; 15/10 ; 1/11 ; 10/12 ; 25/2 ; 1/5 + Finale)

3. Liever toch poulesysteem.

Er werd direct overgegaan tot de stemming om nadien te bekijken welke wijzigingen in de modaliteiten dienen aangebracht te worden

Inschrijving : Voorstel 1 = 10 stemmen (44%) ; Voorstel 2 = 13 stemmen (56%)

De formule : Voorstel 1 = 7 stemmen (30%); Voorstel 2 = 6 stemmen (26%); Voorstel 3 = 10 stemmen (44%)

Dus stemde een meerderheid om toch een poulesysteem te behouden, voornamelijk omdat zo enkele voorbereidingsmatchen al vastliggen, maar wel met de vraag om zoals in de oefenmatchen doorlopende wissels (tijdens de poulefase) in te voeren.

Om in te schrijven koos men ervoor om de ploegen van 1ste en 2de provinciale verplicht te laten deelnemen met dien verstande dat wanneer een club 2 ploegen in die reeksen heeft men slechts met één ploeg verplicht is en de andere mag dan net zoals 3de en 4de provincialeclubs vrij inschrijven om al dan niet deel te nemen.

Er werd ook gevraagd om in die poulefase rekening te houden met het klasseverschil met dien verstande dat de 1ste en 2de provincialers en de 3de en 4de provincialers onderling uitvechten wie naar de volgende ronde mag. Er wordt betracht om 16 (?) ploegen naar de volgende ronde te laten doorgaan, maar het zal van de inschrijvingen afhangen of dit al dan niet realiseerbaar is. Ook was er de vraag om in het poulesysteem zo regionaal als mogelijk te laten spelen maar de haalbaarheid moet in de mate van het mogelijke onderzocht worden en wij als bestuur zijn ook een beetje van oordeel dat dit na enkele jaren eentonig zou kunnen worden wanneer men een paar keer achtereen tegen dezelfde clubs moet spelen.

Het bestuur zal de modaliteiten zo rap mogelijk aanpassen en zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de (aanwezige) clubs.

5. Dames kampioenschap U16.

In onze provincie is er blijkbaar heel wat discussie en verwarring over is hoe het kampioenschap U16 moet georganiseerd worden. Is het nu 11-11 of 8-8 ? Daarover werd ook de mening van de clubs gevraagd en mocht er gestemd worden.

11 tegen 11 = 4 stemmen ; 8 tegen 8 = 13 stemmen ; 6 clubs onthielden zich.

Na de telling van de stemmen werd de hoop uitgesproken dat er meer ploegen zouden inschrijven met een jeugdploeg, of zoals ge wilt, er meer jeugdploegen zouden ingeschreven worden, er werd ook gevraagd om omwille van het leeftijdsverschil naast U16 ook ineens een competitie U13 in te richten.

Aangezien bij de KBVB er een reglement voorzien is dat meisjes U16 recreatief 8 tegen 8 kunnen spelen werd gevraagd om enkel deze en U13 8 tegen 8 aan te bieden op het inschrijvingsblad.

6. Over het Damesgewest L.A.V.A.

Omdat de voorzitter afwezig was moest ik even een kleine schets over het damesgewest geven en dat was als volgt : Het Damesgewest L.A.V.A. heeft als doel de clubs die aantreden met een of meerdere dameselftallen (en eventueel dames jeugd) bij te staan indien zij vragen hebben, of voorstellen hebben die het damesvoetbal kunnen verbeteren. De mensen in het damesgewest zullen hun best doen om uw vragen en voorstellen bij de juiste personen of instellingen van de KBVB te brengen. Ook met vragen over bv. reglementswijzigingen kan men hier terecht. Belangrijke info omtrent het damesgewest kunt ge steeds terugvinden op de website Vfv/LAVA/gewesten.

De oorspronkelijke bedoeling was dat elk gewest van onze provincie één vertegenwoordiger in het bestuur zou hebben, deze doelstelling is spijtig genoeg niet bereikt want enkel de gewesten Noorderkempen, Geel-Mol, Mechelen en Lier-Herentals zijn vertegenwoordigd. Wanneer de andere gewesten nu ook iemand afvaardigen gaat de kwaliteit van de vergaderingen omhoog en dan kunnen er in de toekomst misschien gewestelijke vergaderingen plaatsvinden, en dit kan enkel de sport ten goede komen.

7. Varia

- Davo Puurs had een vraag ivm aanduiding van de scheidsrechters voor vrouwenwedstrijden. Zij en andere clubs hadden dit seizoen meermaals geen scheidsrechter, dit blijkt vooral voor wedstrijden van 3e en 4e provinciale. Wij gaan dit meedelen aan de arbitrage van PC Antwerpen.

- Bij de varia werd door Walter de intentie uitgesproken om de frequentie van de vergaderingen op te trekken én hij deed nogmaals de oproep naar de clubs om meer personen in het bestuur te krijgen zodat wij na een ietwat lamentabele start ons nu ook daadwerkelijk gaan outen bij L.A.V.A.

- De vrouwenverantwoordelijke bekomt niet altijd de informatie ivm het vrouwenvoetbal, dit is voornamelijk een intern probleem. Zij kunnen diverse websites raadplegen en het bestuur van het damesgewest zal in de mate van het mogelijke via mail de vrouwenverantwoordelijken op de hoogte houden.

Hierna werd iedereen bedankt voor hun aanwezigheid en werd de vergadering gesloten.

Fred Mariën Secretaris Damesgewest L.A.V.A.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina