Darts organisatie regio amsterdamDovnload 32.48 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte32.48 Kb.
DARTS ORGANISATIE REGIO AMSTERDAM

(D.O.R.A.)

Delflandplein 24A-A5 1062 HR Amsterdam

telefoon 020-408 4184 fax 020-408 4194

toernooien@dora.nl www.dora.nl

toernooireglement
Artikel 1 - Algemene bepalingen

1. Het Bestuur kan de in dit reglement aan haar opgedragen taken en bevoegdheden overdragen aan een door haar te benoemen commissie.

2. Voorts gelden alle spelregels en reglementen van de D.O.R.A..

Artikel 2 - Begrippen

1. Onder speler wordt verstaan een persoon van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, die zich heeft ingeschreven voor deelname aan een door de D.O.R.A. georganiseerd toernooi niet zijnde een N.D.B. rankingtoernooi.

2. Het woord ‘toernooileider’ wordt gebruikt voor personen van zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht en dient ook te worden gelezen als één van de toernooileiders.

3. Indien het woord finale wordt gebruikt, wordt hiermee de finale van de winnaarsronde en de finale van de eventuele verliezersronde bedoeld.

4. Als sprake is van een koppeltoernooi dient voor speler te worden gelezen één van de spelers.Artikel 3 - Deelname

1. De D.O.R.A. toernooien zijn toegankelijk voor alle personen van 16 jaar en ouder, tenzij anders vermeld.

2. Spelers mogen niet geschorst c.q. geroyeerd zijn door de D.O.R.A. en/of de N.D.B..

3. Deelname aan het toernooi is uitsluitend mogelijk na betaling van het verschuldigde inschrijfgeld.

4. Deelname aan een eventuele verliezersronde mag alleen als er daadwerkelijk aan het hoofdtoernooi is deelgenomen.Artikel 4 - Organisatie

1. De toernooicoördinator draagt zorg voor:

a. verdeling van de toernooien over de daarvoor in aanmerking komende speelgelegenheden.

b. toewijzing van de toernooien aan toernooileider(s).

c. alle benodigde administratieve middelen.

d. ontwerp, vermenigvuldiging en verspreiding van posters en standen.

e. de aanschaf en distributie van de prijzen, die op elk toernooi worden uitgereikt.

2. De inschrijfgelden dienen door de toernooileider(s) uiterlijk 10 dagen na het toernooi te zijn overgedragen hetzij middels storting op een daartoe aangewezen bankrekening hetzij door afdracht aan de kas van de toernooicoördinator.

3. De toernooicoördinator is verantwoordelijk voor de afdracht van de inschrijfgelden door de toernooi-leider(s).


Artikel 5 - Toernooileiding

1. De toernooien worden door de door de toernooicoördinator aangewezen toernooileider geleid.

2. De toernooileider is verantwoordelijk voor de loting en het invullen van de sheet(s).

3. De toernooileider zorgt in samenspraak met de beheerder van de speelgelegenheid voor een vlot verloop van het toernooi.

4. De toernooileider vermeldt bijzonderheden t.a.v. het toernooi en/of deelnemers op de sheet.
Artikel 6 - Vereisten locatie


  1. De speelgelegenheid waar de D.O.R.A. toernooien worden gehouden dient te voldoen aan de eisen van het speelgelegenhedenreglement.

  2. De beheerder van de speelgelegenheid draagt zorg voor de opstelling van de wedstrijdbanen. De banen dienen een uur voor aanvang van de wedstrijd volledig speelklaar te zijn opgesteld. Er dienen voldoende stiften en wissers beschikbaar te zijn.

3. De beheerder van een speelgelegenheid dient mede zorg te dragen voor een vlot en ordelijk verloop van het toernooi. Tevens dienen hij en zijn personeel behulpzaam te zijn bij de planning en voorbereiding van het toernooi.
Artikel 7 - Inschrijfgelden

1. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per persoon, tenzij anders vermeld.

2. Alle inschrijfgelden komen ter beschikking van de D.O.R.A..

Artikel 8 - Openbaarmaking

1. De D.O.R.A. toernooien worden minimaal twee weken van tevoren aangekondigd door middel van verspreiding van posters aan alle speelgelegenheden waar wordt deelgenomen aan de D.O.R.A. competitie en/of vermelding op de website.

Artikel 9 - Toernooidagen/Aanvangstijden

1. De D.O.R.A. toernooien vinden in beginsel elke weekend -op zaterdag of zondag- plaats, met uitzondering van algemeen geldende (eerste) feestdagen.

2. Middagtoernooien beginnen om 14.00 uur; avondtoernooien om 20.00 uur, tenzij anders vermeld.Artikel 10 - Inschrijvingen

1. Deelnemers kunnen tot aanvang van het toernooi inschrijven.

2. Deelnemers kunnen zich vanaf 30 minuten voor aanvang van het toernooi telefonisch bij de toernooileider aanmelden; zij dienen uiterlijk 30 minuten na de aanvangstijd van het toernooi aanwezig te zijn.

3. Deelnemers die zich telefonisch hebben aangemeld en niet tijdig aanwezig zijn, worden van deelname uitgesloten. Indien dit meerdere malen voorkomt, wordt van de betreffende speler geen telefonische inschrijving meer geaccepteerd.

Artikel 11 - Verplichtingen spelers

1. Na oproepen door de toernooileiding dienen spelers zich binnen vijf minuten naar de aangegeven baan te begeven. Indien een speler te laat is, wordt deze tot verliezer van de partij verklaard.

2. De eerste partijen dienen op vrijwillige basis te worden geschreven; in geval van poulesysteem door een speler uit de desbetreffende poule.

3. Indien zich geen vrijwilliger(s) meld(t)(en), bepaalt de toernooileiding wie de partij(en) schrijft/schrijven.

4. Na afloop dient de schrijver de uitslag terstond en correct mee te delen aan de toernooileiding.  1. De verliezer is verantwoordelijk voor het correct schrijven van de eerstvolgende partij op de baan waar zijn/haar wedstrijd is gespeeld.

  2. Wanneer het schrijven aan een ander wordt overgedragen, dient de verliezer dit met vermelding van de naam van de vervangende schrijver door te geven aan de toernooileiding.

7. Er mag niet geschreven worden voordat de speler zijn beurt heeft beëindigd.

8. Indien een speler/koppel zijn plicht verzaakt door niet te schrijven, of zich onbetamelijk gedraagt ten opzichte van de toernooileider(s) of andere spelers, worden de op het betreffende toernooi behaalde punten ingetrokken en wordt het toernooi niet meegeteld bij de kwalificatie-eis van het minimale aantal deelnames (zie art. 16. lid 1. sub b.)

9. Bij herhaald overtreden van de regels kan de speler voor een bepaalde periode worden uitgesloten van deelname aan de D.O.R.A. toernooien.

10. De waarschuwingen en schorsingen t.a.v. de toernooien kunnen geplaatst worden op de website.Artikel 12 - Speltypen

1. Koppel 501/Single 501 - knock-out systeem


a. De spelvorm is 501 best of three/best of five legs (afhankelijk van het aantal deelnemers en banen); open start, dubbel finish. Vanaf de laatste 8 kan de toernooileider, als de tijd dit toelaat, beslissen over te gaan tot een hoger aantal legs per wedstrijd.

b. De toernooileider bepaalt in overleg met de uitbater of een verliezersronde plaatsvindt. Spelers die hun eerste partij verliezen komen automatisch in de verliezersronde met als spelvorm 501 best of three legs/best of five legs (afhankelijk van het aantal deelnemers en banen); open start, dubbel finish, knock-out systeem.

c. Voor aanvang van de wedstrijd wordt door de schrijver getost. De winnaar van de toss start de oneven legs.

d. Als de stand bij het begin van de laatste en dus beslissende leg gelijk is, wordt door middel van het gooien van één pijl voor de bull bepaald wie deze leg mag beginnen.

De speler die oorspronkelijk de toss won, gooit als eerste. Als de pijl in de enkele of dubbele bull terechtkomt, dient deze te worden verwijderd. Vervolgens gooit de andere speler.

Degene die het dichtst bij de bull heeft gegooid mag de leg beginnen.

Indien beide spelers even ver van de bull, dan wel een enkele of dubbele bull hebben gegooid, dient te worden overgegooid, met dien verstande dat degene die bij de vorige poging als tweede gooide, nu dient te beginnen.

2. Koppel tac tic/Single tac tic – knock out systeem


a. De spelvorm is best of three/best of five legs drie/vijf kruizen met punten (afhankelijk van het aantal deelnemers en banen). Vanaf de laatste 8 kan de toernooileider, als de tijd dit toelaat, beslissen over te gaan tot een hoger aantal legs per wedstrijd.

b. De toernooileider bepaalt in overleg met de uitbater of een verliezersronde plaatsvindt. Spelers die hun eerste partij verliezen komen automatisch in de verliezersronde met als spelvorm tac tic drie/vijf kruizen met punten, knock-out systeem (afhankelijk van het aantal deelnemers en banen).

c. Voor aanvang van de wedstrijd wordt door de schrijver getosst. De winnaar van de toss start de oneven legs.

d. Als de stand bij het begin van de laatste en dus beslissende leg gelijk is, wordt door middel van het gooien van één pijl voor de bull bepaald wie deze leg mag beginnen.

De speler die oorspronkelijk de toss won, gooit als eerste. Als de pijl in de enkele of dubbele bull terechtkomt, dient deze te worden verwijderd. Vervolgens gooit de andere speler.

Degene die het dichtst bij de bull heeft gegooid mag de leg beginnen.

Indien beide spelers even ver van de bull, dan wel een enkele of dubbele bull hebben gegooid, dient te worden overgegooid, met dien verstande dat degene die bij de vorige poging als tweede gooide, nu dient te beginnen.

3. Poulesysteem


a. Indien in verband met het aantal deelnemers/borden besloten wordt over te gaan tot het spelen in poules beslist de toernooileider over het aantal te spelen legs.

Artikel 13 - Voortgang toernooi

1. Indien naar het oordeel van de toernooileider de spelers te lang met een leg bezig zijn, kan hij beslissen de drie minutenregel toe te passen. Dit houdt in dat de spelers van een door de toernooileider te bepalen moment, nadat zij een gelijk aantal beurten hebben gegooid, de gelegenheid krijgen om binnen maximaal drie minuten de leg te beëindigen. Wordt de leg binnen deze drie minuten niet beëindigd, dan gooien beide spelers om de beurt drie maal drie darts in het bord; de speler die daarbij het hoogste aantal punten behaalt wint de leg.

2. Als een deelnemer zich bij de toernooileider meldt met de mededeling dat hij zich terugtrekt uit het toernooi, schrijft de toernooileider de tegenstander door.Artikel 14 - Aantal deelnemers

1. Singletoernooi

a. Bij minder dan tien deelnemers wordt het toernooi afgelast.

2. Koppeltoernooi

a. Bij minder dan acht koppels wordt het toernooi omgezet in een singletoernooi. Het aangekondigde speltype blijft ongewijzigd.

b. Bij minder dan vijf koppels treedt punt 1.a. in werking.

Artikel 15 – ranking – kwalificatie - finaletoernooi


  1. Het bestuur stelt t.b.v. de ranking vast:

a. het aantal periodes

b. de duur van een periode

c. de kwalificatie-eisen voor het finaletoernooi

d. de seeding van het finaletoernooi

e. het prijzengeld van het finaletoernooi

f. regels omtrent eventuele plaatsing van dames  1. Het bestuur stelt de leden zo snel mogelijk maar niet later dan aan het begin van een eerder vastgestelde periode, op de hoogte van wijzigingen.

  2. In iedere periode worden - met inachtneming van artikel 9 - toernooien georganiseerd, waarop D.O.R.A.-leden punten kunnen verdienen voor de ranking. Het betreft hier zowel single- als koppeltoernooien.Artikel 16 - Punten en speltype


  1. Een deelnemer krijgt voor elke ronde in een toernooi 1 punt. Hierdoor staat er in de rankinglijsten niemand op 0 punten. Aan de hand van het aantal deelnemers en het aantal beschikbare borden bepaalt de toernooileiding het aantal legs; het speltype wordt op de poster en op de website bekend gemaakt.

Indien een toernooi niet doorgaat krijgen alle spelers die zich voor dat toernooi hadden ingeschreven en daadwerkelijk aanwezig waren in de speelgelegenheid 1 punt ter genoegdoening toegekend.

2. Voor het bereiken van de laatste 4 wordt een bonuspunt toegekend. De winnaar van het toernooi krijgt een extra bonuspunt.  1. De toernooien kunnen zowel single- als koppeltoernooien zijn waarbij geldt dat bij een koppel beide spelers individueel punten krijgen toegewezen op de wijze zoals onder 1. en 2. staat aangegeven. Het finaletoernooi is in ieder geval een singletoernooi. Er wordt gestart met minimaal een 501 best of 5 legs.

4. De punten worden toegekend aan de hand van de behaalde plaats en is afhankelijk van het aantal deelnemers.

aantal deelnemers behaalde punten per plaats

1e 2e 3e 5e 9e 17e 33e 65e

1-16 7 5 4 2 1

17-32 8 6 5 3 2 1

33-64 9 7 6 4 3 2 1

65-128 10 8 7 5 4 3 2 1

Artikel 17 - Prijzen


1. Op elk toernooi zijn bekers beschikbaar voor de eerste, tweede en twee derde plaatsen en de hoogste finish.

2. De prijzen worden na afloop van het toernooi uitgereikt. De uitreiking geschiedt uitsluitend aan de prijswinnaars.

3. Niet in ontvangst genomen prijzen vallen terug aan de D.O.R.A..

4. Mocht een koppeltoernooi omgezet worden in een singletoernooi, dan wordt het aantal uit te reiken prijzen evenredig verminderd.Artikel 18 - Slotbepalingen


1. Het bestuur kan besluiten tot een wijziging in prijzen en/of aantallen geplaatste spelers en zal dit altijd doen voorafgaand aan een nieuwe periode.

2. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur of, tijdens de toernooien, de toernooileiding voor ad-hoc problemen.

3. Dit reglement is vastgesteld op 27 mei 2014. Eerdere versies van dit reglement komen per deze datum te vervallen.


Toernooireglement Darts Organisatie Regio Amsterdam


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina