Datum: 10-10-2006 Plaats: StoutDovnload 38.72 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte38.72 Kb.

Notulen 2.1


Datum: 10-10-2006

Plaats: Stout

Tijd: 20.00 uur

Aanwezig: Arjan, Frank, Harm, Joop, Frans, Annemiek, Hannie, Carel, Peter, Mariska, Dirk A, Jan, Wim, Bert, Willem, Cees.

Afwezig: Ed (meedoen nog in beraad), Ben, Dirk K, Marjolein, Eja.

agenda roparunvergadering op 31 oktober, 20.00 uur bij Stout.

 1. Opening en vaststelling van de agenda.
 1. Verslag vorige vergadering (tekstueel) en ingekomen/uitgaande stukken.
 1. Actiepunten naar aanleiding van vorige vergaderingen.

  1. routeschema 4 of 5 uur per team.

  2. Inschrijfsnelheid 12 km of fractie hoger?

  3. Teamomwisseling e.a.?

  4. Vrachtauto of touringcar?

  5. Grotere busjes / campers / busjes + auto?

  6. Aanspreekpunt hoofdcommissie afspreken / ook subcommissies?

(zie bijgevoegd schema)


 1. Mededelingen door voorzitter, teamcaptains en overige leden. 1. Werkgroepen

a. financiën

b. acties -> zie mail Carel en Harm

c. verzorging -> zie mail Annemiek en Hannie

d. route
 1. Wat verder ter tafel komt.
 1. Rondvraag.
 1. Sluiting, rond 22.00 uur
 1. Opening

Arjan opent de vergadering.


 1. Mededelingen

 • Hans Steenkist en Bert Holster doen dit jaar niet mee. Bert wil nog wel hand en spandiensten verlenen.

 • Team Vooruit heeft de bbq al gehad en doet nog steeds niet mee. De beide teamleiders beginnen er niet meer aan.

 • Arjan Holster doet mee onder voorwaarden van tijd en verantwoordelijkheden. Uit zijn relaas heeft de notulist de volgende zaken opgepikt:

  • Loopsnelheid 12 / 12,5 km per uur

  • Allen dezelfde taak?

  • Graag een nieuwe voorzitter, Cees. Hans secretaris.

  • Een kalender maken met prognoses.

  • Een persoonlijke doelstelling formuleren.

  • I.p.v. trainen meer aandacht besteden aan acties.

  • Volgende bijeenkomst is er een actielijst -> iedereen neemt 3 taken voor zijn rekening.

  • Streefbedrag per actie vaststellen.

  • Hij komt concreet met nieuwe acties, o.a. een feest in de Wielewaal en een Rotary-feestavond.

  • Gebruik maken van een touringcar i.p.v. de vrachtwagen.

  • Minder en korter vergaderen.

  • Arjan wil lopen, niet fietsen.

 • Vrijwel iedereen wil volgend jaar dezelfde functie in de loop. Mariska zou liever gaan fietsen en heeft zonodig een nieuwe fysiotherapeute beschikbaar, Frank en Hans zouden eventueel graag lopen, maar willen ook wel de vorige functie bekleden en Hannie en Frans zouden zo nodig ook wel willen fietsen. Willem kan met een andere ploeg meelopen en wil eventueel zijn plaatsje afstaan aan een andere loper. Dirk A wil zo nodig wel in de soep roeren.


<>Frans merkt op, dat we ons allen ‘gedragen’ zoals afgelopen juni, dat het zeker weer zal lukken. Zelfs bij vermoeidheid is er geen conflict geweest.

<>Vanuit het relaas van Arjan ontstaat discussie. Frank laat over een aantal zaken iedereen persoonlijk zij zegje doen en keuzes maken over werkgroepen, doelstelling sponsorbedrag, iedereen 3 taken en te lopen snelheid. Hij maakt hierover zelf aantekeningen. De conclusies zijn:

  • Werkgroepen -> iedereen akkoord.

  • Doelstelling sponsorbedrag -> uiteenlopend van: we zien wel,- we doen ons best - niet te hoog dus bedrag vorig jaar of € 1000 meer - € 50.000)

  • Taakverdeling -> iedereen 3 taken = akkoord

  • Snelheid -> meerderheid 12 km, misschien 12,05 om een rustige start te hebben.<>Gevraagd wordt of er belangrijke dingen veranderd moeten worden.

Arjan: touringcar + zie hierboven. Allen gelijk naar bed i.v.m. de rust en zithoek en aggregaat verder van slaapgelegenheid.

Frank: i.p.v. busjes campers.

Harm: het ging goed, niets veranderen.

Frans: grotere busjes, systeem handhaven.

Hannie: het ging goed zo.

Annemiek: een beter toilet.

Carel: een beter toilet.

Peter: trainen op woensdag.

Hans: grotere busjes.

Mariska: grotere busjes en touringcar als het gratis is, anders zo laten.

Heyme: meer rust, dus langere stukken per team lopen. Meer comfort vindt hij aantrekkelijk.

Jan: 9 persoons-busjes, meer bagegeruimte in de slaapcontainer (rekken maken). Trainen op dinsdag.

Wim: i.p.v. 48 km -> 60 km per team, dit geeft catering meer tijd en ruimte. Andere wc, andere trap bij de vrachtwagen en meer spierkracht bij de vrachtwagen. Verzekeringstechnisch moet er ander vervoer naar Parijs bij komen.

Bert: meer ruimte in de busjes, meer aansluitingsmogelijkheden voor elektronische apparatuur. Een touringcar is handig, zeker bij slecht weer. Meer mogelijkheden om je te verfrissen, sauna.

Willem: tevreden, maar i.v.m. verkeersveiligheid: ander vervoer naar Parijs inzetten. 5 uur op, 5 uur af per team, woensdag trainen is moeilijk.

Cees: het systeem wat we gebruikten was goed. Slapen is in een touringcar niet persé comfortabeler. Betere busjes ok, maar het moet niet te duur zijn. Extra auto + chauffeur is geen probleem.

Frank: langere afstanden lopen kan, maar we hebben nu een systeem wat staat: veranderen levert werk op, zoals andere stopplaatsen zoeken, kaartjes maken, schema’s aanpassen. Ook voor de fietsers betekent dit een verzwaring van de taak.

Anderen reageren op de opmerking van Frank door te stellen, dat het fietsprobleem is op te lossen door het inzetten van meer fietsers, of door een roulatiesysteem van chauffeur / fietser / teamleider.

Het veranderen van het routeschema bij het langer lopen is voor de routeploeg van de afgelopen loop geen probleem. Verschillende leden geven aan in ieder geval weer de hele route te willen zien. De planning kan dan gelijk aangepast worden.

Besluit: allen denken na over een ander schema, volgende vergadering beslissen we.
Frank vraagt zich af, of er mensen zijn die bij voorbaat zeggen in ieder geval een bepaald stuk van de route te willen lopen.

Ideeën:


  • team 1 en 2 omwisselen

  • met een complete ploeg door Ossendrecht lopen.

Overigens heeft een en ander ook te maken met het voorstel een nieuwe indeling van de route te overwegen. Immers: dan veranderen ook de doorkomsten.
3. Ingekomen stukken

-

4. Indeling in werkgroepen

Frank stelt 4 commissies voor en noemt daarbij direct namen.


  1. Sponsorcommissie: Frank, Arjan, Frans

  2. Routecommissie: Wim, Cees, Frans

  3. Catering: Annemiek, Hannie

  4. Acties: Carel, Harm

Voor wat betreft de trainingen zijn Harm en Peter onze mannen. Zij zullen snel met een aangepast schema komen en verder niet veel werk hoeven te verrichten.

De commissies a, b, c en d zullen allerlei subcommissies onder zich krijgen. Zo wordt het fietsen ingedeeld bij routecommissie en komen bij de acties alle mogelijke commissies voor een specifieke actie. Indeling van de slaapwagen e.d. komt bij de catering.

Voor elke hoofdcommissie moet een aanspreekpunt zijn, zodat de teamleiding korte lijnen kan gebruiken.

Iedereen kan zich bij de commissies opgeven en commissies kunnen mensen benaderen om taken te verdelen. Iedereen heeft tenslotte aangegeven 3 taken voor zijn/haar rekening te willen nemen.


5. Taakverdeling

Frank vraagt of er mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen als voorzitter. Taakomschrijving:  • Moet de groep kunnen representeren, dus het woord kunnen doen.

  • De vergaderingen voorbereiden en leiden.

  • Controleren of afspraken nagekomen worden.

Arjan heeft aangegeven geen voorzitter meer te willen zijn, maar Frank wil hem wel als maatje houden om zaken samen mee op te zetten. Zij vormen een goed span om verantwoorde beslissingen te nemen.

Cees komt terug op zijn voornemen geen voorzitter te willen worden. Bij de nieuwe structuur met werkgroepen en delegeren, het aanblijven van Frank en Arjan als teamleiders wil hij de taak zoals Frank die heeft omschreven wel op zich nemen. Hans zal naast de notulen ook andere secretariële werkzaamheden op zich nemen. Met z’n vieren gaan ze een soort dagelijks bestuur vormen. Hij wil het overigens anders gaan noemen.


6. Acties - voorstellen

Niet besproken, behoudens enkele voorstellen van Arjan. Volgende vergadering!


7. Training

Vanaf volgende week: dinsdagavond 20.00 uur.

Arjan geeft aan voorlopig aangepast te trainen i.v.m. zijn aanhoudende liesproblemen. Hans kan momenteel helemaal niet trainen.

8. Wat verder ter tafel komt

We besluiten dat iedereen 3 boekjes loten voor zijn rekening neemt. Als je dit niet wilt moet je binnen een week reageren!!!!! (mailen of bellen naar Frank)

Het zou fijn zijn, als de Roparun meer gaat leven bij de andere ABC’ers. Dit zou lotenverkoop (iedereen een boekje!!!), acties e.d. sterk stimuleren. Arjan en de andere aanwezige bestuursleden kregen binnen het bestuur niet altijd genoeg support. Zij vroegen meer aandacht voor de Roparunactiviteiten, maar werden geremd.Heyme en Frans gaan proberen meer support te kweken. Natuurlijk kunnen we hier individueel allen aan bijdragen door onder het lopen te vertellen over….

9. Rondvraag

Frans: kennen we de sponsors van Team Vooruit? Antwoord: ja.

Carel: moet er een werkgroep PR komen. Antwoord: 1 persoon.

Bert: - zijn we ingeschreven? Frank deelt mee, dat we ingeschreven staan, opnieuw onder nummer 43.

-gaan we naar de teambijeenkomsten? Frank gaat, iedereen kan mee.
10. Sluiting

Volgende vergadering: 31 oktober, zelfde tijd, zelfde plaats.

Besluiten:


 1. Cees wordt (technisch) voorzitter.

 2. Iedereen neemt 3 boekjes loten voor zijn/haar rekening.

 3. We zijn ingeschreven onder nummer 43

Actielijst vergadering 2.1

ACTIE

WIE

TIJD

AF


1

Op de agenda: besluit nemen over schema: 4 of 5 uur per team

secr

31/10
2

Schrijven we in op basis van een snelheid van 12 km of een fractie hoger.

secr.

31/10
3

Omwisselen team 1 en 2 en wie loopt bij bepaalde evenementen

routiers

?
4

Op agenda: vrachtauto of touringcar

secr

31/10
5

Op agenda: grotere busjes / campers / busjes + auto

secr

31/10
6

Iedereen geeft aan welke 3 taken men wil doen – commissies vragen leden

allen

?
7

Voor hoofdcommissies worden aanspreekpunten afgesproken

secr

31/10
8

We gaan meer support bij ABC promoten. Heyme en Frans nemen voortouw

allen

Nu tot runDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina