Datum: 12 januari 2010 Agendapunt:   IndienerDovnload 19.79 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte19.79 Kb.
RAADSVOORSTEL

Datum: 12 januari 2010
Agendapunt:      
Indiener:       

Aandachtsveld portefeuillehouder: 

Programma:       

Contactpersoon: G. van Viegen

Tel.nr.: 428400 E-mailadres: viegen.g@woerden.nlOnderwerp:

eigen vermogen/werkkapitaal Duurzaam Dienstenbedrijf Woerden

VOORGESTELD RAADSBESLUIT:
het eigen vermogen/werkkapitaal van € 1.000.000,-- van het Duurzaam Dienstenbedrijf Woerden te verantwoorden ten laste van de algemene reserve.Inleiding: 


In de raadsvergadering van 25 juni 2009 is besloten in te stemmen met het oprichten van het Duurzaam Dienstenbedrijf Woerden. Het Duurzaam Dienstenbedrijf Woerden ( DDW BV) heeft tot doel het bevorderen van duurzame ontwikkelingen in de gemeente Woerden door middel van het bouwen, beheren en exploiteren van een of meer warmte-koudeopslag-installaties en het doen uitvoeren van grondwatersaneringsprojecten. De gemeente heeft als aandeelhouder bij de oprichting van het duurzaam dienstenbedrijf een eigen vermogen/werkkapitaal van € 1.000.000,-- ingebracht.

De jaarlijkse rentekosten van de inbreng van dit eigen vermogen bedragen 4,5% op jaarbasis (€ 45.000,--). Op lange termijn zal hier als de bedrijfseconomische situatie het mogelijk maakt, een dividenduitkering tegenover staan, waarmee dan de rente en de aflossing kunnen worden betaald.

Naar verwachting kan volgens het bedrijfsplan daadwerkelijk vanaf jaar 14 dividend worden uitgekeerd, hetgeen uiteindelijk leidt tot een totale terugbetaling van de rentekosten en het eigen vermogen/werkkapitaal.Bevoegdheid: 


De raad is bevoegd tot bestemming en verantwoording van het toegekende eigen vermogen/werkkapitaal Duurzaam Dienstenbedrijf Woerden. Een juiste boekhoudkundige verantwoording zal leiden tot verantwoorde afhandeling van de jaarrekening 2009.Beoogd effect: 


Het bedrag van € 1.000.000,-- dat de gemeente Woerden als eigen vermogen/start- en werkkapitaal inbrengt was beoogd als vordering in de gemeenterekening te worden verantwoord. Jaarlijkse bijboeking van de verschuldigde rente zou de vordering op het DDW verhogen totdat de dividenduitkeringen de opgebouwde schuld weer zouden reduceren.

De accountant van de gemeente Woerden is van mening dat vanwege de grote onzekerheid van het tijdstip van ontvangst en de hoogte van de toekomstige dividenduitkeringen, het activeren van dit bedrag niet mogelijk is.


In theorie zou deze bijdrage ook als agio op het aandelenkapitaal kunnen worden verantwoord. Op deze wijze ontstaat bij het DDW een agioreserve waarvan de gemeente (als 100% aandeelhouder) op elk moment kan besluiten deze uit te laten keren. Zo ontstaat bij de gemeente de mogelijkheid de bijdrage te activeren als deelneming. Hierbij wordt aangetekend dat de waarde moet worden afgewaardeerd als sprake is van een duurzame waardevermindering. De beoordeling of sprake is van een duurzame waardevermindering zal minimaal jaarlijks dienen plaats te vinden. Praktisch gezien is de hiervoor beschreven verantwoording niet gewenst omdat het bijschrijven van rente dan niet is toegestaan. Ook zouden hierbij voor het dienstenbedrijf beperkingen gaan ontstaan ten aanzien van het aantrekken van vreemd vermogen.
De meest verantwoorde optie tot het boekhoudkundig verwerken van de inbreng van het eigen vermogen/werkkapitaal van € 1.000.000,-- is dit bedrag “tijdelijk” te dekken uit de algemene reserve. Hierbij wordt gelijktijdig afgesproken dat toekomstige dividenden terug zullen vloeien in de algemene reserve. De last en de onttrekking uit de algemene reserve dienen via resultaatbestemming in de jaarrekening 2009 verantwoord te worden. De last mag niet rechtstreeks ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Met zo’n invulling ten laste van de algemene reserve wordt een financieel technisch verantwoord effect verkregen.
Argumenten: 


Indien de verantwoording van het eigen vermogen niet indirect ten laste van de algemene reserve wordt verantwoord zal dit kunnen leiden tot opmerkingen bij de jaarrekening 2009. Een vooraf genomen raadsbesluit zal een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2009 positief beïnvloeden.Kanttekeningen: 
Financiën: 


De inbreng van het eigen vermogen/werkkapitaal van € 1.000.000,-- in het Duurzaam Dienstenbedrijf Woerden te verantwoorden en ten laste te brengen van de jaarrekening 2009.
Het bedrag van € 1.000.000,-- wordt gebracht ten laste van de post onvoorzien 2009 en komt zodoende in de jaarrekening 2009 indirect ten laste van de algemene reserve. Eventuele in de toekomst voort­vloeiende dividenden van het duurzaam dienstenbedrijf Woerden zullen terugvloeien in de algemene reserve.
Uitvoering: 


De verplichting tot het beschikbaar stellen van € 1.000.000,-- voor een start/werkkapitaal voor het eigen vermogen van het Duurzaam Dienstenbedrijf Woerden in de gemeentelijke jaarrekening 2009 op te nemen.Communicatie: 
Samenhang met eerdere besluitvorming: 
Bijlagen: De indiener:       

 

A.G.J. Kwakkernaat mr. H.W. Schmidt@tekst-viegenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina