Datum: 22 maart 2012Dovnload 14.71 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte14.71 Kb.

www.gymvereniginghygiea.nlNotulen Algemene Ledenvergadering Z.G.V. Hygiëa

Datum: 22 maart 2012

Lokatie: Choisyschool, Laan van Eikenstein, Zeist

Present: Marina Voet, Liesbeth Kraan-van Soest, Riek Hanschen, Tine van Houten, Jet Frie, Janny Hagedoorn, Suzan van Schagen, Ria van Beek-van Ede, Ruud Patist, Climmy Bloemers, Robert Pels Rijcken, Arja Veerman, Hedda Brink, Sandra Flierman, Ryan Florijn, Riemke van Dijkhuizen-Radersma,
Absent (met afmelding): Tecla Verheijen, Ilse van der Neut, Claus van Santen, Astrid Zoonen, Conny Egberts, Inge de Roo.

1. Opening en mededelingen

Ruud heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen mededelingen.


2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 16 maart 2011

Tine van Houten is nog niet uitgenodigd voor de kas commissie. Climmy legt uit dat mevrouw deze binnenkort zal ontvangen.

Verder zijn er geen opmerkingen op de notulen van 16 maart 2011.
3. Jaarverslag 2011

Tecla heeft geen bijzonderheden ontvangen als vertrouwenspersoon. Tecla is vorig jaar benoemd. Het jaarverslag is mondeling toegelicht. Er zijn geen vragen over het jaarverslag.


4. Financiën

Financieel jaarverslag 2011

Door een terugloop van het aantal leden zijn de opbrengsten in 2011 minder dan begroot en is er ingeteerd op de reserves.


Verslag Kascommissie

De kascommissie zal in april bij elkaar komen. Climmy verstuurt hiervoor de uitnodigingen.


Begroting 2012

In de begroting van 2012 is een verhoging van de zaalhuur, verminderde rente inkomsten en een verhoogde contributie meegenomen. Er zijn geen vragen over de begroting.


Benoeming Kascommissie

Mevrouw Tine van Hout en mevrouw Janny Hagedoorn zijn bereid in de kascommissie voor de volgende vergadering plaats te nemen.


Voorstel contributieverhoging

Om de verhoogde zaalhuur, verminderde rente inkomsten, verhoogde bondscontributie, toegenomen leidingkosten en een teruglopende ledenstand is het voorstel om de contributie te verhogen. De ALV stemt in met de voorgestelde verhoging. Het bestuur zal een brief opstellen om de leden te informeren.


5. Programma 2012

Het jubileum weekend lijkt voor senioren een minder geschikte datum in verband met vakanties. Deze datum is op basis van het wedstrijdprogramma van de jeugdleden gekozen. De voorkeur was initieel voor september 2011, maar het is door bestuurswisselingen niet gelukt om het lustrum op die datum te organiseren. De opmerking omtrent de datum zal in de eerst volgende bestuursvergadering worden meegenomen.


6. Jubilea & bedanken hulpouders

Mevrouw Liesbeth Kraan-van Soest is gehuldigd voor haar 60 jarig lidmaatschap van Hygiea. Mevrouw Riek Hanschen-Amerongen is inmiddels al 61 jaar lid. Arianne zal worden gevraagd om mevrouw Astrid Zoonen-van Kasteel (25 jaar lid) het KNGU speldje te overhandigen.


Hoewel niet aanwezig, worden de voormalige hulpouders Inge de Roo en Connie Egberts hartelijk bedankt voor al hun hulp.
7. Bestuur: aftredende bestuursleden, nieuwe bestuursleden
De ALV stemt in met het aantreden van de aspirant bestuursleden Hedda Brink, Riemke van Dijkhuizen-Radersma, Sandra Flierman en Ryan Florijn.
Ilse van der Neut-Doorn, Joke van Wageningen-van de Heiligenberg en Jurrien Schel zijn afgetreden. Sandra zal tot juli 2012 beschikbaar zijn voor de vereniging.
8. Wat verder ter tafel komt

Mevrouw Janny Hagedoorn geeft aan dat er niet schriftelijk is bevestigd dat de lessen op de dinsdagavond aan de Jagerlaan definitief zijn stopgezet wegens onvoldoende leiding. Bestuur biedt hiervoor haar excuses aan en geeft aan dat dit inderdaad niet goed verlopen is.


Mevrouw Janny Hagedoorn geeft aan dat er vraag is naar ouder-kindgym op de woensdagochtend. Bestuur geeft aan dat het lastig is om leiding voor de woensdagochtend te vinden.
Mevrouw Ria van Beek-van Ede en mevrouw Suzan Schagen zouden graag schriftelijk op de hoogte worden te worden gehouden van de vereniging. Er zijn in het verleden meer leden die hun interesse hiervoor hebben uitgesproken. Het bestuur gaat hier mee aan de slag. In het vervolg zullen de nieuwsbrieven worden per post worden verstuurd naar leden die hierop prijs stellen (en deze niet via de lessen ontvangen).

Mevrouw Tine van Hout spreekt haar dank uit voor de inspanningen om de toegangsweg naar de zaal van het Bisonpark geplaveid te krijgen.


9. Rondvraag

Er zijn geen vragen.


10. Sluiting

De vergadering wordt om 21.25 gesloten.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina