Datum: 25-6- 2015 Tijd: 19. 30u 21. 30uDovnload 30.17 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte30.17 Kb.

Notulen
Datum: 25-6- 2015

Tijd: 19.30u – 21.30u

Locatie: teamkamer hoofdgebouw

Aanwezig: Angelique Dierick, Nathalie van Dooren, Inge Vanderhoven, Inge van Hees, Nicole


van den Ancker, Dhr. B. Caris


Agendapunt

1.

Opening


2.

Mededelingen;

 • Schoolreis ter agendering in het najaar; bespreken van de kosten. Hiervoor ook de OV uitnodigen.

 • In groep 1 wordt per nieuwe schooljaar gestart met een schakelklas. Er komt een leerkracht voor 2 dagen ( maandag en woensdag) voor kinderen uit groep 1 met een taalachterstand.

 • Jaarplanning MR in najaar op de agenda.
3.

Ingekomen post:

 • Notulen GMR 7 april.

 • Notulen GMR 22 mei.
4.

Informatie op:

 • Fb/site
  Alles up-to-date houden. Actie Nicole

Uit de signalen die we binnenkrijgen blijkt dat de ouders tevreden zijn over het ouderportaal.

.

Na deze vergadering weer een korte samenvatting op het ouderportaal. Actie Nicole
5.

Formatieplan (IRMR)

Bart legt het plan uit. In dit plan staat beschreven op basis waarvan de leerkrachten verdeeld worden.

Iedereen heeft het doorgelezen. De opmerkingen worden besproken.
6 stemmen voor, 0 stemmen tegen.


6.

Ontwikkelingen Nieuwbouw/ draaiboek verhuizing

Het document is aangepast naar de nieuwe setting. Iedereen zeer tevreden. Ook de ouders zijn tevreden.

De leerkrachten van groep 7/8 en de ouders van groep 7/8 uit de ouderklankbordgroep gaan samen nog kijken naar de verkeerssituatie.
De MR moet goedkeuring geven over het continurooster voor groep 7/8.

Iedereen stemt voor. 6 stemmen voor, 0 stemmen tegen.

Na de informatieavond van 2 juli komt het draaiboek op het ouderportaal, zodat alle ouders op de hoogte zijn.
Nieuwbouw:

De tekeningen zijn iets aangepast. Het dak is aangepast geworden. Dit komt door het tekort in de begroting.

De binnenkant van het gebouw is hetzelfde gebleven. Dit ook i.v.m. onze visie.

Het ontwerp is klaar. Ze zijn nu bezig met de materiaalkeuzes.


Ook zijn er gesprekken met een landschapsarchitect om te kijken welke opties er zijn. Wordt het schoolplein openbaar of niet? Naar aanleiding van deze vraag zijn er schetsen gemaakt en deze zijn al gepresenteerd. N.a.v. opmerkingen worden de schetsen nog aangepast. Deze worden ook donderdag gepresenteerd.
Verhuizing zal voor 1 oktober 2015 plaatsvinden. Dan eerst sloop en daarna zal de bouw beginnen. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw in oktober 2016 klaar zal zijn.


7.

Schoolplan (IRMR)
Het plan moet 1 oktober bij de inspectie zijn. De laatste punten worden de komende weken door Bart bijgewerkt.

In hoofdstuk 3 komen de jaarplannen voor de komende 4 jaar. Volgend schooljaar wordt ook nog afgemaakt waar we dit schooljaar mee bezig zijn geweest.


Het werken in clusters is dit schooljaar gestart. Angelique wil graag weten hoe de communicatie met ouders over de leerling plaats zal gaan vinden. Als er in een klas twee parttimers zijn, die ook nog in clusters moeten werken, vraagt zij zich af of leerkrachten de individuele ontwikkeling van kinderen als een geheel nog kunnen zien en begeleiden. Dit is een punt waar de leerkrachten ook nog tegenaan lopen, en dit wordt volgend schooljaar opgepakt.
Uit de oudertevredenheidspeiling in 2014 bleek dat ouders relatief ontevreden zijn over de aanpak van pestproblemen. Uit de leerlingentevredenheidspeiling van 2015 komt een positiever beeld naar voren.
In het schoolplan mag de nieuwe opzet van de plusklas beschreven worden. Nu de plusklas van 1 dag naar een halve dag terug gaat, is het des te belangrijker hoe deze kinderen in het reguliere onderwijs worden begeleid. Hierover is een gesprek geweest. Carla zal hier in ook een begeleidende rol naar de leerkrachten gaan krijgen. Dit reguliere onderwijs zal beter aan moeten sluiten op de behoefte van deze kinderen. Belangrijk is dat de wijze waarop dit gaat gebeuren ook wordt toegelicht in het schoolplan en in de schoolgids. Dit is namelijk goed adaptief onderwijs en mag hierin beschreven worden.
Is het mogelijk om het ouderportaal explicieter naar ouders te benoemen. Het is meer dan een communicatie middel; er is een verantwoordelijkheid van ouders om het juiste materiaal t.b.v. de toetsen hier te downloaden. Vanaf groep 5 worden de samenvattingen van de toetsen ook in de boekenkast gezet, en krijgen ouders meer verantwoordelijkheid. Dit mag benoemd worden.
In september moet het schoolplan door de MR goedgekeurd worden. Opnieuw agenderen in september ( actie Nicole)


8.

Schoolgids (concept)

De gids is nog in ontwikkeling. Er worden nog een paar punten toegevoegd.

Er zijn nog enkele opmerkingen, die door Bart worden verwerkt.
Bart maakt de schoolgids af en stuurt de definitieve versie naar ons door. IROG en ARPG. Dit gebeurt via de mail.


9.

Leerling tevredenheidspeiling
Deze wordt besproken. 1x per 3 jaar wordt deze door de leerlingen van groep 5-8 ingevuld.

De leerkrachten vonden de uitslag herkenbaar. We streven ernaar om bij de volgende enquête boven het landelijk gemiddelde te zitten.

De MR vond de uitslag zeer positief.

De samenvatting is met de kinderen van groep 5-8 in de klas besproken en meegeven voor de ouders.

Voor alle ouders komt de samenvatting nog op het ouderportaal.


10.

Overlegmodel CAO ( IRPG)
Per 1 augustus 2014 een nieuwe cao. Pas goedgekeurd halverwege het schooljaar, dus per 1 augustus 2015 gaat deze in.

Twee modellen: basismodel en overlegmodel. Bij het basismodel is alles vastgetimmerd. Bij het overlegmodel kun je hier en daar nog wat veranderen. Hiermee echter wel dat de helft van het personeel toestemming geeft en dit model moet ook goedgekeurd wordt door de PMR.

Meerderweert heeft te kennen gegeven om te gaan werken met het overlegmodel. Dit is door de school aangepast.
Als Bart alle lijsten van de personeelsleden binnen heeft, en meer dan de helft heeft goedgekeurd, dan komt het nog een keer op de agenda, zodat de personeelsleden van de MR instemming kunnen geven.


11.

Schoolreglement

Dit wordt van de jaarplanning gehaald. Dit is een document wat niet meer gebruikt wordt.
12.

Begroting schooljaar 2015-2016 (ARMR)
Begroting wordt bekeken. Heel duidelijk overzicht.

Positief advies van de MR
13.

Actie- en besluitenlijst

Wordt aangepast.
14.

Rondvraag:

 • Begin schooljaar etentje plannen.

 • Nicole maakt opzetje voor de nieuwe MR-vergaderingen voor komend schooljaar. Dit moeten 6 data worden. Liefst maandag-dinsdag-donderdag. Op het einde van het jaar het liefst eentje begin juni en eind juni.

 • TSO/ouderportaal: Kunnen de ouders ook doorgeven dat je zoon/dochter niet komen, terwijl je dit toch had doorgegeven. Dit kan, tot de dag van tevoren.

 • Hoe is de communie verlopen dit schooljaar? Kan er volgend schooljaar ook een beetje tegenmoet gekomen worden om op school te oefenen met de liedjes? Dit kan, maar het grotendeel wordt echt buiten de school gedaan.
  Inge neemt dit op met Anouk voor volgend schooljaar. Dit zodat het duidelijk is voor ouders wat er van school verwacht kan worden.
15.

Sluiting
IR MR

instemmingsrecht volledige MR

AR MR

adviesrecht volledige MR

IR OG

instemmingsrecht oudergeleding

AR OG

adviesrecht oudergeleding

IR PG

instemmingsrecht personeelsgeleding

AR PG

adviesrecht personeelsgeleding

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina