Datum: Woensdag 18 mei 2016Dovnload 12.96 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte12.96 Kb.

Medezeggenschapsraad Paschalisschool

mr@paschalisschool.nl


NOTULEN


Datum: Woensdag 18 mei 2016

Aanvang: 19.30 uur MR

19.45 uur overleg met A. Aalbers

Plaats: Teamkamer Paschalisschool (locatie Suikerberg)
 1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers welkom.


 1. Notulen en actielijst

De notulen worden goedgekeurd en de actielijst wordt doorgenomen.


 1. Mededelingen en ingekomen stukken

De begroting van de MR wordt vastgesteld en zal worden ingediend bij A. Aalbers ter goedkeuring.


 1. Bezetting MR schooljaar 2016-2017 en GMR

Er komt 1 positie vacant in de personeelsgeleding.

In de GMR zal de Paschalisschool de komende 3 schooljaren een personeelslid zitting nemen. De afgelopen periode was dit een ouder.
 1. Mededelingen vanuit de directie

De wet Werk en Zekerheid maakt het steeds moeilijker voor scholen om over invallers te kunnen beschikken. Er bestaat een reële mogelijkheid dat hierdoor in de toekomst kinderen tijdelijk thuis moeten blijven als de school niet over een invaller kan beschikken.


 1. Ter instemming: uren na hemelvaart

De MR stemt in met het roosteren van een vrije dag op de vrijdag na Hemelvaart in schooljaar 2016-2017.


 1. Ter instemming: schooljaar 2016-2017 met 17 groepen

A. Aalbers heeft een voorstel ingediend voor een groepen indeling voor schooljaar 2016-2017 met 17 groepen. Er is zorgvuldig nagedacht over de indeling en de grootte van de groepen. Dit is uitgebreid besproken met de MR.

De MR stemt in met het voorstel van A. Aalbers. De oudergeleding geeft wel het nadrukkelijke advies om zorgvuldig te communiceren naar ouders over de grootte van een aantal groepen. Bijvoorbeeld door goed uit te leggen waarom grote en kleine groepen soms wel of niet werken.
 1. Ter informatie: Rapport Inspectie bezoek

Het rapport van het Inspectie bezoek wordt besproken met de MR. De school mag tevreden zijn met het resultaat. De verbeterpunten die genoemd worden door de Inspectie in het rapport zijn bekend, en hiervoor waren ten tijde van het bezoek ook al acties in gang gezet.


 1. Ter informatie: Cito opbrengsten M (midenschooljaar)

De Cito opbrengsten worden besproken met de MR. Er zijn een aantal stijgingen te zien op acties die in de afgelopen periode zijn ingezet.


 1. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.


 1. Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 21.25.
ABV = Adviesbevoegdheid MR IBV P = Instemmingsbevoegdheid Personeelsdeel IBV MR = Instemmingsbevoegdheid gehele MR

Blauw = Annelies Aalbers aanwezig


Oudergeleding (OGL): L. Arbeider, B. Fleuren (vice voorzitter), M. Laurant (penningmeester) en S. Wiersma (secretaris)

Personeelsgeleding (PGL): Maria Arts , Maikel Beumer (voorzitter), Esther Driessen en Joep Janssen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina