Db-besluit OnderwerpDovnload 40.02 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte40.02 Kb.

Bezoekadres

Cruquiusweg 5

1019 AT Amsterdam

Postbus 380

1000 AJ Amsterdam

Telefoon 020 6080711

Fax 020 6941936

www.zeeburg.amsterdam.nlDB-BesluitOnderwerp
Aanvullende financiering achterstallig onderhoud van de havenkraan aan de Surinamekade ten behoeve van een hotelfunctie.Algemeen
Stadsdeelwethouder

Tjeerd Herrema
Portefeuille

Grondzaken
Registratienummer

G/2006/ /
Planning
Management Team Zeeburg

n.v.t.
Stafoverleg

23 maart 2006
Dagelijks Bestuur

4 april 2006
Commissie van Advies

n.v.t.

0

Stadsdeelraad

n.v.t.
Gevraagde beslissing
Akkoord te gaan met een verhoging van de bijdrage voor achterstallig onderhoud van de havenkraan aan de Surinamekade van maximaal € 75.000,- (bij DB besluit van 2 november 2004), tot maximaal € 97.000,-, gedekt vanuit de grondopbrengsten van het project, onder de voorwaarden dat:

  • De ondernemer akkoord gaat met het aanbod van zijn bank, waarmee de financiën voor realisatie van het project een feit zijn;

  • Er binnen 2 maanden na dit besluit een erfpachtovereenkomst zal worden gesloten tussen stadsdeel Zeeburg en De Kraan Hotels B.V.;

  • Er een bouwvergunning wordt afgegeven ten behoeve van de realisatie van het éénkamerhotel en binnen 2 maanden na afgifte bouwvergunning, wordt gestart met de bouwactiviteiten.
Korte toelichting (bestuurlijke context)
Op 2 november 2004 heeft het Dagelijks Bestuur een besluit genomen om een bijdrage te leveren in de kosten die verband houden met het achterstallig onderhoud van de kraan, omdat Zeeburg de kraan graag behoudt. Maximaal € 75.000,-, gedekt uit de grondopbrengsten van het project werd hiervoor ter beschikking gesteld. Nu, anderhalf jaar later, blijken de opknap- en verbouwkosten en daarmee de achterstallige onderhoudskosten aanzienlijk gestegen danwel hoger dan voorheen geraamd. Voorgesteld wordt de bijdrage in de kosten voor achterstallig onderhoud van de havenkraan te verhogen tot maximaal € 97.000,-. De totale som wordt gedekt vanuit de grondopbrengsten die naar schatting € 150.000,- zullen bedragen.Ingewonnen adviezenFinancieel Beleid en Advisering

Nee
Personeel en Organisatie

Nee

Paraaf

Sectorcontroller
ABJZ

Ja
Sector controller

JaCommunicatie

Nee
Overige bestuurlijke adviezen

Nee


Toelichting adviezen:ABJZ is akkoord. Met het in eigendom overdragen van de kraan aan de ondernemer wordt tevens de juridische aansprakelijkheid overgedragen.
Communicatie


Interne communicatie

Nee
Persbericht

Nee
Externe communicatie

Nee
Zeeburgjournaal/ Stadsblad

Nee
www.zeeburg.amsterdam.nl

Nee
Bestuursinformatie online

Nee
Meegezonden stukken
n.v.t.
Ter inzage gelegde stukkenn.v.t.

Inspraak
n.v.t.
Gegevens Behandelend Ambtenaar:
Naam

Darwin Schraven
Telefoon

020 - 608 0754
E-mail

d.schraven@zeeburg.amsterdam.nl
Sector/Afdeling

ROB/Projecten
Afdelingshoofd

Caroline Schelling
Sectorhoofd

Kees Rozemeijer

Parafen

Projectleider

Afdelingshoofd

Stadsdeelwethouder

Stadsdeelsecretaris

Griffier

Darwin Schraven

Caroline Schelling

Jan Hoek

Ria Braspenning

Jorien Elias-CornelissenRegistratienummer

:

G/2006/ /

Datum

:

4 april 2006

Onderwerp

:

Aanvullende financiering achterstallig onderhoud van de havenkraan aan de Surinamekade ten behoeve van een hotelfunctie.Aan het Dagelijks Bestuur,
Bij deze bied ik u aan een voorstel tot wijziging van het besluit tot financiering achterstallig onderhoud van de havenkraan aan de Surinamekade, zoals genomen d.d. 2 november 2004. Ik verzoek het Dagelijks Bestuur akkoord te gaan met deze wijziging.

Stadsdeelwethouder Grondzaken,

Tjeerd Herrema


Registratienummer

:

G/2006/ /

Datum

:

4 april 2006

Onderwerp

:

Aanvullende financiering achterstallig onderhoud van de havenkraan aan de Surinamekade

ten behoeve van een hotelfunctie.

Aan het Dagelijks Bestuur,
Inleiding

Aan de Surinamekade staat een oude havenkraan uit 1957 die in matige staat verkeert. De kraan is eigendom van stadsdeel Zeeburg, beheer en onderhoud van het object is kostbaar en is daardoor lange tijd achterwege gebleven. Echter, het stadsdeel wil de kraan wel graag behouden, als waardevol karakteristiek element in het havengebied. In 2002 heeft een ondernemer zich bij het stadsdeel gemeld met het idee de kraan om te bouwen tot éénkamerhotel. De ondernemer is het idee verder gaan uitwerken, heeft een architect in de hand genomen, een ontwerp vervaardigd en een financieel adviesbureau heeft een financieel model uitgewerkt waaruit de totale kosten van het opknappen en ombouwen van de kraan tot hotel bleek. Parallel daaraan is de ondernemer op zoek gegaan naar verschillende sponsors en financieringsbronnen om het project realiseerbaar te maken en is oriënterend overleg geweest met het stadsdeel over de grondprijs.


Gezien de relatief hoge achterstallige onderhoudskosten en het feit dat het stadsdeel groot belang hecht aan behoud van de kraan als waardevol karakteristiek element in het havengebied, heeft het DB op 2 november 2004 het besluit genomen bereid te zijn over te gaan tot het in eigendom overdragen van de kraan aan deze ondernemer ten behoeve van dit hotelkraanproject en hierbij een deel van de achterstallige onderhoudskosten voor zijn rekening te nemen. De bijdrage in de achterstallige onderhoudskosten wordt gefinancierd uit de verkoop van de grond waarop de kraan rust. Deze grondopbrengsten bedragen circa € 150.000,-. Met het in eigendom overdragen van de kraan aan de ondernemer vervallen verdere beheerkosten van de kraan voor het stadsdeel en wordt de ondernemer juridisch aansprakelijk voor de kraan. De bijdrage in de achterstallige onderhoudskosten is destijds vastgesteld op € 75.000,-, de helft van de grondopbrengsten.
Stand van zaken maart 2006

Op basis van het financieel model is de ondernemer offertes gaan aanvragen bij verschillende bedrijven en is de balans opgemaakt van de werkelijke opknap- en verbouwkosten voor het project. Nu, na anderhalf jaar, blijken de kosten te zijn gestegen en/of vallen hoger uit dan geraamd. De totale kosten voor opknappen en verbouw blijken uit te komen op circa € 500.000,-, waarvan conform de huidige kostenopzet, circa € 200.000,- zou zijn toe te schrijven aan achterstallig onderhoud van de kraan. De kostenopzet is door het stadsdeel beoordeeld. De beoordeling wijst uit dat € 97.000,- is toe te schrijven aan directe achterstallige onderhoudskosten. Voorstel is om deze verhoging van € 22.000,- (ten opzichte van de geraamde kosten in 2004), nog altijd gedekt vanuit de grondopbrengsten van het project, te accorderen.

Momenteel ligt een aanbod van een bank bij de ondernemer op tafel. De bank heeft verklaard het project te willen financieren en heeft deze garantie tevens schriftelijk richting het stadsdeel afgegeven. Met de bijdrage in de achterstallige onderhoudskosten van het stadsdeel en de financiering door de bank is de totaal financiering van het project een feit en kan worden overgegaan tot ondertekening van een erfpachtovereenkomst en eigendomsoverdracht van de kraan.
Risico

Het stadsdeel loopt in deze geen financieel risico. Na gronduitgifte worden de grondopbrengsten (€ 150.000,-) in één termijn gedeclareerd bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam. Van de € 150.000,- wordt na realisatie van het project € 97.000,- ingezet ten behoeve van achterstallig onderhoudskosten. De ondernemer zal hiervoor facturen aan het stadsdeel moeten overleggen waaruit specifiek de kosten ten behoeve van achterstallig onderhoud blijken. Het stadsdeel houdt circa € 50.000,- over aan het project.

Stadsdeelwethouder Grondzaken,

Tjeerd Herrema
Registratienummer

:

G/2006/ /

Datum

:

4 april 2006Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zeeburg:
Gezien het voorstel van de stadsdeelwethouder inzake aanvullende financiering achterstallig onderhoud van de havenkraan aan de Surinamekade.
BESLUIT:
Akkoord te gaan met een verhoging van de bijdrage voor achterstallig onderhoud van de havenkraan aan de Surinamekade van maximaal € 75.000,- (bij DB besluit van 2 november 2004), tot maximaal € 97.000,-, gedekt vanuit de grondopbrengsten van het project, onder de voorwaarden dat:

  • De ondernemer akkoord gaat met het aanbod van zijn bank, waarmee de financiën voor realisatie van het project een feit zijn;

  • Er binnen 2 maanden na dit besluit een erfpachtovereenkomst zal worden gesloten tussen stadsdeel Zeeburg en De Kraan Hotels B.V.;

  • Er een bouwvergunning wordt afgegeven ten behoeve van de realisatie van het éénkamerhotel en binnen 2 maanden na afgifte bouwvergunning, wordt gestart met de bouwactiviteiten.
Secretaris,

Ria Braspenning


Voorzitter,

Tjeerd Herrema
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina