Dd-nr 0801-038 Regelingen en voorzieningen code 7 26Dovnload 13.64 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte13.64 Kb.

DD-NR 0801-038 Regelingen en voorzieningen CODE 1.7.4.26

Overgangsmaatregel kopje van 1.1.2008 tot 1.3.2008

tekst + toelichtingbronnen


Staatscourant 2007, nr. 247, d.d. 20.12.2007 (Herziening bedragen Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid)

datum inwerkingtreding


  • deze regeling is op 1.1.2008 in werking getreden en vervalt per 1.3.2008
Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet tot intrekking van de kopjesregeling en uitbreiding van de Toeslagenwet raken circa 2100 uitkeringsgerechtigden het kopje op hun uitkering kwijt. Deze personen hebben, als gevolg van neveninkomsten uit of in verband met arbeid, een inkomen boven het sociaal minimum. De kopjesregeling hield hiermee geen rekening, de TW doet dat wel. De inkomensachter­uit­gang kan voor deze groep maximaal € 61,50 netto per maand bedragen. Voor deze mensen geldt een overgangsmaatregel van twee maanden opgenomen waarin zij recht blijven houden op een kopje.
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2007, nr. SV/ WV/2007/38976, houdende herziening van de bedragen genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 44a van de Toeslagenwet;


Besluit:
Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 44a van de Toeslagenwet worden de bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, als volgt vastgesteld:

a. € 30,44 voor de persoon van 21 jaar;

b. € 36,32 voor de persoon van 22 jaar;

c. € 47,17 voor de persoon van 23 jaar en ouder.
Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en vervalt met ingang van 1 maart 2008.


Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 december 2007.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.

Toelichting
De wet van 21 juli 2007 tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen (Stb. 302) (hierna: wijzigingswet TW) treedt met ingang van 1 januari 2008 in werking. Hiermee wordt geregeld dat de kopjesregeling (de artikelen 24, 48 en 64a van de IWS) wordt afgeschaft en verdisconteerd in de Toeslagenwet. Dit betekent dat herziening van de bedragen genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de IWS in de toekomst niet meer nodig is. Een laatste wijziging van de bedragen per 1 januari 2008 is echter nodig omdat door de wijzigingswet TW een overgangsbepaling in de Toeslagenwet is gekomen (artikel 44a) dat regelt dat de kopjesregeling op een bepaalde groep van toepassing blijft tot 1 maart 2008.

De bedragen in de artikelen 24, 48 en 64a van de IWS worden met ingang van 1 januari 2008 gewijzigd, omdat het bruto wettelijk minimumloon op basis van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per die datum zal stijgen met (na afronding) 1,37% (regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 oktober 2007, nr. ASEA/LIV/07/32981 tot Aanpassing Wettelijk Minimumloon (Stcrt. 207). De bedragen zijn exclusief vakantietoeslag en betreffen het relevante sociale minimum voor de bijbehorende doelgroep.De bedragen die in de artikelen 24, 48 en 64a van de IWS zijn opgenomen, zijn laatstelijk per 1 juli 2007 herzien.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina