De belasting is verschuldigd door diegene die onrechtmatig heeft aangeplaktDovnload 3.97 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte3.97 Kb.
Artikel 1: Er wordt een gemeentebelasting geheven op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen door de diensten van het gemeentebestuur, van allerhande aanplakkingen op de gemeentelijke aanplakborden.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door diegene die onrechtmatig heeft aangeplakt.
Artikel 3: De belasting wordt vastgesteld op 123,95 euro voor het verwijderen van affiches per gemeentelijk aanplakbord.
Artikel 4: De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 5: De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting, of in geval van inkohiering, vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 6: De regels betreffende de invordering, de verwijl- en moratoire intresten, de vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksbelasting op de inkomsten zijn toepasselijk op deze gemeentebelasting.
Artikel 7: Afschrift van dit document zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina