De Bijbelse leer van AfscheidingDovnload 51.38 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte51.38 Kb.
De Bijbelse leer van Afscheiding

George Zeller, http://www.middletownbiblechurch.org/separate/bibdocse.htm

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 29-12-2014

“Vorm geen ongelijk span … Raak niet aan wat onrein is …”


2 Korinthiërs 6:14-17

STELLING 1


De basis voor afscheiding wordt gevonden in de natuur en hoedanigheid van God Zelf

De serafs die Jesaja in zijn visioen zag, boezemden groot ontzag in door een bepaald kenmerk van de Heer: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heerscharen!” (Jesaja 6:3). Het Hebreeuwse woord voor “heilig” (Kadesh) en het Griekse woord voor “heilig” (Hagios) hebben beide dezelfde basisbetekenis, namelijk “opzij gezet, afgescheiden”. Het woord “heiligen” is een vertaling van dezelfde Hebreeuwse en Griekse woorden en draagt hetzelfde basisidee. De serafs zeiden eigenlijk: “AFGESCHEIDEN, AFGESCHEIDEN, AFGESCHEIDEN is de HEERE der heerscharen!”

I. God is absoluut afgescheiden van alles wat aards of geschapen is. Dit is een heiligheid van Goddelijke Majesteit.

Bestudeer : Psalm 99:1-3 en Jesaja 57:15. Vergelijk : Jesaja 6:1-2.

II. God is absoluut afgescheiden van alles wat moreel onrein is. Dit is een heiligheid van Morele Zuiverheid.

Bestudeer : Psalm 99:4-9 en Psalm 24:3-4. Vergelijk : Jesaja 6:5.

Om de leer van afscheiding te bestuderen moeten we dus beginnen bij GOD Zelf, en we moeten altijd het feit voor ogen houden van zijn ontzagwekkende heiligheid en Zijn afgescheidenheid: “Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16).

STELLING 2


Alle gelovigen zijn positioneel afgescheiden

Elke gelovige is een “heilige”, een persoon die apart gezet en afgescheiden is voor de levende God.

Bestudeer: Romeinen 1:7; 1 Korinthiërs 1:2; Judas 1; 1 Korinthiërs 6:11; Efeziërs 1:1; Filippenzen 1:1; Kolossenzen 1:2; 3:12; 1 Thessalonicenzen 4:7; Hebreeën 3:1; 10:10, 14, 29; 1 Petrus 2:9.


STELLING 3

Elke gelovige is positioneel afgescheiden voor God in Christus en is verantwoordelijk te wandelen in waardigheid, overeenkomstig deze positie

Bestudeer : 1 Petrus 1:15-16; 1 Thessalonicenzen 4:3-4; 2 Timotheüs 2:21; Romeinen 6:19; Hebreeën 12:14; 2 Korinthiërs 7:1; Titus 2:3.


STELLING 4

Bijbelse afscheiding is tweevoudig: 1° Afscheiding Van, 2° Afscheiding Tot
Afscheiding Van
Schriftplaats

Afscheiding Tot

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis

Kolossenzen 1:13

en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid,

1 Thessalonicenzen 4:7

maar tot leven in heiliging.

Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere. En: Raak niet aan wat onrein is,

2 Korinthiërs 6:17-18

en Ik zal u aannemen. Ik zal u tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de volken afgezonderd,

Leviticus 20:26

opdat gij van Mij zoudt zijn.

Laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest,

2 Korinthiërs 7:1

en zo de heiliging volbrengen in de vreze Gods.

Hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt

1 Thessalonicenzen 1:9

om de levende en waarachtige God te dienen.

Uit de dood overgegaan

Johannes 5:24

in het leven.

Wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,

Johannes 8:12

maar zal het licht van het leven hebben.

Zo dient ook u uzelf te beschouwen als dood voor de zonde,

Romeinen 6:11

maar voor God levend in Christus Jezus, onze Heere.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig,

Romeinen 12:2

maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid.

Ook toen wij dood waren door de misdaden,

Efeziërs 2:5

levend gemaakt met Christus.

Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was,

Efeziërs 2:13

door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind in de boze werken,

Kolossenzen 1:21-22

nu ook verzoend in het lichaam van Zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen.

Opdat wij, voor de zonden dood,

1 Petrus 2:24

voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

Hem Die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,

Openbaring 1:5-6

Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader.


STELLING 5


God heeft een verschil gemaakt tussen geredden en niet-geredden en Hij vraagt dat dit VERSCHIL duidelijk en wel afgebakend wordt - vandaar de noodzaak van afscheiding

Het Woord van God omlijnt dit verschil als volgt:Niet-geredden
Schriftplaats

Geredden

dood

Johannes 5:24

leven

duisternis

Johannes 8:12

licht

nacht

1 Thessalonicenzen 5:5

dag

verloren

Lukas 15:24

gevonden

onrechtvaardig

2 Korinthiërs 6:14

rechtvaardig

ongelovig

2 Korinthiërs 6:15

gelovig

veroordeeld

Johannes 3:18

niet veroordeeld

verloren

Johannes 3:16

eeuwig leven

verloren

1 Korinthiërs 1:18

gered

doodsgeur die leidt tot de dood

2 Korinthiërs 2:16

levensgeur die leidt tot het leven

kinderen van de duivel

1 Johannes 3:10

kinderen van God

Er is geen neutraal terrein tussen de geredden en de niet-geredden: “En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht” (Lukas 16:26).

God, in Zijn Woord, eist dat dit verschil tussen geredden en niet-geredden onderhouden wordt.

Bestudeer : Leviticus 10:10; 11:44, 47; 20:24-26; Deuteronomium 7:6; Ezechiël 22:26; 44:23; Romeinen 12:2; 1 Korinthiërs 6:10-11; Efeziërs 4:17-20; 5:6-7, 8, 11; Kolossenzen 3:5-10;


1 Thessalonicenzen 4:4-5; 5:4-8; Titus 3:2-4; 1 Petrus 1:14; 4:2-4; Judas 19-20.

STELLING 6


De gelovige moet zich afscheiden, niet isoleren

Bestudeer : Johannes 17:11,14-18; 1 Korinthiërs 5:9-10; Handelingen 1:8; Filippenzen 2:15-16; 2 Korinthiërs 5:20.

De gelovige is in de wereld, maar niet van de wereld. De monastieke filosofie die zegt “om heilig te zijn moet je in een kluis leven” vindt geen grond in de Schrift. Gelovigen zijn pelgrims en vreemdelingen (1 Petrus 2:11; Hebreeën 11:13) en hemelburgers (Filippenzen 3:20; Johannes 14:1-3) die het voorrecht hebben Jezus Christus op aarde te vertegenwoordigen (2 Korinthiërs 5:20) zoals Hij ons vertegenwoordigt in de hemel (1 Johannes 2:1-2). Als vertegenwoordigers van Christus in de wereld moeten wij onszelf onbevlekt van de wereld bewaren (Jakobus 1:27) omdat wij niet van de wereld zouden zijn! De Heer Jezus was ons volmaakt voorbeeld van een man “afgescheiden van zondaars” (Hebreë 7:26). Maar Hij veroordeelt streng Farizeïsch isolationisme (Lukas 5:27-32; 7:29-34; 7:36-50; 15:1-32; 18:9-14; 19:1-10). De gelovige in Christus bezit expliciete verantwoordelijkheden jegens alle mensen vermits hij Christus vertegenwoordigt in de wereld.

1. Hij moet een getuige zijn van Jezus Christus voor alle mensen (Handelingen 1:8).

2. Hij moet Christus’ ambassadeur (gezant) zijn voor alle mensen (2 Korinthiërs 5:20).

3. Hij moet het Evangelie prediken aan alle mensen (Markus 16:15).

4. Hij moet als een licht schijnen voor alle mensen (Mattheüs 5:16; Filippenzen 2:15).

5. Hij moet goed doen voor alle mensen (Galaten 6:10; 1 Thessalonicenzen 5:15).

6. Hij moet wandelen in wijsheid voor alle mensen (Kolossenzen 4:5; 1 Korinthiërs 10:32).

7. Hij moet bidden voor alle mensen (1 Timotheüs 2:1).

8. Hij moet behartigen wat goed is voor alle mensen (Romeinen 12:17; 1 Thessalonicenzen 4:12).

9. Hij moet de vrede najagen met alle mensen (Romeinen 12:18; Hebreeën 12:14).

10. Hij moet als welwillend bekend staan bij alle mensen (Filippenzen 4:5).

11. Hij moet alle mensen in ere houden (1 Petrus 2:17).

12. Hij moet een goed getuigenis hebben van alle mensen (1 Timotheüs 3:7; 2 Johannes 12).

STELLING 7


Afscheiding van alle wereldlijk-zondige genoegens, praktijken en associaties wordt door God bevolen

Bestudeer : 1 Johannes 2:15-17; Jakobus 1:27; 4:4; Romenen 12:2; 1 Korinthiërs 6:19-20; 1 Petrus 2:11; Titus 2:11-12; Romeinen 13:13-14; Galaten 5:16; 2 Timotheüs 3:1-5.

Echter, op het vlak van de twijfelachtige praktijken en associaties is de gelovige gebonden aan de wet van de liefde (1 Korinthiërs 8-10; Romeinen 14). Dat wil zeggen: in de besluitvorming of men al dan niet iets kan doen, is het niet genoeg dat de gelovige dan handelt overeenkomstig kennis (1 Korinthiërs 8). Het is dan niet genoeg dat de gelovige vragen stelt zoals: “Is dit juist?” “Is dit wettig?” “Is het toelaatbaar?” Veel­eer moet hij zijn beslissingen maken op grond van de wet der liefde, die het resultaat is van de overweging van vragen zoals: “Is het nuttig?” “Is het dienstig?” “Is het stichtend?” “Zal het God verheerlijken?” “Zal het een hinderpaal zijn in mijn groei of die van anderen?” “Zal dit een duidelijk getuigenis geven aan de verlorenen?” De schriftuurlijke basis voor deze laatste groep vragen kan gezien worden door het bestuderen van zulke verzen als 1 Korinthiërs 8:9; 10:23; 10:31-32; Romeinen 14:21; enz.

STELLING 8


Afscheiding van een immorele christelijke broeder wordt door God bevolen

Bestudeer 1 Korinthiërs hoofdstuk 5. Om God te gehoorzamen moeten ook Galaten 6:1;


2 Korinthiërs 2:1-11 en 2 Timotheüs 2:24-26 in acht genomen worden.

STELLING 9


Afscheiding van alle religieuze afvalligheid wordt door God bevolen

Bestudeer : 2 Korinthiërs 6:14-7:1 (vgl. Deuteronomium 22:9-11, God haat vermenging!); Openbaring 18:4.

Wanneer een os en een ezel onder één juk staan, zijn ze bij hetzelfde werk betrokken. Zij zitten “in hetzelfde team”, en werken samen voor gelijke doeleinden en objectieven. Gelovigen horen niet samen te werken in coöperatie met ongelovigen. Zie het voorbeeld van Ezra 4:1-5. De Heer Jezus heeft nooit ongelovigen ingezet om het werk van God te doen. Een voetbalspeler zal nooit de bal afgeven aan een speler van de andere ploeg!

Andere passages die vragen om afscheiding van valse leraars en van religieuze afvalligheid zijn de volgende:

1. keer u van hen af (Romeinen 16:17).

2. Verwerp (Titus 3:10).

3. ONTVANG HEM NIET (2 Johannes 10).

4. Keer u van hen af (2 Timotheüs 3:5).

(vgl. 2 Timotheüs 3:5 met Romeinen 1:16 en 1 Korinthiërs 1:24. Het gaat om een ontkenning van het Evangelie).

5. die zij vervloekt (Galaten 1:8-9).


STELLING 10


De gehoorzame gelovige moet zich afscheiden van elke christelijke broeder die consistent en willens ongehoorzaam is aan het Woord van God

Dit omvat afscheiding van de gelovige die ongehoorzaam is aan de geboden onder STELLING 9.

Bestudeer zorgvuldig : 2 Thessalonicenzen 2:15; 3:6, 14-151.
Merk zorgvuldig de 5 bevelen op:

1) neem afstand van hem;


2) maak hem als zodanig bekend;
3) laat u niet met hem in;
4) beschouw hem niet als een vijand;
5) vermaan hem als een broeder.

Wie wandelt er ongeregeld? Lees zorgvuldig 2 Thessalonicenzen 3:6-15 en sta telkens stil bij het woord “ongeregeld” (het is hetzelfde woord als in 1 Thessalonicenzen 5:14: “ongeregelden”). Het Griekse woord [ataktos] betekent “moreel ongeregeld, wanordelijk” [Strong’s 814]. Het was een militaire term die toegepast werd op soldaten die niet binnen de rangen marcheerden. Het wordt gebruikt bij een persoon die zijn verplichtingen niet nakomt. Het woord betekent het tegengestelde van ONDERDANIG zijn (Efeziërs 2:21). Het beschrijft dus een persoon die niet buigt voor gezag. Hij weigert te buigen voor Gods Woord en voor God Zelf. Hij weigert te buigen voor het gezag van hen die “over hem gesteld” zijn (zie 1 Thessalonicenzen 5:12-14).

Ongeregeldheid kan zich manifesteren op veel verschillende manieren. In 2 Thessalonicenze 3:11 weigeren enkelen hun de door God gegeven verantwoordelijkheid na te komen om met hun handen te werken en een eigen inkomen te verdienen. Paulus had hen al eerder op hun verantwoordelijkheid gewezen (zie 1 Thessalonicenzen 4:11). Maar zij gehoorzaamden niet en Paulus moest een tweede brief schrijven voor hetzelfde probleem (2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3). We zien dat deze ongeregelden schuldig waren aan het niet gehoorzamen van een duidelijk bevel, zowel door woord als door brief.

Beschouw 2 Thessalonicenzen 3:6 en vergelijk dit vers met 2 Thessalonicenzen 2:15. Deze ongeregelden waren ook schuldig aan het zich niet houden aan de overlevering die zij ontvangen hadden. Gewoonlijk als we denken aan “overlevering” (of: traditie) denken we aan foute leringen van mensen die aan ons overgeleverd werden door de traditie. In dit geval echter verwijst “overlevering” naar de leer in de brieven (epistels) die door de apostelen waren doorgegeven (2 Thessalonicenzen 2:15: apostolische overlevering, en vgl. Handelingen 2:42: “En zij volhardden in de leer van de apostelen”). Als een persoon niet vasthoudt aan de apostolische overlevering, verkeert hij in problemen, want deze overlevering is direct van God tot de apostelen gekomen!

De brieven aan de Thessalonicenzen behandelen een specifiek probleem van gelovigen die niet werken, maar de term “ongeregeld” moet niet gelimiteerd worden tot enkel die gelovigen die nalaten van te werken. De term slaat op elke gelovige die hardnekkig ongehoorzaam is aan de overlevering die ons werd overhandigd door de apostelen, die wij nu bezitten in de vorm van gedrukte nieuwtestamentische boeken. Het woord slaat op elk vorm van hardnekkige ongehoorzaamheid aan de duidelijke bevelen die God ons gaf via de apostelen.

De acties die door de lokale vergadering tegen zulke ongeregelden ondernomen worden - hoe ernstig die ook zijn (2 Thessalonicenzen 3:6, 14) - zijn bedoeld om een persoon te herstellen tot onderdanige gehoorzaamheid. Het is om hem te helpen, niet om hem letsel toe te brengen. Moge de Geest van God ieder van ons de wijsheid geven om Gods bevelen na te komen overeenkomstig Gods wil, tot Zijn heerlijkheid, zonder voor iemand een struikelblok te zijn (1 Korinthiërs 10:32).


Een les uit de kerkgeschiedenis


De kerkgeschiedenis heeft altijd weer opnieuw bewezen dat afscheiding de enige oplossing is tegen afvalligheid. Er is in de hele kerkgeschiedenis geen enkel voorbeeld waar een denominatie zich afkeerde van Gods Woord en later terugkeerde in een sterkere bijbelse positie. Droevig maar waar, het enige effectieve antwoord is uit te gaan van hen en afgescheiden te blijven.

Dr. John Whitcomb zei het op deze manier:

The only possible way to perpetuate His truth is to separate it from all forms of error and compromise. A refusal to recognize this fundamental fact is the fatal blunder of modern ecclesiastical ecumenism in all its forms, including evangelical ecumenism. Truth cannot be perpetuated through compromise and compromise cannot be avoided without separation. This is a formula which God’s people have discovered through centuries of sad experience with the weakness of fallen human nature in the presence of “the god of this world,” and especially through the direct teachings of God’s Word (Christ, Our Pattern and Plan, p. 14).

F.B.Meyer zei:

There is not a single hero or saint, whose name sparkles on the inspired page, who moved his times from within: All, without exception, have raised the cry, “Let us go forth without the camp”; and have joined the constant stream of martyrs, confessors, prophets, and saints, of which the world was not worthy, but who can trace their kinship to Him of whom it is written, “He suffered without the gate.”

Dr. G. Campbell Morgan had het over de dringende noodzaak van afscheiding:

There is a toleration which is treachery. There is a peace which issues in paralysis. There are hours when the church must say NO to those who should ask communion with her, in the doing of her work, upon the basis of compromise. Such standing aloof may produce ostracism and persecution; but it will maintain power and influence. If the Church of God in the cities of today were aloof from the maxims of the age, separated from the materialistic philosophies of the schools, bearing her witness alone to the all-sufficiency of Christ, and the perfection of His salvation, even though persecuted and ostracized and bruised, it would be to her that men would look in the hour of their heartbreak and sorrow and national need. The reason why men do not look to the church today is that she has destroyed her own influence by compromise.

Lees meer hier:

“Bijbelse Afscheiding, Afzondering, Heiliging”: http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htmverhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 2 Thessalonicenzen 2:15: “Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord en door onze brief”. 2 Thessalonicenzen 3:6: “En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft”. 2 Thessalonicenzen 3:14-15: “Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand, maar vermaan hem als een broeder”.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina