De Boom die praat met zijn soortgenoten. Het transmission systeem van de natuurDovnload 21.5 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte21.5 Kb.
Communiceren met je lichaam en de natuur.
De Boom die praat met zijn soortgenoten.
Het transmission systeem van de natuur.
In de wintermaanden is het gras schaars. Voor de antilope is dit de tijd om te overleven. Om te overleven eet hij van de Acacia plant. Dit is voor hem in deze periode het enige voedsel wat hij kan eten. Overleven is voor hem belangrijk. Luistert hij niet naar de boodschap van de natuur dan zal hij in de winter niet overleven.

De antilope communiceert met de planten of de tijd gunstig is om ervan te eten en zodoende te kunnen overleven. Eet hij op het moment dat de plant nog giftige stoffen bevat dan zal hij sterven. De plant geeft aan de andere gewassen door of de tijd rijp is.De boodschap wordt door de trilling van luchtdeeltjes verspreid. De antilope is niet zo gretig om het loof die anders smaken te eten en zo eerder vergiftigd worden.Bij het vernemen van het transmissie bericht, dat hem naar een andere boom stuurt wint hij er zijn voordeel mee.


Acacia's produceren tannin wanneer antilopes komen om te grazen maar ook wanneer zij een chemische boodschap van een van hun buren in leed ontvangen. Dit bericht wordt door de lucht uitgezonden. Door het bestuderen van de tannin inhoud van de bomen die een gegraasde acacia omringen, merkte een botanican op dat bomen die met de wind mee bewegen en daardoor rechtstreeks blootgesteld zijn naar de actie van moleculen in de lucht, vlugger reageren en meer produceren. En zij produceren een geweldiger concentratie van tannin dan omringende gewassen.
Nochtans, is dit vergift van gebruik naar de plant enkel indien de aanval voorkomen kan worden en voldoende hoeveelheden van tannin produceerden slechts voor de brownsing begint.
Bomen waarschuwt alleen zijn buren.

Een boom waarschuwt enkel zijn buren wanneer het met zekerheid is bevestigd dat gevaar dreigt. Is er onnodig loos alarm dan wordt het mechanisme niet gebruikt. Maar zodra het bericht ontvangen is, heeft het enkel tussen vijf en zijn tien minuten nodig om het nodige voor de concentratie van tannin in de naburige bomen om tot 15 precent doen te stijgen door/en elkaar te informeren alleen als het gevaar van “Attac” dreigt.Het Neuro Transmitter Systeem en de Natuur.
Het lichaam en geest een met de natuur.

Het is een feit: de mens communiceert met plantaardig leven. Planten zijn buitengewoon gevoelige instrumenten voor het meten van menselijke gevoelens. Ze stralen energiekrachten uit die het menselijke welzijn dienen. Je kunt die krachten zelfs voelen, ze voeden zelfs iemands krachten veld, dat op zijn beurt de plant voedt met energie.(Redcliff1996).

De bewoners van het regenwoud in Borneo/Sarawak waren zich scherp bewust van de krachten van de natuur. Als zij moeilijkheden hadden gingen zij het woud om kracht vragen, lieten zich voeden met de krachten van de natuur.
In de natuur zijn vele kenmerken die een relatie hebben met de mens. Als een van de belangrijkste is de aanhoudende omlijning van grenzen (gebied), kiezen voor veiligheid en zekerheid. Door meer te luisteren en jezelf te openen voor de signalen die de natuur uitzendt zal de herkenning toenemen van de inhoud van de boodschap die de natuur uitstraalt. Door de realisatie van de aanwezigheid in de natuur, van de geuren van planten en bomen neemt het resultaat op de geestelijke en lichamelijke herstel toe.
De schoonmaakbeurt, het proces van opschonen van de negatieve stressoren dat onze neurotransmitter beïnvloedde. Het verbreedt de communicatie tussen het twee deel in het brein waardoor het gesprek van een gezonde transmissie en zijn positief resultaat op de fysiek en psychologisch welzijn van de mens.
De amygdala dat de coördinatie uitvoert en de leiding heeft over het emotionele midden in onze breinen zal in zijn actie de signalen willen om zetten in een actie naar een positieve impuls naar de vitale organen van ons lichaam. Dit is nog maar een deel van de series voorzichtige uitgevoerde veranderingen dat hij opmerkt, wanneer hij de bestelling exporten over de gebieden in onze breinen ontvangt. Het uitgebreide netwerk van neurale zetten vinden hun aansluitingen naar het amygala, zij stellen deze in staat signalen van positieve stimuli in een groot deel van de hersenen te controleren, ook de geest.
Zet je open voor de geuren van het bos. Het opdoen van de geur in de natuur veroorzaakt een positieve invloed onze neurotransmittersysteem. Het bewuste van de geuren vanuit de natuur geeft bij de emotionele waarneming een verhoging zodat het de amygdala in actie doet komen. Hij wil zijn neutrale route volgen dat beduidend alerter is door het herkennen van vroegere ervaringen met stressoren. Het onderzoek heeft gedemonstreerd dat sensuele signalen van het oog, oor en neus in de breinen eerst naar de thalamus (steun sensives seint) reist en dan over een enkele synaps. Een tweede sein gaat van de thalamus naar de neocortex, het denken brein. Deze aftakken zet de amygdala in staat voor de neocortex om met een reactie te beginnen. De signalen word in een dergelijk een weg geselecteerd dat de breinen herkennen of er bezwaar is op datgene zij waarnemen en wat het betekend.
De pracht van de boodschap dat de natuur straalt.

De cursus met naakte voeten over het ruwe terrein van het bos. De sensoren in onze voeten dat de trilling doorgeeft aan de breinen, steun alle delen van ons lichaam. Het is een natuurlijke reflexoloigie als het geweest. Voel met de vingertop de trilling van de bladeren en takken. U voelt U een met de natuur.


Als we eenmaal weten dat we bij een systeem levend van onzichtbare energie horen, is een kernovertuiging veranderd en bestaan we op een hoger trillingsniveau.

Ons besef van de unieke schoonheid van de natuur of een persoon versterkt in feite de invloed van onze trillingen op het continuüm van het bewustzijn. Eerst brengen we ons in samenklank met de schoonheid. Het dagelijkse leven raakt doordrenkt met je vermogen tot bewuste aansluiting naar ontspanning en wordt een fundament gelegd dat je bij twijfel steunt.


De energie is niet voor iedereen waar te nemen maar kan haar interpreteren op een ander manier.B.v door geuren opdoen, het horen van b.v het kraken van takken of als we door het woud lopen. Ook het niet horen, het ervaren van de stilte brengt de energiestroom op gan zonder daarbij een waarneming te hoeven doen.


Lichaamstaal kan behulpzaam zijn bij het aangaan van contact met mensen die een andere taal spreken. Maar zoals je gezien hebt is deze taal minder universeel dan we misschien zouden denken. Verkeerd geïnterpreteerde lichaamstaal kan leiden tot onbegrip vanwege totaal verkeerde conclusies. Betekent dit dat we behalve de taal ook de lichaamstaal van verschillende culturen moeten aanleren? Het is bijna niet mogelijk om je de verschillende lichaamstaal van alle culturen eigen te maken. Probeer bijvoorbeeld maar eens iemand langer aan te kijken dan je gewend bent. Dit moet je dan zeer bewust doen want het druist eigenlijk tegen je gevoel in. Ook de afstand die we tot anderen aanhouden en de mate van aanraking die we gewend zijn in onze eigen cultuur zijn een tweede natuur geworden. Zoals gezegd kan het wel handig zijn om van bepaalde gebaren te weten dat je ze beter niet kunt maken in een andere cultuur, maar alle gebaren uit een andere cultuur leren zou een behoorlijke studie vergen. In ieder geval is het belangrijk dat je jezelf in het contact met een inwoner van een ander land of andere cultuur bewust bent van het feit dat zijn gedrag en non-verbale communicatie kunnen verschillen met die van jou. Als je de ander benadert met respect en vriendelijkheid, kun je eigenlijk niet zoveel verkeerd doen

Tekst vertaald in het Engels.
The body and mind a with the nature.

It is a fact: the man communicates with vegetable life. Plants are extremely sensitive instruments for the measuring of human feelings. They radiate serve energy powers from that the human welfare. You can that powers even feel, they feed even somebody's powers field, that on its turn the plant feeds with energie.(Redcliff1996). The inhabitants of the rain forest in Borneo/Sarawak were sharpen self conscious of the powers of the nature. If they had some difficulties they went to the forest and fill them self with the power of nature.

In the nature its many characteristics that a relation have with the man. If an of most important is the continuous outline of borders (territory), choose for safety and security.
The Neuro Transmitter System and the Nature.

Through more to listen and yourself to open for the signals that the nature dispatches will the recognition increase from the content of the errand that the nature radiates. Through the realization of the presence in the nature, of the smells of plants and bombs increases the result on the clergyman and physical recovery.


The cleaning turn, the trial of cleaning up of the negative stressors that our neurotransmitter influenced. It broadens the communication between the two part in the brain through which the conversation of a healthy transmission and its positive result on the physical and psychological welfare of the man.
The amygdala that the co-ordination exports and the leadership has over the emotional in the middle of in our knittings will in its action the signals want to set in an action to a positive impulse to the vital organs of our body. This is yet but a part of the series careful exported changes that he observes, when he the order exports over the areas in our knittings receives. The extensive networks of neurale set find put their connections to the amygala, they to check these in state signals of positive stimuli in a large part of the brains, also the mind.


You set open for the smells of the woods.

The realize of the smell in the nature causes has a positive influence at our neurotransmittersysteem. The realizing of the smells from the nature gives by the emotional observation a raising so that it the amygdala in action does come. He want its neutral route follow that signaling more alert is through the recognizing of former experiences with stressoren. The investigation has demonstrated that sensual signals of the eye, ear and nose in the knittings firstly to the thalamus (support sensives signals) travels and then over a single synaps. A second signal goes from the thalamus to the neocortex, the thinking brain. These moves branch off to begin the amygdala in state for the neocortex with a reaction. The signals become in a such a way selected that the knittings recognize or it difficulty is on that they observe and what the meant.The beauty of the errand that the nature radiates.

The course with bare feet over the rough grounds of the woods. The sensors in our feet that the vibration passes at the knittings, support all parts of our body. It is a natural reflexoloigie been as the. Feel with the finger tip the vibration of the leaves and branches. You feel yourself one together with the nature.


If we once know that we by a system living of invisible energy hear, is a core conviction changed and exist we on a higher vibrations level. Our understanding of the unique beauty of the nature or a person strengthens in fact the influence of our vibrations on the continuüm of the consciousness. Firstly we bring us a sound with the beauty. The daily life hits us that we are in a position to till realizing to be in connection to distraction and becomes a foundation bild that you by doubt support.
The energy is not for everybody through which to take but can her interpret on someone else manner. B. v through smell gain, the hearing of b. v the cracking of branches or as we through the forest walk. Also it do not hear, the experiencing of the silence brings the energy stream on gan without near it an observation todo.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina