De Commissie start met de uitvoering van het initiatief betreffende de mondiale bewaking inzake milieu en veiligheid (gmes)Dovnload 10.06 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte10.06 Kb.


IP/02/433

Brussel, 19 maart 2002De Commissie start met de uitvoering van het initiatief betreffende de mondiale bewaking inzake milieu en veiligheid (GMES)

Philippe Busquin, commissaris voor Onderzoek, verantwoordelijk voor het Europese ruimtevaartbeleid, opent vandaag in Brussel de eerste vergadering van het stuurcomité van het GMES-initiatief (Mondiale bewaking inzake milieu en veiligheid). Dit is de eerste vergadering van de gebruikers en leveranciers van GMES-diensten en -technologieën. Dit stuurcomité zal bijdragen aan de uitvoering van het actieplan van de EU inzake mondiale monitoring van het milieu en de veiligheid (GMES). De doelstelling van de Europese Unie is tegen 2008 operationeel en autonoom Europees monitoringpotentieel te ontwikkelen op het gebied van milieu en veiligheid. GMES is een initiatief dat gericht is op het bundelen van de tot dusver vaak versnipperde Europese activiteiten op het gebied van satellietobservatie en teledetectie ter ondersteuning van het communautaire beleid. Momenteel zijn ruimte-informatiegegevens inzake milieu en veiligheid voor een groot deel afkomstig van nationale of bilaterale experimentele satellietsystemen. Het GMES-initiatief is gericht op het beter exploiteren van de bestaande en toekomstige capaciteiten en infrastructuren van Europa, en het ontwikkelen van mechanismen die het mogelijk maken de gegevens te verzamelen en verspreiden die Europa zullen helpen zijn beleidsdoelstellingen te realiseren op het gebied van onder meer milieu, ontwikkelingshulp, civiele bescherming, fraudebestrijding. Concrete toepassingen van GMES omvatten aldus met name monitoring van het mondiale milieu, detectie en preventie van natuurrampen en bewaking van massale vluchtelingenstromen.

Philippe Busquin onderstreepte dat : « De staats- en regeringsleiders tijdens hun top in Barcelona afgelopen weekend herhaald hebben dat zij ernaar streven van de Europese Unie de meest concurrerende kennisgebaseerde economie ter wereld te maken door resoluut te investeren in het creëren van kennis en technologieën. Wij bezitten in Europa eersteklas ruimtevaartknowhow en -technologieën. Wij moeten deze beter en meer gebruiken om de uitdagingen van onze samenleving en economie in het mondiale kader aan te gaan. Het GMES-initiatief is niet alleen van strategisch belang voor het ruimtevaartonderzoek, maar zou moeten bijdragen aan het helpen van Europa bij het beter doen uitkomen van zijn beleid en waarden in de wereld, bijvoorbeeld om te zorgen voor duurzame ontwikkeling. »

Deelnemers aan deze vergadering zijn onder meer vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Ruimtevaartagenschap, de Europese Raad, de lidstaten, het Europees Milieuagentschap, EUMETSAT en andere sleutelactoren op het gebied van veiligheid en milieu.

Deze eerste vergadering vormt een belangrijke etappe in de politieke opbouw van het Europa van de ruimtevaart. Zij volgt op de lancering op 1 maart van ENVISAT, de belangrijkste aardobservatiesatelliet ooit gebouwd, en een belangrijk element van het GMES-initiatief. Zij komt eveneens enkele dagen voor de formele goedkeuring door de Europese ministers van het navigatieruimtevaartprogramma GALILEO.

GMES en GALILEO vormen de twee pijlers van het gezamenlijk door de Europese Commissie en het Europese Ruimtevaartagentschap gestarte nieuwe ruimtevaartbeleid van de EU. Bovendien is GMES een sleutelelement van de lucht- en ruimtevaartprioriteit van het zesde communautaire Kaderprogramma voor onderzoek (2002 –2006).

Prioriteit van het GMES-initiatief is het ontwikkelen van innoverende en door de gebruikers bepaalde toepassingen en diensten in de verschillende maar aanvullende sectoren mondiale milieu- en veiligheidsmonitoring. Door een combinatie van ruimtevaart-, terrestrische en luchtvaarttechnologieën zal GMES het mogelijk maken nieuwe instrumenten en toepassingen te ontwikkelen die zowel de beleidsmakers als de industrie zullen helpen, en dit op Europees, nationaal en lokaal niveau.

Natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen eisen ieder jaar een hoge tol in economische en menselijke termen:


  • door overstromingen in Frankrijk in 1999 veroorzaakte schade: € 500 miljoen;

  • gemiddelde jaarlijkse kosten van overstromingen in de Verenigde Staten: 1,8 miljard $; van stormen: 1,8 miljard $;

  • kosten van een milieuramp, de amoco-Cadix : € 9,3 miljard;

  • verlies aan mensenlevens: 665.000 personen omgekomen bij natuurrampen in de loop van het laatste decennium.

GMES, een gemeenschappelijk initiatief van de Europese Commissie en het Europees Ruimtevaartagenstschap, zou het mogelijk moeten maken efficiënter te reageren op dergelijke rampen. Door een combinatie van de gegevens van ENVISAT en andere satelliet-, terrestrische, luchtvaart- en maritieme observatiesystemen zal GMES aan Europese onderzoekers, particuliere bedrijven en overheden betere instrumenten aanbieden om klimaatveranderingen te observeren, milieuverontreiniging te bewaken, en te reageren op natuurrampen. GMES heeft eveneens een sleutelrol in de sector civiele veiligheid. Met name zou GMES moeten bijdragen aan het optimaliseren van het maritieme verkeer en andere vormen van vervoer, verbeteren van grensoverschrijdend reageren op natuurrampen, volgen van vluchtelingenstromen en vergemakkelijken van de verspreiding van medische en voedselhulp.

Op mondiaal niveau zal GMES voor nieuwe instrumenten zorgen om precies de tenuitvoerlegging te verifiëren van internationale protocollen, zoals het Kyoto-Protocol inzake klimaatverandering alsook internationale bijstandsakkoorden. Op lokaal niveau zal GMES de autoriteiten helpen om te reageren op lokale problemen (oevererosie) en rampen (overstromingen, lawines, bosbranden). Op het niveau van de EU zal GMES, naast inzake milieu- en veiligheidskwesties, bijdragen aan het beter uitstippelen en voeren van communautair beleid op een aantal gebieden - met name regionale ontwikkeling, vervoer, landbouw, uitbreiding, ontwikkelingshulp en buitenlands beleid. In al deze sectoren zal het 6de Kaderprogramma voor onderzoek de betrokken actoren bijeenbrengen, hun behoeften combineren en hun inspanningen bundelen.

Dit ambitieuze programma is gericht op het doen gelden van Europese capaciteit en autonomie in een sector waar Europa tot dusver afhing van gegevens geleverd door derde bronnen. De ontwikkeling van een GMES-infrastructuur bestaande uit een constellatie van satellieten vormt eveneens een belangrijke opportuniteit voor de Europese lucht- en ruimtevaartbranche.

Prioriteiten en organisatorische aspecten van GMES

De prioriteiten van de "initiële periode" van GMES zullen met name omvatten leveren van pilotinformatieproducten en -diensten op het gebied van milieu en veiligheid, evaluatie van de huidige capaciteiten, en definiëring van de toekomstige technische infrastructuren.Het Steering Committee van het GMES-initiatief, bestaande uit vertegenwoordigers op hoog niveau van de verschillende betrokken partijen, dat voor het eerst op 19 maart in Brussel is bijeengekomen, heeft als verantwoordelijkheid te zorgen voor het sturen van het GMES-initiatief en de uitvoering van het GMES-actieplan. Voorts zal het GMES-Forum als rol hebben een actieve dialoog te stimuleren tussen alle partijen die betrokken zijn bij productie en gebruik van gegevens voor het milieu- en veiligheidsbeleid.


: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina