De corneillanDovnload 323.09 Kb.
Pagina1/4
Datum25.07.2016
Grootte323.09 Kb.
  1   2   3   4VERNÈDE


DE CORNEILLAN

Achterkant titelblad

Voorwoord


Hiermede bieden wij u het resultaat aan van een studie, waarvan het hoofd­doel was " de genealogische gegevens van het ge­slacht Vernède ", laatstelijk vastgelegd in de XXXIII ste jaargang van het Neder­lands Patriciaat, een uitgave van het Cen­traal Bureau voor Genealogie, opnieuw te bewerken.

Deze nieuwe bewerking is niet alleen een zo goed mogelijk geoptimaliseerde tijdopname, maar wat nieuw is een incorporatie in de franse moederstam der Vernèdes.

Ons verdere streven is gericht op een voortdurende correctie als gevolg van nieuwe gegevens en aanvullingen naar de toekomst, maar tevens op een navorsing naar afkomst van de nu bekende oudste generatie.

Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de vraag of de familie Vernède gerelateerd is aan de familie de Vernède de Corneil­lan, waarvoor een vermoeden bestaat.

In deze studie wordt reeds ingegaan op dit laatste aspect.


April 1993
Louis Antoine Vernède (110.5b)

Raoul Vernède (112.6a)

Martijn Vernède (112.6b)

Achterkant voorwoord

Inhoud


Voorwoord 3

Inhoud 5

I. Inleiding 6

II. Vernède - Genealogie 8

III. Vernède - Stamboom 38

IV. Relatie Vernède - de Corneillan 42

V. De Corneillan - Algemene historische gegevens 46

VI. De Corneillan - Genealogie 48

VII. De Corneillan - Stamboom 63

Achterkant inhoud

I. Inleiding

Noé Vernède (104.1c), geboren in 1679 (doopdatum 26 Juli 1679) in Les Vans, vluchtte rond zijn twintigste jaar, zoals zo vele Hugenoten in die periode, naar Genève (Zwitser­land), de dichtst nabij gelegen protestantse stad. Van daaruit trok hij naar Nederland; op 02 Februari 1701 als lidmaat opgenomen door de Eglise Wallonne te Amsterdam - 18 Juli 1707 genaturaliseerd.

De genealogie van de familie Vernède heeft blijkbaar in de belangstelling gestaan en culmineerde in de opname in de 33e jaargang van " Nederlands Patriciaat ", uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie.

De opstellers vermelden dat de uitwerking begint bij generatie III, zijnde Noé Vernède. Deze vermelding roept een vraag op. Zou generatie I begon­nen zijn met aanname van de familienaam, dus omstreeks het midden van de 17e eeuw ?

Deze veronderstelling zou de bewering, volgehouden door alle generaties heen, dat de familie Vernède gerelateerd is aan de familie de Vernède de Corneillan logenstraffen.

In ieder geval hebben een aantal nazaten van Noé zich buiten de belangstel­ling voor de genealogie van de Nederlandse familie ook geïnteresseerd in de verbinding met de Franse familie en bovengenoemde relatie.

Helaas de resultaten, van deze interesses werden weinig professioneel gedocumenteerd. Aangetekend dient te worden dat de studie die Noé Vernède (110.2f) maakte waarschijn­lijk interessant is. Evenwel om zuiver persoonlijke redenen heeft hij openbaarmaking van zijn inspanningen voorko­men tot het jaar 2002. Zijn studie is met die uitzonderlijke bepaling gelega­teerd aan de Bibliothèque Wallonne.
Naarstig speurwerk in Frankrijk resulteerde in briefwisselingen met enkele Franse families Vernède. Het kwam onomstotelijk vast te staan dat deze families met de familie waaruit Noé afstamde gerelateerd zijn en dus dezelf­de stamvader hadden.

Alles wijst erop dat de overgrootvader Jean (101.1b), de grootvader Jean (102.2a) en de vader Henri (103.1a) van Noé (104.1c) in Les Vans (Ardeche) woon­den, en protestant waren. Deze drie generaties strekken zich uit van onge­veer laatste kwart 16e eeuw tot en met eerste kwart 18e eeuw.

In een akte uit de archieven van Les Vans blijkt dat de Vernèdes (in tegen­stelling tot de voorname landheren en burgers) vanaf 1553 partij gekozen hebben voor de reformatie. Dit zou betekenen dat reeds één of twee genera­ties vóór de overgrootvader van Noé protestant was of waren.
De genealogieën van zowel Vernède als van de Corneillan zijn op identieke wijzen opgesteld. Voor de nummering van de opvolgende generaties is een keuze gedaan. De voorvader van Vernède van wie niets bekend is tot op heden is generatie 100 of 0 zo men wil.

Ter globale bepaling van het begin van een generatie over de periode van midden 14e tot midden 20e eeuw kan gebruik gemaakt worden van de benaderings formule: Jaar(Jx) = (x-61)  39 met een tolerantie van ± 20 jaar.

Voorbeeld: Jaargang x=100 begint met het Jaar(J100) = (100-61)  39 = 1521 en met toepassing van de tolerantie tussen 1501 en 1541. Generatie 99 ligt gemiddeld 39 jaar vroeger en begint dus tussen 1462 en 1502.

Aan elke genealogie is op een uitslagblad een schematische stamboom toegevoegd.

Elk lid heeft een stamnummer, waarvan het eerste getal de generatie weergeeft. Het stamnummer tussen haakjes na de naam is het stamnummer van de vader van het betreffende lid.

Voorbeeld: Noé Vernède, stamnummer 104.1c (104e generatie) is zoon van Henri Vernède, stamnummer 103.1a.


Deze studie is een vervolg van een aantal voorstudies gemaakt in de laatste jaren en bedoeld als een eerste afronding.

Het is de bedoeling de onderzoeken voort te zetten en indien daartoe vol­doende redenen zijn aanvullingen te publiceren.

Voor de studie is gebruik gemaakt van de gegevens verkregen uit archieven van de auteurs, briefwisselingen met de Franse familie en voor wat betreft de Corneillan uit Documents Historiques III van H. de Barrau (archief in Rodez) en Chronicle of the Corneillan Vernède families extracted from Aubert de la Chengage des Bois Dictionnaire de la Noblesse, Tome V with addenda from Moreri, Dictionnaire Général, and d'Hozier, Armoral Général de France (Bodleien Library (Oxford)).  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina