De drie bacheloropleidingen en aansluitende masteropleidingen 10 1Dovnload 2.22 Mb.
Pagina1/89
Datum25.07.2016
Grootte2.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89

INHOUDSOPGAVE


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1

Algemene informatie 7
1. DE OPLEIDINGEN EN PROGRAMMA’S AAN DE

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 9

1.1 Inleiding 9

1.1.1 Reguliere bachelor- en masteropleidingen 9

1.1.2 Speciale programma’s 9

1.1.3 De drie bacheloropleidingen en aansluitende masteropleidingen 10 1.2 De opleiding Nederlands recht 11

1.2.1 Doelstellingen en eindtermen van de propedeuse 11

1.2.2 Functies van de propedeuse 12

1.2.3 Drie afzonderlijke propedeuses 12

1.2.4 Propedeuse (het B1-jaar) 12

1.2.5 Het B2-jaar 13

1.2.6 Het B3-jaar 13

1.2.7 De masteropleiding Nederlands recht 13

1.3 De opleiding Internationaal en Europees recht 14

1.3.1 Propedeuse (het B1-jaar) 14

1.3.2 Het B2-jaar 15

1.3.3 Het B3-jaar 15

1.3.4 De masteropleiding Internationaal en Europees recht 15

1.4 De opleiding notarieel recht 16

1.4.1 Propedeuse (het B1-jaar) 16

1.4.2 Het B2-jaar 16

1.4.3 Het B3-jaar 17

1.4.4 De masteropleiding Notarieel recht 17

1.5 De gecombineerde masteropleiding Notarieel & Fiscaal Recht 18

1.6 Recht en Management 19

1.7 Recht en Economie 19

1.8 Het vrijstellingenprogramma Nederlands recht voor HEAO-EJ/MER afgestudeerden 20

1.9 Het verkort programma Nederlands recht voor

afgestudeerden aan de NPA 21

1.10 De duale master Onderneming & Recht 22

1.11 De onderzoeksmaster Onderneming & Recht 22

1.12 De deeltijdse opleidingen 23

1.12.1 Propedeuse (het B1-jaar) 24

1.12.2 B2- en B3-jaar 25

1.12.3 Masteropleiding Nederlands recht 26

1.12.4 Praktische informatie 26

1.12.5 Collegeroosters deeltijdopleiding Nederlands recht 27

1.13 Interactief Onderwijs en Essayverplichting 29

1.13.1 Interactief Onderwijs 29

1.13.2 Essays 29

1.13.3 Tentamens 31

1.13.4 Geldigheidsduur propedeusetentamens 31

1.14 Contractonderwijs 31

1.15 Honours Programma 31

1.16 Toelating tot de opleiding en inschrijving 32

1.17 Studiekosten 33

1.18 Het aanvragen van vrijstellingen 34
2. VAKKENINFORMATIE 35
2.1 Propedeuse (het B1-jaar) 35

2.1.1 Inleiding tot de rechtswetenschap I en II 35

2.1.2 Privaatrecht 36

2.1.3 Staats- en bestuursrecht 37

2.1.4 Activiteiten TBR 39

2.1.5 Inleiding Europees recht 42

2.1.6 Strafrecht en strafprocesrecht 43

2.1.7 Rechtsfilosofie 44

2.1.8 Schriftelijke Vaardigheden en Argumentatie 46
2.2 B2- en B3-programma Nederlands recht 47

2.2.2 Bestuurs(proces)recht I en II, incl. Rota Administrativa 49

2.2.3 Straf(proces)recht I 52

2.2.4 Straf(proces)recht II 54

2.2.5 Inleiding Belastingrecht 55

2.2.6 Sociaal recht 57

2.2.7 Inleiding Volkenrecht 58

2.2.8 Historische ontwikkeling van het publiekrecht 59

2.2.9 Historische ontwikkeling van het privaatrecht 60

2.2.10 Vaardigheidstraining juridische informatiesystemen 62

2.2.11 Burgerlijk recht I en II 62

2.2.12 Burgerlijk procesrecht 65

2.2.13 Mededingingsrecht in Europeesrechtelijk en nationaalrechtelijk perspectief 66

2.2.14 Rechtsfilosofie 67

2.2.15 Rechtssociologie 69

2.2.16 Ondernemingsrecht 70

2.2.17 Rota Carolina 72

2.2.18 Economie inclusief Balanslezen 75

2.3 B2- en B3-programma Internationaal en Europees recht 76

2.3.1 Constitutional and Institutional Perspectives of the EU 76

2.3.2 Substantive law of the European Community 78

2.3.3 Staatsrecht, inclusief staatsrecht van de landen van de EU 79

2.3.4 Bestuurs(proces)recht I en II 80

2.3.5 Straf(proces)recht I 83

2.3.6 Straf(proces)recht II 84

2.3.7 Internationaal recht 86

2.3.8 Rota Internationalis/Europaea 87

2.3.9 Vaardigheidstraining juridische informatiesystemen 88

2.3.10 Harmonization in the European Union 89

2.3.11 International Institutional law 90

2.3.12 Uitvoering en Handhaving Europees recht 90

2.3.13 Burgerlijk recht I en II 91

2.3.14 Burgerlijk procesrecht 93

2.3.15 Ondernemingsrecht 94

2.3.16 Economie 96

2.4 B2- en B3-programma Notarieel recht 97

2.4.1 Burgerlijk recht I en II 97

2.4.2 Personen- en familierecht 99

2.4.3 Burgerlijk procesrecht 100

2.4.4 Ondernemings- en levensverzekeringsrecht 101

2.4.5 Economie inclusief Balanslezen 103

2.4.6 Historische ontwikkeling van het privaatrecht 104

2.4.7 Rechtsfilosofie 106

2.4.8 Rechtssociologie 107

2.4.9 Vaardigheidstraining juridische informatiesystemen 109

2.4.10 Erfrecht I 110

2.4.11 Huwelijksvermogensrecht I 111

2.4.12 Belastingen van rechtsverkeer 112

2.4.13 Belastingrecht notarieel recht I en II 113

2.4.14 Ondernemingsrecht verdiept 115

2.4.15 Onroerende-zaken recht 116

2.4.16 Socialezekerheidsrecht 117

2.4.17 Bestuursrecht 118

2.5 Recht en Management 119

2.5.1 Eerstejaarsstudenten 119

2.5.2 Derdejaarsstudenten in het nieuwe programma 122

2.5.3 3e en 4e-jaarsstudenten in het oude programma 124

2.5.4 Informatievoorziening 127

2.5.5 Cursusbeschrijvingen gezamenlijke vakken 127

2.6 Recht en Economie 129


3. STUDIE-INFORMATIE 132

3.1 Informatievoorziening 132

3.1.1 Studiegidsen 132

3.1.2 Facultaire website 132

3.1.3 KISS 133

3.1.4 Blackboard 134

3.1.5 Studievoorlichting 134

3.1.6 Informatiecentrum bachelor-master 134

3.2 Onderwijsinformatie 2005-2006 135

3.2.1 Indeling collegejaar 135

3.2.2 Onderwijstabel propedeuse Nederlands recht, Internationaal en Europees recht, Notarieel recht 136

3.2.3 Onderwijstabel bachelor 2 en -3 Nederlands recht 137

3.2.4 Onderwijstabel bachelor 2 en -3 Internationaal & Eur.recht 138

3.2.5 Onderwijstabel bachelor 2 en -3 en master notarieel recht 139

3.2.6 Onderwijstabel deeltijdopleiding Nederlands recht 140

3.2.7 Onderwijstabel vrijstellingenprogramma na HEAO-MER 142

3.2.8 Onderwijstabel vrijstellingenpr. na HEAO-MER deeltijd 143

3.2.9 Onderwijstabel gecombineerde masteropleiding Notarieel

en Fiscaal recht 143

3.2.10 Onderwijstabel Recht en Management 144

3.2.11 Onderwijstabel Recht en Economie 146

3.3 Studievoortgang en studiebegeleiding 148

3.3.1 Overzicht tentamenuitslagen 148

3.3.2 Aanvragen van getuigschriften 148

3.3.3 Studievertraging 150

3.3.4 Studieadvisering 151

3.3.5 Studiebegeleiding 152

3.3.6 Het studieadvies in de propedeuse 152

3.4 Studeren in het buitenland 154

3.4.1 Inleiding 154

3.4.2 Socrates/Erasmusprogramma 154

3.4.3 Bureau Externe Relaties 157

3.5 Voorzieningen voor studenten 158

3.5.1 Bureau Onderwijs 158

3.5.2 Multimedia Studiecentrum 'Studeon' 159

3.5.3 Diverse voorzieningen 160

3.5.4 RSI-preventie 161

3.5.5 Voorzieningen voor studenten met een lichamelijke

functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie 162

3.5.6 Voorzieningen voor allochtone studenten 163

3.5.7 Dienst Studentenzaken 164

3.5.8 Universitair Taal- en Communicatiecentrum

Nijmegen (UTN) 169

3.5.9 Studentenkerk 171

3.5.10 Bibliotheek 172

3.5.11 Centrale bibliotheek 173

3.5.12 Academisch Schrijfcentrum Nijmegen 174

3.5.13 Universitair Centrum Informatievoorziening (UCI) 175

3.6 Studieverenigingen 176

3.6.1 Juridische Faculteitsvereniging (JFV) 176

3.6.2 De Nijmeegse criminologische en strafrechtelijke vereniging 'Dr. Nico Muller' 177

3.6.3 Nota Bene 178

3.6.4 Juridisch studentenblad Ars Aequi 179

3.6.5 Nijmeegs Juridisch faculteitsblad 'Actioma' 180

3.6.6 Stichting Belangenbehartiging Juridische Studenten 181

3.6.7 Rozon 181

3.6.8 Integrand 182

3.6.9 Nijmeegse Bestuurs- en Staatsrechtelijke Ver. Politikon 182

4. REGELINGEN MET BETREKKING TOT EXAMENS

EN TENTAMENS 184 4.1 Aanmelding en afmelding voor tentamens 184

4.2 Deelneming aan een tentamen 184

4.3 Bekendmaking uitslagen, inzagerecht en beroepsmogelijkheden 184

4.4 Beoordelingsnormen examens en tentamens 185

4.5 Richtlijnen voor het schrijven van een essay 185

4.6 De bachelorscriptie voor deeltijders 188

4.7 Geldigheidsduur tentamens 189

4.8 Toetsvorm 189

4.9 Tentamengelegenheden 189

4.10 Vrijstellingen 190

4.11 Toelating tot tentamens in de bachelorfase 190

4.12 Beroeps- en klachtenprocedures 192

5. ORGANISATIE VAN DE FACULTEIT 194

5.1 Faculteitsbestuur 194

5.2 Facultaire gezamenlijke vergadering 194

5.3 Studentenmedezeggenschap 194

5.3.1 De opleidingscommissie 194

5.3.2 De studentenraad 195

5.3.3 De assessor 195

5.4 Faculteitsbureau 195

5.5 Commissies 196

5.6 Vaksecties 197

5.7 Onderzoek 203

5.8 Centrum voor Postdoctoraal onderwijs (CPO) 204

5.9 Bureau In- en Externe Betrekkingen (BIEB) 205

5.10 Interne en externe kwaliteitszorg 206

5.11 Zusterfaculteiten 207

6. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) 210

Bijlagen 285

1.Lijst van keuzevakken masteropleiding Nederlands recht 286

2.Lijst van (keuze)vakken per afstudeerrichting

masteropleiding Nederlands recht 288

3.Lijst van keuzevakken masteropleiding Internationaal en

Europees recht 291

3.aGoedgekeurde vakkencombinaties 292

4.Lijst met Engelstalige vakkenbenaming 293

5.Voorkennisvereisten masteropleiding 300

6.Richtlijnen van de Examencommissie 302

Regeling voor het surveilleren bij schriftelijke tentamens 308

7.Stageregeling 310

8.Goedgekeurde vakkencombinaties 312

9.Vakken, bedoeld in artikel 131 lid 1 313

7. ADRESSENLIJST 314


8. INDEX 332  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina