De globale puntenenveloppeDovnload 133.92 Kb.
Pagina2/2
Datum19.08.2016
Grootte133.92 Kb.
1   2

3.Gebruik van de globale puntenenveloppe


De globale puntenenveloppe dient in de scholen voor de instandhouding en/of oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurspersoneel (uitgezonderd directeur), het ondersteunend personeel en het onderwijzend, ondersteunend, paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en het sociaal personeel in het kader van taak-en functiedifferentiatie.

Daarnaast kan de scholengemeenschap via voorafname van de globale puntenveloppe een aantal punten aanwenden om een beleid op het gebied van taak- en functiedifferentiatie uit te bouwen op niveau van de scholengemeenschap


3.1.Voorafname van de scholengemeenschap


Voordat de scholengemeenschap overgaat tot de verdeling van de globale puntenenveloppe over haar scholen kan ze een voorafname van maximum 10% van de globale puntenenveloppe doen. Deze voorafname kan uitzonderlijk meer dan 10% bedragen: zie punt 3.1.1 van de omzendbrief PERS/2009/06 van 17/08/2009 - Aanwending van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs.

3.2.Gebruik van de voorafname van de scholengemeenschap


De scholengemeenschap kan de punten van de voorafname naar keuze aanwenden voor het school- of klasvrij maken van het personeelslid dat belast is met het mandaat van algemeen directeur ( verplichting in het Gemeenschapsonderwijs), of van coördinerend directeur, of voor het oprichten van betrekkingen en het school- of klasvrij maken van personeelsleden in ambten van het bestuurspersoneel (ook directeur), het ondersteunend, het onderwijzend, het paramedisch, het medisch, het orthopedagogisch, het psychologisch en het sociaal personeel.


   1. het school- of klasvrij maken van het personeelslid dat belast is met het mandaat van algemeen directeur en coördinerend directeur

Als het personeelslid dat belast is met het mandaat van algemeen of coördinerend directeur voor een voltijdse opdracht wordt vrijgesteld kost dit 120 punten, voor een halftijdse opdracht 60 punten.

In het gemeenschapsonderwijs is de scholengroep verplicht om het personeelslid dat belast is met het mandaat van algemeen directeur voor een voltijds opdracht (120 punten) school- of klasvrij te maken.


De scholengroep (Gemeenschapsonderwijs) of inrichtende macht (gesubsidieerd onderwijs) kan de punten die nodig zijn voor deze vrijstelling van de algemeen directeur naar keuze halen uit de puntenenveloppe van een of meer van haar scholengemeenschappen in het basis- en/of secundair onderwijs (in het secundair uit de voorafname), te melden aan werkstation 32 met het formulier Melding van de aanwending van de puntenenveloppe bij het vrijmaken van de algemeen directeur (FORM00545)

Administratieve toestand van dit personeelslid

Het vastbenoemd, tot de proeftijd toegelaten of tijdelijke personeelslid dat belast is met het mandaat van algemeen of coördinerend directeur wordt vrijgesteld van zijn werkelijke opdracht als directeur via een verlof voor het uitoefenen van het mandaat van algemeen directeur (VUM ALDI) DO 110 of via een verlof voor het uitoefenen van het mandaat van coördinerend directeur (VUM CODI) DO 111.
Ook het vastbenoemd personeelslid dat via een verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen (verlof TAO) tijdelijk het ambt van directeur uitoefent en belast is met het mandaat van algemeen of coördinerend directeur, kan het verlof VUM genieten. Het verlof TAO blijft verder lopen tijdens de duur van het verlof VUM.
Als het personeelslid recht heeft op de niet-verworven salarisschaal voor het uitoefenen van het mandaat van algemeen of coördinerend directeur, behoudt hij deze niet-verworven salarisschaal zie omzendbrief PERS/2000/GDH van 12-09-2000 - Mandaten algemeen directeur en coördinerend directeur - toekenning van een financiële vergoeding.
Het personeelslid dat belast is met het mandaat van algemeen of coördinerend directeur en dat reglementair afwezig is kan worden vervangen. De vervanger wordt op zijn beurt vrijgesteld via het verlof VUM. Er moeten hiervoor niet opnieuw punten worden aangewend. De vervanger heeft eveneens recht op de niet-verworven salarisschaal.


   1. het school- of klasvrij maken van een ander personeelslid

Als de scholengemeenschap punten aanwendt voor het school- of klasvrij maken van een ander personeelslid kan zij één of meerdere betrekkingen oprichten in een ambt van het:

-bestuurspersoneel (technisch adviseur TA, technisch adviseur coördinator TAC, coördinator DBSO, adjunct-directeur, directeur): voltijdse betrekking 120 punten, halftijdse betrekking 60 punten

-het ondersteunend personeel (opvoeder, administratief medewerker): punten volgens salarisschaal (zie bijlage)

-het onderwijzend personeel (leraar, godsdienstleraar, begeleider): punten volgens salarisschaal en opdracht (zie bijlage)

-het paramedisch, het medisch, het orthopedagogisch, het psychologisch of het sociaal personeel (kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, verpleger, kinderverzorger, arts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker): punten volgens salarisschaal en opdracht (zie bijlage)

Administratieve toestand van dit personeelslid

Het personeelslid aangesteld ter ondersteuning van de scholengemeenschap wordt steeds aangesteld aan een school van de scholengemeenschap.

De decreten rechtspositie blijven van toepassing met uitzondering van de volgende bepalingen: • De reglementering inzake TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling is niet van toepassing; de betrekking mag wel worden ingevuld door reaffectatie of wedertewerkstelling;

 • De I.M. is niet verplicht in deze betrekking een personeelslid met recht op TADD tewerk te stellen;

 • De betrekking kan niet worden vacant verklaard, noch aanleiding geven tot vaste benoeming;

 • Vastbenoemde personeelsleden kunnen niet worden geaffecteerd of gemuteerd in deze betrekkingen.

De aanstelling moet via een tijdelijke aanstelling of voor vastbenoemde personeelsleden via het principe van een verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen (verlof TAO)

De aanstelling dient aan het werkstation te worden meegedeeld via vakcode 699 (voorafname scholengemeenschap) voor het onderwijzend personeel gelijkgesteld met een vak/specialiteit in functie van het bekwaamheidsbewijs of gelijkgesteld met een ambt van het bestuurspersoneel, het ondersteunend, het paramedisch, het medisch, het orthopedagogisch, het psychologisch of het sociaal personeel.

Voorbeeld:

Een scholengemeenschap beslist om 144 punten van haar voorafname van de globale puntenenveloppe te gebruiken om volgende personeelsleden vrij te maken:

-in school A de coördinerend directeur voor een halftijdse opdracht= 60 punten:

10/10 directeur met 5/10 dienstonderbreking 111(VUM CODI)

- personeelslid 1 in school B heeft als bekwaamheidsbewijs GVSO groep1- OE Aardrijkskunde en krijgt een opdracht van leraar 6/21 (ssc 301) = 24 punten:

6/21 code 699 (AV Aardrijkskunde) ATO 2

- personeelslid 2 in school C heeft als bekwaamheidsbewijs licentiaat Germaanse Filologie + BPB en krijgt een opdracht van leraar 3/20 (ssc 501) = 19 punten:

3/20 code 699 (AV Nederlands) ATO 2

-in school C een opvoeder met een diploma van het niveau bachelor ssc 158 voor een halftijdse opdracht=41 punten:

18/36 opvoeder code 699 ATO 2

3.3.Gebruik van de punten in de school


Na de voorafname van de globale puntenenveloppe verdeelt de scholengemeenschap de resterende punten van de enveloppe over haar scholen volgens de afgesproken criteria.

Met de punten die de school behorend tot een scholengemeenschap van haar scholengemeenschap ontvangt en de school niet in een scholengemeenschap van AgoDi ontvangt moet ze in eerste instantie op 1 september maximaal de betrekkingen in stand houden van de vastbenoemde personeelsleden in ambten van het bestuurspersoneel, het ondersteunend personeel, en het onderwijzend personeel, het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel in het kader van taak- en functiedifferentiatie.

Als de school onvoldoende punten heeft om op 1 september alle betrekkingen van de vastbenoemde personeelsleden in stand te houden, moet zij maatregelen nemen in het kader van de regelgeving betreffende terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling, zie punt 4.7 van de omzendbrief PERS/2009/06 van 17/08/2009 - Aanwending van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs.

Als de school wel nog voldoende punten heeft kan zij deze punten naar keuze aanwenden om één of meer betrekkingen op te richten in één of meer ambten in voormelde personeelscategorieën, om één of meer personeelsleden klasvrij te maken of om een personeelslid te bevorderen tot een hogere salarisschaal in een ambt van het ondersteunend personeel.   1. oprichten van een betrekking

De school of inrichtende macht beslist vrij welke ambten worden opgericht en in welke personeelscategorieën dit gebeurt.

-bestuurspersoneel (technisch adviseur TA, technisch adviseur coördinator TAC, coördinator DBSO, adjunct-directeur, niet directeur): voltijdse betrekking 120 punten, halftijdse betrekking 60 punten: geen vakcode

! een betrekking van TAC kan slechts worden opgericht in een school met een eerste graad, een school met technisch en/of beroepsonderwijs, een autonoom centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en een school van het buitengewoon secundair onderwijs. In deze scholen kan maximum 1 voltijdse betrekking in het ambt van TAC worden opgericht

-het ondersteunend personeel (opvoeder, administratief medewerker): punten volgens salarisschaal (zie bijlage): geen vakcode

! minstens 50% van de personeelsleden in deze personeelscategorie moeten aangesteld zijn als opvoeder

-het onderwijzend personeel (leraar, godsdienstleraar, begeleider) in het kader van taak- en functiedifferentiatie: punten volgens salarisschaal en opdracht (zie bijlage): vakcode 898

-het paramedisch, het medisch, het orthopedagogisch, het psychologisch of het sociaal personeel (kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, verpleger, kinderverzorger, arts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker) in het kader van taak- en functiedifferentiatie: punten volgens salarisschaal en opdracht (zie bijlage): vakcode 898

Voorbeeld:Op 30 juni heeft een school niet in een scholengemeenschap ( gewoon secundair onderwijs) volgende personeelsleden in dienst:

0,5 (5/10) vast benoemde adjunct- directeur (bestuurspersoneel) = 60 punten

1(36/36) vastbenoemde opvoeder met ssc 202 = 63 punten

1(36/36) tijdelijke administratief medewerker met ssc 158 = 82 punten

2/20 vast benoemde leraar A met ssc 501 (T&F: vakcode 898) = 13 punten

4/20 tijdelijke leraar B met ssc 302 (T&F: vakcode 898) = 17 punten

Deze personeelsleden vertegenwoordigen samen 235 punten waarvan 136 punten ingenomen worden door vast benoemde personeelsleden. De school ontvangt van de overheid 275 punten. Dit is voldoende om de betrekkingen van de vastbenoemde personeelsleden in stand te houden.

De punten die de school hierna overhoudt (275-136 = 139 punten) kan de school vrij aanwenden. De school beslist om de tijdelijke personeelsleden ook in dienst te houden en 2 extra betrekkingen voor personeelslid C op te richten in taak- en functiedifferentiatie:

6/20 tijdelijke leraar C met ssc 302 (T&F: vakcode 898) = 26 punten

3/21 tijdelijke leraar C met ssc 301 (T&F: vakcode 898) = 12 punten

De school heeft nu in totaal 273 punten verbruikt

   1. Invullen van een vacante betrekking

Voordat een tijdelijk personeelslid kan worden aangeworven in een vacante betrekking die met punten van de puntenenveloppe is opgericht, moet de inrichtende macht in haar scholen haar verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling naleven.

Daarna heeft de inrichtende machte een aantal vrijheden:

-affectatie of mutatie

-aanstellen van een tijdelijk personeelslid volgens de bepalingen van de decreten rechtspositie van 27 maart 1991: dit betekent o.a. dat de inrichtende macht verplicht is eerst personeelsleden te werven die het recht hebben verworven op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur   1. Bevordering tot een hogere salarisschaal in een ambt van het ondersteunend personeel

Zie punt 7.1 van de cursus ‘ondersteunend personeel’ en ook punt 6.7.3 en 6.7.4 van de omzendbrief PERS/2009/07 van 17/08/2009 - Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

   1. Invullen van een niet-vacante betrekking

! De titularis bepaalt de puntenwaarde van de betrekking

De personeelsleden die tijdelijk afwezig zijn kunnen worden vervangen. Hier gelden ook in eerste instantie de verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling. Pas nadat deze verplichtingen werden nageleefd kan een tijdelijk personeelslid worden aangeworven in de niet-vacante betrekking volgens de gebruikelijke regels voor tijdelijke aanstelling.


3.4.Vaste benoeming


De betrekkingen die worden opgericht met punten van de globale puntenenveloppe komen in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming, met uitzondering van de betrekkingen die worden opgericht via de punten van de 10 % voorafname van de scholengemeenschap (zie punt 2.2.2).

De vacantverklaring en vaste benoeming gebeuren volgens de bestaande benoemingsprocedure.Deze procedure en de voorwaarden waaraan zowel de betrekkingen als de personeelseden moeten voldoen, vindt u terug in de omzendbrief 13CC/VB/ml van 29-11-1999 - Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

4.Bijlagen


In de bijlagen bevinden zich alle tabellen met de puntenwaarden van de verschillende ambten volgens de salarisschaal en opdrachten.

1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina