De hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies ten aanzien van het Bijbelboek OpenbaringDovnload 0.56 Mb.
Pagina1/16
Datum25.07.2016
Grootte0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16De hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies ten aanzien van het Bijbelboek Openbaring.
Student: H.J. Haveman
Studentnummer 041198

Eindscriptie aangeboden aan de examencommissie van de

Evangelische Theologische Hogeschool te Ede

ter verkrijging van de bachelorgraad van de opleiding

Godsdienst-Pastoraal Werk

Afstudeerrichting: Voorganger

Scriptiebegeleider: dr. HA Bakker

Samenvatting
De uitleg van het boek Openbaring kent vele moeilijkheden. Door de geschiedenis heen zijn er totaal verschillende manieren geweest waarop het boek uitgelegd is. Om hier zicht op te krijgen is het belangrijk om te weten welke hermeneutische keuzes er gemaakt zijn bij de uitleg. Zo is er de allegorisch uitleg waarbij de letterlijke betekenis losgelaten wordt en er een geestelijke betekenis gezocht wordt. Dit maakt de uitleg afhankelijk van de toevoegingen van de uitlegger. Met name het A-millennialisme met Augustinus heeft de methode gevolgd. Dit is gevolgd door de Rooms-katholieke kerk en de reformatorische kerken. Daarnaast is er de letterlijke uitleg waarvan het Dispensationeel Pre-millennialisme gebruik maakt. Vanwege een aantal aannames zoals de opname van de gemeente voor de verdrukking en een apart programma voor Israël wordt er af en toe gebruik gemaakt van de ultraletterlijke uitleg en worden er dingen toegevoegd die er niet letterlijk staan. In de uitleg wringt het af en toe en wordt het passend gemaakt. Dat er ook een heel andere uitleg mogelijk is met de letterlijke uitleg van het boek Openbaring bewijst het Geestelijk Pre-millennialisme. Dit ziet het boek Openbaring als een boek dat met name de geestelijke werkelijkheid laat zien. (Maar ook als je alles natuurlijk blijft uitleggen laat het zien dat er een hele andere uitleg mogelijk is) Er wordt gebruik gemaakt van geestelijke typologie die ook elders in de Bijbel/Openbaring gevonden wordt. De aanname is dat je niet een deel symbolisch en een deel letterlijk uit kunt leggen. Het hele boek staat vol met symbolen die iets van de geestelijke werkelijkheid en strijd beschrijven. De knelpunten die er met het Dispensationeel Pre-millennialisme waren doen zich hier niet voor. Alleen bij de uitleg van Openbaring 12 doet zich een probleem voor. Hermeneutiek kan ons helpen om te zien wat er echt staat en de uitleg te ontdoen van ieders prolegomena. Maar ook hermeneutiek zelf wordt mede bepaald door prolegomena.

INHOUDSOPGAVE


1 De Inleiding 5

1.1 Waarom een studie naar de hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies? 5

1.2 Welke eindtijdvisies worden bekeken en waarom? 7

1.3 Wat beoogt deze studie niet 7

1.4 Algemene opmerkingen 8

2 hermeneutische keuzes openbaring 8

2.1 Het belang van goede hermeneutiek 8

2.2 Hermeneutische keuzes ten aanzien van het boek Openbaring 10

2.3 Overzicht prolegomena 17

2.3.1 Verband tussen Oude Testament en Nieuwe Testament 18

2.3.2 Eschatologie (De leer van de laatste dingen) 21

2.3.3 Geestelijk versus natuurlijk 25

2.4 Opbouw boek openbaring 26

3 Bedelingenleer, “Hall Lindsey”, “Zoeklicht”, “Laatste bazuin” 27

3.1 Prolegomena bedelingenleer, “Hall Lindsey”, “Zoeklicht”, “Laatste bazuin” 27

3.1.1 Verband Oude Testament en Nieuwe Testament 27

3.1.2 Eschatologie 32

3.1.3 Geestelijk versus natuurlijk 32

3.2 Hermeneutische keuzes bedelingenleer, “Hall Lindsey”, “Zoeklicht”, “Laatste bazuin” 33

3.3 Hermeneutische knelpunten bedelingenleer, “Hall Lindsey”, “Zoeklicht”, “Laatste bazuin” 38

4 A-millennialisme van Augustinus, Luther en Calvijn 41

4.1 Prolegomena A-millennialisme van Augustinus, Luther en Calvijn 41

4.1.1 Verband Oude Testament en Nieuwe Testament 41

4.1.2 Eschatologie 41

4.1.3 Geestelijk versus natuurlijk 42

4.2 Hermeneutische keuzes A-millennialisme van Augustinus, Luther en Calvijn 43

4.3 Hermeneutische knelpunten A-millennialisme van Augustinus, Luther en Calvijn 45

5 Geestelijk Pre-millennialisme “JE vd Brink” 46

5.1 Prolegomena Geestelijk Pre-millennialisme “JE vd Brink” 46

5.1.1 Verband Oude Testament en Nieuwe Testament 46

5.1.2 Eschatologie 47

5.1.3 Geestelijk versus natuurlijk 47

5.2 Hermeneutische keuzes Geestelijk Pre-millennialisme “JE vd Brink” 47

5.3 Hermeneutische knelpunten geestelijke visie eindtijd “vd Brink” 57

6 De Conclusie 58

7 Bijlage Lijst van geraadpleegde literatuur 63

8 Bijlages 67

8.1 Bijlage Hermeneutische regels 67

Hermeneutische regel 1 (HR1): Aan de letterlijke tekst mag niets toegevoegd worden of afgenomen worden bij de uitleg. 67

8.2 Bijlage Figuurlijke taal 68

8.3 Bijlage Beelden, symbolen en typen in Openbaring 72

8.4 Bijlage woordstudies 78

8.4.1 Overzicht teksten 78

8.4.2 παρουσία parousia (aanwezigheid / komst) 79

8.4.3 ἐπιφάνεια epiphaneia (verschijning) 80

8.4.4 φανερόω phaneroō (zichtbaar maken) 80

8.4.5 ἀποϰάλυψις apokalupsis (onthulling/openbaring) 81

8.5 Bijlage Dag des Heren 82

8.6 Bijlage schema Openbaring 841De Inleiding

1.1Waarom een studie naar de hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies?


Het slot van het boek Openbaring geeft zelf al aan wat het belang van een Bijbelgetrouwe eindtijdvisie is:

Openbaringen 22: 18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn; 19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

De waarschuwing aan het eind is heel ernstig. Indien iemand er aan toevoegt dan overkomt hem de plagen die er in beschreven staan. Indien iemand er iets van afneemt dan zal zijn deel afgenomen worden van de boom des levens. Het luistert dus heel nauw. Toch is er geen boek waarover zoveel meningen zijn als over het boek Openbaring. Aan de andere kant zijn er ook velen die het boek maar gesloten laten vanwege de complexe structuur en de beelden die er in gebruikt worden. Toch kan het voor een gemeente en voor individuele gemeenteleden van essentieel belang zijn om op de juiste manier voorbereid te zijn op de eindtijd. Het maakt een enorm verschil of dat de eindtijd de hele kerkgeschiedenis is, of dat de eindtijd een periode is van wederoprichting van het Romeinse rijk met een antichrist en vele grote natuurrampen met een opname voor de gemeente voordat deze periode begint of dat de eindtijd met name een periode is waarin de demonische machten enorm toenemen en iemand alleen het geloof vast kan houden in de kracht van de Heilige Geest. Het feit dat, het geloof verliezen, geen illusie hoeft te zijn kunnen we zien aan de NCRV die als omroep het geloof in enkele tientallen jaren kwijt is geraakt. Ook het feit dat er in de PKN vele voorgangers zijn die openlijk toegeven niet (meer) te geloven maar toch gewoon op de kansel blijven staan is een teken aan de wand1. De enorme leegloop van diverse kerken laat een zelfde beeld zien.

De eindtijd en de wederkomst van Jezus heeft de gemeente vanaf het eerste begin bezig gehouden. Met name de eerste gemeentes waren daar sterk mee bezig maar ook later heeft dat bij diverse gemeentes een grote rol gespeeld. Ook nu circuleren er weer veel eindtijdmodellen. De vraag is wat een gemeente er mee moet. Zowel het helder definiëren als het onderwerp links laten liggen heeft gevolgen voor de gemeente. Als er een sterke eindtijd gedachte is kan dit heel erg de totale visie van de gemeente gaan bepalen. Ook de visie voor Israël kan hier dan sterk in meespelen. Anderzijds kan het afwezig zijn hiervan ook betekenen dat de gemeente er absoluut niet op voorbereid is. De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden vertelt ons dat we voorbereid moeten zijn op Zijn komst. Ook de waarschuwingen tegen de vele valse Messiassen en de vele misleidingen nopen ons tot nader onderzoek en waakzaamheid. In een tijd waarin veel gemeenteleden boeken als “De laatste bazuin” lezen betekent geen visie dat deze visie een sterke invloed krijgt. De vraag is of dat terecht is.

Er zijn veel varianten van eindtijdvisies. Door de eeuwen heen veranderde dit ook steeds. De Bijbelboeken die ons informatie verschaffen hierover zijn complex vanwege de beeldende taal die gebruikt wordt. De eindtijdvisies zijn in een aantal aspecten onder te verdelen:


  • 1000 jarig rijk met de visies Pre-, Post- en A-millennialisme

  • Jezus regeert, tijdens het 1000-jarig rijk, fysiek, geestelijk, door de gemeente of door de staat Israël.

  • Opname met de visies voor, tijdens, na de grote verdrukking van de gehele gemeente of een gedeelte daarvan

  • Israël als Gods volk met speciale rol tijdens de eindtijd, Israël is de gemeente, Israël is de gemeente maar tijdens de eindtijd wordt de bedekking over het volk Israël weggehaald.

  • De tempel wordt herbouwd en het aardse Jeruzalem krijgt een belangrijke rol versus de visie dat het gaat om het hemelse Jeruzalem en de gemeente / de mens is de tempel Gods of een combinatie van die twee

  • De verdrukking is een periode van 7 jaar met halverwege de gruwel der verwoesting en daarna de grote verdrukking, de periode strekt zich uit over de hele kerkgeschiedenis of de periode is symbolisch of nog anders, het is een periode van 3,5 jaar

  • Tijdens de (grote) verdrukking wordt de aarde met name getroffen door plagen en rampen of de aarde wordt getroffen met een toenemende mate van demonische overheersing, de beelden in openbaringen moeten geestelijk gezien worden.

Het moge duidelijk zijn dat al deze visies een complexe matrix van mogelijkheden oplevert waarbij de eerlijkheid gebied te zeggen dat het mogelijk is dat geen van de bestaande visies de juiste is. Dit hebben we ook al gezien bij de eerste komst van Jezus.

Veel van deze zaken komen samen in het boek Openbaring. De uitleg van het boek Openbaring verschilt dus nogal van elkaar. De vraag is dus hoe de verschillende uitleggers tot hun keuzes komen. Welke hermeneutische keuzes maken ze bij hun uitleg. Hoe kan het dat uitleggers die zeggen alles letterlijk te nemen toch met een totaal verschillende uitleg kunnen komen.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina