De hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies ten aanzien van het Bijbelboek OpenbaringDovnload 0.56 Mb.
Pagina15/16
Datum25.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

8.5Bijlage Dag des Heren


De dag des Heren staat vaak symbool voor de dag van oordeel bij de wederkomst. Toch staat dit woord ook voor gebeurtenissen in het verleden. Het staat symbool voor:

  • Het komen van God en/of Jezus

  • Oordeel en redding

  • Uitgevoerd door God en engelen

  • Grote gebeurtenissen van Gods ingrijpen in het verleden in de toekomst

  • De grote eschatologische gebeurtenissen die nog voor ons liggen

  • Het drukt een krachtdadig ingrijpen van God uit

  • Kent meerdere vervullingen (Joël 2:31, Handelingen 2:17, Openbaring 6:12)

Jes 2:12 … tegen al wat hoogmoedig is en trots …

Jes 13:6 … verwoesting van de Almachtige.

Jes 13:9 … brandende toorn …

Jes 27:1 … de Leviatan, de kronkelende slang, en Hij zal het monster in de zee doden.

Jer 46:10 … dag der wrake …

Jes 58:13 … de sabbat … de heilige dag des HEREN …

Eze 13:5 … standhouden in de strijd.

Eze 30:3 … een dag van wolken, het uur der volken zal het zijn.

Joe 1:15 … als een verwoesting …

Joe 2:1 Want hij is nabij!

Joe 2:11 Wie zal hem verdragen?

Joe 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat … Joe 3:14 … dal der beslissing, …

Am 5:18 Duisternis is hij, en geen licht!

Am 5:20 Duisternis …

Ob 1:15 … uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.

Sef 1:7 … offermaal bereid;

Sef 1:14 … bitter schreeuwt dan de held.

Mal 4:5 … Ik zend u de profeet Elia, voordat …

Hnd 2:20 … zon … in duisternis … maan in bloed, voordat …

1Co 5:5 … zijn geest behouden worde in de dag des Heren.

1Th 5:2 … als een dief in de nacht.

2Th 2:2 … alsof de dag des Heren reeds aanbrak.

2Pe 3:10 … komen als een dief. …

Opb 1:10 Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, …


8.6Bijlage schema Openbaring


Apocalyps = onthulling

Proloog

Hoofddeel

Epiloog

1:1-8

1:9-20

2:1-3:22

4:1-11

5:1-14

6:1-8:5

8:6 – 11:19

12:1-15:4

15:5 – 16:21

17:1 – 19:10

19:11 – 22:5

22:6 – 21

Inleiding

Visioen en opdracht Johannes

Zeven brieven aan gemeentes

Troonvisioen

Boekrol en het Lam

Zeven zegels

Zeven bazuinen

Draak, vrouw beest

Zeven schalen

Oordeel babylon en beest

Voleinding

Epiloog

Opschrift

Aanhef


Gotteswort

(Wederkomst)Context visioen Patmos

Aanhef visioen

Verschijning mensenzoon

Woord van mensenzoon

7 sterren = engelen

7 kandelaars = gemeentesBrief aan

- Efeze


1e liefde

- Smyrna


- Pergamum

afg offers eten /hoereren

- Tyatira

Izebel / hoereren / afg offers eten

- Sardes

Dode gem.

- Filadelfia

Kleine kracht, wel trouw

- Laodicea

LauwGeopende deur

Troon in hemel

4 dieren en 24 oudsten

Indrw heerlijkh.

4 wezens in en om troon

lofpr 4 wezens

lofpr 24 oudsten


Verzegelde boekrol van het Lam

1e zegel

wit paard

2e zegel

rossig paard

3e zegel

zwart paard

4e zegel

vaal paard

5e zegel

getuigen


6e zegel

aardbeving zon sterren

Verzegelden Israël, Schare die niemand tellen kan

7e zegel

stilte hemel


1e bazuin

hagel, vuur

2e bazuin

berg in zee

3e bazuin

grote ster

4e bazuin

1/3 deel zon maan sterren

5e bazuin

put afgrond sprinkhanen1e wee voorbij

6e bazuin

1/3 deel mensen ged.

Geopende boek, 2 get.2e wee voorbij

7e bazuin

lofz. oudsten


1e bedrijf

Vrouw hem gest. Gn 37:9

Draak, kind

Draak verv. vrouw woestijn

2e bedrijf

Draak buiten-geworpen

Draak verv. vrouw woestijn

Verv. rest zaad

Beest uit de zee

Beest uit de aarde (profeet)

Lam en 144.000

Aank oordeel

Voltr oordeel

Lied overw.1e schaal

gezwel


2e schaal

sterfte zee

3e schaal

water bloed

4e schaal

grote hitte

5e schaal

pijnen


6e schaal

Eufraat droog

7e schaal

aardbeving
Hoer op het beest

Uitleg visioen val Babel

Val Babel bezongen door

- engel


- hemelse stem

- koningen

aarde

- kooplieden- zeelieden

- engel


- hemelse

menigte


24 oudsten en 4 wezens

Stem vd troon

Bruiloft vh Lam

Afsluiting visioenVerschijning Messias

Overw. Beest en profeet

Regering Messias

Def uitschakeling satan

Laatste oordeel

Nieuwe hemel en nieuwe aardeNieuwe Jeruzalem

Epiloog
1 Artikel: Dominee zonder godsvertrouwen (AD) http://www.ad.nl/binnenland/article1011906.ece?pageNavType=all

1 NBG51 1951 NBG, vertaling met strongs, Online Bible, Studie editie 2005 (Online Bible, Importantia Dordrecht) (Met toestemming overgenomen van de Online Studie-editie DVD)

2 Hoddenbagh, H.W., Het boek Openbaring (Vertaling; Driebergen: Hoddenbagh Publishing, 3e druk 1996) bladzijde 19

1 Bette, J.C./Brink, G. van den/Zwiep, A.W., Studie bijbel, Digitale Editie 2005, (Veenendaal, Centrum voor Bijbelonderzoek, 2005) Commentaar op Openbaring 1:19

2 Penn-Lewis, J. en Roberts, E., De oorlog tegen de heiligen (Amsterdam: Uitgeverij CHEV, 2005) bladzijde 18

1 Voor een overzicht zie Bijlage Hermeneutische regels op bladzijde 67

2 Zwiep. A., Reader Hermeneutiek Deel 1 (Ede, CHE, DTO 1e + 4e jaar - Blok 4 2006/2007) bladzijde 106/80 .. 108/82

3 Pentecost, J.D. Things To Come, a study in bibllical eschatology (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1964) bladzijde 11, 14

4 Zwiep. Hermeneutiek, bladzijde 50/24

1 Bijlage in hoofdstuk 8.1 op bladzijde 67. Bron: Boekhout, J.D., Hermeneutiek I (studiestencil VT, Veenendaal)

1 Een ster is dan bijvoorbeeld altijd een (gevallen) engel en een kandelaar altijd een gemeente.

1 Zwiep. Hermeneutiek bladzijde 56/30

2 Pentecost, Things To Come, bladzijde 5-6

1 Zwiep. A., Apocalyptische literatuur (Ede, CHE, DTO 3e jaar - Blok 1 2005/2006) bladzijde 4

1 Zwiep, Hermeneutiek, bladzijde 67/41 .. 81/55

2 Boersma, Tj., De bijbel is geen puzzelboek: Een confrontatie met de opvattingen van Hall Lindsey (Enschede: Boersma, 1977) Bladzijde 19-21

3 Hoek, J., Hoop op God: Eschatologische verwachting (Zoetermeer: Boekencentrum, 2004) Bladzijde 122

1 Jensen, I.J., Survey of the old testament (Chicago: Moody press, 1978) 325 Four prophetic points

1 Hier geld Hillel regel 6: “Het gelijke in een andere plaats”

2 Zwiep, Hermeneutiek, bladzijde 123/97 op basis hiervan ontstond ook de hele sacramentenleer in de RK.

3 Zwiep, Hermeneutiek, bladzijden 136/110..143/117; Luther was negatief over het boek Esther en de brief van Jakobus die hij een strooien brief vindt.

1 Efeziërs 2:19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.

2 Hoef, R.J. van de, Hetgeen weldra geschieden moet (Kampen: Uitgeverij Kok, 1986) bladzijde 94

3 Spijker, van ‘t W., Eschatologie (Kampen: De Groot Goudriaan, 1999) bladzijde 229

4 Hoek, Hoop op God, bladzijde 65

1 Hoek, Hoop op God, bladzijde 47-57

2 Romeinen 2:29 maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter.

3 2 Samuël 7:16 “Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd”.

4 Mattheüs 4:17; Marcus 1:15

5 Johannes 3:3-5; 18:36

6 Handelingen 1:6

1 Handelingen 10:45; 11:1-18

2 Erickson, M.J., Christian Theology, Second Edition, Part 12: The Last Things (Grand Rapids: Baker Books, sixth printing 2003) bladzijde 786-787

3 Mattheüs 12:28 “Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.” maar ook Johannes 18:36 “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.”

4 Galaten 3:29

5 1Co 3:16 Weet gij niet, dat gij [de gelovige] Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 2Co 6:16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij [de gemeente] toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. [Hier wordt het beeld van mijn volk aan de gemeente gegeven] Heb 12:22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion [de Heilige Geest], tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem [de gemeente], en tot tienduizendtallen van engelen,

1 Erickson, Christian Theology, bladzijde 1212 - 1224

2 Spijker, Eschatologie, bladzijde 148-465

3 Pawson, D., Wanneer Jezus terugkomt… (Vertaling, Barneveld: Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv, 2001) bladzijde 321-325 (Klassiek pre-millennialisme), 313 - 316 (Geestelijke post-millennialisme), 308 – 319 (Sceptisch a-millennialisme), 310 - 313 (Mythisch a-millennialisme), 316 – 321 (Politiek post-millennialisme), 325-331 (Dispensationeel pre-millennialisme)

4McGrath, A., Christelijke theologie, Een introductie (Vertaling Ferguson-Postma, H.A., Kampen: Kok, 2e druk 2000) bladzijde 482-490

5 Barnabas 5.2

6 Justin Martyr (ca 160 AD)

7 Spijker, Eschatologie, bladzijde 160-162

1 Pawson, Wanneer Jezus terugkomt, bladzijde 309

2 Spijker, Eschatologie, bladzijde 229 over de laatste dingen uit de Institutie

3 LaHaye, T. / Jenkins, J.B., Het einde der tijden (Vertaling; Kampen: Uitgeverij Kok) bladzijde 105

1 Hoddenbagh, Openbaring, bladzijde 13

2 Door Dr. C.I. Scofield in 1909

1 Laan, van der C., Geschiedenis van Kracht van Omhoog (Gorinchem: Stichting Uitgeverij Rhemaprint) http://www.rhemaprint.nl/geschiedenis.htm

2 Bakker, H., De eindtijd, www.elimnet.nl/index.htm?content/Geloof/lezingbakker.htm De heer Bakker geeft in een lezing hier bij de tekst in 1 Tessalonicenzen 4:17 aan dat de gelovigen hier de Here Jezus in de lucht tegemoet gaan. Hierbij moeten we denken aan een beweging van Jezus naar de aarde toe. Anders kun je Hem niet tegemoet gaan, het zou dan achterna gaan zijn. Daarnaast word duidelijk gemaakt dat de laatste bazuin in 1 Corinthiërs 15:52 ook echt de laatste bazuin is. Deze kan dus niet klinken voor de laatste (7e) bazuin in het boek Openbaring.

3 Hierbij wordt er een extra opname in Mattheüs 24:13, 14 gelezen. Vers 15 wordt dan gelezen als komende na dit einde waarbij de gelovigen behouden en dus opgenomen zijn. Vers 15 kan echter ook een extra inzoomen op het laatste gedeelte van de eindtijd zijn waarbij vers 14 dan samenvalt met vers 30.

1 Erickson, Christian Theology, bladzijde 1235-1236

2 Genesis 1:8 “En God noemde het uitspansel hemel

3 2 Korintiërs 12 :2 “… - dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel.”. Dit betekent dat er ten minste drie hemelen moeten zijn.

4 Brink, J.E. van den, Openbaring van Jezus Christus, Tekst-voor-tekst-verklaring (Gorinchem: Stichting Uitgeverij Rhemaprint) bladzijde 21. Ook Efeze 2:2 “… de overste van de macht der lucht”. De lucht is de laag, atmosfeer, die direct om de aarde heen zit. In Efeze 6:12 wordt dit de hemelse gewesten genoemd.

5 Brink, Openbaring, bladzijde 50 - 53

6 2 Korintiërs 12 :4 “… - dat hij weggevoerd werd naar het paradijs

7 Erickson, Christian Theology, bladzijde 470

8 Erickson, Christian Theology, bladzijde 457-475

9 Efeziërs 6: 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

1 Erickson, Christian Theology, bladzijde 628 - 632

1 Galaten 3:29

2 Genesis 12:3 “… en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.”

3 Pentecost, Things to come, bladzijde 72-73

4 Kolossenzen 1:24 Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, … ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. 25 Haar dienaar ben ik geworden … 26 het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.

5 Pentecost, Things to come, bladzijde 134

6 Pentecost, Things to come, bladzijde 122

7 Pentecost, Things to come, bladzijde 142

1 Barneveld, J., Met Israel op weg naar de eindtijd (Nijkerk: Christenen voor Israel, 2002) bladzijde 47-49

2 Lindsey, H. Op weg naar het einde der tijden (Vertaling Luuring, H.A.; Laren: Novapres) bladzijde 26, Haagen, van der C., Profetisch perspectief (Doorn: Uitgeverij Het Zoeklicht, derde druk) bladzijde 208-211 Het statenbeeld uit Daniël 2, hierbij is het 4e rijk het Romeinse Rijk, dit rijk is latent nog aanwezig en zal weer opstaan, hierbij wordt gewezen naar de Europese Unie.

3 Lindsey, H. De laatste generatie, is er nog hoop voor de toekomst (Vertaling Onck, van A.; Laren: Novapres) bladzijde 65

4 Kunst, T.J.W., Ontdekking van de toekomst (Doorn: Het Zoeklicht, 1996) bladzijde 157-159

1 De tempel zoals die in Ezechiël beschreven wordt heeft nog niet bestaan.

2 Zacharia 12:2

3 Ezechiël 38:15-16

4 Daniël 11:45

5 Lindsey, Einde der tijden, bladzijde 46-60, 73-104

6 Daniël 11:40-45

7 Lindsey, Laatste generatie,bladzijde 61

8 Houwing, W., Hoe zal het aflopen? (Stichting Goed Nieuws, 2001)

9 Daniël 9:27 “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; …”

1 Mattheüs 24:36

2 Handelingen 1:7

3 Lindsey, Einde der tijden, bladzijde 23, 168-170

4 LaHaye, Het einde der tijden, bladzijde 56, 47-62

5 LaHaye, Het einde der tijden, bladzijden 27..78

6 Lindsey, Laatste generatie, bladzijde 82-96, Mattheüs 24.

1 Erickson, Christian Theology, bladzijde 1169 en McGrath, A., Christelijke theologie, bladzijde 489.

2 Haagen, Profetisch perspectief , bladzijde 21,22

3 Hiernaast is er ook nog een ultrabedelingen leer met wel 70 periodes. Deze kent echter een beperkt aantal navolgers.

4 2Thessalonicenzen 2:7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

5 Barneveld, Met Israël op weg naar de eindtijd, bladzijde 158

1 Hoddenbagh, Openbaring, bladzijde 19

2 LaHaye, Het einde der tijden, bladzijde 100

3 Pentecost, Things to come, bladzijde 153

1 Hermeneutische Regel 1

2 LaHaye, Het einde der tijden, bladzijde 131..136

1 Openbaring 13

2 Hillel regel 3: Maken van hoofdregel uit 1 vers

3 LaHaye, Het einde der tijden, bladzijde 245-248

4 Kunst, Ontdekking toekomst, bladzijde 161; Pentecost, Things to come, bladzijde 306-312

5 Pentecost, Things to come, bladzijde 312-313

6 Kunst, Ontdekking toekomst, bladzijde 159; Boersma, Puzzelboek, bladzijde 70; LaHaye, Het einde der tijden, bladzijde 245

7 Haagen, Profetisch Perspectief, bladzijde 231

8 LaHaye, Het einde der tijden, bladzijde 158..169

1 Haagen, Profetisch Perspectief, bladzijde 254

2 Openbaring 7:1-8

3 Kunst, Ontdekking toekomst, bladzijde 199

4 Kunst, Ontdekking toekomst, bladzijde 196

1 Openbaring 7:9-17

2 LaHaye, Het einde der tijden, bladzijde 138-139

3 Kunst, Ontdekking toekomst, bladzijde 133

4 Openbaring 13:16-17

5 Lindsey, Einde der tijden, bladzijde 25, 96-104 als vervulling van Openbaring 9:13-19

6 LaHaye, Het einde der tijden, bladzijde 168

7 LaHaye, Het einde der tijden, bladzijde 171

8 Haagen, Profetisch Perspectief, bladzijde 20

1 Kerstmis

2 Pentecost, Things to come, bladzijde 366

3 Pentecost, Things to come, bladzijde 367..369

4 Haagen, Profetisch Perspectief, bladzijde 13-18

1 Spijker, Eschatologie, bladzijde 167 en Augustinus, A. De stad Gods, Online Bible, Studie editie 2005 (Vertaling: Noordzij, Online Bible, Importantia Dordrecht) hoofdstuk 2.10.7

2 Post-millennialisme. Dit ligt dicht tegen het A-millennialisme aan omdat daarbij het millennium als tijdperk ontkent wordt. In beide gevallen is de wederkomst van Jezus ook de jongste dag waarop het laatste oordeel plaatsvindt.

1 Augustinus,


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina