De hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies ten aanzien van het Bijbelboek OpenbaringDovnload 0.56 Mb.
Pagina5/16
Datum25.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2.4Opbouw boek openbaring


In grote lijnen kan men het boek Openbaring opdelen in een aantal gedeeltes. Chronologisch ziet dat er ongeveer zo uit (Zie ook de bijlage op bladzijde 84):

 • Inleiding / Aanhef (Vers 1:1 - 8)

 • Visioen van de Mensenzoon en opdracht (Vers 1:9 – 20)

 • Zeven brieven aan de gemeentes (Vers 2:1 – 3:22)

 • Visioen van de troon (Vers 4:1-11)

 • De Boekrol en het Lam (Vers 5:1-14)

 • Zeven zegels, zes worden geopend (Vers 6:1-17)

  • Verzegeling van de stammen van Israël (Vers 7:1-8)

  • Schare die niemand tellen kon (Vers 7:9-17

 • Zevende zegel geopend (Vers 8:1)

 • Zeven Bazuinen, op vijf geblazen (Vers 8:1-9:11)

  • Eerste wee voorbij (Vers 9:12)

 • Zesde bazuin geblazen (Vers 9:13-21)

  • Het geopende boek, zeven donderslagen (Vers 10:1-11)

  • De 2 getuigen (Vers 11:1-13)

  • Tweede wee voorbij (Vers 11:14)

 • Zevende bazuin, Koningschap over de wereld (Vers 11:15-19)

 • De vrouw en de draak (Vers 12:1-18)

 • Het beest uit de zee en uit de aarde (Vers 13:1-18)

 • Het Lam en de vrijgekochten (Vers 14:1-13)

 • Aankondiging oordeel (Vers 14:6-13)

 • De oogst (Vers 14:14-20)

 • Het lied der overwinnaars (Vers 15:1-4)

 • Zeven schalen uitgegoten (Vers 16:1-21)

  • Het oordeel en de val van Babylon (Vers 17:1-19:5)

  • De bruiloft van het Lam (Vers 19:6-10)

  • Overwinning op het beest en de profeet (Vers 19:11-21)

 • Het duizend jarig rijk (Vers 21:1-6)

  • Satan veroordeeld (Vers 21:7-10)

  • Het laatste oordeel (Vers 20:11-15)

 • De nieuwe hemel en aarde (Vers 21:1-22:5)

 • Epiloog (Vers 22:6-21)

In een schematisch voorstelling ziet het er zo uit:

Figuur 2 Schema Openbaring

3Bedelingenleer, “Hall Lindsey”, “Zoeklicht”, “Laatste bazuin”

3.1Prolegomena bedelingenleer, “Hall Lindsey”, “Zoeklicht”, “Laatste bazuin”

3.1.1Verband Oude Testament en Nieuwe Testament


Er is een duidelijke scheiding tussen de gemeente en Israël in de uitleg. Dit is een “tweewegenleer”, zie ook hoofdstuk 2.3.1 op bladzijde 19. Uitgangspunt is de letterlijke historische uitleg.

Het uitgangspunt is: wat betekende een verbond of profetie letterlijk voor de toehoorders van die tijd in hun historische en culturele context. Het volk Israël wordt gezien in zijn natuurlijke betekenis. Het zaad van Abraham heeft drie betekenissen, 1) de natuurlijke afstammelingen van Abraham, dit wordt nog beperkt tot Jacob en de 12 stammen, 2) daarbinnen het geestelijke zaad van hen die God geloofden en zich aan de wet hielden, zij zullen het land bezitten gedurende het millennium en dan 3) het geestelijk zaad1 (de heidenen) die geen natuurlijke afstammelingen zijn van Abraham, zij delen in de zegeningen2. [Zo wordt het verbond met Abraham ultraletterlijk genomen en gaat de uitleg over de grens van de letterlijke betekenis heen. HJH] Pentecost maakt onderscheid tussen de beloftes aan Abraham, zijn zaad en aan de heidenen in Genesis 12:2-3 en houdt deze strikt gescheiden3. Voor de heidenen is er de belofte van de zegeningen. Alle beloftes aan het zaad en aan Israël worden zo gescheiden gehouden van de gemeente. Deze methode wordt in de hele Bijbel toegepast. Alles wordt uitgesplitst in Israël en de heidenen (gemeente): de opname en wederkomst, het geestelijk Koninkrijk van God (gemeente) en het natuurlijk Koninkrijk van God (Israël met Jezus op de troon in het millennium). Pentecost benadrukt in het bijzonder Kolossenzen 1:24-274 en legt uit dat dit mysterie (de gemeente) verborgen was en dus niet in het Oude Testament voorkwam5.

Het Koninkrijk is door Jezus aan Israël aangeboden maar afgewezen. Hierdoor is er uitstel van het Koninkrijk tot de wederkomst van Jezus, tijdens deze periode is het mysterie van de gemeente tussengevoegd. De gemeente deelt in de zegeningen door het bloed van Christus6. De gemeente wordt voor de verdrukking opgenomen en dan start het programma met Israël weer. De vervulling van profetieën (Jeremia 31:31-35) over het nieuwe verbond met Israël worden pas vervuld na de wederkomst van Christus. Er zijn nu twee Koninkrijken: Het geestelijk Koninkrijk wat alleen door wedergeboorte binnengegaan kan worden. Dit is het Koninkrijk van de gemeente in de hemel. En dan is er het millennium Koninkrijk op aarde waarover Jezus heerst op de troon van David wat bij de wederkomst opnieuw aan Israël wordt aangeboden nadat ze tot bekering zijn gekomen7. Er is dus een aparte weg voor de gemeente en voor Israël.

Jan van Barneveld van het Zoeklicht spreekt in dit kader over de doorgesneden profetieën1. Hij noemt hier o.a. Joël 2:30,31, Zacharia 9:9-10, Jesaja 9:5,6; 11:1; 40:3-5, Psalm 22. Een deel is met de komst van Jezus vervuld maar het is nog niet totaal vervuld. Deze stroming kijkt ook heel erg naar de profetieën in het Oude Testament over het volk Israël en de volken daar omheen. Men ziet tal van bewijzen dat profetieën op dit moment aan het uitkomen zijn.Beeld Nebukadnessar
Daniël 2

Daniël 7

Daniël 8

Daniël 9

Daniël 10-12
Babylo-nische rijk

Goud

Leeuw
Balling-schap
Meden en Perzen

Zilver

Beer

Ram
Drie koningen Perzië

Grieken

Koper

Panter

Bok
Heldhaf-tige koning

Romeinse rijk

IJzer en leem

Monster

Horens

Volk van een vorst

Gruwel der ver-woesting

Herstel RR, eindtijd1 week

Millennium, Koninkrijk van God
Zoon des mensen
Volein-ding
Figuur 3 Standbeeld Nebukadnessar uit Daniël 2

Op basis van Daniël 2 en 8-12 is er een sterke verwachting van het herstel van het 4e (Romeinse) rijk2. Alle aardbewoners zullen deze (Romeinse) dictator (antichrist) gaan volgen3. Dan is er op basis van Daniël 9:27; 12:11 en Mattheüs 24:15 sprake van de gruwel der verwoesting (antichrist) die zich op de heilige plaats zal zetten. Deze heilige plaats is de tempel en deze moet dan dus herbouwd worden4. Vanuit Ezechiël 37 ie er een sterke verwachting van het herstel van de staat Israël, vanuit Ezechiël 40-47 van de herbouw van de tempel1 en vanuit Ezechiël 47,48 de belofte van het land. Ook het feit dat Zacharia over Jeruzalem2 profeteerde dat deze stad een groot probleem (bedwelming) zou worden voor alle volken wordt als heel actueel gezien. Israël is al vele jaren bijna dagelijks in het nieuws. Hermeneutisch worden alle profetieën letterlijk, grammaticaal, historisch, materialistisch uitgelegd.

Ook verwacht men een toenemende dreiging voor Israël met (de Sovjet-Unie als) een grote vijand uit het noorden3, een plotseling einde voor de koning4 uit het noorden (door een enorm leger van China) 5. Ook is er de koning van het Zuiden (federatie van Arabieren met vele Afrikaanse naties)6 die Israël zal proberen te vernietigen7.

Figuur 4 Dreiging voor Israël volgens Hall Lindsey/

De profetie over de zeventig jaarweken uit Daniël 9 geeft aan dat de eindtijd zal gaan over een zevenjarige periode, dit is de overgebleven jaarweek na de dood en opstanding van Jezus8. Ook is er dan sprake van een verbond9 tussen Israël en de antichrist, de dictator, van 7 jaar dat dan halverwege verbroken wordt. De tekst in Daniël geeft aan dat hij het verbond zwaar zal maken. Dit kan ook het verbond met God zijn. Er wordt hier gekozen voor een zo letterlijk, natuurlijk mogelijke uitleg in de aannames. Nergens staat echter dat dit een verbond is tussen de antichrist en Israël en dat dit verbond aan het begin van die 7 jaar gesloten wordt.

Figuur 5 Tijdsindeling eindtijd volgens 70 jaarweken


  Opvallend is dat er maar 1 tekst is die een periode van 7 jaar aangeeft en dat alle andere teksten gaan over 3,5 jaar.

  Ook het Nieuwe Testament speelt een belangrijke rol bij de prolegomena. Aan de ene kant vertelt de Bijbel dat van die dag en ure niemand weet1 en dat het niet aan de discipelen (geldt dus ook voor ons) is om tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking heeft gehouden2 maar aan de andere kant wordt er opgeroepen tot waakzaamheid. Jezus gebruikt het voorbeeld van de vijgenboom om aan te geven dat we wel kunnen weten, aan de hand van tekenen, dat de tijd nabij is. Dit speelt een grote rol bij deze stroming. Het ontstaan van de staat Israël op 14 mei 1948 wordt als begin van het profetisch aftellen gezien. Dit wordt gekoppeld aan de les van de vijgenboom van Jezus. Het uitkomen van de bladeren is het zichtbaar worden van de tekenen (profetieën). Het aftellen bestaat hieruit dat Jezus voorspelt dat dit geslacht geenszins voorbij zal gaan voordat al deze dingen gebeurd zijn3. Daarbij is dan de aanname dat wij dit bedoelde geslacht zijn. Er is ook een ultraletterlijke uitleg waarbij de staat Israël de vijgenboom zelf is4. Tim Lahey5 noemt ook de toename van het occultisme als invulling van de grote tekenen6 die door de valse christussen en profeten dan gedaan zullen worden. Ook zijn er tal van overzichten van dreigingen van wereldoorlogen, toename van hongersnoden en aardbevingen.


3.1.2Eschatologie


Deze stroming volgt de bedelingen leer die begon bij Darby in 1830. De tijd is hierbij opgedeeld in bedelingen/dispensaties1 2 3

  1. Onschuld (Adam en Eva voor de zondeval)

  2. Geweten (Zondeval tot de zondvloed)

  3. Menselijke regering (Zondvloed tot roeping Abraham)

  4. Belofte (Abraham tot Mozes)

  5. Wet (Mozes tot de dood van Jezus)

  6. Genade/Gemeente (Opstanding Jezus tot wederkomst, mysterie)

  7. Koninkrijk (1000-jarig rijk)

Een sterke nadruk heeft de leer rond de opname van de gemeente. Deze vindt plaats voor de verdrukking aan het einde van het mysterie programma (bedeling 6). Dit is de 1e opstanding. De weerhouder4 wordt als de Heilige Geest gezien die in de gemeente aanwezig is. De wederkomst vindt aan het eind van de verdrukking plaats in zichtbare gestalte. Jezus zal dan de aardse troon van David bestijgen. De 2e opstanding vindt plaats na het 1000-jarig rijk. Dit is dan een opstanding ten oordeel. Kenmerkend voor deze stroming is dus de gerichtheid op Israël en de opname.

  Jan van Barneveld nuanceert de opname voor de verdrukking. Hij zet de verschillende mogelijkheden naast elkaar, voor / tijdens / na de verdrukking. Vanuit het perspectief van Israël laat hij zien dat het onlogisch is dat de gemeente eerder opgenomen wordt5.

3.1.3Geestelijk versus natuurlijk


Door de historisch letterlijke uitleg heeft deze stroming veel aanhangers in de evangelische wereld en de orthodoxe gemeentes. Doordat veel nadruk ligt op de profetieën uit het Oude Testament is de uitleg sterk materialistisch.

In de leer zelf wordt er geen opdeling gemaakt in meerdere hemelen. De nadruk ligt op de natuurlijke wereld, aarde en zichtbare hemel, en wat daarin gebeurd. Daarnaast is er de hemel bij God. De strijd in de hemelse gewesten wordt niet benoemd of heeft geen rol.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina