De hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies ten aanzien van het Bijbelboek Openbaring


Hermeneutische keuzes bedelingenleer, “Hall Lindsey”, “Zoeklicht”, “Laatste bazuin”Dovnload 0.56 Mb.
Pagina6/16
Datum25.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

3.2Hermeneutische keuzes bedelingenleer, “Hall Lindsey”, “Zoeklicht”, “Laatste bazuin”


De opname voor de verdrukking van de gemeente wordt verklaard door Openbaring 1:19 uit te leggen als: “Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is (de gemeente) en hetgeen na dezen (de eindtijd) geschieden zal.” “Hetgeen is” slaat dan op de gemeente en “hetgeen na dezen” slaat dan op het tijdperk na de gemeente op aarde1. Hierbij wordt de ultraletterlijke methode toegepast. Het toepassingsgebied van “hetgeen is” wordt opgerekt buiten zijn natuurlijke betekenis van “de huidige status”. Er wordt vervolgens uitgelegd dat “hetgeen is” uitgelegd wordt in Openbaring 2 en 3 en “hetgeen na deze” in de hoofdstukken daarna. Ook wordt er op gewezen dat de gemeente genoemd wordt tot en met Openbaring 3:22 en dan pas weer in Openbaring 19 en dus in de tussenliggende gedeeltes niet voorkomt. Omdat de opname niet letterlijk beschreven staat in het eerste gedeelte vraagt dit om een verklaring. Deze werd gevonden in Openbaring 3:10 waar staat: “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.” Hier wordt een ultraletterlijke uitleg gekozen. De woorden “bewaren” en “verzoeking” worden opgerekt in hun betekenis. Tevens wordt er nadruk op gelegd dat het woord ‘ek2’ uit het Grieks eigenlijk met “uit” vertaald moet worden in plaats van met “voor”. Het bewaren uit de verzoeking wordt dan uitgelegd als de opname (er uit weg nemen) voor de verdrukking met zijn verzoekingen plaats vindt. De brieven aan de zeven gemeentes zijn niet alleen bestemd voor de zeven gemeentes uit de tijd van Johannes maar stellen ook de gemeentes voor door de kerkgeschiedenis heen. In de volgorde van de gemeentes wordt de tijdsvolgorde door de geschiedenis heen gelezen. De zesde gemeente, Filadelfia, is dan de gemeente die voor de verdrukking wordt opgenomen. Dit is de trouwe kerk. De ontrouwe kerk (Laodicea3) gaat wel door de verdrukking heen. De gemeente is dus wel aanwezig in de verdrukking! Hermeneutisch wordt de letterlijke uitleg verlaten en informatie toegevoegd aan de tekst. Hoofdstuk 4 en verder wordt zo na de opname geplaatst, na al bijna 2000 jaar na het leven van Johannes.Figuur 6 Opname van de gemeente

De volgende hermeneutisch keuze is de tijdsvolgorde van de zegels, bazuinen en schalen. Hierbij speelt de profetie van de 70 jaarweken een grote rol. De prolegomena (HR11) is dat de eindtijd bestaat uit 7 jaar2, de laatste jaarweek, en dat halverwege de laatste jaarweek, na drie en een half jaar, de grote verdrukking start.

Figuur 7 De 70 jaarweken toegepast in Openbaring

Het verhaal van de vrouw en de draak en het beest uit de zee en de aarde komen na de bazuinen. Op basis hiervan worden de zegels en de bazuinen in de eerste drie en een half jaar geplaatst en de schalen in de laatste drie en een half jaar. Hermeneutisch (HR8) vergelijkt men de teksten uit het Oude Testament met die uit Openbaring en lost men het probleem van de tijdsvolgorde op door een aantal regels van Hillel toe te passen zoals regel 6 “Het gelijke in een andere plaats”. De vorst uit Daniël 9:26 en 27 vertoont sterke gelijkenissen met het beest uit de zee1. Het schema van de eindtijd uit Daniël wordt op die manier gecombineerd met Openbaring. Het beest uit de zee is dan de antichrist, de leider van het Romeinse rijk en het beest uit de aarde de valse profeet die een wereldreligie tot stand zal brengen. Er is in dit verband slechts 1 tekst die aangeeft dat het om zeven jaar zou kunnen gaan. Alle andere teksten geven 3,5 jaar aan. Hermeneutisch wordt zo dus een hoofdregel, die heel bepalend is voor de uitleg, uit 1 Schriftplaats uit het Oude Testament gehaald2. De boekrol en de zegels worden ook in de eindtijd geplaatst vanwege de uitleg rond de opname.

Halverwege, net voor de 7e bazuin staat het verhaal van de 2 getuigen. Deze 2 getuigen worden meestal letterlijk als 2 getuigen uitgelegd (HR1&HR8). Zacharia 4 en Maleachi 4 spelen een belangrijke rol in de uitleg. Hierbij speelt de profetie over Elia een rol, men zegt dat Johannes de Doper deze profetie nog niet volledig heeft vervuld. De dag des Heren wordt in de eindtijd geplaatst en die is nog niet aangebroken. Ook het feit dat Elia en Mozes beiden aanwezig waren bij de verheerlijking op de berg speelt een rol. Hermeneutisch worden zo verschillende conclusies uit andere teksten bij elkaar genomen en geconcludeerd dat het Mozes en Elia zijn3. Dat ze terugkeren uit de hemel en weer een sterfelijk lichaam krijgen wordt niet als bezwaar gezien4. Een andere uitleg is dat er nog iemand in de geest van Elia terugkomt om te getuigen5. Bij de 2 getuigen is er sprake van 1260 dagen profeteren, dit is drie en een half jaar. Dan worden ze overwonnen door het beest uit de afgrond en liggen drie en een halve dag op straat. Het tijdstip van profeteren wordt zowel in de eerste helft6 en in de tweede helft7 geplaatst.

Hermeneutisch (HR6!) wordt alles rond de zegels, bazuinen en schalen in de geestelijke wereld uitgelegd maar de gevolgen ervan consequent letterlijk in de natuurlijke wereld8. Het eerste paard is de antichrist. Het paard wordt dan als symbool voor een mens gezien. Het tweede paard staat symbool voor de derde wereldoorlog. Het derde paard voor hongersnood en ziekte. Het vierde paard voor het feit dat er in de derde wereldoorlog een vierde deel van de aarde gedood wordt. Hermeneutisch is het opvallend dat de paarden met ruiters hier niet letterlijk genomen worden maar symbolisch terwijl dit wel zou kunnen. In de uitleg sluit men nauw aan bij de prolegomena (HR8).

Figuur 8 Uitleg zegels in Openbaring

Bij de zesde bazuin wordt nog eens een derde deel gedood. Dit is bij elkaar dan de helft van de wereldbevolking. De overige rampen houden ook in dat er enorme aantallen mensen omkomen en de aarde voor een groot deel verbrand, het drinkwater niet meer te drinken is, de zon verduisterd wordt enzovoort. De aarde wordt onbewoonbaar.

Wat de uitleg van de draak met de vrouw, in Openbaring 12, betreft komt hierin ook de Israël visie weer naar voren. De vrouw is in dit geval Israël. Dit is de letterlijke, historische uitleg (HR8). Er wordt terug verwezen naar de droom van Jozef. Het kind is Jezus in de uitleg. Soms wordt het feit dat het kind plotseling weggevoerd wordt als de hemelvaart uitgelegd1. De vlucht van de vrouw, naar de woestijn, wordt in alle gevallen in de eindtijd geplaatst.

Ook de uitleg van de 144.000 verzegelden2 is letterlijk 12.000 uit elke stam van Israël. Zij krijgen de opdracht om te getuigen van het evangelie. Dit zijn dezelfde 144.000 die in Openbaring 14 op de berg Sion staan. Hoewel de schalen dan nog moeten komen wordt het moment uitgelegd als aan het eind van de verdrukking3. Dit moet wel omdat Jezus bij hen op de berg Sion staat. Dit kan pas na de wederkomst zijn. Het zegel dat ze op hun voorhoofd hebben is een voor iedereen zichtbaar zegel waar de naam van het Lam en de naam van Zijn Vader op staat4. Hermeneutisch wordt dit allemaal letterlijk, historisch, materialistisch uitgelegd. De 2 getuigen en 144.000 getuigen worden los van elkaar gezien. Dat de kandelaren in Openbaring 1 ook als beeld van de gemeente wordt gebruikt wordt hierin niet meegenomen (HR8).

De schare die niemand tellen kan1 zijn de mensen die tijdens de verdrukking tot geloof komen volgens Tim Lahey. Dit kunnen miljarden gelovigen zijn. De profetie in Joël 2:28-32 spreekt immers over het uitstorten van de Geest van God2. Omdat het over martelaren gaat is er dan sprake van het feit dat deze mensen gestorven zijn voor hun geloof tijdens de grote verdrukking3. De plek waar dit beschreven staat is echter aan het begin van de verdrukking. Qua tijdsvolgorde knelt het hier.

Over het teken van het beest4 zijn al heel veel speculaties geweest. Het dispensationalisme komt veelvuldig met een letterlijke duiding hiervan. Het getal 666 wordt dan letterlijk genomen en is onderdeel van een systeem om betalingen te verrichten. (Creditcard systemen, onderhuidse chips, biometrische paspoort, irisscan) Hermeneutisch vindt men het lastig om een goede uitleg te geven vanwege de omschrijving. Is het letterlijk of symbolisch bedoeld en wat betekent het dan. Er zijn niet echt andere teksten in de Bijbel die er direct naast gelegd kunnen worden voor meer duidelijkheid.

Over de paarden die genoemd worden in Openbaring 9:16 zijn de meningen verdeeld. Lindsey gelooft in een leger van 200 miljoen soldaten5. Zie ook Figuur 4 op bladzijde 30. Dit terwijl Lahey het duid als een demonisch leger6. Hermeneutisch weet men niet goed te kiezen tussen letterlijk en symbolisch door de beeldende beschrijving van de paarden. De paarden krijgen hier een andere betekenis als bij de zegels (HR6&HR8!).

Babylon wordt uitgelegd als een stad waar het handelscentrum gevestigd zijn zal. Alle handelscentra uit New York, Londen en Brussel zullen dan hier naar toe verplaatst worden7. Een andere visie is dat Rome deze stad is vanwege het feit dat deze stad op zeven heuvelen gebouwd is8 en het feit dat het religieuze systeem uit Babylon in Rome zijn hoofdkwartier gekregen heeft. Voorbeelden hiervan zijn de redding door het vagevuur, redding door sacramenten, absolutie door de priester, besprenkelen met heilig water, het ei als symbool van de opstanding, het heilig symbool van het kruis, Tammuz geboorte in de winter1, Maria verering (Queen of heaven)2. Scofield geeft aan dat er een kerkelijk en een politiek Babylon is3.

Figuur 9 Schema Openbaring Bedelingenleer

De slag bij Armageddon wordt letterlijk gezien. Er kunnen verschillende landen bij betrokken zijn zoals het Romeinse rijk, Rusland, China, Afrika. Het doel is de vernietiging van het joodse volk4. Veel van de prolegomena spelen hier in mee (HR8).

Het duizend jarig rijk en de binding van satan wordt letterlijk opgevat.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina