De hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies ten aanzien van het Bijbelboek Openbaring


A-millennialisme van Augustinus, Luther en CalvijnDovnload 0.56 Mb.
Pagina8/16
Datum25.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

4A-millennialisme van Augustinus, Luther en Calvijn

4.1Prolegomena A-millennialisme van Augustinus, Luther en Calvijn

4.1.1Verband Oude Testament en Nieuwe Testament


Luther zag verschil tussen Oude Testament (wet) en Nieuwe Testament (genade). Calvijn vond het Oude Testament en het Nieuwe aan elkaar gelijk maar verschillend in bediening. Verder waren ze van mening dat de gemeente het geestelijk Israël is.


4.1.2Eschatologie


Augustinus verbond de oosterse gedachte van contemplatie met de westerse gedachten over het oordeel. Verder was hij sterk beïnvloed door de ideeën van Plato. Hij geloofde eerst in een duizendjarig rijk op aarde maar doordat de chiliasten hier een invulling aan gaven met allerlei eet festijnen vond hij dit later te weinig geestelijk. Later geloofde hij dat het duizend jarig rijk op het tijdperk van de kerk sloeg1. Hiermee geloofde hij wel in het millennium en plaatste de wederkomst na dit millennium2. Hij geloofde ook in de opstanding van het lichaam maar plaatste die aan het eind der tijden.

Luther en Calvijn vonden het eigenlijk een verkeerde keuze dat Openbaring in de canon was opgenomen.


4.1.3Geestelijk versus natuurlijk


In de stad Gods beschrijft Augustinus uitvoerig hoe de afgoden aanzetten tot het volgen van de begeerte. Deze afgoden zijn volgens Augustinus dan ook boze onreine geesten die de mensen beïnvloeden1. Ook beschrijft Augustinus de oorsprong van de heersers zoals de Romeinen dat geloven. In een voetnoot geeft hij aan dat volgens de Bijbel de oorsprong daarvan in Babel lag met Nimrod2.

In het tweede boek beschrijft Augustinus het ontstaan van de stad Gods (Jeruzalem) en de aardse stad (Babylon). Ook beschrijft hij hoe satan de figuurlijke prins van Babylon is en uit de lusthof is verbannen3. Hoewel in de schepping eerst alles goed is geweest en alles met een goede natuur is geschapen heeft de vrije wil uiteindelijk tot zonde heeft geleid4. De duivel was oorspronkelijk goed maar door zijn eigen kwade wil is hij gevallen en in de aller laagste regionen geplaatst5. Ook beschrijft hij hoe deze steden nu nog met elkaar vermengd zijn. Onder de goddelozen bevinden zich ook in het geheim mensen die nog zullen gaan behoren tot het burgerschap van Jezus en in de Kerk bevinden zich ook nog valse christenen6.

Bij Luther en Calvijn verdwijnen deze geestelijke betekenissen bijna volledig. Na de verlichting en de ontmythologisering van Bultmann is hier bijna niets meer van over. Kenmerkend voor deze stroming is het niet gericht zijn op de eindtijd.

4.2Hermeneutische keuzes A-millennialisme van Augustinus, Luther en Calvijn


Augustinus beschrijft in De stad Gods hoe de kerk De stad Gods voorstelt en vermengd is met de aardse stad. Hij beschrijft ook hoe deze twee steden gescheiden zullen worden1. De stad Gods is het hemelse Jeruzalem. In zijn dagen werd Nero Redivius (Nero de herleefde) door velen gezien als de antichrist2.

Over de eerste en de tweede opstanding schrijft Augustinus in de stad Gods hoofdstuk 2.10.6 dat die eerste opstanding de opstanding van de ziel is. In hoofdstuk 2.3.x wordt uitgebreid de verhouding tussen dood en leven beschreven. Door het bad der wedergeboorte, de doop, wordt men levend3. Men wordt een geestelijk mens en een burger van de stad Gods, het Koninkrijk der hemelen. Zo begint het duizend jarig rijk op de eerste pinksterdag en eindigt het duizend jarig rijk bij de wederkomst. De tweede opstanding is dan een opstanding van het lichaam. Dit gebeurd aan het einde van de wereld. Dan vindt het oordeel plaats4. Hermeneutisch zien we hier duidelijk de invloed van de allegorische uitleg.

Luther en Calvijn hebben niet veel aandacht besteed aan het boek Openbaring. Calvijn richt zich vooral op het huidige leven en de beproevingen die we door moeten maken omdat we geneigd zijn om ons steeds te richten op het aardse5. Ook spreekt hij over de opstanding op de jongste dag1. Verder verwerpt Calvijn het idee van een rijk van Christus dat maar 1000 jaar duurt. Het Koninkrijk van Christus is al begonnen in de hemel2. Hermeneutisch wordt er dus geen letterlijke maar symbolische uitleg gevolgd.

De binding van satan wordt allegorisch uitgelegd en houdt in dat zijn invloed beperkt wordt. Augustinus schrijft hierover dat satan in de afgrond geworpen wordt, dit zijn de harten die zich “afgrondig” afkeren van God. Het verbod om anderen, die voorbestemd zijn voor de stad Gods, te verleiden is verzegeld3. Hij mag dus diegenen die voorbestemd zijn om verlost te worden niet verleiden. Daardoor kan het evangelie hen bereiken.

Boersma komt met een heel schema in het verlengde van deze visie. In zijn boek “De Bijbel is geen puzzelboek” neemt hij stelling tegen Hall Lindsey en geeft een verklaring van het boek Openbaring vanuit het A-millennialisme. Ook hij plaatst het boek Openbaring in de geschiedenis van de kerk. Alle periodes zijn telkens weer een herhaling van de hele kerkgeschiedenis. De hele periode van Pinksteren tot de wederkomst is een komen van de Heer. Dit wordt telkens weer op een andere manier herhaald. Eerst de brieven aan de gemeentes. Dan de zeven zegels, bij het zevende zegel ontvouwen zich als het ware de zeven bazuinen. Hierin wordt bewijs gezien dat het gaat om een herhaling van wat daarvoor al getoond was. Dan komen de 2 getuigen, de vrouw en de draak, zeven schalen, het duizendjarig rijk. Zeven keer wordt dus ook de hele geschiedenis doorlopen. Een van de schrijvers legde het uit als concentrische cirkels waarbij de geschiedenis telkens opnieuw doorlopen wordt. Het zesde zegel is dan het eindgericht4. De 144.000 zijn de 12 stammen van Israël x de 12 stammen van de gemeente x 1000 = een onafzienbare menigte. Deze uitleg is een soort Gematria, waarbij een diepere (mystieke) betekenis van getallen gezocht wordt. De 2 getuigen zijn volgens Zacharia 4:11-14 de 2 gezalfden en dus de ambtsdragers in de kerk5. Hermeneutisch wordt het woord gezalfden vertaald met ambtsdragers (gezalfden) zonder te kijken of de context in beide gevallen wel de zelfde is (HR8!). Het beest uit de zee is vervolgens de antichristelijke staatsmacht en het beest uit de aarde is de valse profetie die iedereen probeert te laten knielen voor de antichristelijke staatsmacht. Openbaring 15:14-20 is vervolgens een dubbele oogst, de ene voor de hemel en de andere voor de toorn. Het oordeel over Babylon is het oordeel over de afvallige kerk. De bekering van Israël wordt in de tijd van Paulus geplaatst. De uitleg is hierbij dat Israël niet gans verstoten is. Dat gans Israël alsnog zal binnengaan wordt uitgelegd als de ganse gelovige rest uit die tijd. Deze profetie is dus volgens Boersma niet voor de eindtijd bedoeld. Hermeneutisch worden zo niet de individuele woorden symbolisch gezien maar de hele tekst. De uitleg is dan vaak allegorisch (HR9).

Schema Openbaring volgens A-millennialisme:

Figuur 11 Schema Openbaring Post/A Millennialisme


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina