De hoofdkenmerken van de Griekse architectuur zijn: Constructie, harmonie, rechte lijnen en rationele ordeningDovnload 35 Kb.
Datum17.04.2018
Grootte35 Kb.
Griekse architectuur.
De hoofdkenmerken van de Griekse architectuur zijn: Constructie, harmonie, rechte lijnen en rationele ordening.

Het Parthenon was de hoofdtempel van de Acropolis, er bevond zich het grote standbeeld van de beschermgodin van de stad “Athena Parthenos”.


Op de zuilen rust het hoogtegestel, bestaaande uit de architraaf (hoofdbalk), die daarop met friezen, die afwisselmend met metopen het fries vormen. De daken waren meestal platte zadeldaken. De daken zijn nauwelijks behouden gebleven, maar men kan tegenwoordig het totaalbeeld van deze architectuur nog reconstrueren.


Globale voorstelling
De afkomst van de Akropolis:

Het woord zelf is afkomstig van het Grieks, Latijn en betekent letterlijk bovenstad(acros: boven, polis: stad).Beroemde gebouwen van de Akropolis:

  1. Kleine tempel van de godin Niké.

  2. Propyleeën, wat voorhal en ingang van de tempel betekent.

  3. Het Parthenon, zowat het beroemste Griekse bouwwerk.

  4. Het Altaar van Athena.

  5. De Oude Athena-tempel.

  6. Het Erechteion.


Het Erechteion
Het eerste Erechteion:

In de geschiedenis zijn er twee Erechteions geweest. Er was een oud Erechteion dat uit tufsteen opgebouwd was. Dit heiligdom werd in

480v.C. door de Perzen verwoest.

Het tweede Erechteion:

Nadat de Perzen het Erechteion verwoest hadden, bouwden de Grieken een nieuw Erchteion dat in 12 jaar gebouwd is met een onderbreking van 6 jaar door de Peloponnesische oorlog. Het is het grootste monument na het Parthenon. De architect was Philokles. Het Erechteion was opgetrokken uit marmer


Constructie:

Het Erechteion had een zeer gecompliceerde indeling en vorm. Dit had te maken met de verschillende goden die in de tempel vereerd werden. Er waren ondermeer altaren voor de goden Zeus Hypatos, Poseidon Erechteus, de helden Boutos en Hepaestus en ook belangrijk: het xaonon. Dit is een zeer oud, uit olijfboomhout gesneden cultusbeeld van Athena.


Bouw:

De Ionische stijl kenmerkt het Erechteion. Ionische zuilen zijn onderaan versierd met een tres (soort koord).

De noordelijke zuilenhal is groter, ligt l ager en loopt verder door dan de zuidelijke gang.
De zuilengang van kariatiden:

Vroeger heette deze zuilengang de zuilengang van de Koreeën. Dit verwijst naar de Kores, de beelden van de jonge, in peplos (lange tunieken) geklede vrouwen die zuilen vervangen en het plafond ondersteunen. De kapitelen van deze ‘zuilen’zijn versierd als eivormige manden.

Deze Kariatiden hadden waarcshijnlijk de taak de heiligdommen te beschermen, als vervanging van de echte tempeldienaressen, die in vroegere tijden de bewakers waren van de tempels.
Evolutie:

Oorspronkelijk heette het Erchteion ‘Tempel van Athena Polias’ of ‘Tempel met het oude beeld’. Dit beeld stond hier al sinds 480 v.C. in het Erechteion en werd hier vereerd. Het beeld stond eerst in de oude Athenatempel. Deze brandde af in het jaar dat het Erechteion werd voltooid.
Sage:

De sage vertelt dat de godin Athena en de god Poseidon streden om de heerschappij van Athene in het Erechteion. De godenraad moest beslissen wie de heerschappij kreeg. Men besloot dat Athena en Poseidon iets nuttigs moesten geven aan Athene. Poseidon sloeg met zijn drietand op de rotsen zodat er een bron onstond, Athena plantte een olijfboom. Zeus gaf de opdracht aan Kekrops om te kiezen. Kekrops vond de olijfboom het nuttigst en zo werd Athena de beschermgodin van Athene.Het Parthenon

Historische informatie:

Het Parthenon heeft een lang historisch verleden achter zich.

In de 7e of 6e eeuw v.Chr. een vroegarchaïsche tempel heeft gestaan.

Het volgend gebouw was het Hekatompedon.

In 48 v.Chr. werd de tempel gesloopt, om plaats te ruimen voor een nieuwe tempel. Deze tempel was nog in opbouw, toen de Perzen de Akropolis verwoestten. 12 jaar later werd begonnen aan de renovatie. Deze renovatie werd gestaakt door de dood van de regeringsleider Kimon. 3 jaar later ging men verder met te tempel terug op te bouwen, het eigenlijke Parthenon genaamd.
Hoogtepunt van de macht in het Atheense rijk:

Het hoogtpunt van de macht van het Atheense rijk ging gepaard met de bouw van het Parthenon. Het werk aan de tempel duurde tot

432 v.C. en stond symbool voor de visuele bloei van het Atheense keizerlijke rijk. Het symboliseerde bovendien de kracht en de invloed van de politicus Pericles, die de constructie aanmoedigde.
Het ontwerp van het Parthenon:

De beeldhouwer Phidias was door Pericles aangesteld als bouwmeester waardoor Phidias de leiding had over de bouw en lette overal op. In het bijzonder op de decoraties waaraan, behalve hijzelf de beste kunstenaars van Athene werkten.

De tempel was volledig in marmer opgetrokken, met uizondering van de funderingen, de deuren, de plafonds en het dak.
De architectonische kenmerken:

Het Parthenon is een Dorische tempel, wat betekend dat hij bestaat uit een rechthoekig vloerplan met een serie van lage trappen aan elke zijde en een Dorische zuilengalerij.


De ordes:

Het Parthenon is dus een Dorische tempel. Niet alleen de zuilen zijn Dorische, maar ook een orde. Dit betekent dat de tempels van de Dorische orde een bepaalde structuur hebbenPropyleeën
Als je via de Heilige Weg de Akropolis beklimt, is het eerste monument dat je tegenkomt de Propyleeën. Dit monument werd ontworpen door de architect Mnesikles en is gebouwd tussen 437 en 432 v.C. Vlak voor het uitbreken van de Peloponnesische oorlog stopte men met de bouw ervan. De funderingen en de poort waren al voltooid, maar van de twee zuilengangen blijven alleen de funderingen over. De twee zijvleugels rusten op een kalkstenen ondergrond. Kalksteen gebruikte men om meer stevigheid te verkrijgen.

Niketempel
Dit is de tempel van de godin Nike. Nike is de god van de overwinning en wordt meestal vliegend afgebeeld. Toen de Atheners haar bij de erediensten van hun beschermgodin(Athena) betrokken, noemden men haar later Athena Nike. Athena Nike werd echter nooit afgebeeld met vleugels veranderden ze haar naam in Nike Apteros. Naar verluid heeft men haar vleugels afgenomen zodat de zege nooit kon wegvliegen. Gevleugelde Nike’s vormen in de Griekse kunst vaak een stoet rond de draagsters van de Victorie, Athena
Legende: verteld door Pausanius

De tempel van Nike Apteros (de ongevleugelde Victorie) ligt rechts van de Propyleeën en de zee is vanaf die plek zichtbaar. De legende zegt dat Egeus zich hier doodde toen hij het schip met zwarte zeilen zag terugkomen dat de jonge Atheners vervoerd naar het eiland Kreta. Egeus’ zoon, Theseus, was vertrokken om de Minotaurus te verslagen en hij had zijn vader beloofd witte zeilen te hijsen als hij hierin slaagde. Hij vergat zijn belofte en Egeus, die dacht dat zijn zoon was omgekomen, stortte zich vanaf de citadel naar beneden


Ondanks de dramatische legende rond de tempel, is de sierlijkheid van de Tempel van Athena Nike versterkend aan de grootsheid van de Propyleeën. De tempel werd na Pericles’ dood als laatste en volmaakte schoonheidstoets aan de Akropolis toegevoegd. De Niketempel werd gebouwd tussen 427 en 424 v.C., maar de beeldhouwers werkten door tot 410v.C. De Niketempel is in de Ionische stijl gebouwd en is gebouwd ter ere van de godin Athena Nike. Deze tempel scoort hoog qua mooiheid en faam, hoewel hij klein en laatsgebouwd is.

De Artemis Brauronia (Berengod)
Ook dit was een soort heiligdom. Er was een temenosmuur met toegangspoort, op het terrein van het altaar en dan het heiligdom in de vorm van de hoofdletter Gamma. Het werd gebouwd onder leiding van Kimon en verandert tijdens de bouw van de Propyleeën. Aan Artremis werden in die tijd offers gebracht door kraamvrouwen en stond het Trojaanse paard in dat heiligdom.

Deze heilige plaats was een soort ‘filiaal’ van het eigenlijke heiligdom te Brauron (nu Vavrona) zo’n 38 kilometer ten ZO van Athene.

Het enige wat nu nog van dit heiligdom overblijft is de tegen de rots uitgehakte grensmuur.

Altaar van Athena
Tussen het Zeus-Polieusheiligdom en het Erechteion stond vroeger een reusachtig altaar van Athena. Hier werden runderen geofferd aan de godin.

Oude Athena-tempel

Deze tempel werd door de Perzen helemaal verwoest daarna deels terug opgebouwd en in 460 v.C. brandde hij helemaal af. Er werden na de brand bouwelementen, sculpturen en frontsculpturen teruggevonden.

De Noord-hal van het Erechteion was identiek met de ingang van de Oude Athena-Tempel

Peripatos

Is de weg die rond de Akropolis liepZeus Polieus

Het heiligdom van Zeus polieus was een zeer kleine tempel. Hier was het belangrijkste het grote gebied met de tenosmuur waarop een groot altaar en een stal voor offerdieren stonden. Elke zomer hed hier een grote offerceremonie ter ere van Zeus plaats.Orakel van Delphi

Een orakel was in de oudheid en middel om het oordeel of de wil van de goden te peilen; ook het antwoord van deze goden heette orakel. Men had speciale manieren om een orakel te verkrijgen:Het belangrijkste orakel was het orakel van Delphi. Het orakel van Delphi werd door de oude Grieken beschouwd als het middelpunt van de wereld. Particulieren en overheidsdienaren kwamen het orakel om raad vragen dat via de priesteres Pythia namens Apollo zou spreken. Meestal waren de voorspellingen zo onduidelijk dat een groep geleerden de voorspelling moesten “vertalen”. Het orakel bracht grote welvaart en er werden tempels en schathuizen gebouwd.

Dorische, Ionische en de Korintische zuil


Er waren drie soorten zuilen:

  • Dorische

  • Ionische

  • Korintische

De Dorische zuil was de meest “gewone zuil”. Hij was eenvoudig opgebouwd had geen diepe schaduwgroeven en had geen voetstuk. Ook was hij beneden breder dan boven en had hij onversierde ,ronde of vierkante, dekplaat.

De Ionische zuil was iets minder sober. Hij was slanker dan de Dorische, had diepere schaduwgroeven. In tegenstelling tot de Dorische zuil had de Ionische zuil wel een voetstuk en had het kapiteel 4 voluten. De fries van deze fries had een doorlopende tekening.Tot slot hebben we de Korintische zuil. Deze zuil laat de klassieke eenheid verloren gaan. De zuil straalt overdrijvingen en praalzucht uit. Dit laatste is ook te zien aan de acantusbladeren op het kapiteel. Deze zuil werd vooral gebruikt tijdens de periode van het Hellenisme.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina