De jeugdgezondheidszorg op de basisschoolDovnload 13.35 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte13.35 Kb.

De jeugdgezondheidszorg op de basisschool


Hulpverlening Gelderland Midden stelt het risicokind centraal. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zijn op school aanwezig voor spreekuren. De doktersassistente ziet de kinderen tijdens de wettelijk verplichte contactmomenten. Hierdoor is samenwerking van school met de JGZ mogelijk, waardoor er gedeelde aandacht voor risico leerlingen ontstaat.
Spreekuren

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen houden spreekuren op school. Zij zien op het spreekuur de kinderen bij wie gebleken is dat nader onderzoek gewenst is. Het kan gaan om een verwijzing vanuit het consultatiebureau, de standaard onderzoeken (screening), een aanmelding van school of een initiatief van de ouders.  • De jeugdverpleegkundige ziet kinderen met problemen op het gebied van overgewicht, opvoeding, pestgedrag, leefstijl of zindelijkheid.

  • De logopediste ziet in een aantal gemeenten kinderenmet spraak-taal problemen.

  • De jeugdarts ziet kinderen met overige problemen of meerdere problemen tegelijkertijd.

Aan het begin van het jaar krijgt u een overzicht van geplande spreekuren. Leerkrachten en intern begeleiders kunnen kinderen het hele jaar door aanmelden voor het spreekuur met een aanmeldingsformulier via de website of via het telefonisch spreekuur. Belangrijk is dat ouders op de hoogte zijn van de aanmelding en de daarin geuite zorg. Ouders ontvangen van Hulpverlening Gelderland Midden een uitnodiging voor het spreekuur. Dit mag geen verrassing voor hen zijn. Het is mogelijk dat leerlingen op een andere dan hun eigen locatie worden opgeroepen voor het spreekuur. Op het spreekuur van de verpleegkundige en de jeugdarts is het de bedoeling dat de ouders mee komen met het kind. Hier kunnen ouders antwoord krijgen op hun vragen en antwoord geven op vragen die rondom hun kind spelen.
Het standaardonderzoek

Een doktersassistente komt op school om de standaard onderzoeken uit één geboortejaar uit te voeren (6 of 11 jarigen). Bij dit onderzoek worden de leerlingen zonder ouder gezien. Indien een ouder specifieke vragen heeft, kan dit op het vragenformulier worden aangegeven en zal een oproep op het spreekuur volgen.

Het onderzoek bestaat uit een triage op basis van screening (van gezichtsvermogen, gehoor, lengte, gewicht, motoriek), vragenlijsten voor ouders en signaleringslijsten voor leerkrachten.

De vragenlijsten voor ouders worden verstuurd naar het huisadres of in overleg met school via school uitgedeeld en (in gesloten envelop) ingeleverd bij de leerkracht. (Via onze site is het mogelijk de SDQ vragenlijst in andere talen af te drukken als ouders hierom verzoeken) School krijgt vooraf een overzicht met de dagen dat de doktersassistente op school komt. Ook krijgt u een lijst met namen van kinderen die meedoen aan het onderzoek. Aan de leerkracht de vraag om aan de hand van de ontvangen namenlijst te zorgen dat alle ouders de vragenlijst hebben ingeleverd. Zonder toestemming van de ouders (=onderdeel van de vragenlijsten) kan geen onderzoek plaatsvinden.De signalering door leerkrachten is belangrijk. Geef uw zorgen aan als u denkt dat naast het standaard onderzoek een bezoek aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige wenselijk is. Wij gaan er van uit dat wat u meldt, is besproken met de ouders.
Leerlingengegevens

Om de onderzoeken te plannen, kinderen via het thuisadres uit te nodigen en ouders vragenlijsten toe te sturen hebben wij per school leerlingengegevens nodig. Deze vragen wij jaarlijks in het najaar bij u op. We ontvangen ze graag digitaal. Voorbeeldbestanden (Excel of Asci) zijn beschikbaar via bedrijfsbureau-vgz@hvdgm.nl.


Voorbereidingen op school voor het standaardonderzoek

Behalve het invullen van de signaleringslijsten en het ontvangen van de

vragenlijsten van ouders is het belangrijk dat


15 minuten uit wat het onderzoek inhoudt.

  • de leerkracht in de groep aandacht heeft gegeven aan het onderzoek ( zie leskaart standaardonderzoek).

  • de school een geschikte ruimte beschikbaar heeft op de onderzoeksdag(en).

  • een geschikte ruimte is

- af te sluiten

- heeft geen vrije inkijk van buiten

- is minimaal 5 meter lang of breed

- is rustig gelegen in verband met gehooronderzoek en

- is voorzien van tafel en stoelen.

- kan ten tijde van het onderzoek niet voor andere doeleinden gebruikt worden.


Na het onderzoek

Bevindingenformulieren worden in gesloten enveloppen aan de leerkracht gegeven.

Deze geeft de enveloppen aan de kinderen mee. De leerkrachten/of ib’er krijgt via een ander bevindingenformulier terugkoppeling over kinderen die een vervolgonderzoek krijgen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Zorgadviesteams

De jeugdgezondheidszorg neemt deel aan de zorgadviesteams en zorgplatforms.

Hierdoor is zij samen met de ketenpartners betrokken bij de zorg aan risicoleerlingen.
Overige overlegmogelijkheden

Leerkrachten zijn in de dagelijkse omgang met kinderen gescherpt in het oppikken van signalen. Om met een JGZ medewerker te overleggen is er een telefonisch spreekuur, speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren. Het telefoonnummer is 026 - 377 52 89. Bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 16.00 - 17.00 uur.

Tijdens schoolvakanties is er geen telefonisch spreekuur.
Bekende gezichten

Elke regio heeft zijn eigen JGZ team. Dit betekent dat in principe dezelfde mensen op uw school de onderzoeken en spreekuren verzorgen. Meer weten?Hebt u vragen over de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg, neem dan contact op met het bedrijfsbureau, telefoonnummer 026-377 38 05De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina