De komst van de machineDovnload 75.38 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte75.38 Kb.

De komst van de machine1 De 19de eeuw: een ommekeer

- inleiding: een industriële (r)evolutie

1.1 De Industriële Revolutie

- van huisnijverheid naar fabrieksnijverheid

- van handenarbeid naar machinearbeid

- steenkool en ijzer    1. Meer mensen, meer …

- aangroei van de Europese bevolking

- inentingen bestrijden epidemieën

- stijging geboortecijfer, daling sterftecijfer


    1. De trek naar de stad

- verstedelijking

- uitzicht van een industriestad


    1. Ondernemer versus arbeider

- de beroepsbevolking

- primaire, secundaire en tertiaire sector


2 De machine vervangt veel handen

2.1 Machines beginnen te draaien

- de stoommachine

- evolutie van de machinearbeid

- mechanisatie in de textielsector

- samenhang technische ontwikkelingen

2.2 Een tijdperk van uitvindingen

- uitvindingen uit de 19de eeuw

2.3 Afstanden worden kleiner

- evolutie van de verkeersmiddelen


3 Armoe troef!

3.1 Wantoestanden alom

- Arm Vlaanderen

- analfabetisme in Vlaanderen omstreeks 1845

3.2 Droomfabriek wordt nachtmerrie

- arbeidsomstandigheden

- kleding en voeding

- lonen en prijzen

3.3 Het paradijs van de sloppen

- woonomstandigheden

- beluiken

3.4 Wraakroepende kinderarbeid

- tewerkstelling van kinderen

- wantoestanden


4 Arbeiders nemen hun lot in handen

4.1 Alleen plichten, geen rechten


- het werkmansboekje


- de Cathéchisme du peuple

4.2 Proletariërs tegenover kapitalisten


- het Communistisch Manifest van Karl Marx

- Rerum Novarum van Leo XIII

- de ‘Christene Volkspartij’ van priester Daens


4.3 Samen sterk

- vakbonden

- coöperatieven

- mutualiteiten

- evolutie van het stemrecht

4.4 Sociale wetten verbeteren het leven

- ontstaan van de sociale wetgeving

Jong zijn vandaag1 De ene generatie is de andere niet

- generatie en generatieconflict

- eerste, tweede en derde generatie

1.1 Contestatie is van alle tijden

- contesterende jongeren

- jongerenbewegingen

1.2 Generaties botsen

- generatieconflict

- gezagscrisis

1.3 Consumptiecultuur

- jongeren en consumptie

- koopgedrag

- besteding zakgeld

2 Omgaan met reclame

2.1 Vele soorten reclame

- reclameboodschappen


- reclamecampagnes

2.2 Sponsoring, publiciteit en promotie

- publiciteit , promotie en sponsoring

2.3 Een beetje geschiedenis

- reclame toen en nu

- reclamecampagnes

2.4 De reclameformule

- AIDA


- reclameslogans

- kleurensymboliek

2.5 Sponsoring
3 Muziek in het teken van jong-zijn

3.1 Naar muziek moet je ... luisteren

- verschillende functies van muziek

3.2 Van gospel en blues tot popmuziek

- geschiedenis van de popmuziek

3.3 Ontwikkeling van de popmuziek

- stromingen in de popmuziek
4 De kleren maken de man … en de vrouw!

4.1 Jeans en nog eens jeans


- geschiedenis van de jeans


- de blauwe revolutie

- zomermode


4.2 Trends


- tatoeage

- piercing


5 Sneller volwassen?

- minderjarig en meerderjarig

- rechten als minderjarige

- rechten als meerderjarigeVan ruilhandel tot euro

1 Het slijk der aarde?


1.1 Geld spreekt tot de verbeelding

- definitie van geld

- functies van geld


1.2 Geld heeft verschillende functies

- ruilmiddel

- betaalmiddel

- spaarmiddel

- kredietmiddel

2 Vele soorten geld!


2.1 Chartaal geld: munten en biljetten

- metaalgeld

- papiergeld

- bankbiljetten


- standaardmunt en tekenmunt

- intrinsieke en nominale waarde

2.2 Giraal geld: cijfergeld

- cheque, overschrijving

- debiteren, crediteren

- verhouding chartaal – giraal geld

2.3 Elektronisch geld

- betaalkaart

- kredietkaart

- klantenkaart

- protonkaart

3 Van zout of schelpjes … tot euro


3.1 Het begon met ruilhandel

- ruilhandel

- tussenruilmiddel

- primitief geld


3.2 Van metaalklompje tot munt

- edelmetaal


- muntatelier

3.3 Papier vervangt metaal

- certificaten of depositobewijzen

- de geldwisselaar

3.4 De nationale bank aan zet

- de Nationale Bank van België


- de Europese Centrale Bank

- monopolie

- IMF

4 Geld heeft waarde!


4.1 Geld vervliegt

- lonen en prijzen

- inflatie

4.2 Wisselkoersen

- wisselkoers

- de beurs


- vraag en aanbod

- de handelsbalans

5 De euro, ons geld


5.1 Afscheid van de Belgische frank

- de landen van de eurozone

- het ontstaan van de euro

- Economische en Monetaire Unie

- European Currency Unit

- de laatste Belgische munten

- de laatste Belgische biljetten

- het eurosymbool

5.2 De euro: een tocht door Europa

- de euromuntstukken

- de eurobiljetten

Vrouwe Justitia

1 De rechterlijke macht


1.1 Drie machten

- de staatsmachten

- de grondwet

1.2 De gerechtelijke piramide

- de gerechtelijke indeling

- de gerechtelijke arrondissementen

1.3 Een onafhankelijke rechterlijke macht

- eerste en laatste aanleg

- pro Deo

- burgerlijke partij

- zitting achter gesloten deuren

1.4 Strafzaken en burgerlijke zaken

- strafzaken: strafrechtbanken

- burgerlijke zaken: burgerlijke rechtbanken

1.5 De rechterlijke instellingen

- structuur van de rechterlijke macht

- hoger beroep
2 De magistratuur en de medewerkers van het gerecht

2.1 De magistratuur

- zittende magistratuur

- staande magistratuur

- requisitoir

- seponeren

- voorlopige hechtenis

2.2 De medewerkers van het gerecht

- de advocaten

- pleidooi

- de gerechtsdeurwaarder

- de gerechtsdeskundigen

2.3 De politiediensten

- de verschillende politiediensten

- de hervorming van de politie
3 De strafrechtbanken

3.1 Verschillende misdrijven, verschillende strafrechtbanken

- overtredingen

- wanbedrijven

- misdaden

- politierechtbank

- correctionele rechtbank

- jeugdrechtbank

3.2 Het hof van assisen

- een assisenzaal

- de assisenjury

- het assisenproces

3.3 Het strafproces

- verloop van een strafproces

- snelrecht

- werkstraffen


4 De andere rechtbanken

4.1 De burgerlijke rechtbanken regelen privégeschillen

- het vredegerecht

- de rechtbank van eerste aanleg

- de rechtbank van koophandel

- de arbeidsrechtbank

4.2 De gerechtshoven

- het hof van beroep

- het arbeidshof

- het Hof van CassatieDames … en heren!1 Elk zijn rol?

1.1 Vrouwentaal en mannenpraat


- getuigenissen


1.2 Meisjes van Venus, Jongens van Mars

- stereotypes

1.3 Mijn zus wil garagist worden

- personeelsadvertenties

- harde en zachte beroepen

- opleiding en studiekeuze van jongens en meisjes

- mannelijke en vrouwelijke beroepen

1.4 Vrouw of man in de kijker

- stereotypes M/V

- stereotiepe beeldvorming2 Rolpatronen vroeger en nu

2.1 De oerrol

- jagers en verzamelaars

- man and woman    1. Man zkt vrouw

- de ideale man

- de ideale vrouw

2.3 Sommige mannen stofzuigen, alle vrouwen strijken

- huishoudelijke taken

- rolbevestigend of roldoorbrekend

- vader/moeder


3 Vrouwen staan hun mannetje

3.1 De vrouw door de eeuwen heen

- de grote perioden uit de geschiedenis

- de vrouw door de eeuwen heen

3.2 Huisvrouw of heldin?

- beroemde vrouwen uit de geschiedenis

3.3 Strijd om gelijke rechten

- rechten en plichten van echtgenoten

3.4. Op de barricaden!

- evolutie van het stemrecht in België- kiesrecht voor vrouwen

- VrouwendagNaar een betere woonomgevingMijn ideale woning

- woning en woonomgeving


1 Het milieu staat centraal

1.1 Het ene landschap is het andere niet

- het milieu op verschillende niveaus

- soorten landschappen

- ecosystemen

- elementen van een ecosysteem

1.2 Ingrepen op het milieu

- verontreiniging

- uitputting

- aantasting

- milieurisico

1. 3 Het kan ook anders

- milieuwetgeving

- positieve ingrepen op het milieu

- bevordering van het milieubewustzijn
2 Onze woonomgeving nog leefbaar?

2.1 Mobiliteit

- mobiliteit

- glijdende werkuren

- carpooling

2.2 De druk op de ruimte

- zonevreemde woningen

- illegale woningen

2.3 Vervlakking van het landschap

- lintbebouwing

- industriële lintbebouwing

- weidewinkels


3 Naar duurzame ruimtelijke ordening

3.1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw

- ruimtelijke ordening

- stedenbouw

3.2 Ruimtelijke uitvoeringsplannen

- Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

- Algemeen Plan van Aanleg (APA)

- Bij­zonder Plan van Aanleg (BPA)

3.3 Ruimtelijke structuurplannen

- van gewestplan tot RUP

- de Vlaamse Ruit

- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSP)

3.4 Verkavelings- en bouwplannen

- het verkavelingsplan

- het bouwplan


Een kijk op sociale wetgeving

1 Sociale wetten tegen wantoestanden


1.1 Een geheel van wetten

- begrip 'sociale wetgeving'

- het dubbel doel van de sociale wetgeving

- beschermingswetten en verzekeringswetten

- arbeidsrecht of sociale zekerheid

1.2 Een lange geschiedenis

- de Franse Revolutie

- de Industriële Revolutie


- Feest van de Arbeid, Rerum Novarum


- geschiedenis van onze sociale wetgeving

- de vakbonden2 Het arbeidsreglement: een huisreglement


2.1 Het leven in een bedrijf is gereglementeerd

- arbeidsreglement en arbeidsovereenkomst


- bedoeling van het arbeidsreglement

- inhoud van het arbeidsreglement

- de betaalde feestdagen

- het loon dat je verdient

2.2 Inspraak op de werkvloer

- de sociale verkiezingen


- de inspraakorganen in de onderneming

2.3 De sociale partners

- paritair comité

- Collectieve Arbeidsovereenkomst


- de sociale partners


- gouden handdruk

- werkgeversorganisaties3 De arbeidsovereenkomst: een contract met de patroon


3.1 Een geschreven overeenkomst is de regel

- de soorten arbeidsovereenkomsten

3.2 Schorsing van de arbeidsovereenkomst

- klein verlet


- afwezig blijven zonder loonverlies


4 Sociale zekerheid voor iedereen

4.1 Verzekering en solidariteit gaan hand in hand

- de pijlers van onze sociale zekerheid

- drie soorten wetten


- geschiedenis van de sociale zekerheid


4.2 De sociale zekerheid in schema

- de Rijks Sociale Zekerheid

- de sectoren van de sociale zekerheid

- de organisatie van de sociale zekerheid

4.3 Een balans van geven en krijgen

- de bijdragen voor de SZ


- van bruto- tot nettoloon


- bronnen van inkomsten voor de SZ

4.4 De SIS-kaart: de sociale identiteitskaart

- de SIS-kaart

Inpakken en wegwezen?
1 Vrije tijd, recreatie en toerisme


1.1 Het vrijetijdsveld

- vrije tijd, recreatie, toerisme

- toerisme: drie componenten

2.1 Toerisme: drie componenten

- reismotief en vakantiebestemming

- transport en logies

- de duur van een toeristisch verblijf

- repetitief toerisme2 Toerisme: vrij jong


- evolutie werktijd - vrije tijd

- toerisme vroeger en nu

3 Toerisme: een economisch product

- tewerkstelling in de toeristische sector


- de economische betekenis van het toerisme

3.1 Verblijfstoerisme en logies


- logies

- hotelservice

- toeristische pictogrammen

- hotelpictogrammen

3.2 Lokale voorzieningen

- lokale voorzieningen

- toeristische diensten

3.3 Het toeristisch aanbod

- natuurlijke aantrekkingsfactoren

- cultuurhistorische of menselijke aantrekkingsfactoren


4 Kies wijs je reis


4.1 Environmental bubble

- vier ‘types’ toeristen

- kant-en-klaarreizen

- de Middellandse Zeelanden


- doe-het-zelfreizen


- de Alpenlanden

4.2 De prijs van de reis


- gemiddelde vakantiebesteding


- een ‘ideale’ vakantie
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina