De Koran over Joden, Christenen, ‘ongelovigen’, JezusDovnload 20.02 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte20.02 Kb.

De Koran over Joden, Christenen,
‘ongelovigen’, Jezus


Samengesteld door de Koran, http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/

Update 15-9-2015
2:190-193 En strijdt voor de zaak van God tegen degenen, die tegen je strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, God heeft de overtreders niet lief. 191 En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen. 192 Maar als zij ophouden, dan is God zeker Vergevensgezind, Genadevol. 193 En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor God wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.

3:67 Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren.

4:34 “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt1 haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot”.

4:47 O, mensen van het Boek [= Christenen], gelooft in hetgeen Wij hebben nedergezonden, vervullende hetgeen bij u is voordat Wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen vervloeken, zoals Wij het volk van de Sabbath [= Joden] vervloekten. Allah’s gebod zal volbracht worden.

4:74, 76 Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven … 76 Zij die geloven, strijden voor de zaak van God, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak.

4:89 Zij [= ongelovigen] wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden

4:95-96 Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van God strijden. God heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft God het goede beloofd. God zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning, 96 nl. in graden, ook van vergiffenis en barmhartigheid. En God is Vergevensgezind, Genadevol.

4:104 En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs.

5:33-34 De vergelding dergenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. 34 Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat God Vergevensgezind, Genadevol is.

Moslims gaan zelfs zover als het ontkennen van het historische verslag over Jezus’ dood!

4:157 En om hun zeggen: ‘Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van God gedood’, - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet.

4:171 O, mensen van het Boek [= Christenen], overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één)”. Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

Christenen en Joden zijn apen, zwijnen!

2:65 Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: “Weest verachte apen”.

5:59-60 Zeg: “O, mensen van het Boek [= Christenen en/of Joden], gij haat ons slechts, omdat wij in Allah geloven en in hetgeen ons is nedergezonden en in hetgeen voordien was nedergezonden of doordat de meesten van u ongehoorzaam zijn”. 60. Zeg: “Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij Allah erger is dan dit? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald”.

7:163-166 En vraag hun omtrent de stad, die aan de zee lag. Toen zij de Sabbath ont­heiligden verscheen vis op hun Sabbath aan de oppervlakte van het water, maar de dag waarop zij geen Sabbath hielden kwam zij niet tot hen. Zo beproef­den Wij hen omdat zij overtreders waren. 164 Toen een gedeelte hunner zeide: “Waarom predikt gij tot een volk dat Allah wil vernietigen of met een strenge kastijding gaat straffen?” Het andere deel antwoordde: “Als een verontschuldiging tegenover uw Heer en opdat zij rechtvaardig mogen worden”. 165 En toen zij de vermaning vergaten redden Wij degenen die het kwade verboden en grepen de onrechtvaardigen met een strenge straf aan, omdat zij verkeerd handelden. 166 En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: “Weest verachte apen”.

8:12 Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.

8:39 En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor God wordt. Maar als zij ophouden dan ziet God voorzeker hetgeen zij doen.

8:65 O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.

9:5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol.

9:14 Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen en u tot een overwinning over hen helpen en het gemoed van een volk dat gelooft, verlichten.

9:29-30 Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek [= Christenen en/of Joden], die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. 30. En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de Christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah”. Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!

9:73 O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming.

9:123 O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is

18:4-5 En om diegenen te waarschuwen, die zeggen: “Allah heeft Zich een zoon genomen”. 5. Zij hebben er geen kennis van en hun vaderen evenmin. Erg is het woord, dat uit hun mond komt. Zij zeggen slechts onwaarheid.

23:91 Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem, anders zou elke God hetgeen Hij schiep, voor zich houden, en sommigen hunner zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren.

25:52 Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen.

33:61 Vervloekt zijn zij [= de “huichelaars”]; waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood.

47:4-6 Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien God wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van God worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken. 5 Hij zal hen leiden en hun toestand verbeteren. 6 En hen in het paradijs, dat Hij hun heeft bekend gemaakt, toelaten.

48:29 Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.

66:9 O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees streng tegen hen. Hun woning is de hel en dit is een kwade bestemming!

98:6 Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek [= Christenen en/of Joden] en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.
_______________
Noot:

“In de koran staat niet één enkel vers, waarin tot liefde tot de naaste wordt aangemoedigd als deze persoon geen aanhanger van de islam is. Maar er zijn 493 passages die of geweld ondersteunen of van de haat van Allah tegen ongelovigen – alle niet-moslims – berichten. De koran is een boek, waarin het er hoofdzakelijk om gaat hoe de moslims moeten denken en handelen als ze met diegenen omgaan die niet tot de islam behoren. Dat betekent: ze óf te doden óf ze te dwingen als tweederangs burgers te leven en belastingen (Jizya) te betalen”.https://ejbron.wordpress.com/2013/04/22/de-gewelddadige-koran/ & http://europenews.dk/de/node/66833

Zie Jezus’ woorden: “Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen” – Mattheüs 5:44.


Engelse koran:

http://www.islamicity.com/mosque/SURAI.HTM


1 Deze Nederlandse vertaling lijkt nogal ‘vriendelijk’ te zijn. Eén Engelse vertaling zegt “beat them” (slaat hen); een andere “scourge them” (gesel hen)! Zie verder: http://www.answeringmuslims.com/2007/06/quran-surah-434.html en http://www.bible.ca/islam/islam-wife-beating-koran-4-34.htm (zes vertalingen).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina