De leer der apostelenDovnload 28.88 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte28.88 Kb.
De leer der apostelen
En zij bleven volharden bij de (gezonde) leer van de apostelen (en de godsvrucht)

They continued steadfastly in the teaching and the fellowship (1 Johannes 1:3)
Wat vooraf ging:
1. De leer v.d. apostelen

2. De gemeenschap v.d. apostelen (met de relatie met de 3-enige God als doel! (zie o.a. 1Joh.1:7

3. Het breken van het brood

4. Gebeden


* Situatie waarbij de gemeente van Jezus Christus bedreigd wordt (toen en nu) door valse leringen

* De zonde 'tegen' de Heilige Geest; gevolg: onzekerheid, depressies

* Charismatische christenen over handen opleggen/bevrijding/wonderen v genezing
LEZEN:
Hand. 2:42(a) (47b) – Hand. 1:1 'over al wat Jezus begonnen is te doen en leren

Hand. 28:31 (1e en laatste vers) 'onderricht'

Titus 2:1-15

Waarom toen al volharding nodig? (de gemeente nog maar net ontstaan)


Blijven volharden is een dubbelspraak (sterke uitdrukking)

Blijven= sterk zijn t.o.v. het komende woord- dat is VOLHARDEN
Hetzelfde woord vinden we ook bij:
1) Marcus 3:9 bij de toespraak van Jezus om de boot achter de hand te houden voor gebruik –

Hier i.d. betekenis van: a) beschikbaar aan een persoon (gereed tot gebruik)

b) toewijding m.b.t. iemand

2) Hand. 10:7 –De slaven van Cornelius die 'voortdurend bij hem waren' - hier bedoeld als een hartelijke (niet formele) toewijding aan hun heer om alles te doen wat hij vroeg.

3) Hand. 13:43 'om te blijven bij de GENADE van God
VOLHARDEN
Lucas 8:15 'de goede aarde... zijn 'die met een goed en vroom hart het Woord gehoord hebben en het vasthouden en vruchtdragen in volharding.

Romeinen 15:5 'de God nu des vredes geven u eensgezind te zijn (one accord)

Romeinen 5:3 'dat verdrukking volharding uitwerkt en volharding beproefdheid

Rom. 8:25 'wij hopen op hetgeen wij niet zien (geloven) en verwachten het met volharding

Rom. 9:33 en 10:11-15
Woordenboek van Dale: Volharding betekent het eenmaal aangevangene ten volle uitvoeren; doorgaan met standvastig blijven in iets.
De gezonde leer volgens Titus 2 omvat omvat verleden: 11+14 (hoe het gebeurd is) heden: 12 + 14b (volijverig in goede werken) en toekomst: vs 13
Endurance (uithoudingsvermogen)3440 perseverance(volharding) 3441

to hold fast to the good 1186 steadfastness (standvastigheid) 3438


De GEZONDE LEER van de apostelen
Wat is 'de gezonde leer? Alleen de leer v.d. apostelen wordt door God erkend- elke andere leer moet daaraan getoetst worden.
1)”VAN JEZUS” want Hij leerde als gezaghebbende Mat.7:28-29

Johannes 7:16,17 'Mijn leer is niet van Mij maar van Hem die Mij gezonden heeft

2) “de LEER VAN CHRISTUS” = Alles wat van/over Hem in de Bijbel staat 2 Joh. 1:9-10


3) '“Van de APOSTELEN” (niet: Luther, Calvijn, Darby, RK-kerk of andere “kerkvaders”, maar schrift met schrift vergelijken!
2 Petr.3:3-16 door Petrus worden alle brieven gelijkgesteld als 'Het Woord van God'

Paulus in 1 Tim. 2:7 (Engels = herald)


a)aankondiger v.h. Evangelie b) officiële verslaggever van de NT-bedeling (economie)

c) ambassadeur om Gods eeuwige doel (de Gemeente) bekend te maken

d) tutor, leraar, begeleider, docent, mentor : iemand die de grenzen en bepalingen doorgeeft en vastlegt v.h. “genade-tijdperk”.
Hand. 2:42 “en zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen”……………….

1Cor. 3:10 “ik heb het fundament gelegd” :11 een ander fundament kan niemand anders leggen n.l. Jezus Christus

Ef 2:20”gebouwd op het fundament. v.d. apostelen en profeten terwijl Christus zelf de hoeksteen is

In Opb. 21 zien we het hemelse Jeruzalem met als fundament de 12 Apostelen


4) Van de Heilige Geest Alleen door de Heilige Geest kunnen we begrijpen wat God bedoelde toen Hij sprak

1Cor.2:10 “want ons heeft God het geopenbaard door de Geest”

Joh. 14:13-14 “De Geest der waarheid zal u de weg wijzen tot de volle waarheid en Hij zal Mij verheerlijken
5) Door de Liefde Joh. 14:23 “Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren

Joh. 16:12 (alles wat de H.G. u te binnen brengt – canon vd Schrift)


6 In deGemeenschap met de Vader, Zoon en HeiligeGeest en de 'broeders'

(het lichaam v Christus de gemeente)


7) Door het Geloof In Gal’zegt Paulus “ in mijn Evangelie”
8) Door de Genade van God N.T. economie- bedeling van de genade
9) Leer EN Leven Door te Doen wat God zegt Godsvucht

2 Tim. 3:10 'onderricht'; wijze van doen (leven, wandel), bedoeling, geloof

lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden1 Cor.15:57’ standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heer

1 Tm 1:3,10,11 – 2:7, 3:16 – 4:6,7,8,11,16 – 5:4 - 6:1,2,3,5,6,11,20

2 Tim. 1:13,14 - 2:2,15,16 - 3: 5,10,12,17 - 4:3 Titus 1:1,9 , 13 2:1,2,6-15 - 3:1,8,142

2 Petr 1:6-7, 3:11
DUS Blijven bij de GEZONDE LEER der apostelen. Leerstellig kwaad is erger dan moreel kwaad (Zo ja?? hoe dan?) Wat is valse leer? (pseudo leraren (aap/namaak)
afdwalen-afdrijven- van de weg raken- ronddolen- verdwalen- missen


  1. 2 Cor. 11:3,4 – andere geest – ander evangelie – andere Jezus

  2. Gal.1: 6-10 verdraaien het evangelie/ een ander ev/ mensenbehagers (ev.naar de mens)

  3. Hand. 20:29-31 grimmige wolven / de discipelen achter zich aantrekken

  4. Ef. 4:14,15 Allerlei wind van leer/ valse spel / sluwheid die tot dwaling verleidt

  5. 1 Joh. 4:6 Geest der waarheid en geest v dwaling (2 Petr.2:18)

  6. 1 Tim. 4:1 Leringen van demonen

  7. Gal. 3:1 betoverende kracht (besmettelijk)

  8. Col.2:18,23 valse nederigheid/ eigenwillige godsdienst

  9. 2 Tim. 2:15,18,23-26 breken het geloof af

  10. valse geestesgaven


Uitspraken van deze tijd:
-Jezelf druk maken over de precieze betekenis van inspiratie en onfeilbaarheid van de Bijbel is afgoderij bedrijven met de Bijbel

-de Bijbel is niet doorzichtig voor een echte gelovige

- de door God bedoelde betekenis van de Bijbel is niet bereikbaar of met zekerheid vast te stellen

-we lezen allemaal onze eigen waarheid, want ieder heeft zijn eigen bril

-Gods bestaan kan niet met het verstand worden doorzien

-oecumene van het hart is belangrijker dan overeenstemmen in de leer (vd verlossing) RK?


Wat moet ons antwoord/ onze reactie zijn?
Beleving van gemeenschap met Christus kan niet samengaan met ongehoorzaamheid aan de Heer
1)We moeten een dubbele doorgetrokken streep trekken (zoals op een weg waar men niet mag inhalen) Ook niet één keer zoals bij een uitrit

(velen gaven hun leven omdat ze niet overeenstemden met de leer vd RK-kerk)


2) IK- mensgericht contra Christus-gericht

Ervaringsgericht contra Christus-gericht


Geloofsstellingen betrekken en beschermen/ommuren ZOALS:
a)Vanaf de pinksterdag is elke gelovige wedergeboren, bewoond door de H.G., gedoopt in Christus, verzegeld en gezalfd met de H.H., lòs van het feit of dit gevoeld of ervaren is (geen second blessing nodig!)
b) Geloof in deze schriftuurlijke feiten is absoluut nodig om charismatische claims en propaganda buiten de deur te houden (te beginnen in ons denken) 'wordt vernieuwd id geest'...
Deze positie wordt bevochten door satan door ons ervaringen te geven(sec.blessing/vervulling

Door 'kracht'evangelisatie/genezing-gericht, gaven-gericht, groei-gericht, bevrijding-gericht


Antwoord: Bevrijding en groei in godsvrucht m.b.t. de zonde e.d.:(zondemacht, zondenatuur), concentreert zich in de Schrift niet/nooit op demonen, maar op de gevolgen van het kruiswerk van Christus en het kruis in ons leven: (Gal.2:20; Rom.6:1-14; Kol.2:6-23; 1Kor.2:2), niet op oorlogsvoering tegen satan, maar in de levenbrengende kracht van God in het leven NU, geleid door de Heilige Geest, tegen de zonde! (2 Pt 3:8-17; 5:8,9; Heb.12:4.Dat wordt ook bevestigd door Gal. 2:20; 6:12,14; Rom.6:6; 1Kor.2:2 ).
Bijlage:
Bovenstaande studie maant ons wel tot enige voorzichtigheid, ook wanneer het om de praktijken en gekerstende (Hindoe) leringen en therapieën gaat. Dit naar aanleiding van je opmerking dat jullie nu, na gesprekken met betrokkenen, in de fase bent beland van Mat. 18:17.
Zoals ik het nu zie behoren we onderscheid te maken tussen “uitsluiten” en “afstand nemen”. Het ene gebeurt na constatering van valse leer aangaande de Schepping in zes dagen, de Godheid van Christus, de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus, de menswording, kruisiging, opstanding en verheerlijking, het laatste oordeel en de nieuwe hemel en aarde.
Met betrekking tot het bevel “geen andere leer te leren” uit 1Tim.1:3; 4:6,16; 6:3; Tit.1:9; 2:7,10; Heb.6:2 en Hnd. 2:42 lijkt mij “aanzeggen” voldoende, waarbij in het geval dat men niet wil luisteren Mat. 18:17; Rom.16:17 met 2Tim.2:14-26 (met het oog op 2Tim.4:3-5) en Judas vs.19 de betrokkenen zich vanzelf zullen afscheiden of afzonderen in wederzijdse onttrekking van degenen die een verschil van leer hebben (zie ook 1Joh.3:3). Dat is over het algemeen ook gebeurd in de Christenheid, vandaar de vele religieuze groeperingen (zie wat de Heere Jezus, Paulus en de profeten daarvan zeiden in resp. Luk.12:52,53; Hand.23:7,8; Tit.3:10; 2Tim.2:21-23 en Ez.33:9).
Het artikel op ZIP over de mening van Wim met betrekking tot verschillen van mening en valse leer, noopt eveneens tot uiterste voorzichtigheid. Zoals Ad Doornenbal indertijd terecht opmerkte, Wim is nog door geen ene vergadering officieel uitgesloten als valse leraar. Wel dat sommige andere leraren, waaronder de gebroeders Fijnvandraad, hem niet meer als Bijbelgetrouwe leraar erkennen. Maar dat is wat anders dan hem bestempelen als “valse leraar”, wat sommigen ook wel gedaan hebben.
Mijn vraag is nu, waar ligt de grens tussen een leerstellig verschil en een dwaalleer? 1 Joh.4:3 en 2 Joh.vs.9,10 lijkt de grens tussen de twee opvattingen aan te geven, maar dan heb je ook nog Rom. 16:17,18; Kol. 2:8,16,22,23; Gal.3:1; 4:20; 5:2,7-12; 2Kor.11:3-15; 2Pet.2:1-3,10,13-15,18,20-22; Judas vs.11; 3Joh.vs.9-11; Opb.2:6, 14,15,20,21,23, waarop we acht moeten slaan. In hoeverre we in deze gevallen het beginsel van “uitsluiten” behoren toe te passen ben ik nog niet uit, wel hoe onze houding bij verschillen van inzicht en verschillen m.b.t. de toepassing van de leer zou moeten zijn, zoals Paulus dat in 1Tim.6:3,5,11-14,20; 2Tim.1:13,14; 2:14-26 (vooral vs. 21,22) door de Heilige Geest geïnspireerd heeft beschreven.
Er is dus wel onderscheid tussen de beoordeling van valse leer aangaande o.a. de Godheid van Christus en zijn vleeswording, alsmede de maagdelijke geboorte, en verheerlijking van de Heere Jezus Christus, en tussen verschillen van inzicht in de toepassing van de “leer van Christus” en die van de “apostelen en profeten”.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina