De Nationale DoorsneeDovnload 163.22 Kb.
Pagina8/8
Datum22.07.2016
Grootte163.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.2. Het menu Bestand

Het menu bestand bevat slechts één optie, de optie Afsluiten. Door het activeren van deze optie wordt het programma beëindigd. Merk op het programma alle ingevoerde gegevens automatisch opslaat in het bestand DOORSNEE.DAT. Door het afsluiten van het programma kunnen dus geen gegevens verloren gaan.


Het is ook mogelijk om het programma vanuit het hoofdscherm direct af te sluiten, dus zonder het menu Bestand te openen. Dit kan door drukken op de toetscombinatie Ctrl-X of Alt-F4.


4.3. Het menu Vragen

Het menu Vragen bevat de toegang tot de belangrijkste mogelijkheid van het programma: het invoeren van enquêtegegevens van de leerlingen. Dit menu heeft slechts één optie: Vragenlijst


De optie Vragenlijst geeft toegang tot het enquêteren van het programma. Met dit onderdeel kunnen de leerlingen in de klas hun eigen gegevens invullen.. Na het activeren van de optie Vragenlijst verschijnt eerst een selectievenster op het scherm. Een voorbeeld van het selectievenster is weergegeven in figuur 4.3.1.
F
iguur 4.3.1. Het selecteren van de klas

Het selectievenster bevat een lijst met de klassen van de school / vestiging die aan het project meedoen. De leerlingen moeten in dit venster hun klas uitkiezen. Dat kunnen ze doen door de hun klas te selecteren. Vervolgens wordt de keuze bevestigd door klikken op de knop OK.


Na de selectie van de klas verschijnt automatisch een volgend venster. In dit venster moeten de leerlingen hun identificatienummer opgeven. Dit is weergegeven in figuur 4.3.2.

F
iguur 4.3.2. Het invoeren van het identificatienummer

De leerlingen moeten hun nummer kunnen vinden op de lijst die door de docent van tevoren is klaargemaakt en naast de computer moet liggen. Het nummer moet worden ingevoerd zodat achteraf kan worden vastgesteld welke leerling het meeste lijkt op de gemiddelde leerling.


Het nummer moet worden ingetypt in het witte veld in het venster. Na invulling moet op de knop OK worden geklikt.
Na de selectie van de klas en het invoeren van het identificatienummer kan het echte enquêteren beginnen. Elke leerling krijgt 11 vragen. De vragen zijn over twee vensters verdeeld. Het eerste venster bevat zeven vragen. Na voltooiing daarvan verschijnt het tweede scherm met de resterende vier vragen. Sommige vragen, zoals de vraag naar het geslacht, zijn gesloten vragen. Dit betekent dat bij de beantwoording gekozen moet worden uit het lijstje van mogelijkheden. Andere antwoorden zijn niet toegestaan. Andere vragen zijn open vragen. Daarbij moet een getal worden ingevuld. Dat is altijd een geheel getal, dus zonder komma of punt.
De leerlingen moeten altijd alle vragen beantwoorden. Er mogen geen vragen worden overgeslagen. Het programma controleert daarop. Kan een leerling bijvoorbeeld niet aangeven hoeveel er wordt verdiend met werk omdat hij / zij geen baan heeft, dan moet als antwoord 0 worden ingevuld.
In het programma zijn enkele globale controles op de antwoorden ingebouwd. Daarmee worden hopelijk bepaalde typefouten ontdekt. Zo zal bijvoorbeeld een lengte van 328 cm niet worden geaccepteerd.
Figuur 4.3.3 bevat een weergave van het venster met de eerste zeven vragen. Het tweede deel met de vier overige vragen staat weergegeven in figuur 4.3.4.
Hieronder volgt een korte toelichting op de vragen.
Geslacht
Kies een van de twee mogelijkheden.
Leeftijd
Een leeftijd kleiner dan 10 of groter dan 20 wordt niet geaccepteerd.
Lengte
Wordt de lengte van de leerlingen in de klas gemeten, dan moeten ze eerst hun schoenen uittrekken, of de hoogte van de hak moet worden afgetrokken van de gemeten lengte inclusief schoen. Een lengte kleiner dan 140 cm of groter dan 210 cm wordt niet geaccepteerd.
Ontbijt
Er mogen eventueel meer mogelijkheden worden aangeklikt in de lijst. Let wel op dat bepaalde combinaties niet zijn toegestaan. Als een leerling aanklikt dat hij of zij niet heeft ontbeten, dan kan niet ook de mogelijkheid graanproducten worden aangeklikt. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk te kiezen voor graanproducten in combinatie met zuivelproducten.
Sport
Het gaat hier om de tijd besteed aan bewegingssporten, zoals voetbal, hockey, tennis, atletiek, aerobics, fitness, ballet, enz. Denksporten (dammen, schaken) en sporten als darts en biljarten horen hier niet bij. Het gaat om tijd die buiten schooltijd aan sport wordt besteed. De gymnastieklessen op school mogen dus niet worden meegerekend. Het gaat hier om het aantal uren per week (afgerond op hele uren) dat een leerling meestal, onder normale omstandigheden, aan sport besteedt. Doet een leerling niet aan sport, dan moet 0 worden ingevuld. Een antwoord van meer dan 70 uur wordt niet geaccepteerd door de software.
Televisie
Er wordt gevraagd op het gemiddeld aantal uren per week. Als leerlingen dat lastig vinden, mogen ze ook eerst het gemiddeld aantal uren per dag bepalen. Dit kan dan vervolgens worden vermenigvuldigd met zeven. Het gaat hier om het aantal uren per week (afgerond op hele uren) dat een leerling meestal, onder normale omstandigheden, achter de TV zit. Kijkt een leerling nooit TV, dan moet 0 worden ingevuld. Een antwoord van meer dan 70 uur wordt niet geaccepteerd door de software.
Computer
Het gaat om computeractiviteiten buiten schooltijd. Het kan bij die activiteiten om allerlei dingen gaan. Dus niet alleen educatieve activiteiten, maar ook spelletjes, chatten en surfen op het net. Ook de tijd die wordt besteed met spelcomputers moet worden meegenomen. Eventueel kan eerst een gemiddeld aantal uren per dag worden bepaald, dat dan moet worden vermenigvuldigd met zeven.

Het gaat hier om het aantal uren per week (afgerond op hele uren) dat een leerling meestal, onder normale omstandigheden, achter de computer zit. Zit een leerling nooit achter de computer, dan moet 0 worden ingevuld. Een antwoord van meer dan 70 uur wordt niet geaccepteerd door de software.


Vak
Hier dient een vak te worden gekozen dat de leerling ook echt krijgt op school.
Zakgeld
Het gaat hier om vrij te besteden zakgeld. Voor sommige kinderen bestaat zakgeld voor een deel uit kledinggeld. Dit bedrag moet niet worden meegenomen in het antwoord. Krijgt een leerling geen zakgeld, dan moet de waarde 0 worden ingevuld. Een bedrag groter dan 500 gulden wordt niet geaccepteerd door de software.
Betaald werk
Regelmatig terugkerende klusjes voor bijvoorbeeld oma, tante of buurman moeten worden meegerekend. Het gaat om netto bedragen. Heeft een leerling geen betaald werk, dan moet 0 worden ingevuld. Een bedrag groter dan 500 gulden wordt niet geaccepteerd door de software.
Artiest / Groep
De lijst bevat slechts een beperkt aantal namen. Het betreft de wat meer gevestigde artiesten en dus niet de 'eendagsvliegen'. Komt een favoriete artiest / groep niet voor in de lijst, dan moet de mogelijkheid Geen van deze worden gekozen.
Zijn alle vragen in het eerste venster met vragen ingevuld, dan kan worden gedrukt op de knop Vervolg. Het programma controleert vervolgens de antwoorden. Is er iets mis, dan verschijnt een mededeling op het scherm, waarna de leerling de kans krijgt om zijn of haar antwoorden te verbeteren. Is alles in orde bevonden, dan verschijnt het tweede venster met vragen op het scherm.

F
iguur 4.3.3. Het eerste vragenvenster


F
iguur 4.3.4. Het tweede vragenvenster

Zijn alle vragen in het tweede venster ingevuld, dan kan worden gedrukt op de knop Klaar. Het programma controleert vervolgens de antwoorden. Is er iets mis, dan verschijnt een mededeling op het scherm, waarna de leerling de kans krijgt om zijn of haar antwoorden te verbeteren. Is alles in orde bevonden, dan verschijnt het afsluitvenster op het scherm. Zie figuur 4.3.5.
Figuur 4.3.5. Het afsluitvenster


Zijn er nog meer leerlingen in de klas die de enquête gaan invullen, dan kan worden gedrukt op de knop Volgende uit de klas. Die volgende leerling hoeft dan niet eerst weer opnieuw de klas te selecteren. Het venster voor invoer van het identificatienummer verschijnt dan meteen.


Wordt gedrukt op de knop Stoppen, dan keert het programma terug naar het hoofdscherm. Eventueel kan van daaruit opnieuw het enquêteonderdeel worden gestart.

4.4. Het menu Voorspellingen

Elk klas die deelneemt aan het project moet twee voorspellingen invoeren:  • Een voorspelling voor het gemiddelde meisje in Nederland in hetzelfde leerjaar als de klas;

  • Een voorspelling voor de gemiddelde jongen in Nederland in hetzelfde leerjaar als de klas.

Met de opties in het menu Voorspellingen kunnen deze voorspellingen worden ingevuld. Het menu heeft twee opties: Voorspelling gemiddelde jongen en Voorspelling gemiddeld meisje. Hier wordt alleen de optie Voorspelling gemiddelde jongen beschreven. De handelingen voor de optie Voorspelling gemiddeld meisje zijn identiek


Na het activeren van de optie Voorspelling voor jongens verschijnt eerst het selectievenster. Dit venster is identiek aan het selectievenster dat ook al in paragraaf 4.3 is beschreven (zie figuur 4.3.1). Het is de bedoeling dat de leerlingen die de voorspellingen gaan invoeren eerst hun eigen klas selecteren. Later kan dan worden vastgesteld welke klas het beste de eigenschappen van de gemiddelde leerling kon voorspellen. Bovendien weet het programma dan automatisch om welk leerjaar het gaat (eerste of tweede).
Na de selectie van de klas verschijnt een informatievenster als is weergegeven in figuur 4.4.1. In dit venster wordt nog eens aangegeven dat het om het invoeren van voorspellingen gaat, of het om jongens of meisjes gaat, en om welk leerjaar het gaat.
Figuur 4.4.1. Het informatievenster.


Als het informatievenster is gesloten door drukken op de knop OK, verschijnen de vragen waarvoor voorspellingen moeten worden ingevuld. Er zijn negen vragen. Dat zijn alle vragen uit de enquête met uitzondering van de vragen naar geslacht en leeftijd. De vragen zijn verdeeld over twee vensters. Het eerste venster bevat vijf vragen. Na beantwoording daarvan verschijnt het tweede scherm met de resterende vier vragen.


De beantwoording van deze vragen gaat exact op dezelfde manier als de vragen in de enquête. Ook hier dient bij de gesloten vragen een antwoord te worden gekozen, en bij de open vragen moet een geheel getal worden ingevuld.
Voor een toelichting op de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar paragraaf 4.3.

F
iguur 4.4.2. Het eerste venster met voorspellingen

F
iguur 4.4.3. Het tweede venster met voorspellingen

Na voltooiing van het eerste scherm moet op de knop Volgende worden gedrukt. Het programma controleert dan de antwoorden en biedt bij geconstateerde fouten de mogelijkheid de antwoorden te verbeteren. Is alles in orde dan verschijnt het tweede scherm. Dit wordt afgesloten door drukken op de knop Klaar. Worden geen fouten meer ontdekt dan keert het programma terug naar het hoofdscherm.
4.5. Het menu Statistiek

Het menu Statistiek biedt de mogelijkheid overzichten te maken van de enquêtegegevens die in de klas zijn ingevoerd. Dit menu heeft maar één optie en dat is de optie Overzicht. Na activeren van deze optie verschijnt eerst het selectievenster. In dit venster moet de klas worden geselecteerd waarvan de gegevens moeten worden gebruikt. Dit is hetzelfde selectievenster als ook al is behandeld in paragraaf 4.3 (zie figuur 4.3.1).


Na de selectie van de klas verschijnt een keuzevenster als is weergegeven in figuur 4.5.1. In dit venster moeten twee dingen worden gekozen. In de lijst aan de linkerkant moet een kenmerk worden geselecteerd waarvoor een overzicht moet worden gemaakt. In de lijst aan de rechterkant kan worden aangegeven op welke groep het overzicht betrekking moet hebben: alle leerlingen in de klas, alleen alle jongens in de klas, of alleen alle meisjes in de klas.

F
iguur 4.5.1. Het keuzevenster

Zijn de juiste keuzes aangegeven, door het klikken op de betreffende opties, dan worden deze keuzes bevestigd door drukken op OK.


Het hangt van het type kenmerk af wat voor soort overzicht er vervolgens verschijnt. Betreft het kenmerk een gesloten vraag (geslacht, ontbijt, vak, favoriete groep), dan verschijnt een frequentietabel. Figuur 4.5.2. bevat daarvan een voorbeeld. Hier gaat het om de vraag naar het geslacht. Voor elk mogelijk antwoord wordt geteld hoe vaak het in de betreffende groep (hele klas, jongens, meisjes) is gegeven. Aantallen en percentages worden vermeld. Onderaan in de totaalregel is te zien uit hoeveel leerlingen de geselecteerde groep bestond.
Merk op dat bij de vraag naar het ontbijt meer antwoorden mogelijk zijn. Daarom tellen de totalen niet op naar de grootte van de groep. Om misverstanden te voorkomen wordt de totaalregel hier weggelaten.
Figuur 4.5.2. Overzicht voor een gesloten vraag


Wordt een overzicht gevraagd voor een kernmerk dat met een open vraag is gemeten, dan verschijnt een overzicht als in figuur 4.5.3. Het gaat hier om de vraag naar de leeftijd van de leerling.


Figuur 4.5.3. Overzicht voor een open vraag.


Er wordt een aantal grootheden gegeven:  • Het aantal leerlingen in de geselecteerde groep

  • De kleinste waarde die is aangetroffen in de groep

  • De grootste waarde die is aangetroffen in de groep

  • De gemiddelde waarde van alle leerlingen in de groep.

  • De standaardafwijking van deze waarden.

Aangezien in de berekening voor de standaardafwijking wordt gedeeld door het aantal leerlingen minus 1, kan deze grootheid niet worden uitgerekend als de groep slechts uit één leerling bestaat.


4.6. Het menu Help

Het menu Help geeft nadere informatie over de schoolinstellingen en het programma zelf. Het menu heeft twee opties: School-info en Over dit programma.


Met behulp van de optie School-info kan een blik worden geworpen op de schoolinstelling zoals die op dat moment is. Het is de instelling zoals die met het programma INSTEL is ingevoerd of gewijzigd.
Na het activeren van deze optie verschijnt een venster als dat is weergegeven in figuur 4.6.1.
Figuur 4.6.1. Overzicht van de schoolinstellingenIn het bovenste paneel van het venster staan naam en adres van de school. De code onderaan is de zogenaamde BRIN-code van de school. In het onderste paneel staat een overzicht van de klassen die mee doen aan het project. Iedere regel van de tabel bevat de omschrijving van de klas en de aanduiding voor het leerjaar (eerste of tweede leerjaar).


De instellingen kunnen hier alleen worden bekeken. Het is niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Daarvoor moet het programma INSTEL worden gebruikt.
F
iguur 4.6.2. Informatie over het programma

De optie Over dit programma geeft korte informatie over het programma. Na het activeren van deze optie verschijnt een venster als is weergegeven in figuur 4.6.2. Het belangrijkste element in deze informatie is het versienummer van het programma. Bij communicatie met de makers van de software dient dit versienummer altijd te worden opgegeven.

5. Verzending van de gegevens

Als de enquêtegegevens van alle betrokken leerlingen van de school / vestiging en de voorspellingen voor de diverse groepen zijn ingevoerd, moeten de gegevens worden verstuurd naar het CBS. Dat dient op elektronische wijze te geschieden door middel van een e-mail.


Alle ingevoerde gegevens (enquêtes en voorspellingen) worden door de software opgeslagen in een bestand. De naam van dit bestand is DOORSNEE.DAT. Dit bestand moet naar het CBS worden verzonden. Het bestand is te vinden in de map waarin de software is geïnstalleerd. Als de standaardinstellingen niet zijn veranderd, is dit de submap NationaleDoorsnee in de map NationaleDoorsnee.
De beheerder van de software in de school of vestiging moet een e-mail versturen naar het volgende e-mail-adres:
doorsnee@cbs.nl
De tekst die in de e-mail wordt opgenomen is irrelevant. Deze wordt dan ook niet gelezen.
Belangrijk:

Het is van wezenlijk belang dat het bestand DOORSNEE.DAT als attachment wordt toegevoegd aan de e-mail. Controleer dit nog even alvorens de e-mail wordt verstuurd.


Veel succes, en veel plezier ….1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina