De Nederlandse Vrouwen Raad (nvr)Dovnload 262.97 Kb.
Pagina1/4
Datum19.08.2016
Grootte262.97 Kb.
  1   2   3   4

BIJLAGENBijlage 1

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

Sinds 1898 bundelen Nederlandse vrouwenorganisaties hun krachten in een nationale koepel. Een deel van de lidorganisaties is ook weer samengesteld uit zelfstandige vrouwenorganisaties of onderhoudt eigen netwerken, op nationaal, provinciaal en/of lokaal niveau. Het totale bereik van de NVR wordt geschat op zo’n 1 miljoen vrouwen.


De achterban van de NVR omvat beroepsmatig, politiek en maatschappelijk georganiseerde vrouwen, huisvrouwen, agrarische en plattelandsvrouwen, vrouwelijke ondernemers en vrouwenorganisaties met een levensbeschouwelijke achtergrond. De diversiteit van de lidorganisaties maakt de NVR tot een brede maatschappelijke koepel, die in een groot deel van de Nederlandse samenleving haar vertakkingen heeft. De gezamenlijke inzet voor de belangen van vrouwen en voor andere algemene belangen maakt dat de NVR voor vrouwelijk Nederland een bron is voor maatschappelijke initiatieven en vernieuwing en een platform voor de kritische evaluatie van beleid, maatregelen en wetten.

Missie en doelstellingen


De missie van de Nederlandse Vrouwen Raad is: te bewerkstelligen dat vrouwen op alle terreinen in de samenleving de gewenste medeverantwoordelijkheid op zich (kunnen) nemen. De NVR stelt zich tot doel de voorwaarden te scheppen voor de volledige en gelijkwaardige participatie van vrouwen in de maatschappij, de stem van vrouwen te laten horen, haar belangen te behartigen en het genderperspectief te integreren in de verschillende beleidsterreinen en bij het vertalen van beleidsvoornemens naar de praktijk.
Bij de invulling van missie en doelstellingen concentreert de NVR zich op drie themavelden:

  • rechten van de vrouw,

  • maatschappelijke participatie,

  • duurzame ontwikkeling.


Rechten van de vrouw. Hoewel vrouwen en mannen voor de wet gelijk zijn, is het emancipatieproces in Nederland nog lang niet voltooid. Ook het gendermainstreaming proces, dat het Kabinet in 2001 heeft ingezet, heeft in de praktijk nog een lange weg te gaan. Het thema Rechten van de vrouw handelt over algemene zaken die de integratie en emancipatie van meisjes en vrouwen betreffen. Het heeft betrekking op alle vormen van genderongelijkheid, intimidatie, dwang, vrijheidsberoving en mishandeling, inclusief genitale verminking en reproductieve rechten en gezondheidszorg.
Maatschappelijke participatie. Er is een natuurlijk spanningsveld tussen arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie op andere terreinen in de samenleving. Zorgverantwoordelijkheid en traditionele rolverdeling vormen voor veel vrouwen nog een belemmering om volwaardig te participeren in het arbeidsproces. Omgekeerd zet de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen hun vrijwilligersinzet onder druk, terwijl tegelijkertijd een toenemend beroep op de maatschappelijke bijdrage van burgers wordt gedaan. Ook verkeren veel vrouwen nog in een sociaal isolement of in een kwetsbare positie. Dit vraagt om adequate maatregelen, waarbij rekening gehouden wordt met sociale en infrastructurele verschillen. Naast arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen omvat het themaveld Maatschappelijke participatie onderwerpen als sociale cohesie, kwetsbare groepen, levensloop en mantelzorg, de ontwikkeling van toekomstige generaties en de rol van vrijwilligerswerk in de maatschappij.
Duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling gaat over de balans tussen economische groei, sociaal welzijn en de kwaliteit van natuur en milieu. Met deze integrale benadering als uitgangspunt leveren vrouwen een concrete bijdrage aan een gezonde en rechtvaardige samenleving. Het realiseren van goede (inter)nationale afspraken en de doorvertaling daarvan naar nationale en lokale actie staan daarbij centraal. Voor Nederland neemt de NVR hierin sinds 1996 het voortouw. Agenda 21, het Beijing Platform for Action, het Johannesburg Plan of Implementation en de daaruit voortkomende WEHAB-thema’s (water, energie, gezondheid, landbouw en biodiversiteit)en de Millenniumdoelstellingen zijn leidraad voor de invulling van dit themaveld.

Bijlage 2


Lidorganisaties in 2007

adres

Telefoon, e-mail, www.

contactpersoon NVR bestuur

Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade Arbeid-Adelt (TAA)

Kalmthoutsebaan 30,

4884 MH, WERNHOUT
076-5985004

taa@tesselschade-arbeidadelt.nl

www.tesselschade-arbeidadelt.nl


Secretaris

Bahá'í Vrouwenforum Nederland

Riouwstraat 27,

2585 GR DEN HAAG
070-3554017

vrouwenforum@bahai.nl

www.vrouwenforum.bahai.nl


Portefeuillehouder Rechten v.d. Vrouw

Business and Professional Women – the Netherlands (BPW)

Postbus 11069

1001 GB AMSTERDAM0655-182001

kantoor@bpwnl.nl, www.bpwnl.nl

Portefeuillehouder Internationaal

CDA Vrouwenberaad

Postbus 30453

2500 GL DEN HAAG070-3424857

cdav@cda.nl, www.cda.nl

Vice-voorzitter

Delta Kappa Gamma Society Nederland (DKGSN)

Kamperfoelieweg 15

9765 HH PATERSWOLDE050-3091160

mwsmits@hetnet.nlPortefeuillehouder Internationaal

FNV Vrouwenbond

Postbus 8576

1005 AN AMSTERDAM020-5816398

post@fnvvrouwenbond.nl

www.fnvvrouwenbond.nlVice-voorzitter

GAIA, netwerk voor vrouwen in de aardwetenschappen

Postbus 80123

3508 TC UTRECHTgaia@vrouwen.net

www2.vrouwen.net/gaiaPortefeuillehouder Duurzame Ontwikkeling

GroenLinks Vrouwenoverleg

Postbus 8008

3503 RA UTRECHTelivee@dds.nl

Vice-voorzitter

Independent Order of Odd Fellows (IOOF)

Daalder 9

8305 BE EMMELOORD0527-610 001

cs@ioof.nl; www.ioof.nl

Portefeuillehouder Internationaal

Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)

Obiplein 4

1094 RB AMSTERDAM020-6651318

secr@iiav.nl, www.iiav.nl

Portefeuillehouder Internationaal

Katholiek Vrouwen Dispuut (KVD)

W. van Oranjelaan 58

5211 CW


s-HERTOGENBOSCH

073-6135559

kvdsec@hetnet.nlSecretaris

Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO)

Postbus 91

5000 MA TILBURG013-5324050

secretariaat@kvo.nu, www.kvo.nu

Secretaris

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Postbus 18

3720 AA BILTHOVEN030-2294299

info@knov.nl, www.knov.nl

Portefeuillehouder Maatschappelijke participatie

Liberaal Vrouwen Netwerk

Postbus 30836

2500 GV DEN HAAG070-3613040

LiberaalVrouwenNetwerk@vvd.nlwww.vvd.nl

Vice-voorzitter

National Council of Jewish Women Nederland (NCJW)

Eleanorahof 1

3062 HR ROTTERDAM010-4146595

hene@planet.nlPortefeuillehouder Internationaal

NBvP-Vrouwen van Nu

Jan van Nassaustraat 63

2596 BP DEN HAAG070-3244429

bureau@nbvp.nl, www.nbvp.nl

Voorzitter

Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers (NOVA)

Den Uylsingel 4

3066 TD ROTTERDAM bodhoen@planet.nl

www.vrouwelijkeapothekers.nl

Portefeuillehouder Maatschappelijke Participatie

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap

Benoordenhoutseweg 23

2596 BA DEN HAAG070-3142401

bureau@vrouwenbelangen.nlwww.vrouwenbelangen.nl

Portefeuillehouder Rechten v.d. Vrouw

NVVH VROUWENNETWERK

Postbus 1496

3800 BL AMERSFOORT033-4228225

centraalbureau@nvvh.nl, www.nvvh.nlVoorzitter

Oudere Vrouwennetwerk Nederland (OVN-NL)

Utenbroekestraat 35

2597 PH DEN HAAG070-3241724

ovn-nl@socialpolicy.nlPortefeuillehouder Rechten v.d. Vrouw

Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging

AMERSFOORT

033-4220730

info@passagevrouwen.nl

www.passagevrouwen.nl


Voorzitter

Platform Vrouwen in de Waterwereld (PVW)

Plantage 125

3551 DH UTRECHT06-51019380

shambo@xs4all.nl

www.kvwn.nl

Portefeuillehouder Duurzame Ontwikkeling

PvdA Vrouwen Netwerk

Postbus 1310

1000 BH AMSTERDAM020-5512229

vrouwennetwerk@pvda.nl

www.pvda.nl


Vice-voorzitter

Stichting Gender Concerns (vanaf november 2007)

Laan van Meerdervoort 70

2517 AN DEN HAAG070-4445082

info@genderconcerns.nl

www.genderconcerns.nlPortefeuillehouder Internationaal

Stichting Leger des Heils

Prins Bernhardstraat 28

4132 XG VIANEN0347-355306

n.van.der.harst@legerdesheils.nlPortefeuillehouder Maatschappelijke Participatie

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking

Postbus 16440

2500 BK DEN HAAG070-3136875

melania@cordaid.nl

www.melania.nlPortefeuillehouder Maatschappelijke Participatie

Stichting Netwerk BIZ

Apeldoornseweg 76

6814 BM ARNHEM026-4452377

cingoz.yurdusen@planet.nlVice-voorzitter

Stichting Politiek Scholings Centrum

p.a Raamstraat 16

2613 SC DELFT0712 492216

lindenburg@telfort.nl

www.politiekescholing.nl


vice-voorzitter

Stichting Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant (vanaf mei 2007)

Mgr. Prinsenstraat 7

5142 SP WAALWIJK0416 343444

pvr-nb/kpnplanet.nl

www.vrouwen.net/pvr-nbVoorzitter

Stichting Recht op Recht vóór 81

Van Speykstraat 39

2518 EV DEN HAAG070-3451405

avembd40@wanadoo.nlPortefeuillehouder Rechten v.d. Vrouw

Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel (SRTV)

Sint Janssingel 92

5211 DA DEN BOSCH073-6154444

srtv@srtv.info, www.srtv.info

Portefeuillehouder Rechten v.d. Vrouw

Stichting VeM, centrum Vrouw en Milieu

Predikherenkerkhof 13

3512 TJ UTRECHT030-2321726

info@vrouwenmilieu.nl

www.vrouwenmilieu.nlPortefeuillehouder Duurzame Ontwikkeling

Stichting Vrouwennetwerk Arnhem/ Nijmegen (vanaf mei 2007)

p/a Rijksstraatweg 43

6574 AC UBBERGEN024 3655269

m.f.dubbeldam@planet.nl

www.vrouwennetwerkarnhemnijmegen.nlVoorzitter

Stichting Zij-Hij in Beeld

Westerveld 12

9468 GP ANNEN0592-273112

zijhij-inbeeld@planet.nl

www. vrouwenpleindrenthe.nlPortefeuillehouder Internationaal

Unie van.Soroptimist Clubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen (UvS)

Prins Bernhardplein 171

1097 BL AMSTERDAM020-6922921

info@soroptimist.nl

www.soroptimist.nl

Secretaris

Vereniging Limburgse Vrouwenraad (vanaf november 2007)

Minderbroedersingel 44

6041 KK ROERMOND0475-332491

lvr@limburgsevrouwenraad.nl

www.limburgsevrouwenraad.nl

Voorzitter


Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA)

Postbus 432

4200 AK GORINCHEM
0183 646300

vnvamail@vnva.nl;

www.vnva.nl

Portefeuillehouder Maatschappelijke Participatie

Vereniging Platform Zeeuwse Vrouwenraad (vanaf november 2007)

Postbus 407

4330 AK MIDDELBURG0118 682500

vrouwenraad@scoopzld.nl

www.zeeuwsevrouwenraad.nl

Voorzitter

Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO)

Postbus 628

4200 AP Gorinchem0900 2109907

kantoor@vvao.nl

www.vvao.nl

Voorzitter

Vereniging voor Vrouwengeschiedenis

Obiplein 4

1094 RB AMSTERDAM020-6651318

info@vrouwengeschiedenis.nl

www.vrouwengeschiedenis.nl

Secretaris

Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI)

Postbus 79

6700 AB WAGENINGEN0317-452570

www.klv.nl/vwinannie.delsing@raketnet.nl

Portefeuillehouder Duurzame Ontwikkeling

Vrouwenplatform Carree (vanaf november 2007)

Tijlspassage 8

8011 MG ZWOLLE038 4219311

ovr@wanadoo.nl

www.vrouwenpleinoverijssel.nlVoorzitter

Women in Europe for a Common Future (WECF)

Biltstraat 445

3572 AW UTRECHT030-2310300

wecf@wecf.org

www.wecf.org


Portefeuillehouder

Duurzame


Ontwikkeling

Woman's International League for Peace and Freedom Nederland (WILPF Nederland)

Obrechtstraat 43

3572 EC UTRECHT030-2714376

wilpf.nl@gmail.com

www.wilpf.nl

Portefeuillehouder Rechten v.d. Vrouw

Woman's International Zionist Organization (WIZO)

A.J. Ernststraat 735a

1082 LJ AMSTERDAM020-6463017

info@wizo.nl

www.wizo.nl

Portefeuillehouder Rechten v.d. Vrouw

Young Women's Christian Association (YWCA)

F.C. Dondersstraat 23

3572 JB UTRECHT030-2715525

m-quindiagan@hotmail.com

www.ywca.nl

Portefeuillehouder Maatschappelijke Participatie

ZijActief Nederland, katholiek vrouwennetwerk op het (verstedelijkte) platteland

Postbus 1496

3800 BL AMERSFOORT033-4228260

federatie@zijactief.nl.

www.zijactief.nlVoorzitter

Zonta International

Wijnpeerstraat 41

5632 MG EINDHOVEN040-2410907

c.vandierendonck@tele2.nl

www.zonta.nlSecretaris

  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina