De nieuwe boeken zijn te vinden in het rek “aanwinsten” gedurende een maand. Na verloop van een maand zijn de boeken te vinden op de plaatsbepaling tussen haakjes vermeldDovnload 50.93 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte50.93 Kb.
AANWINSTEN GEMEENSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEEK GENT
(NIET UITLEENBAAR)

(ook terug te vinden op www.balie-gent.be/bibliotheek)

september 2013
De nieuwe boeken zijn te vinden in het rek “AANWINSTEN” gedurende een maand. Na verloop van een maand zijn de boeken te vinden op de plaatsbepaling tussen haakjes vermeld.
Administratief recht
Gemeentelijk zakboekje 2012-2013, beleid 2013 / Asselberghs, L. . - Mechelen : Kluwer, 2012, VII, 563 p.

ISBN 978-90-46-54076-3 (ADMI 7 GMZB 2012)


Burgerlijk recht
Het Pand – Van een oude naar een moderne zekerheid (Reeks Leerstoel Professor C. Matheeussen, nr. 5 ) / Hellemans, F. ; Sagaert, V.; Van Ransbeeck, R. [e.a.]. . - Brugge : die Keure, 2013, XIII, 223 p.

ISBN 978-90-4860-889-8 (CIV 7 HELL 2012)


Koop en verkoop van onroerende goederen. Modellen en commentaar (Reeks Notariële Praktijkstudies – RNPS)/ Van Minnebruggen, W. ; Michielsens, L. ; Van Himme, N. . - Mechelen: Kluwer, XII, 275 p.

ISBN 978-90-46-55327-5 (CIV 8.1 MINN 2013)


Positie van de derde in het privaatrechtelijk vermogensrecht (Reeks Leerstoel Professor C. Matheeussen, nr. 6) / De Boeck, A.; Stijns, S.; Van Ransbeeck, R. [e.a.]. . - Brugge : die Keure, 2013, XIII, 237 p.

ISBN 978-90-4861-342-7 (CIV 5 BOEC 2012)


Gerechtelijk recht
De advocaat in actie: identiteit, retoriek en overtuigingskracht / Inger Hoedt-Rasmussen; Jonas Gabrielsen; Malene Sibbersen (vert.); Voorhoof Dirk (vert.). Brugge : die Keure, 2013. 158 p.

ISBN 978-90-486-1773-9 (PRO 2 HOED 2013)


De advocaat in de 21ste eeuw. Grootschalige ondernemer-specialist, gebukt onder de mededinging? / Tack, F., Academiejaar 2005-2006, 62 p.

(PRO 2 TACK 2006)

Milieurecht, Energierecht, Ruimtelijke Ordening
Handhavingszakboekje milieu 2013 / Geysels, F.; Meeus, R.; Vanheule, J. [e.a.]. .- Mechelen : Kluwer, 2013, XIII, 598 p.

ISBN 978-90-4655-169-1 (MIL 1 HAZA 2013)


Milieuwetboek Vlarem I, 21ste uitgave 2013-2014 / Heyman, J. ; Smout, L. . - Mechelen : Kluwer, 2013, XI, 626 p.

ISBN 978-90-4655-466-1 (MIL 1 VLAR 2013-14)Reeksen
Actuele ontwikkelingen in de deontologie. Onafhankelijkheid van de balie en de 'tucht van de markt' (Permanente vorming Vlaamse Confederentie van de Balie van Antwerpen 2012-2013) / Stevens, J. . - Antwerpen : Intersentia, 2013. - V, 63 p.

ISBN 978-94-000-0426-9 (REEKS 13 2013:1)


Schijnzelfstandigheid: terug naar af? (Permanente vorming Vlaamse Confederentie van de Balie van Antwerpen 2012-2013) / Buyssens, H. ; De Meyer, L.. - Antwerpen : Intersentia, 2013. - VI, 57 p.

ISBN 978-94-000-0428-3 (REEKS 13 2013:3)De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste commentaar (Reeks Nieuwe Wetgeving) / Lysens, T. . - Mechelen : Kluwer, 2013. - V, 214p.

ISBN 978-90-46-54943-7 (REEKS 5 2013:2)


Het Wetboek van de Belgische nationaliteit hervormd (Reeks Nieuwe Wetgeving) / Aerts, C. . - Mechelen : Kluwer, 2013. - VII, 478 p.

ISBN 978-90-46-54951-3 (REEKS 5 2013:1)


Les Codes Belges: 2013 (Tome 8 – Droit de la santé et de la sécurité publique) / Boucquey, Y.. Brussel : Bruylant, 2013. - XIV, 783 p.

ISBN 978-2-8027-3860-2 (REEKS 12 TOME 8 2013)Textes à jour au 1er juillet 2013

Sociaal recht
Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief (Begasoz-reeks, nr. 7) / Debaenst, B. . - Brugge : Die Keure, 2013. - XV, 189 p.

ISBN 978-90-4861-787-6 (KAST 38)


Verminderingen van RSZ-bijdragen voor het aanwerven van jonge werknemers (Reeks sociale praktijkstudies nr. 2013/3) / Poelman, E. .- Mechelen : Kluwer, 2013. - XI, 95 p.

ISBN 978-90-46-55366-4 (SOC 20 POEL 2013)Diversen
Het losbladig werk 'Strafwetboek en wetboek van strafvordering' werd aangevuld met aflevering 126, bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2013. Behoudens andersluidende vermelding omvat het wetboek enkel de op datum van 1 september 2013 vigerende regelgeving.
In deze aflevering werden rechtspraakannotaties en verwijzingen naar uitvoeringsbesluiten geactualiseerd.
Ook werden er nieuwe akten opgenomen, namelijk m.b.t.:

 • het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

 • de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening;

 • de uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij;

 • de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten;

 • de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel;

 • de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt.

Het losbladig werk 'Postal Memorialis, Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten' werd aangevuld met aflevering 105.


Nieuwe teksten
Bedrieglijk bewerken van onvermogen

Het bedrieglijk bewerken van zijn onvermogen is het misdrijf waarbij de schuldenaar om te ontsnappen aan de aanspraken van zijn schuldeiser, zijn vermogen (geheel of gedeeltelijk) bewust en bedrieglijk gaat wegmaken, verbergen of onbeschikbaar maken. Hij onttrekt het dus aan de aanspraken en uitvoeringsmogelijkheden van de schuldeiser.


Geluidsoverlast

Geluidshinder is een materie die versnipperd is over tal van regelgeving (Strafwetboek, VLAREM I en II, Milieuhandhavingsdecreet, Wegcode, gemeentelijke politieverordeningen,....). Ook zijn er nog tal van verschillen tussen de verschillende gewesten. Deze tekst geeft vooral een thematisch overzicht voo het Vlaams Gewest, maar bekijkt voor elk thema ook kort de regeling in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Herhaling

Verzachtende omstandigheden

De herhaling en de verzachtende omstandigheden zijn twee elementen die een heel belangrijke rol spelen bij de straftoemeting. Herman Fransen bezorgde ons een integrale herwerking van zijn teksten over deze thema's.


Van herhaling is sprake wanneer iemand een misdrijf (misdaad, wanbedrijf, overtreding) pleegt na een vroegere veroordeling (tot een criminele, correctionele of politiestraf) die in kracht van gewijsde is getreden. Ook politieambtenaren hebben er belang bij te weten of zij al dan niet met recidivisten te maken hebben.
Het is eveneens aangewezen dat politieambtenaren – en dan vooral zij die gerechtelijke politietaken verrichten – enige kennis hebben van de regels inzake de verzachtende omstandigheden. Voor de gevolgen van een eventule correctionalisering of contraventionalisering (door aanneming van verzachtende omstandigheden) kunnen van belang zijn.
Nachtlawaai

Sinds 1 januari 2013 kunnen politiediensten in Vlaanderen geluidshinder door elektronisch versterkte muziek aanpakken via de artikelen 6.7.3., 6.7.4. en 5.32.2.2bis van VLAREM II. Via deze weg wordt lawaaihinder veroorzaakt door elektronisch versterkte muziek, zowel overdag als 's nachts, beteugeld. Maar ook de bepaling met betrekking tot het nachtlawaai uit artikel 561, 1° van het Strafwetboek blijft gelden. De beteugeling van nachtlawaai kan ook gebeuren via een gemeentelijke administratieve sanctie.


Prioritaire voertuigen

In hoeverre gelden de gewone verkeersregels voor prioritaire voertuigen, zoals ziekenwagens, brandweerwagens of de burger- en andere auto's van de politie? Ivan Bruggeman zocht het antwoord in de Wegcode, de Omzendbrief nr. COL 16/2006 en de techtnische reglementen voor auto's, bromfietsen en motorfietsen. Komen in deze tekst aan bod: • het gebruik van de blauwe knipperlichten en het speciaal geluidstoestel;

 • hoe moeten andere weggebruikers zoch gedragen t.o.v. Prioritaire voertuigen?;

 • welke snelheidsbeperkingen gelden ook voor prioritaire voertuigen?;

 • mag een prioritair voertuig een rood licht negeren?;

 • vaststelling en vervolging van een verkeesmisdrijf gepleegd door de bestuurder van een prioritair voertuig;

 • ...


Rijbewijs

Ivan Bruggeman zorgde ook voor een volledige herwerkte tekst over het rijbewijs. Komen hierin onder meer aan bod: de rijbewijsverplichting (en de vrijstellingen), de modellen en hun geldigheid, geneeskundige normen, scholing, de voorlopige rijbewijzen, voornaamste inbreuken en hun bestraffing, ...
Wijzigingen en aanvullingen
Aanranding van de eerbaarheid

Bederf van de jeugd en prostitutie

Openbare schennis van de goede zeden

Verkrachting

Rond deze thema's verscheen recentelijk belangrijke rechtspraak. Ook nieuw is het stelsel van bijkomende straffen in geval van aanranding van de eerbaarheid of verkrachting. Voor de thema's 'Bederf van de jeugd en prostitutie' en 'Openbare schennis van de goede zeden' zijn de bijkomende straffen eveneens aangevuld.


Het losbladig werk 'Vennootschap en belastingen' werd aangevuld met aflevering 88.

Deze bijwerking bevat de volgende tekst:


Het losbladig werk 'Bestendig handboek verkeer' werd aangevuld met aflevering 16.

Volgende rubrieken werden geactualiseerd:


 • Deel II. Bewijs in civielrechtelijke verkeersgeschillen;

 • Deel III. De Wegverkeerswet;

 • Deel IV. Het Wegverkeersreglement;

 • Deel V. De vergoeding van de zwakke weggebruiker (art. 29bis WAM);

 • Deel VI. Praktische informatie

Het losbladig werk 'Strafrechtelijke kwalificaties met jurisprudentie' werd aangevuld met aflevering 42.

Deze aanvulling bevat enkele nieuwe rubrieken,

- terug te vinden in bundel 1A: • Belemmering van de uitvoering van openbare werken;

 • Leveranciersmisdrijven;

 • Drukkerijmisdrijf;

 • Loterijen, speelhuizen en pandhuizen;

 • Misdrijven betreffende nijverheid, koophandel en openbare veilingen;

 • Ontvluchting van gevangenen;

 • Banbreuk en enige gevallen van verberging

- terug te vinden in bundel 1B: • Aanslag op de persoonlijke vrijheid;

 • Bedrieglijke vernietiging, verandering of verberging van een stuk waarvan de overlegging in rechte wordt bevolen (actualisering van de vorige bijdrage);

 • Rechtstreekse betaling van deskundigen

Het losbladig werk 'Huwelijksvermogensrecht' werd aangevuld met aflevering 56.

Dit supplement bevat:


 • een actualisering van “Wet op de collectieve schuldenregeling” van Miet Debucquoy, bijgewerkt door M. A. Masschelein;

 • een nieuw topic “De gehuurde gezinswoning” door Ayfer Aydogan;

 • Wetgeving bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2013.

Het losbladig werk 'Recht voor de Onderneming – 2e Editie' werd aangevuld met aflevering 68.

In deze aflevering werden volgende boekjes vervangen:


 • Voorwerk;

 • XVIII.10 : XVIII. A. Bronnen van sociaal recht;

 • XVIII.20 : XVIII. B. Individueel arbeidsrecht (1. De individuele arbeidsovereenkomst, 2. Arbeiders versus bedienden, 3. Bestanddelen, 4. Werknemer, 5. Duur arbeidsovereenkomst, 6. Bijzondere werknemerscategorieën, 7. Vormvoorwaarden arbeidsovereenkomst, 8. Selectie en aanwerving, 9. Rechten en verplichtingen van de partijen);

 • XVIII.22 : XVIII. B. Individueel arbeidsrecht (9. De schorsing van de arbeidsovereenkomst: 9.15. Moederschapsbescherming, 9.16. Borstvoedingspauze, 9.17. Ouderschapsverlof, 9.18. Slecht weer, 9.19. Economische redenen, 9.20. Technische stoornis);

 • XVIII.24 : XVIII. B. Individueel arbeidsrecht (11. Bedragen arbeidsrecht)

Het losbladig werk 'FBW: Fundamentele Belgische Wetgeving' werd aangevuld met aflevering 179, bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei 2013. Behoudens andersluidende vermelding omvat het wetboek enkel de op die datum vigerende regelgeving.


Verschillende wijzigingen verwerkt in deze aflevering vinden hun oorzaak in de wet houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) en het decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening.
De voornaamste wijzigingen betreffen:

 • de Nieuwe Gemeentewet;

 • het OCMW-decreet;

 • de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State;

 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

 • het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

 • het VLAREL;

 • de bodemsanering en de bodembescherming;

 • het grondwaterbeheer;

 • het milieubeleid, de milieuvergunning;

 • de organisatie van pleegzorg;

 • het Veldwetboek;

 • de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;

 • de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid;

 • de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie;

 • de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten;

 • het rijbewijs;

 • het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

 • de bescherming van de economische mededinging;

 • het KB/WIB 92;

 • de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;

 • het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;

 • de werkloosheidsreglementering;

 • het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

 • het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;

 • de sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen.

Volgende nieuwe tekst wordt opgenomen: • Protocol nr. 7 van 22 november 1984 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;

 • Wetboek van economisch recht (uittreksel) van 28 februari 2013.

Het losbladig werk 'Bestendig handboek distributierecht' werd aangevuld met aflevering 14.

Het betreft een actualisering van volgende rubrieken:


 • Deel II. De handelsagentuurovereenkomst;

 • Deel IV. De makelaar

Het losbladig werk 'Postal. Wegverkeer' werd aangevuld met aflevering 116.

In deze aflevering zijn alle wetswijzigingen opgenomen die vóór 9 juli 2013 in werking treden en vóór 9 juli 2013 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad.


 • Ivan Bruggeman, inspecteur in de politiezone Arro Ieper en docent verkeer aan diverse politiescholen, herwerkte de commentaartekst over artikel 35 van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 • Eric Van den Heuvel, inspecteur in de politiezone Antwerpen, herwerkte de commentaarteksten in het onderdeel 'Inschrijving'.

Het losbladig werk 'Vlaamse milieureglementering, Vlarem II – Gecoördineerde tekst' werd aangevuld met aflevering 6, juni 2013.

Het betreft een actualisering van Vlarem II – Gecoördineerde tekst en tevens een actualisering van Vlarem II - Bijlagen
Het losbladig werk 'Wetboek arbeidsrecht' werd aangevuld met aflevering 104, bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2013. Behoudens andersluidende vermelding omvat het wetboek enkel de op die datum vigerende regelgeving.
De wijzigingen verwerkt in deze aflevering betreffen o.m.:


 • het betaald educatief verlof;

 • de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;

 • de onbekwaamheid en instelling van een nieuwe beschermingsstatus;

 • de uitbetaling van het loon in giraal geld;

 • de bescherming van de mededinging;

 • de werklastvermindering binnen justitie.

Het losbladig werk 'Arbeidsbescherming' werd aangevuld met aflevering 201.

Nieuw in deze editie:
KB Gevaarlijke stoffen in EEA Gevaarlijke producten N 13

In 2011 besliste Europa om strenger op te treden tegen het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten (EEA). Dit leidde tot richtlijn 2011/165. Die tekst wordt nu omgezet in nationaal recht.
Decreet Duurzaam gebruik pesticiden Gevaarlijke producten V 2

BVR Duurzaam gebruik pesticiden Gevaarlijke producten V 2 1Het huidige Pesticidenreductiedecreet spoort openbare diensten aan om minder pesticiden te gebruiken op openbare terreinen. Vanaf 1 januari 2015 geldt er zelfs een totaalverbod op pesticiden. Maar onder Europese impuls wordt het Pesticidenreductiedecreet opgeheven en vervangen door een 'decreet houdende duurzaaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest'. Het nieuwe decreet richt zich tot álle terreinbeheerders. En dus niet alleen tot de openbare diensten, maar ook tot de commerciële bedrijven en niet-commerciële verenigingen. Particulieren zouden voorlopig buiten schot blijven.
KB Schadevergoeding arbeidsongevallen Algemeen N 11

KB Pilootproject ergonomische interventies Veiligheid/gezondheid N 7

KB Pilootproject preventie beroepsziekte Beroepsziekten N 1 17

MB Brandweerstand bouwelementen Brand N 2 10

Wet Instemming samenwerkingsakkoord Gevaarlijke producten N 11

REACH


KB Duurzaam gebruik Gevaarlijke producten N 12

gewasbeschermingsmiddelen

BBHR Vervoer gevaarlijke goederen over bin- Gevaarlijke producten B 3

nenwateren

Ordonnantie Pesticidengebruik Gevaarlijke producten B 4

KB LPG Transport N 16

MB Sjabloon monitoringplan BKG- Algemeen milieubeleid V 3 6

installaties

MB BKG-installaties Algemeen milieubeleid V 3 7

MB Bandingfactoren Algemeen milieubeleid V 3 8

groenestroomcertificaten en warmte-

krachtcertificaten

MB EPB-eisen Algemeen milieubeid V 3 9

MO EPB-eisen verwarmingssystemen Luchtverontreiniging B 4 19

Ordonnantie Wetboek lucht, klimaat en Luchtverontreiniging B 6

energiebeheersing

Formulier Modelformulier aanvraag bodemattest Bodemverontreiniging V 3 5

BVR Bemestingsadvisering groententeelt Waterverontreiniging V 6 18

BVR Vervoer van meststoffen Waterverontreiniging V 6 19

BVR Raad voor Vergunningsbetwistingen Ruimtelijke Ordening V 22


Wijzigingen sinds vorige aanvulling:
25 april 2013 – Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200 en 207 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (BS 4/06/13)

AREI
Artikelen 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200 en 207 van het AREI zijn aangepast door een nieuw KB. Er komt onder andere een indeling van elektrische leidingen met betrekking tot hun brandgedrag, en het begrip “vitale stroombanen” wordt ingevoerd.
1 maart 2013 – Besluit van de Vlaamse Regering inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening (BS 29/04/13)

Algemeen milieubeleid V 1; Ruimtelijke Ordening V 15; Ingedeelde inrichtingen V 1 5
Met een besluit van 1 maart 2013 voert de Vlaamse regering het decreet van 23 maart 2012 uit. Dit decreet voert een project-MER-screening in voor milieuvergunningsaanvragen en bouwaanvragen waarbij de drempelwaarden niet worden overschreden. Immers, ook kleine projecten kunnen een aanzienlijke impact hebben op mens of milieu. De verplichte screening geldt vanaf 29 april 2013.
11 januari 2013 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten ingevolge de reorganisatie van het beleidsveld Ruimtelijke Ordening en tot totstandkoming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (BS 13/02/13)

Diverse wijzigingen wetgeving Ruimtelijke Ordening
7 februari 2013 – Richtlijn nr. 2013/2/EU van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (BS 8/02/13)

Afvalstoffen E 7
22 januari 2013 – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen (BS 11/02/13)
29 januari 2013 – Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vorming en bijscholing van preventieadviseurs van interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (BS 12/02/13)

Codex II.2; Veiligheid/gezondheid N 1 17; Codex II.6

13 februari 2013 – Verordening nr. 126/2013/EU van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (BS 14/02/13)Gevaarlijke producten E 25
25 januari 2013 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat betreft de bepaling van de stikstofverliezen (BS 15/02/13)

Waterverontreiniging V 6 1
25 januari 2013 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende de mestverwerking (BS 26/02/13)

Waterverontreiniging V 6 8
15 maart 2013 – Ordannantie houdende wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BS 22/03/13)

Ruimtelijke Ordening B 3
1 maart 2013 – Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot wijziging van het besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 1 maart 2012 houdende de vaststelling van de beroepsactiviteiten bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (BS 25/03/13)

Stralingen N 1 1 6
21 februari 2013 – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (BS 26/03/13)

Luchtverontreiniging B 4 1
1 maart 2013 – Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening (BS 15/04/13)

Diverse wijzigingen in de milieuwetgeving
15 maart 2013 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft de cofinanciering en de retributie voor een bodemattest (BS 15/04/13)

Bodem V 3 1
28 maart 2013 – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (BS 17/04/13)

Waterverontreiniging B 4 4
17 april 2013 – Verordening (EU) 348/2013 van de Commissie tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling vn en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (“REACH”)

(BS 18/04/13)Gevaarlijke producten E 25
1 maart 2013 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (BS 23/04/13)

Ingedeelde inrichtingen V 1 7; Bodem V 3 1; Algemeen milieubeleid V 1; Algemeen milieubeleid V 1 6
17 april 2013 – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, met het oog op de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector (BS 3/05/13)

Codex V.3
18 april 2013 – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (BS 8/05/13)

Algemeen N 9 3
25 april 2013 – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen (BS 13/05/13)

Afvalstoffen B 2 15
17 mei 2013 – Richtlijn 2013/28/EU van de Commissie wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (BS 22/05/13)

Afvalstoffen E 10
25 april 2013 – Wet houdende invoeging van boek IX “Veiligheid van producten en diensten' in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht (BS 27/05/13)

Veiligheidswaarborgen N 2
8 mei 2013 – Verordening (EU) 487/2013 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (BS 1/06/13)

Gevaarlijke producten E 29
5 juni 2013 – Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Bericht (BS 5/06/13)

Gevaarlijke producten E 1
24 april 2013 – Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest (BS 12/06/13)

Algemeen milieubeleid V 2
30 mei 2013 – Ordannantie tot wijziging van de ordannantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieuinformatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BS 19/06/13)

Ingedeelde inrichtingen B 6

Het bibliotheekpersoneel (Erwin Hollevoet en Wendy Kets)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina