De Nieuwe Geboorte UitgelegdDovnload 113.01 Kb.
Pagina1/3
Datum07.10.2016
Grootte113.01 Kb.
  1   2   3
De Nieuwe Geboorte Uitgelegd

Miles J. Stanford


Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.
De term “nieuwe geboorte” is in recente tijd erg populair geworden. Deze term is een Bijbels imperatief dat gevonden wordt in de woorden van de Heer Jezus Christus Zelf: Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden” (Johannes 3:7). De kwestie is wat dit betekent.

Het is ons belangrijkste doel deze zo belangrijke geestelijke geboorte uit te leggen overeenkomstig de Schrift. De Bijbel is immers Gods Woord, geschreven om u te vertellen hoe u een christen kan worden.

Maar, als u de Heer Jezus reeds ontvangen hebt als uw Redder, vertrouwen wij erop dat dit boekje u een nader begrip zal geven over onze geestelijke geboorte en de daarop volgende geestelijke groei.

Miles J. Stanford

1977, Colorado Springs, Colorado.

Inhoud


 1. De Kwestie

 2. De Eerste Adam

 3. Satan

 4. De Zondaar

 5. De Laatste Adam

 6. De Middelaar

 7. Vrijheid en Leven

 8. De Heer Jezus Christus

 9. Het Principe van Genade

 10. Aanvaarding door God

 11. Zekerheid van de redding

 12. Eeuwige Zekerheid

1. De Kwestie

Het is mijn verlangen dat u onderhavige informatie beschouwt als geschreven voor u persoonlijk, en dat het zal blijken behulpzaam te zijn voor de nieuwe geboorte. Doorheen dit boekje zullen ondersteunende citaten uit de Statenvertaling gegeven worden in purpere kleur.

Vooruit dan, in de eerstvolgende pagina’s zal u al dan niet te weten komen of dit iets voor u is. Laten we vooraf enkele voorbeelden beschouwen uit het echte leven opdat u zou kunnen nagaan waar u in dit opzicht staat.

TYPISCHE VOORBEELDEN -- Mijn vrouw, Cornelia, groeide op in een denominale kerk en dito schoolsysteem en bereikte de volwassenheid zonder te weten hoe men een christen moet worden. Als jonge vrouw begon zij ernstig de waarheid te zoeken, met behulp van theologische boeken.

Na enkele jaren van zinloos pogen werd zij uitgenodigd om een wekelijkse bijbelcursus bij te wonen. Het was door haar studie van het Boek, het ware Woord van God, dat Cornelia niet alleen leerde hoe christen te worden, maar zij accepteerde de Heer Jezus Christus als haar Redder en zij werd wedergeboren. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel” (Mattheüs 11:28-29).

Mijn eigen ervaring lag andersom. Opgegroeid los van kerk of religieuze opvoeding, probeerde ik geheel zelfgenoegzaam en onafhankelijk van God te zijn. Op basis van deze houding werd ik naar beneden gehaald tot het droevige bestaan van een arme dronkaard. Het was toen, op 27-jarige leeftijd, dat ik mij tenslotte als zondig en verloren aanzag, met het grauwe vooruitzicht mijn heilige God in het oordeel te zullen ontmoeten.

Alles wat ik kon doen was mij uitstrekken tot God voor genade, en op Hem vertrouwen om mij te accepteren als een verloren zondaar die nodig gered moest worden. Dit beseffend ontving ik spoedig de Heer Jezus als mijn Redder en werd geestelijk wedergeboren tot een lid van Gods familie. En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij in de bediening stelde, mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof” (1 Timotheüs 1:12-13).

TYPISCHE ERVARINGEN -- Uw ervaring kan wat verschillen van bovengenoemde. Misschien groeide u op in een christelijk gezin, en uw lieve moeder of een zondagsschoolleraar leerde u op prille leeftijd “Jezus in uw hart te vragen” -- maar nooit kwam daar iets van voort.

Of, er kwam iets van voort, en u groeide op en u hield van de zondagsschool, de kerk, en de jeugdactiviteiten, totdat u ging studeren of trouwde -- en dan bluste het uit. De overblijfselen ervan zijn nog maar wat koude as vanbinnen, maar toch kan er nog een enig hartsverlangen naar God zijn.

Of, op een bepaald tijdstip, werd u gevraagd een “verbintenis” met Christus aan te gaan, door een langskomende “zielenwinner” of tijdens een opwekkingssamenkomst van een of andere kerk of campagne -- maar daar zijn geen noemenswaardige resultaten van voortgekomen.

Of, zoals zovele anderen, hebt u zich de rug gedraaid tegen het Christendom wegens de slechte voorbeelden van sommige christenen.

Of -- het meest voorkomende geval van allemaal -- u was jarenlang een goed kerklid, en u denkt dat dit u tot een christen maakt.

Van de andere kant, kan u zich in alle oprechtheid onwaardig gevoeld hebben om ooit door God aanvaard te worden, en dat weerhoudt u om een christen te worden.

HET ENE DING -- Beste vrienden, ongeacht uw vroegere ervaringen of uw huidige toestand, is er maar één ding dat nu van belang is! Indien u zich realiseert dat u geen wedergeboren christen bent, en als u erkent dat u een zondaar bent en een Redder nodig hebt, dan zegt God in Zijn Woord: Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich over hem ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig” (Jesaja 55:6-7).

Als u oprecht opnieuw geboren wilt worden, dan is dit materiaal voor u geschreven.

Maar, als u voelt dat u er nog niet klaar voor bent om de Heer Jezus Christus als uw Redder te ontvangen, kunnen de waarheden die hier uitgelegd worden u voorbereiden om uw vertrouwen te stellen op de Ene die de Waarheid is en Die liefdevol zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32).

2. De Eerste Adam

Los van ijdele nieuwsgierigheid, of een echte poging om uit te vissen hoe u een christen kan worden, of los van enig ander motief, kan u ooit de Bijbel hebben genomen en bent u gaan lezen bij het eerste hoofdstuk van Genesis.

Heel waarschijnlijk bent u erin geslaagd enkele bladzijden te lezen, en dat was dan alles. Wat u las leek van weinig relevantie te zijn voor uw eigen situatie.

Maar u hebt het helemaal fout. Laten we de Bijbel openen bij het eerste hoofdstuk, vers 21: “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis” (Genesis 1:26).

Dit kleine stukje Schrift belichaamt een waarheid die met u persoonlijk te maken heeft, de sleutel die de nieuwe geboorte zal uitleggen.

KLAAR EN DUIDELIJK -- Voordat wij verder gaan met de zaak van de Bijbel, moeten wij zeggen dat wij niet in diepe details zullen treden -- daartoe hebt u de rest van uw leven. U hebt nu enkel tijd voor de fundamentele essenties.

U kan reeds ten slachtoffer zijn gevallen van een verkeerde praktijk van vele evangelisten en predikers. In hun goedbedoelde ijver zijn zij dikwijls, voor een uur of zo, tegen hun toehoorders uitgevaren en hebben zij hen berispt en vermaand en daarbij een korte opsomming gegeven van het Evangelie. Daarna wordt de verbijsterde en oningelichte zondaar geprest om “voorwaarts” te komen om de eeuwige beslissing te maken om gered te worden … zelfs voordat hij er zich van bewust is dat hij verloren is!

Om bovenstaande tekortkoming te verhelpen stellen wij hier voor om de waarheden over de redding voor u klaar en duidelijk te maken. Men heeft het recht de waarheid duidelijk te ontvangen opdat er ook een duidelijke beslissing kan gemaakt worden.

GODS DOEL -- Met dit altijd in gedachte willen wij nu inhaken op deze Schriftplaats: “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld”. Dat is precies wat God deed. De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel” (1 Korinthiërs 15:45). God is liefde, en liefde moet een subject hebben waar het zich kan op richten. Vandaar dat God de eerste mens maakte naar Zijn beeld om hem Zijn liefde te geven, en om, andersom, liefde van de mens te ontvangen.

GODS BEELD -- Adams gelijkenis met God was niet van fysieke maar van persoonlijke aard. God is een Persoon, een mens is een persoon. De mens is begiftigd met de vermogens van intellect, emotie en wilskracht, zodat God met hem Zijn leven, liefde en doel kon delen. Zij zouden dus genieten van persoonlijke gemeenschap.

God is oneindig, ongeschapen, hemels, de bron van alle leven; Gods eerste mens was eindig, geschapen, aards. God existeert op het goddelijke domein; Adam werd geschapen op het menselijke domein -- vandaar dat zij onmetelijk van elkaar afstaan in wezen, maar gelijk in de vermogens van persoonlijkheid.

Dit “beeld en gelijkenis”-vers heeft te maken met u persoonlijk, dus hou uw oog op Adam en u zal halfweg zijn naar uw doel!

God maakte Adam om de bron, het prototype, het hoofd, de representatieve mens te zijn van het hele menselijke ras. Alle menselijke families moesten afstammen van Adam en Eva. De persoonlijkheid en menselijke karakteristieken van Adam zouden in het mensenras doordringen wegens de overgeërfde eenheid van natuur.

De initiële fase van Gods eeuwig doel voor de mensheid was dat deze representatieve mens Adam zou groeien naar Zijn moreel beeld, en dat hij daarbij in toenemende mate zoals God zou worden. Hierdoor zou het volk dat afstamde van Adam vooruitgaan in de gemeenschap met God, en God met de mens.

GODS VOORWAARDE -- God was de Schepper, en Adam het schepsel; daarom was God Soeverein, en Adam subject. Terwijl Adam complete vrijheid bezat zich op alle manieren te ontwikkelen in de lijn van Gods eeuwig doel en voor zijn eigen eeuwige voordeel, moest hij binnen de contouren of sfeer blijven van Gods liefdevolle wil.

Om de sfeer van Zijn wil voor Adam af te bakenen, stelde God één enkele voorwaarde. Hij zei tot Adam: “Van alle bomen van deze hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Genesis 2:16-17).

Opdat Adam zou kunnen ontwikkelen tot een verantwoordelijke en liefdevolle metgezel van God, en niet zomaar een automaat of slaaf, was het noodzakelijk dat God hem voor een keuze zou stellen: het aanvaarden van Gods wil -- de weg van het eeuwig leven; of het afwijzen van Gods wil -- de weg naar de eeuwige dood.

Elke afwijking van Gods wil is wetteloosheid; het is zonde. En, noodzakelijkerwijs: de bezoldiging der zonde is de dood” (Romeinen 6:23). God is zo uitermate heilig en zuiver dat het gevolg van de zonde de eeuwige verbanning uit Zijn tegenwoordigheid moet zijn.

Aanvankelijk zou men kunnen geneigd zijn te denken dat God extreem hard en onredelijk was met Adam. De dood voor slechts één, en de eerste, ongehoorzaamheid? Waarom liet God het niet bij die ene keer?

Maar als men zich iets realiseert van de enig mogelijke relatie tussen Schepper en schepsel, en de ongelooflijke gevolgen van schepselrebellie, dan was er geen andere keus voor God dan dat Hij de ultieme straf op de zonde stelde: Zijt Gij niet van ouds af de HEERE, mijn God, mijn Heilige? …Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen” (Habakuk 1:12-13).

3. Satan

DE VERLEIDER -- Haal Satan binnen, en je hebt de dood! Dit briljante hemelse schepsel, de hoogste in Gods engelenhiërarchie, werd neergeworpen uit zijn verheven positie wegens de zonde van trots. Hij streefde naar een take-over van de ware Troon van God, om als God te worden, en zette daartoe een samenzwering op. Hiervoor moest God hem, en zijn volgelingen, veroordelen tot de eeuwige dood in de poel van vuur: Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster … hoe zijt gij ter aarde neergehouwen … En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen … ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij neergestoten worden”.En de duivel … werd geworpen in de poel van vuur en zwavel…” (Jesaja 14:12-15; Openbaring 20:10).

Door te zeggen ik zal rebelleerde Satan tegen Gods wil. Satans falen om Gods troon in de hemel over te nemen schrok hem niet af om van bij de aanvang het bestuur over deze wereld en het mensdom te verwerven. Hij realiseerde zich dat als hij Adam tot ongehoorzaamheid kon brengen, hij daarbij het hele menselijke ras voor zich zou winnen, vanaf haar begin, en zo de god van deze wereld worden.

Opnieuw de waarschuwing om uw oog te richten op uw representatieve mens, want wat er met hem gebeurde, gebeurde ook met uzelf. Als u Adam observeert zal u leren waarom u moet wedergeboren worden.

ZIJ DIE VERLEID WERDEN -- In het kader van Gods beschermende bevel, en Zijn waarschuwing voor de dood als consequentie van ongehoorzaamheid, werden Adam en Eva door Satan verleid om te nemen van de boom der kennis van goed en kwaad. En dat is exact wat zij deden.

Zij verkozen Satans manier tegen de wil van God in! Dat was zonde. Het resulteerde in hun geestelijke dood, wat hen afsneed van God, die de levensbron is. Jaren later stierven zij ook fysiek -- de fysieke dood als ultiem gevolg van de geestelijke dood.

Nadat hij geestelijk stierf, en voordat hij fysiek stierf, leefde Adam “honderddertig jaar, toen hij een zoon verwekte naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld” (Genesis 5:3). Vandaar dat hij een veroordeeld, door Satan gebonden menselijk ras voortbracht, naar zijn eigen zondige beeld. De mens viel van zijn onschuld in vijandschap jegens God!

Naar Adam zien als de zondaar is hetzelfde als naar uzelf zien. U werd in deze wereld geboren met een zondige natuur, die u erfde van uw gevallen bron. U werd als zondaar geboren, en u bent daarom geestelijk dood. Geestelijke dood resulteert in afscheiding van God, voor altijd -- dat is de hel.

Geloof mij niet op mijn woorden, maar hoor God in Zijn Woord: Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12). En zonde brengt noodzakelijkerwijs haar loon mee. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis” (Romeinen 5:18).

SAMENGESTELDE VEROORDELING -- Eigenlijk ligt u onder een dubbele veroordeling: voor Adams zonde, en voor die van uzelf. In Efeziërs hoofdstuk 2 spreekt God van zondaars als volgt: u die dood was door de misdaden en de zonden en wij waren van nature kinderen des toorns u had geen hoop en was zonder God in de wereld” (vv. 1,3, 12).Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:18).

Hier bent u dan, niet enkel afgekeurd en op weg naar het oordeel voor de Grote Witte Troon, omdat u hebt gezondigd tegen God door niet op Hem te vertrouwen, maar u bent evenzo afgekeurd omdat u een zondige natuur hebt die u erfde van Adam.

Vermits u verkeerd bent geboren, en verkeerd hebt gedaan, bent u geestelijk bankroet. Verkeerde familie (wortel en tak), en verkeerd gedrag (vrucht): Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).

4. De Zondaar

VRAAG -- U bent nu aan de halfwegse markering naar het doel toe van hoe u een christen kan worden. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Er blijft nog maar één weg over om te gaan. Deze weg gaat op en neer, zoals u spoedig wel zal merken.

Er bestaat maar één voorziening waardoor u kan ontsnappen aan de veroordeelde familie! En er is maar één voorziening om Gods familie binnen te gaan: een nieuwe geboorte! Moest u zich afvragen: “hoe kan dit gebeuren?” dan bent u niet de eerste persoon met die vraag. Nu, laten wij het antwoord opzoeken in Gods Woord.

Nicodemus, een bestuurder van de Joden in Jezus’ dagen, was een van de belangrijkste theologische leraren in het Judaïsme van die tijd. In zijn nood ondervroeg hij de Heer Jezus, en hij ontving enkele geheel onverwachte antwoorden op zijn vragen.

ANTWOORD -- De Heer Jezus zei tot deze zoekende zondaar: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus vroeg dan: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?” (Johannes 3:3,4).

De Heer Jezus benadrukte dan opnieuw: Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden ... Nicodemus antwoordde Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Dezelfde vraag die u zelf had kunnen stellen. Jezus antwoordde hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?” (Johannes 3:7, 9, 10).

BLINDHEID -- Hoe kan zo’n hoogstaande intellectuele en theologisch scherpzinnige religieuze doctor afkomen met zulke foute interpretatie van de belangrijkste uitspraak die hij ooit had gehoord? Dit is gemakkelijk: verkeerde familie! Vandaar dat hij een “blinde leider van blinden” was.

De apostel Paulus, een andere eens “blinde” leider en leraar van Israël, schreef nadat hij zijn geestelijk inzicht ontvangen had: Maar in het geval dat ons evangelie ook bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen geldt dat de god van deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen” (2 Korinthiërs 4:3, 4).

Satan bestreed Adam en het menselijke ras door middel van bedrog, en zo werd hij de aartsusur­pator -- de god van deze wereld en van het Adamitische ras. Hij heeft de geest verblind van de natuurlijke mens en heeft vijandschap gelegd in ’s mensen hart tegen God, met de bedoeling zich af te keren van de Redder.

De Bijbel zegt het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet; want het kan ook niet”; De natuurlijke mens nu neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden”; “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt” (Romeinen 8:7; 1 Korinthiërs 2:14; Romeinen 3:10, 11).

. . . .

Hier aangekomen hebt u misschien iets drukkends op uw hart zoals: “Al die tijd dat ik mijn ogen op Adam richtte kwam er niets in beeld dan veroordeling en dood. Waar is God in deze hele scène? Hij lijkt niet in staat te zijn om iets voor mij te doen, maar Satan lijkt alles naar zijn zin gekregen te hebben. En ergst van al: God heeft mij veroordeeld voor iets waarover ik geen controle had. Het was niet mijn keuze om in de verkeerde familie geboren te worden!”SCHULDIG -- Beste vriend, ik hoor u wel. En u hebt gelijk … deels. Het is waar dat u niets kon doen aan uw veroordeling in Adam en dat u daardoor een verloren zondaar bent van nature. Maar het is ook waar dat u een veroordeelde zondaar bent door uw eigen persoonlijke keus -- in gedachte, woord en daad.

Is het niet zo dat u elk gebod in het Boek overtreden hebt? Hebt u ook maar het eerste gehouden?: U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod”; “Want wie de hele wet zal houden, maar op één punt zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle geboden” (Mattheüs 22:37, 38; Jakobus 2:10).

O, u hebt uw veroordeling door God verdiend, en dat wegens uw egocentrische hart en wil. God zegt: Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?” (Jeremia 17:9).

Zoals Satan hebt u gezegd: “ik zal”, tegengesteld aan Gods wil. En wat meer is: als zondige klei hebt u niet het recht de heilige, soevereine Pottenbakker in vraag te stellen. Zal ook het maaksel tot hem, die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?” (Romeinen 9:20).

Als het erop aankomt een verloren zondaar te zijn bent u een doe-het-zelver.

Het is beter dat u voor God toegeeft dat Hij rechtvaardig is, en dat u verkeerd bent, fout. En het goede nieuws is dat God al die tijd erg veel in deze scène is geweest, en dat alles in uw belang!

“Satan is nooit zo compleet verslagen als in zijn schijnbare overwinningen!”

5. De Laatste Adam

Haal de Laatste Adam binnen, en je hebt Leven! Wist u dat God twee Adams heeft, twee contrasterende vertegenwoordigers van de mens aan het hoofd van twee compleet verschillende stromingen van de mensheid? De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest” (1 Korinthiërs 15:45). Merk het essentiële verschil op tussen deze twee bronnen: De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk en de tweede mens is de Heere uit de hemel” (1 Korinthiërs 15:47).

DE GEVALLEN ADAM -- De eerste mens bracht een zondig, aards ras voort door natuurlijke voortplanting. De Tweede Mens bracht het rechtschapen, hemelse ras voort door bovennatuurlijke wedergeboorte. De foute familie wordt men deelachtig door fysieke geboorte; de rechte familie wordt men deelachtig door de “nieuwe geboorte”.

Kijk nu zorgvuldig en zie wat God voor u heeft gedaan. Nu u lang genoeg uw oog gericht hebt op de eerste Adam, kan u nu uw oog richten op de Laatste Adam voor alle eeuwigheid. Zie hoe God in stilte heeft gewerkt om Zijn oorspronkelijk doel te verwezenlijken: het maken van de mens naar Zijn beeld.

DE OPGESTANE ADAM -- “God … heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen” (Hebreeën 1:1-3).

De eerste Adam hield op met het weerspiegelen van Gods beeld omdat hij rebelleerde en zich tegen Gods wil keerde. De Laatste Adam behield Gods beeld omdat Hij betuigde: Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft” (Johannes 6:38).

God heeft in Zijn genade een andere Adam gegeven waardoor Hij zijn oorspronkelijk doel zou verwezenlijken voor u. Hij is niet minder dan de Zoon van God, en vandaar de uitdrukking van Gods beeld: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). Eigenlijk heeft het falen van de eerste Adam de scène opgezet voor de triomf van de Laatste Adam.

De Heer Jezus is Gods Laatste Adam. Aan het kruis was Hij schijnbaar een hulpeloze mislukking -- maar: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht” (Johannes 12:24).

ZONDELOZE GEBOORTE -- Zie hoe recht en perfect God het reddingsplan heeft uitgewerkt. Uw veroordeling kwam via menselijke geboorte, en uw Verlosser kwam evenzo via menselijke geboorte. Men heeft eens gezegd: “De wijze waarop Christus geboren werd - de maagdelijke geboorte genoemd - kan beter gedefinieerd worden als de maagdelijke conceptie, want de geboorte zelf was heel gewoon nadat dat Hij ontvangen werd door de Heilige Geest”.

De engel verkondigde aan de maagd Maria: Gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam noemen JEZUS … De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden” (Lukas 1:31, 35).

Dat was de wijze waarop de Zoon van God het menselijke ras binnenkwam. Het verschil was dat Hij als God zondeloos werd geboren, terwijl van ons staat geschreven: “u die dood was door de misdaden en de zonden” (Efeziërs 2:1). En over Zijn leven op aarde is geschreven: “Die in alles is verzocht geweest op gelijke wijze als wij, maar zonder zonde” (Hebreeën 4:15).

Denk er nu aan, opdat God de zondige eerste Adam op juiste wijze zou kunnen vervangen, zou Zijn Laatste Adam moeten slagen waar de eerste Adam faalde. Hij zou getrouw aan God moeten blijven, onder dezelfde omstandigheden en beperkingen waaronder de eerste mens zich ruïneerde. Bovendien zou Hij moeten verleid worden om hetzelfde te doen, op dezelfde manier, door dezelfde persoon, als de eerste Adam.

HAAL SATAN ER OPNIEUW BIJ -- In Lukas 4 zien we dat de Heilige Geest de Heer Jezus naar de wildernis leidde, waar Hij veertig dagen vastte. Toen de honger van de Laatste Adam acuut was, trachtte Satan Hem te verleiden om te eten -- dezelfde verleiding waarmee Adam had gestreden.

Satan lanceerde deze aanval op de Laatste Adam, wetend dat als hij Hem buiten Gods wil kon laten stappen, en Zijn eigen weg zou gaan, hij daardoor de laatste representatieve Mens zou overwinnen. Hij zou daardoor alles bereiken en zijn als God.

Hou in gedachten dat de Heer Jezus deze beproeving niet onderging voor Zijn eigen belang, maar voor dat van u! Hij deed dat als uw Plaatsvervanger opdat Hij uw Redder mocht worden.

Satan wierp zijn eerste vurige pijl naar de Heer Jezus door te zeggen: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot deze steen, dat hij brood wordt” (Lukas 4:3). Omdat Hij God was, kon de Heer Jezus dit hebben gedaan.

Verhongerd als Hij was, weerde Hij de dodelijke pijl af met de Schrift: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods” (Lukas 4:4). Als Laatste Adam was de Heer Jezus vrijwillig onderworpen aan Zijn Vader, en Hij weigerde alles wat tegen Gods wil inging voor Hem. “Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God” (Hebreeën 10:9).

Toen voedsel faalde, bracht Satan het verleidende element macht naar voor. Hij nam de Heer mee naar een hoge berg en toonde Hem, in een ogenblik tijds, alle koninkrijken van de wereld. Hij zei tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wie ik ook wil” (Lukas 4:6).

Hier had Satan de onbeschaamdheid om de wereld aan te bieden aan Degene die God “gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft” (Hebreeën 1:2). Merk op dat de Heer Jezus Satans aanspraak niet betwistte, noch zijn aanbod in vraag stelde, maar door zijn stilzwijgen erkende Hij dat Satan inderdaad de god is van de huidige wereld.

Tenslotte onthulde Satan zijn onstilbare honger naar het ultieme: Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles het Uwe zijn” (Lukas 4:7). Denk hier aan! Satan, de onverzoenlijke vijand van de Allerhoogste God, die God de Zoon trachtte om te kopen tot aanbidding van de usurpator. Dit was zijn onbeschaamdste poging om als God te worden.

Maar de Laatste Adam sneed moeiteloos de vijand van zich af met het zwaard van de Heer: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult de Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen” (Luke 4:8).

6. De Middelaar

Haal de Middelaar binnen en ontvang gerechtigheid! Nu komen we aan een ander wonderlijk aspect in uw voordeel. Hij zond Zijn geliefde Zoon uit de hemel, niet enkel om uw Laatste Adam te zijn, maar om de Middelaar te zijn tussen Hemzelf en u. Een middelaar is iemand die tussen twee partijen staat om hun geschillen bij te leggen wanneer er een breuk is tussen hen. En de kloof tussen u en God is aanzienlijk.

VEREISTEN -- De Heer Jezus is Gods enige Middelaar. En Hij is de enig mogelijke middelaar voor u. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Timotheüs 2:5).

Een middelaar is iemand die door beide betrokken partijen moet geaccepteerd en vertrouwd worden. God zei van de Heer Jezus: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” (Mattheüs 17:5). En Hij vraagt u dat u Zijn Zoon aanneemt. U komt uw partij van het middelaarschap binnen door het accepteren van en het vertrouwen op Gods Middelaar.

Om de Middelaar tussen God en de mens te zijn moest de Heer Jezus deel uitmaken van zowel de menselijke natuur als Gods natuur. Dat is middelaarschap -- Hij kwam binnen in de ware natuur van beide betrokken partijen! Wordt u nog niet aangegrepen door het wonderlijke van dit alles?

De Heer Jezus was altijd God; Hij had Gods natuur van in alle eeuwigheid. Toen Hij geboren werd uit de maagd Maria, nam Hij ook de menselijke natuur aan. In de Schrift wordt naar Hem verwezen als zowel “Zoon van God” als “Zoon des mensen”.

VOLLEDIG BETAALD -- Zie wat het Woord van God nog meer over Hem zegt: Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood(Filippenzen 2:6-8).

Onze Heer heeft willens Zijn levensbloed uitgestort aan het Kruis en stierf de uiterst afschuwelijke en schandelijke dood van een crimineel, voor u. Ja, het Lam van God werd geofferd om uw straf te ondergaan. zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats” (Hebreeën 9:22).

Uw gezegende Vervanger heeft “vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis …En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam van Zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen” (Kolossenzen 1:20-22).

Verder, als Middelaar, moest de Heer Jezus op gelijke wijze God en de mens vertegenwoordigen. Denk hieraan! Hij stond tussen de heilige God en het zondige menselijke ras in. Hij moest iemand zijn die elke aanspraak van God op de mens, en elke aanspraak van de mens op God, moest bevredigen. Als uw Schepper heeft God rechtens een aanzienlijke aanspraak op u, niet?

BEPERK UW AANSPRAAK! -- Er is slechts één legitieme aanspraak die u hebt over God, en dat is dat u veroordeeld bent en dat u absoluut niets kan doen om dit feit te veranderen. Alhoewel u niets van doen hebt met uw geboorte in de foute familie, hebt u met uw eigen wilskracht uw veroordeling bevestigd.

Ongeacht hoezeer u tracht uw toestand te veranderen, of hoe goed u mag proberen te zijn, betrekt u toch nog uit de verkeerde bron, een die geheel onaanvaardbaar is voor God. Dus is dit de aanspraak die u hebt op Hem: “God, ik kan niets veranderen aan mijn geestelijke positie of toestand. U zal het voor mij moeten opnemen”.

En Hij heeft reeds gedaan wat nodig is met betrekking tot uw persoonlijk geval! Hij zond Zijn Zoon om uw plaats in te nemen in de dood die de zonde eist -- de Heer Jezus nam deze dood op Hem en betaalde de straf voor u.

U weet toch dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent uit uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is wel tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door Hem gelooft u in God Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn” (1 Petrus 1:18-21).

7. Vrijheid en Leven

Alles wat u tot dusver hebt beschouwd komt hier op neer: Want evenals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Korinthiërs 15:22). Uw enige hoop is bevrijd te worden van de eeuwige dood in Adam, en om opnieuw geboren te worden zodat u eeuwig leven hebt in Jezus Christus.

VAN VERKEERD NAAR GOED -- Wanneer u in staat bent het slechte nieuws te overzien, en erkent dat Satan u hopeloos gebonden heeft in schuld, veroordeling en dood; het is dan, en niet eerder, dat God naar u toe komt en u in staat stelt het Evangelie aan te nemen, het goede nieuws.

En was er ooit zulk goed nieuws? “Omdat dan de kinderen mensen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gekregen, om door de dood hem die de macht over de dood had van zijn kracht te beroven, dat is de duivel, en om allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavendienst onderworpen waren” (Hebreeën 2:14-15).

HET GODDELIJKE AANBOD -- God heeft reeds het initiatief genomen. Hij deed de eerste en elke andere zet naar u toe, terwijl al uw daden weg van Hem stonden. Maar de gezegende “Jager uit de Hemel” heeft u uiteindelijk ingehaald.

Zoals iemand het zo goed heeft gezegd: “Achteraf nadenkend over deze solitaire reis, had ik het gevoel dat ik, op een of andere manier, naast het zoeken, achtervolgd werd. Er waren voetstappen achter mij; een volgende schaduw, een Jager uit de Hemel, zo nabij dat ik de warme adem in mijn nek voelde”.

Net zoals de Vader zijn verloren zoon omarmde, zo ontvangt Gods liefde u zoals u bent. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren (Romeinen 5:8). God houdt van u zoals u bent, maar Hij houdt teveel van u om u in uw toestand achter te latenKan het goede nieuws van het Evangelie nog beter uitgedrukt worden? Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft” (Johannes 3:16). “Ieder” betekent: u inbegrepen; u kan God hiervoor danken! U ontsnapt aan de eeuwige dood en komt het eeuwige leven binnen door te geloven in de Zoon. Geboren om te sterven, wordt u wedergeboren om te leven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem” (Johannes 3:36).

Wat een bevrijding! God legde al onze zonden op Zijn volmaakte Zoon toen Hij aan het Kruis van Golgotha stierf; De Heer Jezus nam al onze zonden mee in de dood, en betaalde daarbij voor onze verdiende straf. Gezien Hijzelf zondeloos was, was Hij vrij onder de betaalde straf om op te staan uit de doden. Hij Die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking” (Romeinen 4:25).

VRIJELIJK VERGEVEN -- Nu kan God rechtens tot u zeggen: “Er werd een volle betaling gedaan. Ontvang Mijn geliefde Zoon als uw persoonlijke betaling en u zult vrij zijn van de eerste Adam en opnieuw geboren in de Laatste Adam”.

Ja, Jezus betaalde alles! “En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft … Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem” (2 Korinthiërs 5:18, 21).

Hier is een woord van God om ons dichter bij het onderwerp te brengen. Hij zegt tot u in liefde: Doch hem, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid” (Romeinen 4:5).

Genoeg! Geen werken, geen veranderen; Hij vraagt u gewoon Hem te vertrouwen zoals u bent: een ongoddelijke zondaar. Als zondig kind van Adam bent u geheel geschikt voor Gods gave van Zijn Zoon. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben”; “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden [ook de uwe] geleden, Hij Die Rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Timotheüs 1:15; 1 Petrus 3:18).

DAT IS HET! -- U hebt uw loon verdiend, maar God biedt u Zijn vrije gave aan voordat u ze aanneemt. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23). Als u, nu direct, uw Redder wilt ontvangen, zijn er slechts twee woorden die overblijven!

“BEKEER U” -- U wordt wedergeboren door twee dingen: bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus” (Handelingen 20:21). Bekering betekent u omkeren, uw geestesinstelling veranderen. God, de Schepper van het universum, vraagt dat u zich zou omkeren van uw weg en dat u Zijn weg zou kiezen. Hij heeft persoonlijk uw (Adamitische) straf aan het Kruis betaald zodat u nu wettelijk vrij bent om de juiste keuze te maken. God dan verkondigt … nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren” (Handelingen 17:30).

Nu kan u vrijelijk tot Hem bidden: “O God, ik wil dat U mijn hemelse Vader bent, en ik kies ervoor Uw weg te gaan”.

“GELOOF” -- Geloof in onze Heere Jezus Christus” (Handelingen 20:21). Wanneer u zich bekeert en u richt tot God als uw Vader, dan vertrouwt u ongetwijfeld op God de Zoon als uw Redder. Op grond van wat u weet over uw geestelijke nood, en wat u hebt geleerd over Christus voorziening, kan u nu tot Hem zeggen: “Heer Jezus, ik dank u vanuit mijn hart dat u voor mijn zonden stierf, en nu ontvang ik U als mijn eigen Redder”.
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina