De Nieuwe HeerlijkheidDovnload 85.71 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte85.71 Kb.

Investeringsvoorstel Landschappen van AllureDe Nieuwe Heerlijkheid

Hoofdstuk 1 Inleiding en achtergrond • Probleemstelling

Het probleem van het huidige landschap tussen de landschappelijke iconen, de Kampina/ Oisterwijkse Vennen en de Loonse en Drunense Duinen, en de stad Tilburg is de constatering dat vooral de laatste decennia de landschappelijke beeldkwaliteit, aantrekkelijkheid en (bio) diversiteit teloor is gegaan en in feite een behoorlijke verschraling van het landschap is opgetreden. Enerzijds is, vooral de laatste decennia, door intensivering van de landbouw- en veeteeltactiviteiten en de ontwikkeling ofwel het oprukken van woonwijken en bedrijfsterreinen, het archaïsch pastoraal landschap verworden tot een landschapstructuur met veelal grootschalige mono functionele elementen. Anderzijds hebben ruilverkavelingen de kleinschaligheid en oude structuren in een saai en strak keurslijf gedrukt. Ook grote infrastructurele werken hebben, vanaf de industrialisatie tot heden, ook een negatieve invloed gehad, met name op de bereikbaarheid en is de fysieke en mentale relatie tussen stad en land deels verbroken. Het ooit zo aantrekkelijke landschappelijke karakter is nu grotendeels verdwenen en niet meer als zodanig herkenbaar.

Als laatste heeft de steeds strakker geworden regelgeving op het gebied van duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn geleid tot superoptimalisatie van bedrijfsprocessen en -inrichting wat zijn weerslag heeft gehad op het landschap. Het platteland verliest in rap tempo zijn authentieke economische dragers. De leegloop van agrarische bedrijven, veroorzaakt door te dure overname, nauwelijks of geen groeimogelijkheden of door het ontbreken van opvolging, is de doodsteek van het ooit zo florerende platteland.

Concluderend kan men stellen dat de balans tussen beeldkwaliteit en economisch activiteit in het voorheen pastorale Brabantse platteland grotendeels is verdwenen.
De uitdaging is om het karakter van dit in potentie veelzijdig cultuurlandschap te (her)ontwikkelen tot een volwaardig deel van Het Groene Woud (zie situatieschets). Transformatie naar een toegankelijk en betekenisvol aantrekkelijk landschap, als drager en steun voor het verbeteren en verhogen van het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en leisure ambities, waardoor opbrengsten in economische groei, werkgelegenheid, welvaart en vitaliteit substantieel worden vergroot. Nieuwe economische dragers, innovatieve ontwikkelingen en verdienmodellen op het gebied van nieuwe bedrijfvoering waarin het landschap onlosmakelijk deel van uitmaakt, leiden de transformatie naar hernieuwd landschappelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid voor de stedeling en gebruiker, tot een landschap van allure.


 • Situatieschets

Op bijgevoegde kaart is aangegeven hoe de landschapsontwikkeling gaat plaatsvinden en in welke context.


 • Projectafbakening

De Nieuwe Heerlijkheid (als werknaam) is een circa 5.000 hectaren groot gebied gelegen aan de oostzijde van de stad Tilburg tussen het heiderijke beekdalenlandschap van de Kampina en Oisterwijkse Vennen en de eeuwenoude stuifzanden van de Loonse en Drunense Duinen. Het is een cultuurland van boerenerven, buitenplaatsen, dorpen en buurtschappen, in een landschap van akkerland, loof- en naaldbos, beekjes en plassen.

Deze projectafbakening vormt de derde schil van het Groene Woud, de tweede schil voor het Nationaal Park Loonse- en Drunense Duinen en maakt een belangrijk onderdeel uit van de groene robuuste Groene Mal structuur om de stad Tilburg.

______________________________________________________________________________
Visie

Hoofdstuk 2 Aanleiding en doelstelling

 • Aanleiding

Tilburg en de regio zet onverkort de bestaande beleidsmatige en programmatische uitvoeringsambities voort. Dat betekent het completeren van de Groene Mal als robuuste groene, voornamelijk ecologische, structuur om de stad. Daarnaast werkt Tilburg aan het versterken (kwaliteitsimpuls) van de stad land relaties. Voor versterking van deze stad land relaties in het buitengebied zijn sec geen middelen beschikbaar. De groene ambities worden namelijk gefinancierd door de zogenaamde gebiedsvisies en -ontwikkelingen als de Nieuwe Warande aan de noordoostzijde van de stad. Deze zijn op traditionele groeiscenario’s gebaseerd, met andere woorden rode ontwikkeling, als nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen, financieren de groene ambities. Inmiddels weten we dat de huidige tendensen en conjunctuur een ander licht werpen op ontwikkelingen. De vraag is óf en in welke mate deze ontwikkelingen doorgang zullen vinden en in welke mate middelen voor de groene ambities dan nog beschikbaar komen.

De aanleiding om ondanks dit negatieve beeld juist nu werk te maken om met enkele (nieuwe) ondernemers en de provinciale regeling een substantiële kwaliteitsslag te maken.
 • Doelstelling

De doelstelling van De Nieuwe Heerlijkheid is om de verborgen kwaliteiten zichtbaar te maken en uit te groeien tot een vitaal pastoraal landschap, waar goed ondernemerschap samengaat met een mooi en prettig beleefbaar landschap waar de natuur volop van profiteert.

Het oude (cultuur)landschap uit 1850 dient als referentie en inspiratiebron. Waar economische activiteiten, gebruik en inrichting van het landschap waren in balans en gingen harmonieus samen. De veelal katholiek georiënteerde instellingen en organisaties, met ook nu herkenbare cultuurhistorische objecten, waren ooit leidend in de vorming van dat arcadisch landschap. Denk daarbij aan het Trappistenklooster Koningshoeven, Huize Assisië in Biezenmortel en Koningsoord abdij in Berkel Enschot. Ook andere landeigenaren van onder andere buitenplaats De Strijdhoef, Kasteel Loon op Zand , Huis Moerenburg, Kasteel Nemelaer en kasteel Nieuwenhof in Moergestel hebben het landschap gevormd. Deze cultuurhistorische inspiratiebron krijgt een eigentijdse doorvertaling naar het toekomstig kaartbeeld van 2050. Deze wordt voor de definitieve aanvraag verder uitgewerkt met o.a. Joks Jansen en MTD.

De visie behelst de (door)ontwikkeling van landschapspark Moerenburg én landschapspark De Nieuwe Warande. Deze herkenbare landschapsparken vormen enerzijds een direct uitloopgebied voor de stedeling en anderzijds fungeren ze als transitiegebieden tussen de stad en de hoogwaardige natuurlandschappen Loonse- en Drunense Duinen en de Kampina. Je kunt stellen dat de relatie tussen de Tilburg en Het Groene Woud virtueel kan worden geduid als een dubbele landschappelijke stadspoort.

De strategie is om structuren, elementen en opgaven binnen beide landschapsparken te definiëren als projecten en deze verder te ontwikkelingen. Daar wordt hard aan gewerkt. Denk daarbij aan het Deltaplan voor het Landschap, het stimuleren van Pure Hubs, het stimuleren van de zogenaamde BMF ommetjes en het doorontwikkelen van het nationaal park Loonse- en Drunense Duinen naar een bedrijfmatige zelfstandige beheerorganisatie.Op dit moment ligt er de kans om samen met andere regiopartners voor deze eerste provinciale tranche projecten te benoemen. Drie innovatieve projecten vormen de nieuwe economisch dragers voor een deel van opgave.
Achtergrondinformatie over de beide landschapsparken.

Om die kwaliteitsslag in gebiedprocessen te maken kan Tilburg bogen op ervaringen in Moerenburg. Een gebied met een omvang van 200 hectare. Het landschapspark Moerenburg stond 10 jaar geleden nog in de planning om een woongebied te worden. Er is echter gekozen om het bestaand stedelijk gebied Piushaven te intensiveren en de behoefte aan groen te laten landen in het naastgelegen Moerenburg. Daarbij werd tevens besloten om te investeren in het groen en landschap van Moerenburg. Daarvoor is gewerkt met een vertegenwoordiging uit het gebied (een zogenaamde kerngroep) en zijn er diverse informatieavonden georganiseerd waarvoor de bewoners van de naastgelegen wijken nadrukkelijk werden uitgenodigd. De gemeente Tilburg heeft dit gebiedsproces aangejaagd, gefaciliteerd en mensen een helpende hand geboden en geholpen om moerenburg tot een succes te maken. De resultaten zijn positief. Het volgende is gerealiseer: de vestiging van een biologische zorgboerderij, een bed and breakfast, 2 kavelruilprojecten voor verbetering agrarische structuur, ruimte voor 20 ha nieuwe natuur, nieuwe wandel- en fietsroutes, verwijderen illegale bebouwing, opknappen historische rioolwaterzuivering, diverse kunstprojecten en diverse activiteiten met stadsbewoners (zoals biodiversiteitstelling, opruimen zwerfvuil, knotten en snoeien). We zijn echter nog niet klaar. De ambitie om het Deltaplan voor het Landschap, waarin Moerenburg als ook Heukelom en het gebied rondom Koningshoeven betrokken zijn, verder te ontwikkleing naar een aantrekkelijk landschappelijk gebied is actueel.
Uiteraard wordt momenteel veel energie gestoken in de ontwikkeling van landschapspark de Nieuwe Warande. De periode na de vaststelling van de Structuurvisie Noordoost 2020 in 2009 is veel ervaring opgedaan en tot op heden benut om, in bottom up processen, de wensen en visies van de bewoners en toekomstige gebruikers van het gebied in beeld te krijgen. Een open proces waarbij groen, landbouw, natuur en recreatie in en om de stand verbinding krijgt met de leefwereld van grote groepen burgers. De volgende processen en producten zijn voor De Nieuwe Warande gedaan: het inrichtingsplan van de BMF - stadslandbouw -; schriftelijk onderzoek buitengebied bij de dorpen en Tilburg Noord; keukentafelgesprekken gemeente/agrariërs; overleggen werkgroep stadslandbouw Nieuwe Warande; schetssessie landschappelijk raamwerk Nieuwe Warande en aanzet vermarkten stadsboerderijen; realisatie ommetje BMF; proces Pure Hubs met begeleiding van 5 agrariërs die zich willen verbreden; onderzoek MKBA stadslandbouw. Deze actuele (burger)participatie trajecten hebben we doorlopen voor de ontwikkeling van de Nieuwe Warande (Tilburg Noordoost).

Beide ervaringen hebben geleidt tot deze eerste concrete inbreng voor Landschappen van Allure.


Het streefbeeld binnen de beide landschapsparken behelst de inzet en kwaliteitsverbetering van de stad land verbindingen door de drie innovatieve topprojecten conform de visie en ambities van Het Groene Woud. Wij focussen in deze eerste tranche op een nieuwe aanpak voor beheer van natuur en landschapwaarden doordat de nieuwe ondernemers beheer en onderhoud in hun bedrijfsvoering opnemen. Met ander worden de stad land relatie wordt versterkt en er ontstaan nieuwe verdienmodellen, een nieuwe aanpak voor de realisering van natuur- en landschapswaarden.
De aandacht gaat binnen deze regeling voornamelijk uit naar het platteland. De verankering ín de stad moet, volgens het Q team, ook gewaarborgd zijn. Als geen ander werkt Tilburg hieraan waarbij flink in die groene longen wordt geïnvesteerd. Denk daarbij aan de realisatie van het waterpark aan de Piushaven; de ontwikkeling van de Quirinustuinen en de ambities rondom Peerke Donders verankeren het ommeland aan de stad.
De opmerkingen van de commissie van PS zijn ter harte genomen en verder verwerkt. Het betrof een uitleg over de samenhang van de projecten en de financiering daarvan (privaat versus overheid). Een en ander is verder in dit document verwoord.


 • Het projectresultaat

Substantieel nieuw aantrekkelijk landschappark met nieuwe economische dragers vormt het kader/ decor om de stedeling te verleiden hier naar toe te komen. Of om ze te verleiden mogelijk langer in dit gebied te blijven en wellicht te houden op weg naar de topnatuur. Hierdoor kunnen de huidige te hoge bezoekersaantallen voor de Loonse en Drunense Duinen worden teruggebracht.

Met de rode componenten (verblijf, terras, educatie et cetera) wordt door de ondernemer het geld verdiend om het onderhoud van dat landschappelijk decor te onderhouden. Duurzaam en zonder verdere bemoeienis van overheden. Het aantrekkelijk landschap is economisch sterk en blijvend verankerd bij de ondernemer.

_____________________________________________________________________________________

Voorstel

Hoofdstuk 3 resultaten

Voor de eerste tranche zijn overheid en ondernemers gereed om in het landschapspark De Nieuwe Warande als sterke stad landverbinding Quirijnstokpark- De Brand te versterken. De drie afzonderlijk projecten worden hieronder beschreven.


 • Resultaten

Stadsboerderijen Tilburg

Twee leegstaande gemeentelijke boerderijen met circa 24 hectare landbouwgrond worden marktconform te koop aangeboden aan nieuwe ondernemers. Wij zoeken de beste stadboer(ondernemer) die zich richt op de stedeling. Dat kan op het gebied van toerisme, recreatie, verblijf, streekwinkel, kinderdagverblijf, zorg et cetera. Daarbij neemt deze nieuwe ondernemer het nieuw aan te leggen landschap op in zijn bedrijfsvoering. Ongeveer 50% van beschikbare hectare grond wordt ingezet voor nieuwe landschapsontwikkeling. Dat betekent dat ongeveer 12 hectare nieuwe landschap wordt aangelegd. Deze zal bestaan uit een ruig poelenlandschap aangevuld met struwelen, bomen en wandelpaden. Het verdienmodel wordt gevormd doordat deze openbare toegankelijke nieuwe natuur wordt onderhouden door derden en dus duurzaam is geregeld zonder overheidsbemoeienis. Het innovatieve hieraan is dat we het oude mono functionele denken verlaten. Natuur en landschap worden verbonden aan de nieuwe economie, met ander worden de nieuwe ondernemer profileert zich juist als duurzame ondernemer en is onlosmakelijk verbonden met natuur en landschap.Buitenplaats De Strijdhoef

Dit kasteel ligt op een strategische toplocatie op de rand van natuurparel De Brand. Deze buitenplaats vormt de poort/ entree van De Brand en is momenteel deels openbaar toegankelijk. Eigenaar (kasteelheer) Arthur Leijten wil dit oude familiebezit duurzaam sterk maken voor de komende generaties en als nieuwe participant inzetten op de versterking van dit cultuurhistorisch erfgoed. Het plan is om het landgoed landschappelijk sterker te maken passend in het cultuurhistorisch perspectief waarvan iedereen van kan genieten. De eigenaar vraagt een financiële bijdrage om de start mogelijk te maken en om deze buitenplaats de recreatieve landschappelijke gebruiksmogelijkheden te versterken. Daarna kan de eigenaar door realisatie van zorgvuldige ingepaste rode ontwikkeling zichzelf duurzaam in stand houden, als zijnde nieuw verdienmodel. Voor deze kwaliteitsslag wordt 16 hectaren bestaande landbouwgrond, voornamelijk maïs, omgevormd naar een aantrekkelijk nieuw landschap met nieuwe bomenlanen, nieuwe struinpaden, het openbaar maken van de boomgaard et cetera. Daarnaast wordt de stad land relatie versterkt door extra wandelverbindingen te maken vanuit het dorp naar De Brand en het realiseren van een ontvangt (horeca)ruimte in de kasteelhoeve. Deze gedachteomslag, onder ander niet meer verdienen aan reguliere landbouw maar aan een aantrekkelijk landschap, is zeker in dit geval, waar generaties lang een ander gedachtegoed heerste innovatief te noemen.De Steenfabriek

Brabants Landschap transformeert de steenfabriek van 'rood' naar natuur en landschap. Sloop van fabriekspanden en het inrichten van bijna 9 hectare nieuw landschap en natuur is (financieel) geregeld. Hierbij Ontwikkeling van de ecologisch beheerde gras- en bouwlanden poelen aangelegd en her en der een houtsingeltje of boomgroepen aangeplant. De graslanden zullen uit meer verschillende plantensoorten gaan bestaan en daardoor zal ook het aantal diersoorten toenemen. De das, kamsalamander en boomkikker komen al in de omgeving voor.

In dit kader wordt hulp gevraagd voor het versterken van het landschap middels het herstellen van een, historisch, wandelpad (ruim één kilometer) in een afwisselend, weliswaar overwegend agrarische, landschap. Dit pad maakt onderdeel uit van het al eerder genoemde langzaam verkeer netwerk tussen De Vennen/ Kampina en de Loonse en Drunense Duinen. Daarnaast wordt hulp gevraagd voor de aanleg van twee faunatunnels onder de spoorlijn/Brabants Hoek en Groenstraat, waardoor het leefgebied van bovengenoemde soorten sterk wordt vergroot. Lokale boeren worden ingezet bij het beheer en onderhoud van het geheel, als zijnde een verdienmodel in natura.


 • Versterken van het landschap

a. Het project versterkt het landschap in substantiële mate. Zeker 28 hectaren bestaande mono functionele landbouwgronden worden omgevormd naar een aantrekkelijk en afwisselend landschap. Door aanleg van poelen, ruigten, struwelen, bossagen, bomenrijen, wandelpaden et cetera maakt het landschap een geweldige kwaliteitssprong. Het huidige netwerk van langzaam verkeer structuren en pleisterplaatsen wordt met deze initiatieven kwalitatief uitgebreid .

b. Het project krijgt door genoemde aanleg van 28 hectaren nieuw landschap een gezonder ecosysteem. Door deze inrichting wordt de relaties en wisselwerking tussen organismen, populaties en (dieren) leefgemeenschappen versterkt, met andere woorden de biodiversiteit wordt sterk vergroot. In het kader van de vastgestelde Tilburgse Nota Biodiversiteit wordt gewerkt aan programma's als de groene mal, de ecologisch kaart en ondersteuning in natuur- en milieu educatie. Dat is niet genoeg. Juist de hulp van dit provinciaal programma draagt bij aan de ambitie en de werkelijke verbetering van de biodiversiteit.

In opdracht van de gemeente heeft de stichting RAVON een onderzoek en aanbevelingen gedaan voor het duurzaam behoud van populatie van beschermde amfibieën en vissen in landschapspark De Nieuwe Warande. Het betreft de bescherming en instandhouding van de kamsalamander en de modderkruiper. Om een gunstige “staat van instandhouding“ van de soorten te bewerkstelligen wordt een vierfasen strategie gehanteerd (Lenders, 1996). Het ultieme doel is versnippering van leefgebieden op te heffen door eerst leefgebieden veilig te stellen, dan te versterken en verbinden om uiteindelijk te verbreiden tot een duurzaam netwerk of metapopulatie.

Daarnaast wordt voor het behoud van de populatie op lange termijn worden de volgende maatregelen noodzakelijk geacht: Ontwikkeling nieuw leefgebied in het ‘centrale landschap’ van het toekomstige landschapspark Nieuwe Warande en de ontwikkeling van verbindingszones tussen Zwaluwenbunders en de kernpopulatie in De Brand / Leemkuilen. Voor verbinding met De Brand dienen er poelen aangelegd te worden in het gebied 2e Klamp. Met mogelijk toekomstige partners in dit gebied zijn reeds gesprekken gevoerd om mee te doen en te investeren in het landschap. Wellicht in een tweede tranche.

c. Het recreatief gebruik wordt tweeledig gestimuleerd. Enerzijds richten nieuwe ondernemers zich op de stedeling door het aanbieden van educatie, zorg, verblijf, streekproducten, restauratieve voorzieningen en dergelijke. De aantrekkelijkheid voor burgers om dit gebied te bezoeken wordt sterk vergroot. Daarnaast wordt voornamelijk het wandelnetwerk uitgebreid, eveneens in beheer (bedrijfsvoering) van de nieuwe ondernemers. De stedeling of bezoeker kan naar keuze kleine of grote ommetjes maken in een aantrekkelijk vormgegeven landschap.


 • Dynamische ontwikkeling in het landschap

a. zie beschrijving bovenstaande bullet.

b. zie beschrijving bovenstaande bullet.

c. zie beschrijving bovenstaande bullet.


a. zie beschrijving bovenstaande bullet.

b. Zoals eerder aangeven nemen de ondernemers het beheer van dit landschap op in hun bedrijfsvoering. Dat aantrekkelijk landschap is juist een belangrijke pijler voor het succes van de onderneming. Overheden hoeven

c. Zowel de twee nieuwe stadsboer ondernemers als De Strijdhoef bv. zijn nieuwe partijen en nog niet bij eerdere ontwikkeling van het landschap betrokken. Met Brabants Landschap is dat wel het geval.


 • Verdienmogelijkheden; Zowel de nieuwe stadsboer ondernemers als De Strijdhoef zijn private ondernemers. Een aantrekkelijk landschap is een belangrijk component om bezoekers te trekken voor deze ondernemers. Echter letterlijk verdienen aan een poel of boom kan natuurlijk niet. Er wordt geld verdiend aan de verkoop van een kop koffie, het geven van een rondleiding of aan de verkoop van de eigen landbouwproducten in de winkel. Juist een deel van die verdiensten worden nu gebruikt en uitgegeven aan het beheer en onderhoud van, de in de bedrijfsvoering opgenomen, nieuw landschap en landschapselementen. Middels een overeenkomst en in het bestemmingsplan worden deze rechten en plichten geborgd.

Waar voorheen de gemeente, de provincie of het Rijk blijvend moesten betalen voor beheer en onderhoud van natuur en landschap kan de overheid zich hier nagenoeg geheel terugtrekken. De private sector neemt deze, je zou kunnen zeggen, verplichting op zich. De aanjager om deze transformatie in denken en handelen voor elkaar te krijgen is juist deze regeling van Landschappen van Allure.

______________________________________________________________________________________Aanvraag en Investeringen

Hoofdstuk 4 financiering


a. en b. Financieringsplan en investeringsbegroting.

In de definitieve aanvraag in het kader van Landschappen van Allure zijn de projectkosten begroot op 8.650.000,- euro en wordt een totaal subsidiebedrag gevraagd van € 4.225.000,- euro.


Stadsboerderijen Tilburg

De subsidie wordt ingezet voor de transformatie van 12 hectaren nieuw landschap (waardedaling, groene inrichting, aanleg paden et cetera).

Gemeentelijke Boerderijen

Bedragen in euro'sProjectkosten

Dekking Derden

(nieuwe ondernemers)Dekking Landschappen van Allure

Boerderij 1.

Hazennest Oost 15

verkoop gemeente aan derden


500.000

(marktconform huidig bestemmingsplan)

500.000
Boerderij 1

6 hectaren landbouwgrond420.000

420.000
Boerderij 2.

Waalwijkseweg 1

verkoop gemeente aan derden


575.000

(marktconform huidig bestemmingsplan)

575.000
Boerderij 2

6 hectaren landbouwgrond420.000

420.000
12 hectaren landbouwgrond

(boerderij 1 en/of 2)840.000

120.000

720.000

(waardedaling 6 euro/ m2)

Omvormen boerderij 1 naar stadslandbouw

(educatie, verblijf, zorg, marktwinkel etc.)200.000
200.000

Omvormen boerderij 2 naar stadslandbouw

(educatie, verblijf, zorg, marktwinkel et cetera)200.000
200.000

Inrichten 12 hectaren landbouwgrond naar nieuw landschap

(poelen, ruig grasland, struwelen, bossage, bomenrijen, wandelpaden et cetera)915.000
915.000

Totaal

4.070.000

2.035.000

2.035.000Buitenplaats De Strijdhoef

De subsidie wordt gevraagd om in principe de benoemde landschappelijke kwaliteiten te verbeteren. Dat betekent het versterken van stad land relaties en het versterken van de recreatieve gebruiksmogelijkheden en historisch perspectief van de buitenplaats.

Historische buitenplaats Kasteel De Strijdhoef

Bedragen in euro'sProjectkosten

Dekking De Strijdhoef bv.

Dekking Landschappen van Allure

Realisatie van hofjeswoningen

(als permanent verdienmodel voor onderhoud gehele complex historische buitenplaats)2.000.000

2.000.000
Afkoop erfpacht 16 hectaren landbouwgrond

400.000
400.000

16 hectaren landbouwgrond

800.000
800.000

(waardedaling 5 euro/m2)

Inrichten 16 hectaren landbouwgrond naar nieuw cultuur historisch landschap

(ruig grasland, struwelen, bossage, bomenrijen, wandelpaden et cetera)800.000
800.000

Totaal

4.000.000

2.000.000

2.000.000


De Steenfabriek

Om het landschap rondom de Steenfabriek aantrekkelijker te maken voor het dorp Udenhout worden een klein aantal maatregelen genomen, zoals eerder beschreven.

Steenfabriek Udenhout Brabants Landschap

Bedragen in euro'sProject kosten

Dekking Brabants Landschap

Dekking gemeente Tilburg (bestaande middelen groene mal)

Dekking Landschappen van Allure

Realisatie van halfverhard wandel (fiets)pad, groene landschappelijke inrichting,, faunatunnels spoorlijn!.

580.000

290.000

100.000

190.000
Totaal

580.000

290.000

100.000

190.000


c. Liquiditeitsplanning. Nog niet geheel bekend.

d. Checklist leningen en garanties. Niet van toepassing

____________________________________________________________________________________
Besluitvorming

Hoofdstuk 5 uitvoering tijdens project


De drie partners zorgen in hun eigen verantwoordelijkheid voor realisatie en financiering van de gestelde doelen met een uiterlijke realisatie in 2016. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de ondernemers zelf. De coordinatie en de uitgifte van de provinciale middelen ligt bij de gemeente Tilburg als kwartiermaker. In (verkoop)overkomsten worden verplichtingen en deadlines vastgelegd.


Fasering en tussenresultaten

Hoofdstuk 6 projectplanning
 • Planning

Uiterlijk eind 2016 kan het projectresultaat worden opgeleverd. De fasering is nog echter nog niet bekend omdat er onder ander nieuwe ondernemers worden gezocht, wat de nodige tijd zal vergen. Daarnaast moeten voor de ontwikkeling van de Strijdhoef de benodigde vergunningen worden afgeven en met derden worden onderhandeld. Hiervoor kan op dit moment geen specifieke planning voor worden afgegeven.


Projectbeheersing

Hoofdstuk 7
 • Tijd

De kwartiermaker bewaakt de tijd en is de centrale figuur om problemen, vertragingen en dergelijk op te vangen, bespreekbaar te maken of op te lossen.

 • Kwaliteit

De werkgroep (zien onder) is verantwoordelijk voor de kwaliteit. Verantwoording Nader af te spreken verantwoording naar de provincie

 • Organisatie

Bij de opzet van de aanvraag zijn diverse regionale partners betrokken. Dit zijn de gemeenten Oisterwijk en Loon op Zand, Stichting Duinboeren, BMF, BL, Natuurmonumenten, ZLTO, stichting Duinboeren en Kasteel De Strijdhoef. Niet elke partner is echter dit moment klaar met de aanvraag mee te doen.

Voor de eerste tranche is daarom een kleine organisatie actief. Deze werkgroep bestaat uit Tilburg als kwartiermaker, kasteel de Strijdhoef en Brabants Landschap. De opzet is om deze werkgroep minimaal elk kwartaal bijeen te roepen om de voortgang te bespreken en bij te sturen indien nodig. Middels verslagen en actielijsten worden de voortgang bewaakt.
 • Kostenbewaking

 • Communicatie

De verkoop, inrichting en oplevering kan natuurlijk rekenen op voldoende reuring en media-aandacht. Zorgvuldig te kiezen p.r. momenten moeten zorg dragen dat de regeling echt over Allure kan gaan spreken. De opzet voor communicatie is als volgt. Voor de stadboerderijen biedt de uitvraag (zoektocht) voor het binnenhalen van de beste nieuwe ondernemer een goed platform. De nieuwe ondernemer wordt middels een overkomst verplicht om een aantal communicatiemomenten te organiseren. Nader overleg zal daar nog over moeten plaatsvinden.

Voor de buitenplaats De Strijdhoef worden enkele zogenaamde hofjeswoningen gebouwd en voor verhuur aangeboden. Wonen aan deze exclusieve locatie aan een landschap van allure wordt publicitair flink aangepakt. In de overeenkomst zal ook worden bepaald dat er verschillende momenten publiekscommunicatie verplicht zijn welke nog nader moeten worden bepaald.
 • Risico- en kansenanalyse


Beheerplan

Hoofdstuk 8
 • Beheerplan

 • Exploitatieplan

Het project wordt in stand gehouden door de (nieuwe) ondernemers. In principe wordt contractueel de in stand houding van het project geborgd.

_____________________________________________________________________________________


De Nieuwe Heerlijkheid, 21 maart 2013.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina