De ondergetekendeDovnload 13.03 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte13.03 Kb.
ARBO EN DE GESPECIALISEERDE AANNEMER, raamovereenkomst

Doel: het in een raamovereenkomst vastleggen van standaard Arbo-bepalingen, die gelden bij het afsluiten van een raamovereenkomst voor een bepaalde periode tussen de hoofaannemer en een gespecialiseerde aannemer.DE ONDERGETEKENDE:
1. Bouwbedrijf:

gevestigd te:

hierna te noemen: de hoofdaannemer;
2. bedrijf:

gevestigd te:

hierna te noemen: de gespecialiseerde aannemer;

IN AANMERKING NEMENDE:
dat de hoofdaannemer voornemens is in de periode van

tot één of meer opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden te verstrekken aan de gespecialiseerde aannemer.


dat voor het geval de gespecialiseerde aannemer een opdracht aanvaardt een aannemings­overeenkomst tussen partijen zal zijn gesloten welke wordt geregeerd door de volgende

bepalingen:ZIJN HET NAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
1. De bijgevoegde Voorwaarden van onderaanneming, maken deel uit van de aannemingsovereenkomst.

Door ondertekening dezes verklaart de gespecialiseerde aannemer deze voorwaarden te hebben ontvangen en de voortdurende toepasselijkheid daarvan te aanvaarden voor de hierboven vermelde tijdsduur.


2. De door de hoofdaannemer aan de gespecialiseerde aannemer op te dragen werkzaamheden zullen, wanneer de hoofdaannemer dit wenselijk acht, nader worden omschreven in een door de hoofdaannemer te ondertekenen opdrachtbevestiging.

Deze opdrachtbevestiging vormt alsdan de schriftelijke weergave van de in het kader van deze raamovereenkomst mondeling afgesloten overeenkomst van aanneming van werk.


3. Alle door de gespecialiseerde aannemer, naar aanleiding van de voornoemde opdrachten, uit te voeren werkzaamheden, zullen door de gespecialiseerde aannemer worden genoteerd op werkbonnen welke voorts worden gefactureerd aan de hoofdaannemer.
4. a) De gespecialiseerde aannemer verplicht zich om de verplichtingen welke voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet alsmede de daaruit voortvloeiende Besluiten na te leven als een goed werkgever betaamt.

De aannemer zal de gespecialiseerde aannemer en/of diens werknemers waarschuwen als hij zijn verplichtingen niet of onvolledig nakomt.


b) Tevens zal de gespecialiseerde aannemer alsmede zijn werknemers de aanwijzingen die door en/of namens de hoofdaannemer worden verstrekt bij en/of tijdens de uitvoering van het werk direct opvolgen. Dit geldt tevens als het hier aanwijzingen betreft van de coördinator uitvoerings­fase zoals bedoeld in de artikelen 2.34 en 2.38 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
c) Indien de hoofdaannemer gehouden is om een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen c.q. bij te houden, zoals bedoeld in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, verplicht de gespecialiseerde aannemer zich om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, die het uitvoeren van het overeengekomen werk met zich meebrengt, alsmede de hiervoor te treffen voorzorgs­maatregelen, voor de aanvang van het werk aan de hoofdaannemer schriftelijk kenbaar te maken.
d) Het niet naleven van deze contractbepaling kan aanleiding vormen tot het treffen van maatregelen door de hoofdaannemer waarbij het ontbinden van de onderhavige overeenkomst tot de mogelijk­heden behoort.

Laatstgenoemde maatregel zal eerst worden toegepast nadat de hoofdaannemer de gespecialiseerde aannemer heeft gewezen op zijn verplichtingen en gewaarschuwd voor de gevolgen. Dit laatste schriftelijk en aangetekend.


Deze opdrachtbevestiging vormt de schriftelijke weergave van de in het kader van deze raam­overeenkomst mondeling afgesloten overeenkomst van aanneming van werk.

Toelichting:


De juridische waarde van dit soort bepalingen is onder meer afhankelijk van de vraag of de wederpartij redelijkerwijs kan weten wat er van hem, behalve de naleving van zijn eigen wettelijke verplichtingen, wordt verlangd. Dit betekent dat u te allen tijde vroegtijdig duidelijkheid moet verschaffen wat u van de gespecialiseerde aannemer verwacht.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina