De ondergetekenden: Achmea Interne Diensten N. V., gevestigd te Utrecht, fnv bondgenoten, gevestigd te UtrechtDovnload 0.93 Mb.
Pagina1/34
Datum21.08.2016
Grootte0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
De ondergetekenden:
Achmea Interne Diensten N.V., gevestigd te Utrecht,

FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp,

De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Houten,
verklaren dat zij met ingang van 1 juni 2012 de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.
Aldus overeengekomen en ondertekend op.

Achmea Interne Diensten N.V.

E.W. Borgdorff

FNV Bondgenoten

K.M.J. Heynsdijk
CNV Dienstenbond

D. Swagerman G.F. van Linden

De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening

W. ter Welle R. Castelein

Inhoud
Preambule gezamenlijke visie Achmea en vakorganisaties op werkgeverschap

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 8

Artikel 1.2 Werkingssfeer 9

Artikel 1.3 Looptijd 9

Artikel 1.4 Sociaal plan 9Hoofdstuk 2 Werk voor derden, geheimhouding en gewetensbezwaren 11

Artikel 2.1 Werk voor derden 11

Artikel 2.2 Geheimhouding 11

Artikel 2.3 Gewetensbezwaren 11Hoofdstuk 3 Arbeidsrelatie 12

Artikel 3.1 Aangaan en opzeggen van de arbeidsovereenkomst 12

Artikel 3.2 Wijziging van de arbeidsovereenkomst 13

Artikel 3.3 Schorsing/non-actiefstelling 13Hoofdstuk 4 Arbeidsduur en bedrijfstijden 14

Artikel 4.1 Basis arbeidsduur 14

Artikel 4.2 Contractuele en individuele arbeidsduur 14

Artikel 4.3 Arbeidspatroon 14

3. Indien de leidinggevende het verzoek honoreert, zullen de leidinggevende en de medewerker het nieuwe arbeidspatroon vaststellen, waarbij de bepalingen van artikel 4.3 in acht worden genomen 15

Artikel 4.5 Roostervrije tijd 15

Artikel 4.6 Aanpassen contractuele arbeidsduur (op grond van de Wet arbeidsduur) 15

Artikel 4.7 Jaarlijks aanpassen arbeidsduur 16

Artikel 4.8 Bedrijfstijden en toeslagen verruimde bedrijfstijden 16

Artikel 4.9 Overwerk 17

Artikel 4.10 Stand-by 18

Artikel 4.11 Ploegendienst 19

Artikel 4.13 Overgangsbepalingen 19

Artikel 4.14 Scan Arbeidstijdenwet 22Hoofdstuk 5 Vakantie en Verlof 23

Artikel 5.1 Vakantie 23

Artikel 5.1.A Overgangsbepalingen vakantie 23

Artikel 5.2 Bedrijfsgesloten dagen 24

Artikel 5.4 Mantelzorgverlof 28

Artikel 5.5 Bijzonder verlof 28

Artikel 5.6 Diversiteitsdag 28

Artikel 5.7 Maatschappelijk verlof 29

Artikel 5.8 Verlof voorafgaand aan pensioen 30

Artikel 5.9 Overzicht van onbetaald verlofregelingen, die als doel kunnen dienen voor besteding van levenslooptegoed


32

Hoofdstuk 6 Duurzame inzetbaarheid 34

Artikel 6.1 Algemeen 34

Artikel 6.2 Achmea Compas 34

Artikel 6.3 Loopbaanfaciliteiten (“Mijn Loopbaan”) 35

Artikel 6.4 Loopbaanadvies 35

Artikel 6.6 Studiefaciliteiten 36

Artikel 6.8 Stageplaatsen 37

Artikel 6.9 Sabbatical leave 37

Artikel 7.1 Salarissen 39

Artikel 7.2 Salarisregeling 39

Artikel 7.3 Inschaling 40

Artikel 7.4 Promotie 41

Artikel 7.5 Aanpassing functiebeschrijving 41

Artikel 7.6 Salarisschalen 42

Artikel 7.6A Overgangsbepalingen 43

Artikel 7.6B Perspectiefgarantie & hardheidsclausule 44

Artikel 7.7 Vakantietoeslag 45

Artikel 7.8 Eindejaarsuitkering 45

Artikel 7.9 Winstuitkering 46

Artikel 7.10 Variabel Salaris 46

Artikel 7.11 Overgangsbepaling: gratificatie bij pensionering 48

48

Artikel 7.12 Overgangsbepaling: jubileumgratificatie 48

Hoofdstuk 8 Personeelshypotheek en korting op eigen producten 49

Artikel 8.1 Personeelshypotheekregeling 49

Artikel 8.2 Korting op eigen Achmea-producten 49

Hoofdstuk 9 Welzijn en zekerheid 50

Artikel 9.1.a Gezondheidsmanagement 50

Artikel 9.1.b Health check 50

Artikel 9.1.c Re-integratie 50

Artikel 9.2 Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 51

Artikel 9.2.A Definities 51

Artikel 9.2.B Recht op loondoorbetaling bij ziekte 51

Artikel 9.2.C Aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid 52

Artikel 9.2.D Verrekeningen en beperking 53

Artikel 9.2.E Aanpassing van de arbeidsovereenkomst 53

Artikel 9.2.F Overgangsbepalingen 53

Artikel 9.3 Ziektekostenverzekering 54

Artikel 9.4 Overlijdensuitkering 55

Artikel 9.5 Pensioenregeling Achmea 56

9.5.2 Definities 57

9.5.3 Franchise en pensioengrondslag van het ouderdomspensioen 58

9.5.4 Aanspraken 59

9.5.5 Toeslagen 59

9.5.6 Pensioenaanspraken oude regelingen 60

9.5.7 Eigen bijdrage deelnemer 61

9.5.8 Flexibiliteit
61

9.5.9 Overgangsbepalingen 62

9.5.10 Gevolgen pensioenakkoord en onderzoek consequenties wetsvoorstel wijziging ingangsdatum AOW 66

9.5.11 Proces met betrekking tot het ontwerpen van een toekomstbestendige pensioenregeling Achmea 66Hoofdstuk 10 Faciliteiten en kostenvergoedingen 67

Artikel 10.1 Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 67

Artikel 10.2 Vergoeding zakelijke reiskosten 70

Artikel 10.3 Leaseautoregeling 70

Artikel 10.4 Overige kostenvergoedingen 71

Artikel 10.4A Overgangbepaling 71

Artikel 10.5 Faciliteiten voor vakbondswerk 71

Artikel10.6 Vergoeding kosten verplichte (her)registratie en lidmaatschap in het kader van Wet BIG 72Hoofdstuk 11 Arbeidsparticipatie achterstandsgroepen en diversiteit, individuele klachtenregeling, beleid voorkoming seksuele intimidatie, RSI/reïntegratie, bijdrage Achmea aan project vakorganisaties 73

Artikel 11.1 Arbeidsparticipatie achterstandsgroepen en diversiteit 73

Artikel 11.2 Individuele klachtenregeling 73

Artikel 11.3 Beleid voorkoming seksuele intimidatie 73

Artikel 11.4 RSI / reïntegratie 74

Artikel 11.5 Bijdrage Achmea aan project vakorganisaties 74Hoofdstuk 12 Achmea Select 75

Artikel 12.1 Het keuzesysteem 75

Artikel 12.2 Algemene keuzeregels 75

Artikel 12.3 Bronnen en doelen 76

Artikel 12.4 Keuzes buiten de keuzeronde 77

Artikel 12.5 Keuze wekelijkse arbeidsduur 77Hoofdstuk 13 Overgangsregelingen 78

Artikel 13.1 Overgangsregelingen van toepassing op alle medewerkers die op 31.12.1998 bij een onderdeel van Achmea werkzaam waren en op wie vanaf 01.01.1999 de Achmea-cao onafgebroken van toepassing is 78

Artikel 13.2 Overgangsregelingen van toepassing op medewerkers bij expliciet hierna te noemen bedrijfsonderdelen van de werkgever 78

Artikel 13.3 Overgangscompensatie 79

Artikel 13.4 Addendum PVF / Achmea Bank 80

Hoofdstuk 14 Innovatie 81

85Bijlage 1 Partnerdefinitie 86

Bijlage 2 Artikel 7:672 B.W. 87

Bijlage 3 Belangrijkste artikelen Wet Arbeid en Zorg 88

Bijlage 4 Inconveniëntenregeling EuroCross 94

Bijlage 5 Overwerkregeling EuroCross 95

Bijlage 6 Keuze werkweek buitendienstmedewerker op wie de Achmea-cao sinds 01.01.1999 van toepassing is en die direct daaraan voorafgaand onder de voormalige cao voor het Verzekeringsbedrijf viel, en de medewerker op wie de Achmea-cao sinds 01.01.1999 van toepassing en die direct daaraan voorafgaand viel onder de voormalige cao voor de zorg en 40 uur per week werkte
97


Bijlage 7 Overgangsbepalingen voor medewerkers van voormalig R&SA 99

Bijlage 8 Arbeidsvoorwaarden en overgangsbepalingen voor medewerkers van Achmea Arbo en Argonaut 101

Bijlage 9 Overgangsbepalingen voor medewerkers van voormalig Levob 103

Bijlage 10 Pensioenregeling voor medewerkers geboren vóór 01.01.1950 en reeds in dienst op 31.12.2005 106

Bijlage11: Overgangsbepalingen voor medewerkers van voormalig AXA 122

Preambule: gezamenlijke visie Achmea en vakorganisaties op werkgeverschap

Samen werken aan vernieuwing

Wie nergens in gelooft, zal ook nooit iets verbeteren. De bedrijfsstrategie van Achmea verlangt daarom voortdurend aandacht voor verbeteren, veranderen en vernieuwen. De cultuur is gebaseerd op respect en vertrouwen met ruimte voor maatwerk, waarbij alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen naar zichzelf en naar de organisatie. Een goede balans tussen maatwerk en solidariteit is daarbij het uitgangspunt.

Dit is het fundament van de visie van Achmea en de vakorganisaties op werkgeverschap.
Wederzijds vertrouwen tussen werkgever en medewerker vormt de basis voor een volwassen arbeidsrelatie en voor een open en innovatieve bedrijfscultuur waar mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Deze visie op werkgeverschap zorgt er voor dat medewerkers met succes, plezier en in goede gezondheid kunnen blijven werken, presteren en zich ontwikkelen. Wij noemen dit sociale innovatie.
Achmea wil zich bij de verdere ontwikkeling van sociale innovatie niet laten weerhouden door de huidige economische situatie en heeft, in samenspraak met de vakorganisaties en Medezeggenschap, ook voor deze cao-periode afspraken gemaakt om die inspanningen verder te verzilveren. Daarom worden in deze preambule de uitgangspunten samengevat, die cao-partijen onderschrijven op het gebied van sociale innovatie.
Op basis van initiatieven die tijdens de afgelopen cao-periode zijn genomen, wordt een aantal concrete afspraken op het gebied van sociale innovatie in deze cao opgenomen..

Waar concrete instrumenten nog niet (uit)ontwikkeld zijn, wordt deze cao-periode zoveel mogelijk benut om de ontwikkelingen voort te zetten. Afspraken hierover zijn in deze cao opgenomen.


Sociale innovatie wordt ondersteund door een cao waarin de uitgangspunten en uitwerking ervan in concrete regelgeving helder en herkenbaar voor de medewerkers zijn opgenomen. In deze cao is dan ook de afspraak opgenomen dat Achmea en de vakorganisaties samen werken aan een nieuwe, innovatieve opzet van de cao, een cao die eigentijdser en toegankelijker is.
Kenmerken van vernieuwend werkgeverschap binnen Achmea
Individualiteit en de kracht van de verschillen

Voor Achmea is de individualiteit van elke medewerker het uitgangspunt. Daarmee wordt tegelijkertijd de diversiteit van de samenleving en van de medewerkers erkend. Medewerkers verschillen van elkaar in hun levensfase, culturele achtergrond, geslacht en mate van inzetbaarheid. Bij Achmea gaat het om het herkennen en benutten van de kracht van de verschillen: van de medewerker zelf en binnen teams en de organisatie.

Daarom worden medewerkers met hun talenten op het juiste moment ingezet voor activiteiten en werkzaamheden die passen bij hun levensfase en persoonlijke kwaliteiten of omstandigheden.
Ook bij het werven van gemotiveerd personeel richt Achmea zich nadrukkelijk op de diversiteit van medewerkers, in het bijzonder vrouwen, nieuwe Nederlanders en medewerkers met een arbeidsbeperking.
Individualiteit betekent ook dat de medewerker een eigen verantwoordelijkheid heeft in het oriënteren op zijn loopbaanmogelijkheden en het creëren van zijn eigen werkzekerheid en loopbaanperspectief. De medewerker moet dan ook zijn eigen loopbaankeuzen kunnen maken en krijgt daarbij de instrumenten aangeboden om voor zichzelf de mogelijkheden en ambities te onderzoeken en regisseur te kunnen zijn van zijn eigen loopbaan.
Vitaliteit

Vitale medewerkers dragen bij aan een plezierige werksfeer, optimale inzetbaarheid en daarmee aan een goed bedrijfsresultaat. Daarom wordt veel waarde gehecht aan de vitaliteit van medewerkers


Nieuwe manieren van (samen)werken en ontmoeten

Maatwerk in de arbeidsrelatie betekent ook meer vrijheid en mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Thuis of op één van de kantoren. Een toenemend aantal medewerkers combineert nu al op deze wijze werk en privé en levert daarmee een bijdrage aan de vermindering van het fileprobleem. Medewerkers zullen meer zeggenschap krijgen over hun eigen werktijden. Het kantoor verandert van de traditionele werkplek in een (ontmoetings)plek die functioneel en flexibel te gebruiken is. Achmea streeft er naar om nieuwe manieren van (samen)werken te introduceren, met kantoren en omgevingen met een vooruitstrevende uitstraling, gebruikmakend van nieuwe technologieën. Bij dit alles wordt het behoud van de (sociale) contacten tussen medewerker en leidinggevende en medewerkers onderling niet uit het oog verloren.


Vertrouwen als kritische succesfactor

De beoogde manier van werken kan alleen slagen als medewerker en leidinggevende samen werken in een klimaat van openheid en loyaliteit. Waarin vertrouwen tussen werkgever en medewerker leidt tot wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid op elk niveau.


Binnen vastgestelde kaders worden afspraken gemaakt tussen de individuele medewerker en zijn leidinggevende. Dit vraagt van medewerkers op hun beurt de verantwoordelijkheid om zich blijvend te ontwikkelen met het oog op toekomstig functioneren, presteren, inzetbaarheid en flexibiliteit. Van leidinggevenden vraagt dit een nieuwe stijl van leidinggeven: stimulerend leiderschap met sturing op resultaat in de plaats van op aanwezigheid.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina