De oorlog in Irak Een lessenpakket voor 3Dovnload 143.2 Kb.
Pagina7/7
Datum22.07.2016
Grootte143.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Bijlage
De basisbeginselen van het Internationaal Humanitair Recht op een rij


Hoewel het internationaal humanitair recht bestaat uit een complexe set van regels, kan de kern van dit recht worden samengevat in een aantal fundamentele principes:

  1. Personen die buiten gevecht zijn gesteld en zij die niet rechtsreeks aan de vijandelijkheden deelnemen hebben recht op eerbied voor hun leven en voor hun lichamelijke en morele integriteit. Deze mensen zullen onder alle omstandigheden worden beschermd en menselijk behandeld, zonder enig nadelig onderscheid.
  1. Het is verboden een tegenstrever die zich overgeeft of die buiten gevecht is gesteld, te doden of te verwonden.
  1. De gewonden en de zieken zullen worden opgenomen en verzorgd door de partij die ze in haar macht heeft. Deze bescherming geldt eveneens voor het geneeskundig personeel, de geneeskundige inrichtingen en transportmiddelen en voor het geneeskundig materiaal. Het embleem van het Rode Kruis of Rode Halve Maan is het kenteken van deze bescherming en moet worden geëerbiedigd.
  1. De gevangengenomen strijders en de burgers die zich in handen van de tegenpartij bevinden, hebben recht op eerbied voor hun leven, hun waardigheid, hun persoonlijke rechten en hun overtuiging. Zij zullen worden beschermd tegen elke daad van geweld of represaille. Zij zullen het recht hebben om met hun naaste familie berichten uit te wisselen en hulp te ontvangen.
  1. Elke persoon moet genieten van de fundamentele rechten en waarborgen. Niemand mag verantwoordelijk worden gesteld voor een daad die hij niet heeft begaan. Niemand mag worden onderworpen aan lichamelijke of geestelijke marteling, noch aan lijfstraffen of aan wrede of onterende behandeling.
  1. De partijen bij het conflict en de leden van hun strijdkrachten hebben geen onbegrensd recht ten aanzien van de keuze van methoden en middelen van oorlogvoering. Het is verboden wapens of methoden van oorlogvoering te gebruiken die naar hun aard onnodige verliezen of buitensporig leed veroorzaken.
  1. De partijen bij het conflict moeten te allen tijde het onderscheid maken tussen de burgerbevolking en de strijders, ten einde de burgerbevolking en de burgerlijke goederen te sparen. Noch de burgerbevolking als zodanig, noch de burgers mogen het voorwerp van een aanval vormen. De aanvallen mogen enkel tegen militaire objectieven worden gericht.

Deze fundamentele regels gelden altijd en overal, ongeacht de aard van het conflict.


De regels van het internationaal humanitair recht hebben betrekking op verschillende categorieën van personen. Ze bevatten algemene regels, maar ook regels specifiek voor strijders, burgers en medisch personeel en regels die betrekking hebben op bepaalde goederen, natuur en cultuur. De regels moeten niet alleen door regeringen en hun strijdkrachten worden nageleefd, maar ook door gewapende oppositiegroepen en elke andere partij bij een conflict.


Met kinderen praten over de Golfoorlog

Tien tips voor opvoeders


(door Geu Visser en Jan Durk Tuinier, meer info op www.vredeseducatie.nl)
De voorbereidingen voor een tweede Golfoorlog zijn al weken aan de gang. Dagelijks rollen de beelden over het televisiescherm. Overal in de wereld roept een nieuwe Golfoorlog weerstand en verzet op. Demonstraties in Europese hoofdsteden worden druk bezocht. Lijsten met handtekeningen worden getekend en bezorgd bij de wereldleiders en de Verenigde Naties. Heel veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat een nieuwe oorlog de wereldvrede dichterbij brengt. Maar er zijn ook anderen, bijvoorbeeld politici in de Verenigde Staten, die vurig pleiten voor een militair ingrijpen.
Een nieuwe Golfoorlog roept veel onzekerheid bij mensen op. Niemand weet wat de gevolgen zullen zijn. Het is juist die onzekerheid die jonge kinderen bang kan maken. Oudere kinderen verhullen hun angst door stoere taal en radicale uitspraken. Ze proberen voor zichzelf zekerheid te scheppen door duidelijke taal te spreken. Veel opvoeders proberen er het beste van te maken maar we merken ook dat ze twijfelen. En ook die twijfel wordt door kinderen haarfijn aangevoeld. Ook zij zijn geraakt in de bodem van hun bestaan. Dat kan bedreigend zijn maar schept ook nieuwe kansen die we kunnen benutten.

Tien tips voor de mensen die met kinderen omgaan.


1. Tijd en ruimte

Kinderen tot een jaar of zeven hebben een ander besef van ruimte en tijd. Ze weten nog niet waar Amerika of Irak liggen. Ze kunnen zich geen voorstelling maken van “de andere kant van de wereld”. De televisie brengt alles heel dichtbij en maakt geen onderscheid naar leeftijd en ontwikkelingsniveau. Voor jonge kinderen wordt het allemaal levensecht. Het heeft daarom niet zoveel effect als geprobeerd wordt kleuters gerust te stellen door uit te leggen wat er in de wereld gebeurt. Ze reageren niet op de feiten maar op de gevoelens die er onder liggen. Kijken naar de verslagen van de oorlogsvoorbereidingen of oorlogshandelingen met jonge kinderen is daarom niet raadzaam.


2. Geborgenheid

Jonge kinderen worden vooral bang als ze aan hun ouders en verzorgers merken dat die ongerust zijn. Ze zijn gewend voor honderd procent te vertrouwen op volwassenen om hen heen. Dit geldt ook voor de onderwijsgevenden op school. Kinderen kunnen bang zijn dat hun ouders betrokken raken bij de oorlog. Dat hun ouders er niet meer zijn als ze uit school komen. Het antwoord van de opvoeder op de angst van kinderen is daarom vooral het scheppen van veiligheid door bijvoorbeeld te bevestigen dat u ze straks weer komt ophalen. Praten en verklaren is echter niet genoeg. Een veilige sfeer en geborgenheid moet je ook kunnen voelen.


3. Vaste patronen

Kinderen voelen als ouders onzeker zijn, als ze bang zijn, als ze twijfelen. Als ouders zich anders gaan gedragen, voelen kinderen zich onveilig. Het is belangrijk voor jonge kinderen dat het vaste veilige patroon doorgaat. Vertel voor het slapen gaan een vertrouwd verhaaltje en laat het verjaardagsfeestje gewoon doorgaan. Doe zo nu een dan een spelletje en eet gezamenlijk aan tafel in plaats van een bord op schoot bij de televisie.


4. TV - dieet

Het normale leven van jonge kinderen wordt vooral verstoord als de televisie permanent aan staat. Als op televisie live beelden worden uitgezonden zodat iedere gebeurtenis met spanning wordt gevolgd, kunnen kinderen heel onzeker worden. Er kan namelijk ieder moment iets onverwachts gebeuren. Het zal duidelijk zijn dat juist het onvoorspelbare niet bijdraagt aan een veilige sfeer.


5. Nieuwsgierig

Oudere kinderen die het jeugdjournaal kunnen volgen, zijn nieuwsgierig. Ze willen alles weten. Meer informatie kan hen gerust stellen. Zij proberen greep te krijgen op de gebeurtenissen door nog meer informatie te verzamelen. Het heeft geen zin om nieuwsgierige kinderen informatie te onthouden of hen schijnzekerheden te vertellen. Te weinig informatie maakt hen onzeker. Die onveiligheid wordt groter als ze het idee hebben dat op informatie een taboe rust. Ze voelen dat er meer aan de hand is. Openheid en duidelijkheid is hierin van het grootste belang. Kinderen zijn in staat om dit zelf een plekje te geven in hun bestaan. Kinderen praten onderling ook over de mogelijkheid dat in ons land een oorlog zou kunnen plaatsvinden. Hierbij baseren ze zich op informatie die zij bijvoorbeeld opgepikt hebben van de televisie. Soms klopt die informatie, soms niet. Dat komt omdat er in crisissituaties veel wordt gespeculeerd. Als een commentator op televisie woorden als kernwapens of Derde Wereldoorlog in mond neemt, dan nemen kinderen deze begrippen vaak in stellige zin over en veel ongenuanceerder dan de commentator.


6. Emoties delen

In sommige schoolklassen blijft bij een live uitzending de televisie aan staan. Vanwege de spanning die dit bij sommige kinderen meebrengt, de eindeloze herhaling en de speculaties van commentatoren, is dit niet verstandig. Als thuis de televisie aanstaat is het verstandig om samen met de kinderen te kijken. Als kinderen op hun eigen kamer een televisie hebben, kunt u er bij gaan zitten of afspraken maken over het kijkgedrag. Het is belangrijk om elkaars emoties te kennen en te delen. Emoties die zich kunnen uiten in woede of verdriet. Of in agressie tegen degenen die anderen doden of tegen mensen die met de “vijanden” te maken hebben. Hoewel het delen van emoties op de eerste plaats staat, kunt u ook informatie aanvullen of relativeren door het in een juiste context te plaatsen.


7. Stoere taal

Kinderen hebben recht op een eigen mening. Ze mogen anders denken dan u. Soms is het beter om tegen de kinderen te zeggen: “Daar zal ik eens over nadenken” in plaats hun mening te bestrijden. Kinderen hebben vaak radicale opvattingen. Ze zoeken naar oplossingen omdat ze zich niet willen overgeven aan machteloosheid. Die oplossingen zijn soms ongenuanceerd. Dat is begrijpelijk omdat er nu eenmaal geen simpele oplossingen voorhanden zijn. Kinderen geven uiting aan hun emoties door stoere taal. Dit is een vorm van verwerking. Als u van mening verschilt met uw kinderen is het niet nodig tot overeenstemming te komen. U mag trouw blijven aan uw waarden en mag dat ook laten blijken. Het veranderen van de mening van uw kind door het aandragen van feiten zal vaak mislukken omdat gevoelens, beelden en vooroordelen niet rationeel zijn. Wellicht weet uw kind in zijn hart wel beter maar op dit moment overheersen emoties. Laat die emoties geen breekpunt worden tussen u en uw kinderen. We moeten ons realiseren dat veel kinderen, wanneer ze in aanraking komen met de oorlog, hun onschuld kwijt raken en dat hun onbezorgde kijk op het leven wreed is verstoord. Er is tijd nodig om opnieuw alles op een rijtje te krijgen.


8. Zondebokken

Als een volk, een klas, een gezin angstig of onzeker is omdat het lijkt alsof de bodem onder het bestaan is weggevaagd, volgt er een reactie. In plaats van deze angst en onzekerheid te erkennen, zijn mensen in het algemeen geneigd om de woede of de agressie te richten op de ander. Er wordt gezocht naar een schuldige. Als die schuldige niet bekend is, wordt een onschuldige schuldig verklaard. Er worden zondebokken gemaakt. Vroeger was een zondebok een echte bok. Het is te lezen in de bijbel, het derde boek van Mozes in Leviticus 17. Eén keer per jaar kwam het volk bij elkaar voor een groots verzoeningsritueel. Alle fouten, zonden en ruzies van het afgelopen jaar werden bijgelegd. De schuld werd gegeven aan een onschuldige bok. Alle zonden werden door een priester symbolisch op de rug van een bok gelegd. Het onschuldige dier werd zondebok. Het volk was opgelucht, de vrede onderling bewaard en de rijen gesloten.

Tegenwoordig geven we de schuld niet meer aan een dier maar zondebokken worden nog dagelijks gemaakt. Het zondebokverschijnsel is van alle tijden en plaatsen. Ook een tweede Golfoorlog maakt zondebokken. Alle Arabieren en moslims worden over één kam geschoren. Van een andere kant gezien krijgt de staat Israël de schuld van de problemen in het Midden Oosten. Dit verklaart waarom moskeeën worden beklad, ruiten van een islamitische school sneuvelen en joden worden uitgescholden. Ze zijn op dit moment de zondebok. Ze zijn onschuldig maar schuldig verklaard door anderen die het als een middel gebruiken om zich af te reageren. Het aan kinderen uitleggen van het zondebokmechanisme kan helpen bij het verklaren van het gedrag van mensen.
9. Vooroordelen

Vooroordelen zijn beweringen die niet waar zijn. Iedereen heeft vooroordelen. We zijn er niet mee geboren. We hebben ze geleerd en het plezierige daarvan is dat we ze ook weer kunnen afleren. Iedereen heeft een mening over moslims, over Iraki’s en Amerikanen. Ook hij die nog nooit met een moslim over zijn religie heeft gesproken. Vooroordelen zitten in ons hoofd en ze bieden zelfs enige bescherming om niet al te naïef in de wereld te staan. We ontkomen niet aan beeldvorming maar we kunnen ons wel bewust worden van onze vooroordelen. De één kan dat makkelijker dan ander. Maar je kunt het ook leren, bijvoorbeeld op school. Het hebben van vooroordelen is een gegeven en nog niet kwetsend voor de ander zolang ze in ons hoofd zitten. Pas als men vooroordelen gaat toepassen in handelen wordt de ander de dupe. Pas dan is er sprake van belediging of discriminatie. Vooroordelen worden gevoed door generalisaties: wat voor één geldt, geldt voor allemaal. Generaliseren kun je afleren door genuanceerd te leren denken. Hier ligt een geweldige kans voor de school om op een constructieve manier aandacht te besteden aan de crisis waar we momenteel in zitten.


10. Hoop doet leven

Makkelijk is dat niet maar we hebben geen keuze. Mensen van altijd en overal hebben oorlogen gevoerd en mensenrechten geschonden. Mensen hebben zwarte en donkere kanten maar ook fantastische mogelijkheden. Mensen van alle tijden en plaatsen hebben vrede gemaakt en de mensenrechten gerespecteerd. Dat is een belangrijk perspectief. Zonder hoop op een leefbare toekomst, is geen opvoeding of onderwijs mogelijk. Leven vanuit de hoop betekent ook dat we uitgaan van de veranderbaarheid van situaties. Niet dat de samenleving volledig te modelleren is naar een ideaalbeeld. Dat leidt tot schijnzekerheden en in zijn fanatiekste vorm zelfs tot geweld. Maar het gegeven dat mensen vrede kunnen maken, betekent dat situaties kunnen veranderen. Mensen kunnen vrede leren. We zien om ons heen hoe noodzakelijk dat is. Want de enige manier om een oorlog te winnen, is proberen hem te voorkomen.


Meer informatie

Op de site www.redcross.be staat alle informatie over het Belgische Rode Kruis, met links naar het Internationale Rode Kruis (www.icrc.org)


Bijkomende informatie in verband met Internationaal Humanitair Recht

kan u vinden in volgende werken:

Informatiemodule Internationaal Humanitair Recht, Rode Kruis-Vlaanderen

'Internationaal Humanitair Recht. Grenzen aan oorlog', Rode Kruis-Vlaanderen

U kan ook contact opnemen met de dienst Humanitair Recht van Rode Kruis-Vlaanderen:

e-mail: humanitair.recht@redcross-fl.be

tel.: 02/349 55 42
Jeugd Rode Kruis heeft een spelbrochure ‘de Verdragen van Genève’ met achtergrondinformatie en verschillende activiteiten. Deze brochure kost € 7,60 en is verkrijgbaar bij: Jeugd Rode Kruis vzw, J. Stallaertstraat 1, 1050 Brussel, 02-344 19 18, jeugd.rode.kruis@redcross-fl.be
De dienst Humanitair Recht heeft in samenwerking met Centrum Informatieve Spelen een tracingspel uitgewerkt. Het spel met CD-Rom kost 4 euro en is te bestellen bij Rode Kruis-Vlaanderen, Humanitair Recht, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel, 02-349 55 42, humanitair.recht@redcross-fl.be

Of bij Centrum voor Informatieve Spelen, Naamsesteenweg 164, 3001 Leuven, 016-22 25 17, cis@spelinfo.be


Sites met informatie op maat van kinderen zijn:

www.omroep.nl/nos/jeugdjournaal

www.kidsplanet.be
Uitgebreide achtergrondinformatie over de situatie in Irak is terug te vinden op de site teacher.scholastic.com/scholasticnews/indepth/war-iraq/

1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina