De ouderbijdrage: voorschotten en naheffingenDovnload 6.09 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte6.09 Kb.
De ouderbijdrage: voorschotten en naheffingen
Vorig jaar kwam in de Medezeggenschapsraad (MR) al ter sprake dat het vaste voorschot dat ouders jaarlijks op de ouderbijdrage betalen te laag was om de na zes jaar daadwerkelijk voor een leerling gemaakte kosten volledig te dekken. Gemiddeld moesten ouders rond 500 euro bijbetalen. Duidelijk was dat het voorschotsysteem daarmee niet voldeed aan de verwachtingen die ouders en school ervan mochten hebben.

Vorig jaar stemde de MR dan ook in met een verhoging van het jaarlijkse voorschot van 60 euro per jaar. Ouders die naast de verplichte ouderbijdrage de diverse reguliere vrijwillige ouderbijdragen betalen kwamen daarmee op een voorschot van 470 euro per jaar.

Nu zal duidelijk zijn dat met de genoemde verhoging het probleem van het tekortschietende voorschot nog niet volledig getackeld is; dat geldt a fortiori voor ouders wier kinderen afgelopen zomer van school zijn gegaan cq een van de komende jaren van school zullen gaan.

Dat een en ander bij de desbetreffende ouders ergernis oproept is meer dan begrijpelijk. Weliswaar krijgen zij elk jaar een overzicht van welke kosten voor hun zoon of leerling inmiddels gemaakt zijn, die kosten krijgen echter pas echt betekenis wanneer deze worden omgezet in een concreet te betalen naheffingsfactuur.

Overigens maakt de gang van zaken bij de recente naheffing ook duidelijk dat de naheffing met meer te maken heeft dan met alleen het stijgen van de prijzen voor reguliere schoolactiviteiten en –reizen. Regelmatig krijgen ouders ook de rekening gepresenteerd voor schoolboeken die door de school conform de schoolboekenregeling gratis ter beschikking zijn gesteld doch na afloop van het jaar tegen de afspraak in niet door de leerling weer op school zijn terugbezorgd. Ook bestellen ouders regelmatig schoolmaterialen die niet onder de gratis schoolboekenregeling vallen, zoals atlassen, rekenmachines e.d.
Om ervoor te zorgen dat de in de komende jaren na te heffen bedragen in de greep blijven, biedt ons kantoor in Haarlem op het ogenblik gericht bepaalde ouders van bovenbouwleerlingen aan tussentijds een extra voorschot te betalen.

Tegelijk lijkt het logisch het jaarlijks te betalen voorschot opnieuw te verhogen. Indien we het verplichte jaarlijkse voorschot met 40 euro laten stijgen ontstaat de situatie dat op termijn de huidige gemiddelde naheffing van 500 euro geheel wordt afgedekt door eerder betaalde voorschotten.Voor deze stijging van 40 euro vraagt de schoolleiding dan ook de instemming van de MR van de school.
Overigens bestaan er bij sommige ouders ook wel eens misverstanden naar aanleiding van de kostenoverzichten vanuit Haarlem. Deze overzichten brengen immers jaarlijks ook het schuldbedrag in beeld dat samenhangt met de gratis door de school geleverde schoolboeken. Leveren de leerlingen aan het einde van het schooljaar alle boeken weer in die zij moeten inleveren ( dwz ook de werkboeken waarin zijn niet mogen schrijven), dan komt de schuld voor deze materialen weer op 0 te staan.
Jan van Muilekom

Rector
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina