De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse SuccessieoorlogDovnload 213.53 Kb.
Pagina1/5
Datum23.08.2016
Grootte213.53 Kb.
  1   2   3   4   5
Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

BHIC toegangsnummmer 178

inv.nr.258 dienstjaar 1704 [2e deel] – 42 microfiches waarvan microfiche 1-4 zijn gereserveerd voor de index

De bewerking in 255 en 256 is toch niet geheel bevredigend gebleken en daarom ben ik weer teruggekeerd naar een ruimere uitwerking van de akten die de Meierij van ’s-Hertogenbosch betreffen om niet al te veel detailinformatie verloren te laten gaan voor de lokale historici van de Meierijse dorpen en steden.

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden, en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan

Meierij van ’s-Hertogenbosch
folio 1287 verso – 30 juni

Rentmeester van Slingelandt op een rekest van Nicolaes van Gorop die onder Waalwijk een stuk hooi- of weiland heeft van ca. 20 hont dat van tijd tot tijd zeer hoog is belast wat hij niet altijd kan opbrengen welk stuk land vanwege de oorlog in 1702 onder water is gezet


folio 1288 – 30 juni

Rapport van secretaris Van Slingelandt op een rekest van offcier, schepenen en ingezetenen van Aarle Rixtel over het nakomen van art. 12 van het reglement van 29 oktober 1696 op basis waarvan zij een dijk hebben aangelegd door hun gemeinte naar Bakel het aangrenzende dorp, een weg of dijk voorzien van zuilen en bruggen; ook is een dijk aangelegd van Beek naar Gemert [met nadere details]


folio 1289 – 30 juni

Bericht van ontvanger Schimmelpenninck op een rekest van de regenten van Tongelre, Nuenen, Gerwen, Op- en Nederwetten


folio 1298 – 1 juli

Rekest van de diaconie van de Nederduitse gemeente te ’s-Hertogenbosch om de toeslag van 1 oortje te continueren ten behoeve van de diaconie


folio 1298 – 1 juli ’12 Rekest van de erfgenamen van ontvanger Willem Booij over Martinus Verhoeven te Eersel die diverse imposten in diverse plaatsen in Kempenland als Eindhoven, Hapert, Lommel, Borkel, Dommelen etc. heeft gepacht i nwelke akte ook worden genoemd Antoni van der Poll, Gerrit Sonnemans schoolmeester en koster te Westerhoven, de Heer van Ouwerkerk, en Jacobus Rovers, deurwaarder Eduard Pels, [met nadere details – erg lange akte]
1307 verso – 4 juli

Missive van kolonel Ripperda commandeur van ’s-Hertogenbosch


folio 1317 – 4 juli

Bericht van Willem Snellaarts voogd van de minderjarige kinderen van Peter Hendrik Snellaarts verwekt bij Jenneken Hendrik de Koning op een rekest van Jacobus du Tromp collecteur der verponding te Oirschot interveniërende voor Cornelis Hendrik de Roij


folio 1323 verso – 5 juli

Rekest van Charlotte en Anne Louisa de Juge beiden dochters van wijlen Antoine de Juge in zijn leven predikant en professor in de Griekse taal te ’s-Hertogenbosch over de betaling van het pensioen over het jaar waarin hun moeder is overleden


folio 1329 verso – 7 juli

Missive van rentmeester de Heer van Deurne Johan van Leefdael op een rekest van Jan de Leeuw en alle andere pachters van ‘slands hoeven onder zijn administratie te kennen gevende dat de huizen van genoemde hoeven door gebrek aan een tijdige reparatie alsmede door de laatste zware stormwind in december jl. [1703] zodanig zijn vervallen dat ze onmogelijk door de supplianten bewoond kunnen worden, vandaar dat ze de 27e mei een rekest hebben samengesteld met een overzicht van de defecten die geconstateerd waren bij een visitatie, met een verzoek tot reparatie


folio 1336 verso – 8 juli

Rekest van de kerkenraad van Waalre en Valkenswaard te kennen gevnde dat sinds de reformatie in de Meierij de 1e predikant van de vs. gemeente van Waalre en Valkenswaard Johannis Alstorffius en de 2e Andreas de Jong de genoemde dorpen hebben bediend op een ordinaris traktement van 10 gl. en een vrije pastorie of 60 gl. huishuur en i.v.m. de combinatie wordt dit 150 gl. welk traktement de abt van Echternach moet betalen zoals dat ook gebeurt te Eersel en Oss, maar men wil graag een predikant voor Waalre en een voor Valkenswaard op basis van de resolutie van 4 juni 1658; men vraagt aan de rentmeester extra informatie


folio 1340 – 9 juli ’12 Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van Jan Willem Pennincx molenaar op ’s lands korenwatermolen te Hooidonk, Thomas Willems hoevenaar op ’s lands hoeve te Breugel en Michiel Goossens cum suis pachters van ’s lands landerijen te Breugel met een verzoek om remissie vanwege geleden schade
folio 1340 verso – 9 juli

Missive van rentmeester Van Heurn opeen rekest van de kinderen en erfgenamen van Jan Jansse van der Krabbe pachter van ’s lands korenwatermolen te Son te kennen gevende dat hun vader in 1697 voor 750 gl. de molen heeft gepacht i.p.v. de 450 gl. die hij voorheen opbracht, maar ze hebben die pacht niet kunnen voortzetten; hun vader heeft op eigen kosten een runmolen gemaakt om daardoor de genoemde pacht te kunnen betalen, welke molen aan de supplianten 1514 gl. heeft gekost volgens de specificatie die is bijgevoegd; ze verzoeken of het land de runmolen wil overnemen met het voorgeschoten geld aan hen te rembourseren, welk verzoek wordt doorgestuurd naar de thesaurier generaal Hop


folio 1345 verso – 10 juli

Missive van rentmeester Johan van Leefdael waarin hij verzoekt om dispositie van zijn berichten van 5 en 25 maart en 11 juni tegen een zeker rekest en daarop gevolgd mandement van oppositie met de clausule en interdictie en surceance van executie op naam van Handersken Reinen weduwe van Simon Daniels , het kind van Emken Reinen, mitsgaders de kinderen van Pieter Reinen, wonende te Lithoijen in het kwartier Maasland dit i.v.m. een rente van 3 gl. en 5 st.


folio 1346 – 10 juli

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen op een rekest van de regenten van Waalwijk


folio 1349 – 10 juli

Rekest van Antoni Vereijk secretaris te Tilburg en Goirle te kennen gevende dat Johan Schooren schout van Oosterhout hem een ongefundeerd proces heeft aangedaan m.b.t. het niet betalen van het collateraal van 3 percelen land hem aanverstorven via zijn voorgaande vrouw Geertruid Krillarts


folio 1357 verso – 11 juli

De retroacta zijn nagekeken op een ingekomen brief van rentmeester Johan van Leefdael betreffende het mandement van oppositie verleend aan Handersken Reinen en partijen worden, om verdere procedures te voorkomen, gelast te verschijnen voor de heren Van den Berg en Hop om hen te kunnen horen i.v.m. hun meningsverschil


folio 1363 – 14 juli ’12 Akte m.b.t. een esquadron van het regiment van Driesbergen om vanuit ’s-Hertogenbosch naar Breda te gaan en voorts de orders te volgen van luitenant generaal Van Salisch, ook 4 compagnieën Engelsen fdie in Gorinchem liggen worden naar Breda gestuurd

folio 1366 – 14 juli

Missive van rentmeester Van Slingelandt geschreven te Tilburg op een rekest van Maria Leiten geboortig van Hoge Mierde en aldaar woonachtig te kennen gevende dat ze met de declaratie van de tegenwoordige oorlog als dienstmaagd was wonende binnen de stad Antwerpen en dat ze weinig tijd daarna is teruggekomen vanuit Antwerpen naar haar geboortedorp en daar haar fixum domicilium heeft gehouden en heeft toen bevonden dat haar kapitalen door de rentmeester van de geconfisqueerde goederen waren aangeslagen en verzoekt de Ed: MO; dat deze rentmeester door hen geordonneerd zal worden om de gelden te restitueren, welk rekest is doorgestuurd naar de raad en rentmeester der domeinen om nader bericht en advies

folio 1379 – 15 juli

Rekest van de regenten van Berlicum en Middelrode met een verzoek om remissiein hun verpondingen of andere landslasten
folio 1382 verso – 16 juli

Missive van de heren Van den Ulenpas en Van Geldermalsen geschreven te ’s-Hertogenbosch als reactie op een missive van rentmeester Frans van Heurn betreffende het vernieuwen van de sluis van de korenwatermolen te Son welke reparatie hoogst noodzakelijk zou zijn en men bericht dat het dienstig is de rivier de Dommel door het stuk weiland heen te leiden wat 200 gl. zou kosten, waarvan het bestek wordt meegestuurd en aannemer zal zijn Constantinus Molenmaker en d enieuwe sluis komt op een bedrag van 3800 gl. en de rentmeester wordt geauthoriseerd om de Dommel inderdaad door dat weiland te leiden


folio 1408 – 19 juli

Missive van Johan van Leefdael rentmeester op een rekest van Hendrik Melten pachter van ’s lands hoeve te Nulant gekomen van het Convent van de Fraters en na deliberatie is besloten dat de pachter de personele lasten moet betalen naast de andere ingezetenen van het dorp zonder zich daarvan te kunnen excuseren op basis van art.6 van de pachtconditiesd dat alleen spreekt van reële lasten


folio 1419 verso – 21 juli

Aanstelling tot schoolmeester koster en voorlezer te Oerle in de persoon van Johannes van Vlodorp


folio 1423 verso – 22 juli

Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van de provisoren der kerk te Helmond te kennen gevende in substantie dat al de wereld bekend is dat de tiendheffer aldaar, zijnde de abt van Postel gehouden is de reparatie van de kerk te laten uitvoeren en onderhouden, welke tienden nu bij deze oorlogstijden wegens de staat zijn aangeslagen en geannoteerd, dat de genoemde kerk onder andere door de twee laatste stormwinden zodanig is beschadigd dat er tot voorkoming van het totaal verval van die kerk, welke reparatie wel 515 gl. zou gaan bedragen volgens een attestatie en opneming als bij het rekest toegevoegd, met een verzoek om de rentmeester te ordonneren de reparatie te alten uitvoeren, waarop is besloten na deliberatie dat de rentmeester een bestek en begroting van de reparatie moet insturen


folio 1428 – 22 juli

Rapport van thesaurier generaal Hop op een missive van Johan van Leefdael Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Jan de Leeuw en van de verdere pachters van ’s lands hoeven onder zijn administratie vallende te kennen gevende dat de huizen van de hoeven door gebrek aan tijdelijke reparaties alsmede door de laatste stormwind in december 1703 zodanig zijn vervallen dat ze onmogelijk kunnen worden bewoond door de pachters, die al een rekest hebben ingediend met een overzicht van de defecten die zijn geconstateerd; de rentmeester wordt gelast de noodzakelijke reparaties te laten uitvoeren


folio 1429 – 22 juli

Rekest van de kerkmeesters der gereformeerde parochiekerk te Woensel aan wie executoriaal is verleend tot invordering van renten die men aan de kerk schuldig was


folio 1432 – 23 juli

Rapport van thesaurier generaal Hop op een missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van Jan Willems Penning molenaar op ’s lands korenwatermolen te Hooidonk, Thomas Willems van …. hoevenaar op ’s lands hoeve te Breugel, als ook Michiel Goossens cum suis pachters van ’s lands landerijen aldaar en Frans Lodewijcx van de Ganswinkelse hoeve onder Gerwen en ten slotte Maria weduwe van Hendrik Geerts hoevenaresse op het Kofferenhoefken te Sint Oedenrode, verzoekende om remissie op hun pachtpenningen i.v.m. geleden schade


folio 1432 verso – 23 juli

Rapport van de heren Van Schagen, Van Stoetelaar en secretaris Van Slingelandt na examinatie van een rekest van Christiaan van Bilsen burger van de stad ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat de 25e juni 1701 door Evert Admiraal portier te ’s-Hertogenbosch voors. is aangenomen de Engelschendijk lopende van de stenen beer van ’s-Hertogenbosch tot op de contrescharp van Engelen voor 13 gl. per strekkende roede en het bezooien [= van zoden voorzien] ook door hem is aangenomen voor 800 gl. en zijn compagnon Johan Lam, met een totaalbedrag van 6590 gl. met nog eens 1000 gl. aan materialen dus samen 7590 gl. conform de lijsten van de wekelijkse aantekeningen [met nadere details over nog andere betalingen – lange akte]


folio 1435 – 23 juli

Na deliberatie is goedgevonden en verstaan tot bij deze tot schoolmeester koster en voorlezer te Middelrode is aangesteld in plaats van wijlen Hendrik van Gennip de persoon van Abraham Ooms en de akte van commissie volgt


folio 1435 – 23 juni

Rekest van de regenten van stad en vrijheid Oss , Geffen, Heesch en Berghem aan wie na deliberatie executoriaal is verleend ter invordering van de contributiepenningen


folio 1437 verso – 24 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat in de domeinrekening sedert 1677 alleen bij memorie worden ingebracht de Lithse watertol welke aan haar Ed: Mo: domeinen gehoord hebbende sedert die tijd bij Zijne Majesteit van Groot Brittannië Willem III glorieuze gedachtenis is gepassideerd geweest : dat op de zelfde post in zijn rentmeestersrekening van het jaar 1700 folio 86 de heren van de generaliteitskamer geapostilleerd hebben dat hij zou vigileren [= bewaken] voors. lands intrest tot het bekomen der revenuen van genoemde tol; met de aanpassing in de rekening van 1702


folio 1443 – 25 juli

Missive van raad en rentmeester generaal der domeinen Philip Jacob van Borssele op een rekest van Mathijs van Aalstvoort wonende te Geffen verzoekende dat de Ed: Mo: gelieven hen te geven i nerfpacht twee morgens weiland gelegen aan het Boschstraatje onder Nuland voor 1/10 part van wat het de laatste 10 jaren heeft opgebracht, waarop de rentmeester de Heer van Deurne wordt geordonneerd om het stuk aan de meest biedende publiekelijk te verkopen


folio 1444 – 25 juli

Missive van de Heer van Geldermalsen geschreven te ’s-Hertogenbosch m.b.t. het fort Crevecoeur en de bijbehorende sluizen en de redoute van Engelen, verwijzend naar directeur Hebbelink, bestek van de reparatie van het gouverneurshuis in de stad, aangenomen door Nicolaas Pardijn


folio 1447 – 25 juli

Voorgedragen is dat Jan van Leeuwen schoolmeester en voorlezer te Boxtel sinds enige jaren in Engeland woont en aldaar een vast emplooi heeft zonder dat tot nog toe gedisponeerd is van het genoemde voorlezers- en schoolmeestersambt; na deliberatie is goedgevonden daarmee te beficiëren Johannis Boessing aan wie de vereiste commissie zal gepresenteerd worden mits hij aan handen van de Ed: Mo: de gewone eed aflegt; bovendien wordt in deze missive aangegeven dat Johannes van Flodorp de jongst aangestelde voorlezer en schoolmeester te Oerle wegens zijn jonge leeftijd [jongheijd] niet geadmitteerd zal worden tot het afleggen van de eed tot bediening van dat ambt

folio 1453 – 26 juli ’12 Rapport van de heren Van den Berg, Coehoorn en secretaris Van Slingelandt op een rekest en bijgevoegde stukken van Alegonda van Galen dochter van wijlen Johan van Galen in zijn leven borgemeester van Waart [Waalre of Weert bedoeld?] wonende te Eindhoven betreffende een groot kapitaal op naam staande van Dorothea Noijens wonende te Antwerpen
folio 1455 – 26 juli

Rapport op een rekest van de regenten van het kwartier van Oisterwijk te kennen gevende dat zij in vorige rekesten al hebben geklaagd dat de kwartierschout van Maasland heeft weten te profiteren van de helft van 1/3 van een som van 12.500 gl. die bij het traktaat van Turnhout van de twee kwartieren van Oisterwijk en Maasland bedongen zijn voor de schade die ze geleden zouden hebben, in het traktaat nader gespecificeerd en ze verzoeken hierover een overeenkomst te kunnen afsluiten die leidt tot restitutie [met nadere details]


folio 1464 verso – 28 juli

Missive van ontvanger Van Hoeij op een rekest van de weduwe van wijlen Johan Wijnands gewezen pachter van verschillende imposten over de stad ’s-Hertogenbosch


folio 1471 – 28 juli

Rapport van secretaris Van Slingelandt op een bericht van Antoni Vereik secretaris en administrateur der heerlijkheid Tilburg en Goirle op een rekest van Maria Theresia van Vechel enige dochter en erfgenaam van wijlen Wouter van Vechel m.b.t. een rente van 100 gl. met qua betaling een achterstand van 7 jaren


folio 1475 – 29 juli

Rapport op een rekest en toegevoegde stukken van Jan de Rijk uit Helmond verzoekende om penaal tegen de executie die wordt gedreven door deurwaarder Dirk Deckers in welke akte ook worden genoemd de oud-borgemeesters van Helmond Jan Roefs en Antoni de Visscher; het penaal wordt overigens geweigerd


folio 1475 – 29 juli

Rekest van de raad der stad Helmond m.b.t. de tienden van Helmond toebehorende aan de abt van Postel en in dit verband wordt mr. Paulus Suijskens genoemd [lange akte]


folio 1477 – 29 juli

Rekest van de raad der stad Helmond met een verzoek om remissie door de beschadigde ingezetenen met een verzoek om een toeslag van 1999 gl. vanwege geleden schade


folio 1477 – 29 juli

Rekest van Johan van Vlodorp [soms Flodorp] te kennen gevende in substantie dat haar Ed: Mo: hem tot soulaas en grote blijdschap der bedroefde weduwe zijn moeder en zijn 7 minderjarige broers en zussen, waarvan het jongste nog maar 2 jaar oud is, en hij suppliant de tweede, als zijnde het oudste een dochter, met de voors. schoolmeesters- en kostersplaats van Oerle te begunstigen, maar dat haar Ed: Mo: bezwaar hebben gemaakt omdat hij nog te jong was om hem toe te alten tot de eedsaflegging, maar hij verzoekt de Ed: Mo:

folio 1480 verso – 30 juli

Aanstelling van Jacob Jansse Brunsema tot schoolmeester en voorlezer te Bakel in de Meierij van ’s-Hertogenbosch kwartier Peelland in plaats van wijlen Reinier de Waal en de akte van commissie zal volgen


folio 1482 verso – 31 juli

Missive van de gecommitteerden tot de Groenendijk geschreven te ’s-Hertogenbosch met een verzoek hem zijn beloofde loon te betalen van zijn jaarlijks onderhoud


folio 1484 – 31 juli

Rapport van de commissarissen die in overleg zijn geweest met de gecommitteerden van de generaliteitsrekenkamer over het recht van het land op de Lithse watertol waarover op 23 januari 1703 geschreven is aan de Staten Generaal en na deliberatie is besloten d eraad en rentmeester generaal der domeinen te ’s-Hertogenbosch aan te schrijven dat hij een lijst moet doorsturen van alle renten op deze watertol die door het land betaald dienen te worden en tevens een staat van hoeveel de reparatie en het onderhoud van de Lithse toldijk aan het land gekost heeft de laatste 30 jaren


folio 1486 – 31 juli

Rekest van de borgemeesters van Den Dungen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch die verzoeken dat de Ed: Mo: hen op het half jaar waarin het nieuwe quohier der verpondingen zou moeten worden aangeleverd nog drie maanden verlenging te bieden


folio 1489 – 31 juli

Rekest van de oude arme conventualen van het kloosterke Cou[de]water waarop na deliberatie aan de rentmeester Johan van Leefdael wordt gelast dat hij conform de resolutie van de Staten Generaal van 3 mei 1701, 11 juni 1701 en 9 augustus 1704 aan de supplianten betaalt de alimentatie waarin de zusters Maria Janssen en Cecilia Jansen gestorven zijn en van ieder jaar een gratie daar boven


folio 1493 – 1 augustus

Rapport t.a.v. de kwestie tussen rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne en Hendrikje Reinen weduwe van Simon Daniels en consorten


folio 1496 verso – 2 augustus

Rekest van Paulus Loef te kennen gevende dat Libertus Loef i nzijn leven procureur voor de Raad en Leenhof van Brabant en ordinaris procureur voor het college der Ed: Mo: in de processen voor genoemde raad is overleden en het ambt op de suppliant is geresigneerd en hij verzoekt in de plaats van Libertus aangesteld te mogen worden


folio 1498 – 2 augustus

Rekest van Corst Jacobs Jutten inwoner van Budel te kennen gevende dat kolonel Chanclos ondanks haar Ed: Mo: apostille van 11 maart, 17 april en 19 juni in gebreke blijft op het vorige rekest van de suppliant te reageren, in welk rekest hij heeft aangegeven ‘hoe jammerlijk hij geruïneert is en bedorven door het geweld en afpersinge van geld hem onwettig aangedaen door de colonel Chanclos geweesen commandeur der stad Weert’ en verzoekt om vergoeding of restitutie, in welke zaak men alles doorspeelt naar de hoge krijgsraad om deze kwestie af te doen

folio 1499 – 2 augustus

Rekest van Willem van Vliet aannemer van ’s lands werken te ’s-Hertogenbosch verzoekende om betaling van zijn daggeld van 10 november tot en met 27 februari tegen een rijksdaalder per dag; hij krijgt 200 gl.


folio 1501 – 2 augustus

Rapport n.a.v. een rekest van de regenten en ingezetenen van het dorp Berlicum [+ Middelrode] dat aan de Raad is gezonden om advies


folio 1505 – 4 augustus

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende in substantie dat de borgemeesters, arm- en kerkmeesters van het dorp Haaren bij Oisterwijk als representanten van het corpus al in de jaren 1698 of 1699 verkocht hebben een zekere hoeveelheid grond van hun gemeijnt of vroente op basis van een voorgaand octrooi om met die penningen van de verkoop kapitalen af te lossen op naam van het corpus, waarvan ze gehouden zijn rekening bewijs en reliqua te overleggen aan de raad en rentmeester generaal der domeinen en de leenmannen van d eleen- en tolkamer, vandaar dat hij de regenten hierover gemaand heeft en ze heeft verweten nalatig te zijn geweest en in gebreke zijn gebleven [lange akte]


folio 1507 – 4 augustus

Missive van rentmeester Van Beresteijn geschreven vanuit Den Haag op een rekest van Jacobus Willinus koster en schoolmeester te Aalst en een rekest van de regenten van Aalst over het feit dat 4 jaren geleden de gedeputeerden die in commissie te ’s-Hertogenbosch waren in koop geveild hebben het oude vervallen schoolhuisje met het erf waar de schoolmeester woont en is toebehorende aan het gemene land en dat die verkoop toentertijd geen voortgang gehad heeft omdat mogelijk daarvan te weinig gemaakt zou kunnen worden, zijnde inmiddels hetzelfde schoolhuisje door ouderdom en bij gebrek aan reparatie dakloos en bouwvallig geworden zodat de schoolmeester zich hiermee niet langer kan behelpen en hij verzoekt de Ed: Mo: het schoolhuisje aan de regenten van Aalst te laten tegen een bepaalde som of aan de rentmeester te ordonneren dat hij het schoolhuisje ten spoedigste laat repareren; besloten wordt het aan de regenten te laten en deze te gelasten aan de schoolmeester een geschikte woning aan te bieden


folio 1507 verso – 4 augustus

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne op een rekest van Frans THomas, Hendrik Panken, Jan Heesmans, Pieter Matijssen en Jacob Koppens allen ingezetenen van Hoogeloon te kennen gevende dat zij ieder int particulier in eigendom hebben zekere stukken erven onder Hoogeloon waaruit ze jaarlijks het een en ander schuldig zijn nl. Frans Thomas 31 vaten rogge, Hendrik Panken 12 gl., Jan Heesmans 6 gl., Peter Mathijssen 6 gl. en Jacob Koppens 5 vaten rogge zijnde allemaal geestelijke pachten en renten onder de administratie van genoemde rentmeester, het laatst betaald in 1701 wat ze graag hadden willen continueren maar ze zijn dusdanig geruïneerd geplunderd en beroofd van meubels en granen en van vee en ze hebben sindsdien hun landerijen niet behoorlijk kunnen cultiveren en hebben ze vanwege de oorlog moeten verlaten tot hun groot leedwezen; ze verzoeken nu remissie van hun lasten en na deliberatie is besloten hun lasten terug te brengen tot 1/3 part


folio 1508 verso – 4 augustus

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van Adriaan van Heeswijk pachter van de watermolen te Boxtel toekomende aan de Prins van Hornes en nu wegens de oorlog geannoteerd verzoekende om verschillende nodige reparaties o.a. aan het kamrad, het woonhuis en het bakhuis [met andere details]


folio 1509 verso – 4 augustus

Rapport van secretaris Van Slingelandt op een rekest van de regenten van Rosmalen, Siphout en Lithoijen


folio 1511 – 4 augustus

Missive van de regering der stad ’s-Hertogenbosch betreffende het onderhoud van de dijk naar Engelen om daarop te vinden een geproportineerde middel van impost of tol en tegelijk om het water van de rivieren de Dommel en de Aa als voorheen te doen lopen door de stadsdieze


folio 1515 – 5 augustus

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen te kennen gevende dat bij bij missive van 30 april de Ed: Mo: heeft bericht dat diverse dorpen in het kwartier van Oisterwijk wegens deze conjuncturele tijden nog considerabel sommen schuldig zijn over het jaar 1702, sommigen voor het geheel en andere ten dele remissie hebben verzocht van hun lasten [lange akte]


folio 1517 – 5 augustus

Rekest van de regenten van Alem die hebben verzocht om executoriaal om de eigenaars der landen en tienden en molens te kunnen dwingen tot het opbrengen van hun aandeel in de contributies


folio 1517 verso – 5 augustus

Rekest van de gezamenlijke ingezetenen van het dorp Tongelre in het kwartier Peelland m.b.t. hun achterstallige verpondingen ten bedrage van 1915 gl.


folio 1518 verso – 5 augustus

Rapport n.a.v. diverse declaraties waaronder: die van de regenten van Heesch op en jegens Gerard van Noort notaris te ’s-Hertogenbosch voor een som van 497 gl. 11 st.; die van Johan van Lissant procureur te ’s-Hertogenbosch op en jegens Cornelis ‘sPapen wonende te Tilburg voor 62 gl. en 4 st. ; die van Hendrik van Rijp substotuut drost van Geffen op en jegens Hendrik van Riemsdijk vorster aldaar voor een som van 116 gl. en 10 st. en die van de meesters Charles en Stapel Codde advocaten en Gerard Beekman procureur op en jegens Willem Hoeks te Maarheeze in de baronie van Cranendonk meierij van ’s-Hertogenbosch voor 152 gl. en 4 st.


folio 1527 – 6 augustus

Rapport op een rekest van Jan en Goijaert Tabbers borgen van hun overleden broer Adriaan Tabbers te kennen gevende dat Adriaan vele jaren achtereen verschillende ’s lands imposten heeft gepacht binnen de vier kwartieren en ’s lands kantoren altijd wel en promptelijk voldaan heeft tot 1 oktober 1700 en in september 1700 heeft hij wederom een aanzienlijk aantal pachten over 1700-1701 aangenomen voor een bedrag van 15.000 gl. en de supplianten daar voor wederom borgen gebleven zijn, dezelfde pachter Adriaan Tabbers ‘omtrent twee maanden voor het expireeren van sijn gepagte impositien in sijn eigen huis op een moordadige wijs is doodgeschooten [met nadere details – lange akte] – zie ook folio 1758 verso


folio 1531 verso – 7 augustus

Rapport op een rekest van na examinatie van een missive van ontvanger Pesters op een rekest van de vrijheid Oirschot Oost- en Middelbeers die vergoeding vragen voor geleden schade ten bedrage van 1800 gl. door de levering van karren en paarden die door een vijandelijke partij in de maand met jl. te Asten zijn uitgespannen en niet als onder borgtocht ontslagen werden doch naderhand bij decreet van de Graaf van Bergeijk te Brussel van de 28e mei en ook de karren van Peelland waren door staatse troepen aangehouden en voor een goede prijs verkocht


folio 1541 – 8 augustus

Er is nogmaals een conferentie verzocht met als thema de Lithse watertol


1557 verso – 9 augustus

Lijst van ingeleverde rekeningen van diverse ontvangers en rentmeesters van beden, domeinen, geestelijke goederen, gemene middelen, verpondingen


folio 1554 verso – 9 augustus

Rapport i.v.m. het zodenwerk van het ravelijn met dat van het contrescharp van de schans Crevecoeur en het aardewerk van deze schans


folio 1558 – 11 augustus

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen op een rekest van Antoni Vereijck secretaris van Tilburg


folio 1560 verso – 11 augustus

Rekest van de schepenen van Bakel in het kwartier Peelland met een verzoek om 1000 gl. te mogen omslaan ten laste van de gemeente tot reparatie van de kerk en de toren die door een sterke donder van boven tot beneden is opengescheurd, welk rekest wordt doorgestuurd naar de raad van State en wordt vervolgens doorgestuurd naar rentmeester Frans van Heurn


folio 1562 verso – 12 augustus

Ordonnantie aan directeur Johan Hebbelink om een begroting op te stellen voor de reparatie van alle bruggen in de stad ’s-Hertogenbosch zowel de ophalende als de liggende op de Vughter en Hinthamer wegen en de reparatie van de Engelschendijk


folio 1568 – 19 augustus

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van Elisabeth van Wevelinghoven weduwe van wijlen Petrus van Boxtel in zijn leven raad en vroedschap van de stad Gorinchem verzoekende aan de Ed: Mo: dat ze gelieven haar te permitteren om te mogen ontvangen de geannoteerde en aangeslagen verlopene intresten van vier distincte kapitalen van in totaal 7400 gl. staande ten laste van het corpus van Reusel en Hilvarenbeek en bij mr. Anthony Vloers uit Turnhout in Spaans Brabant op 24 maart 1701 aan haar getransporteerd voor de periode van zes achtereenvolgende jaren, gevolgd door de dispositie binnen de Raad van State


folio 1583 – 15 augustus

Rekest van de schepenen en regenten en de geërfden binnen de Baronie van Boxtel te kennen gevende dat zij in 1702 op order van haar Ed: Mo: voor hun quotem in het kwartier zijn aangeschreven geweest 10 karren te leveren elke kar bespannen met twee paarden om brood te laden te ’s-Hertogenbosch en dat te brengen naar het Staatse leger en daags daarna zouden ze in Den Bosch moeten zijn; de regenten meende van elk gehucht 1 kar te vorderen dan hadden ze er al 9 zodat ze nog een 10e probeerden te vorderen, dat daarop enige schepenen buiten consent van de drossaard en regenten onder voorwendsel van een proef van aanbesteding te nemen en hadden voor ieder bespannen kar 12 gl. beloofd per 24 uren en in te staan voor karren en paarden in geval dat ze door de vijand in beslag genomen zouden worden; twee van de schepenen die de aanbesteding hadden geregeld waren ook aannemers en wisten nog 2 karren geleverd te krijgen – voor de andere karren was bedongen 9 gl. per 24 uur zijnde een dubbel dagloon, maar de voerlieden pretendeerden de 12 gl. – men hoopte dat de Ed: Mo: orders zouden geven dat men moest volstaan met 9 gl.


folio 1598 – 16 augustus

Rapport van de thesaurier generaal Hop i.v.m. de ordonnantie op ’s lands impost van de waag in de stad ’s-Hertogenbosch


folio 1603 verso – 19 augustus

Rekest van de regenten van alle plaatsen in het kwartier Kempenland met waarachtige klachten en remonstraties van de supplianten vanwege de grote en exorbitante schade in 1702 na het kampement van het vijandelijke leger en over de achterstalligheid in de verpondingen met verzoek om remissie


folio 1610 verso – 21 augustus

Missive van commies Johan Bul te ’s-Hertogenbosch over de defecten aan het kanon


foli o1610 verso – 21 augustus

Rekest van de regenten van Sint Michielsgestel met een verzoek hen executoriaal te verlenen tot invordering van de resolutiepenningen


folio 1632 verso – 23 augustus

Rapport n.a.v. een onderzoek van een rekest van de regenten van Oirschot Ost- en Middelbeers en het bericht van ontvanger Pesters i.v.m. de levering van 16 paarden waarbij gesproken wordt over een vergoeding van 800 gl.


folio 1635 verso – 25 augustus

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch en geschreven te ’s-Gravenhage i.v.m. de vacant geworden ondervorstersplaats binnen de heerlijkheid Tilburg waarvan hij meent de Ed: Mo: van in kennis te moeten stellen en vanuit dat college wordt de persoon van Pieter van Opstal voorgedragen


folio 1640 verso – 25 augustus

Rekest van Jan Mesters en Michiel Strik collecteurs van de contributies in de vrijheid Oss over het lopende jaar te kennen gevende dat de ingezetenen als zijn aangeschreven over de bijbetaling van de contributies maar zowel in als buiten de vrijheid blijft men in gebreke en derhalve verzoeken ze de Ed: Mo: hen een executoriaal te verlenen dat ze de betalers kunnen dwingen met executie om hun bijdrage te leveren

foli o1641 – 25 augustus

Rapport op een rekest van Caesar van Haanswijk pachter van het gemaal te ’s-Hertogenbosch met een bericht dat hij onlangs, met zijn medestanders komende buiten de Hinthamerpoort voor het collecteurshuisje een molenkar heeft zien staan waarvan de mulder de briefjes al aan de collecteurs had overgegeven en nu gereed stond om terug te rijden, maar dat de supplianten toen tegen hem hebben gezegd dat hij nog even stil moest staan en ze vroegen hem of hij alle briefjes al had overhandigd, waarop hij bevestigend antwoordde; de ene collecteur heeft toen van de andere de briefjes overgenomen en is gaan vergelijken met de zakken op de kar waar hij ontdekte dat er één zal op stond waarvan geen briefje was ingeleverd en toen heeft de deurwaarder hem gelast de zakken van de kar te halen om een nader onderzoek te kunnen instellen, waarop de mulder ineens voor de dag kwam met een briefje van drie sesters en beweerde dat dit geen geval van fraude was


folio 1646 verso – 26 augustus

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van de kinderen en erfgenamen van Jan van de Laar wonende te Nistelrode met een verzoek aan de ED: Mo: om hen om godswil remissie toe te staan op hun achterstallige pacht van 5 ½ mud rogge en en 3 vaten sinds 1698 en hen te laten volstaan bij reductie het vat rogge à 8 st.


folio 1650 – 27 augustus

Missive van rentmeester Frans van Heurn als reactie op de oproep van de Ed: Mo: om zijn rekeningen over 1701 en 1702 door te sturen


folio 1650 verso – 27 augustus

Missive van raad en rentmeester generaal der domeinen Van Borssele op een rekest van verschillende huurders van geannoteerde landerijen met een verzoek om remissie van d ehelft van de huur


folio 1652 verso – 27 augustus

Notitie over de pensioenregeling voor gevluchte Franse predikanten


folio 1653 verso – 27 augustus

Rekest van Andreas de Jong predikant te Waalre en Valkenswaard gedeputeerd om deel te nemen aan de Gelderse Synode


folio 1656 – 28 augustus

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Catharijn Brouwers weduwe van wijlen Peter Maertens pachteres van ’s lands korenwindmolen te Drunen verzoekende authorisatie op genoemde rentmeester om in de genoemde molen te laten stellen een achtermolen van twee stenen


folio 1662 – 29 augustus

Rapport op een bericht van de rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne, op een rekest van de kinderen en erfgenamen van Jan van de Laar met een verzoek om remissie


folio 1668 verso – 30 augustus

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen te ’s-Hertogenbosch Philip Jacob van Borssele geschreven vanuit Den Haag over een mandement penaal i.v.m. de invordering van de grondcijznen en andere inkomsten van de heerlijkheid Mierlo waarbij gesproken wordt over Barbara van Scherpenzeel de Vrouwe van Mierlo en een zaak voor de Raad van Brabant


folio 1676 – 1 september

Rekest van die van Sint Michielsgestel en Gemonde in het kwartier van Oisterwijk met een verzoek om hen te permitteren om de contributiepenningen voor dit jaar te mogen negotiëren voor een periode van een jaar, welk rekest is doorgestuurd naar de thesaurier generaal Hop


folio 1681 verso – 1 september

Rekest van N. de Laurier, Maurits Voorspag, Pieter van bergen en Cornelis van Diepen kolveniers van de vier doelen der stad ’s-Hertogenbosch en met hen Pieter Sirot, Pieter Bobijn, Pieter ter Lunden , Johan van Lent, Evert Eeffmits, Pieter van Gerwen, Willem van Gemert, Floris de Bock, de weduwe Colet, Andries Buijs, Matthijs Tabeek (?) en andere mede herbergiers binnen genoemde stad


folio 1687 – 2 september

Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van deurwaarder Herman Cremers te kennen gevende dat hij de tieden van Erp heeft gepacht voor 2130 gl. boven 28 malders rogge aan het kantoor van de rentmeester de Heer van Deurne en de verponding tot 478 gl. dat deze tienden en al het gewas op de 28e van de voorbije maand augustus door de hagelslag zodanig is beschadigd dat wel ¾ parten van het gewas van het gehele dorp is bedorven zonder dat men er enig profijt van heeft gehad en verzoeken de Ed: MO: om hen vanwege dit ‘swaare verderff’ remissie te verlenen voor 2/3 van hun pacht


folio 1688 – 2 september

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne op een rekest van Johan Willem Munts wonende te Schijndel te kennen gevende dat het gemene land onder de vrijheid Sint Oedenrode ter plaatse Varenhout een hoeve heeft liggen bewoond en gebruikt door Lambert Haubraecken gehorende onder de administratie van de Heer van Deurne, welke hoeve en landerijen de suppliant wel genegen was die van het land over te nemen voor een jaarpacht of erfelijke pacht en verzoekt hem de hoeve in erfpacht over te laten


folio 1690 – 2 september

Rekest van Johan Mina predikant te Son en Breugel en wordt de predikant als emeritus aangemerkt en de rentmeester wordt gelast te continueren in de betaling van het traktement

van deze predikant
folio 1690 – 2 september

Rekest van de regenten van het kwartier van Oisterwijk uitgezonderd Waalwijk en Cromvoirt waarna voor een maand de surseance wordt gecontinueerd die op 9 juni was verleend


folio 1690 – 2 september

Rekest van Johan Heijkoop schoolmeester te Lieshout te kennen gevende dat hij aan vier verscheiden crediteuren omtrent 400 gl. schuldig is en verzoekt om op bamis a.s. ieder van ¼ part van de totale som en zo verder van half jaar tot half jaar


folio 1693 – 2 september

Rekest van Dirk van Eersel die verzoekt aangesteld te mogen worden tot opzichter over het gouverneurshuis te ’s-Hertogenbosch dat van ’s lands wegen veranderd wordt


folio 1694 – 3 september

Rekest van de schepenen en regenten van Aarle Rixtel in kwartier Peelland met een verzoek om remissie op hun achterstallige verpondingen


folio 1698 – 4 september

Rapport van thesaurier generaal Hop op een rekest en annexe stukken van Philip van Thienen Heer van Berlicum en Middelrode te kennen gevende in substantie dat zijn vader op 19 januari 1660 van de staat genoemde heerlijkheid in erfkoop heeft verkregen met o.a. heerlijke voorrechten zoals bv. het mogen begeven der vicarieën en kosterijen en zo heeft hij te Middelrode in de plaats van de overleden koster een nieuwe geschikte persoon kunnen benoemen maar hij is daar niet op ingegaan zonder eerst daarvan de Ed: Mo: in kennis te stellen en verzoekt nu dat Willem van Beusekom, zijnde een godvruchtig en stichtelijk persoon aangesteld mag worden om het kosterambt te bedienen


folio 1699 verso – 4 september

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne en een van de regenten van Schijndel op een rekest van ontvanger Johan van Vrijbergen te kennen gevende dat een zekere heikamp. verdeeld in 3 percelen genaamd Laafdonk gekomen van het convent der Predikheren uit ’s-Hertogenbosch tegenwoordig geadministreerd wordende door genoemde rentmeester, welke heikamp men graag in cultuur zou willen brengen en men gelast de rentmeester om deze heikamp in erfpacht te geven aan de suppliant voor 100 gl. per jaar vrij geld


folio 1702 verso – 4 september

Rapport van thesaurier generaal Hop op een missive van Philip Jacob van Borssele op een rekest van verschillende huurders en gebruikers van geannoteerde landerijen onder de administratie van de rentmeester o.a. van Adriaan Aarts pachter van een huis met 15 lopensen zaailand en hooiland voor 70 gl. , Adriaan Heenen beenhouwer pachter van vier mergen hooiland onder Empel voor 40 gl. per jaar, Geerling Heennen eveneens beenhouwer pachter van de ½ van 5 mergen en 2 hont land voor 7 gl. ook onder Empel, Jan van Thiel pachter van 4 mergen en 1 jont land onder Kessel voor 55 gl. 10 st. en ten slotte Pieter Janssen van Doorn pachter van 12 mergen hooiland onder Rosmalen voor 25 gl. met nadere details t.a.v. de pachters


folio 1703 – 4 september

Examinatie van een missive van raad en rentmeester generaal der domeinen Van Borssele van der Hooge in de kwestie voor de Raad van Brabant t.a.v. Barbara van Scherpenzeel Vrouwe van Mierlo over de grondcijnzen en andere inkomsten van de heerlijkheid


folio 1704 verso – 4 september

Missive van de classis van ’s-Hertogenbosch waarna een ordonanntie wordt verleend van 250 gl. aan de gedeputeerden die namens de classis deelnemen aan de Gelderse Synode en 150 gl. aan de deputatis sinodi uit hetzelfde classis


folio 1704 verso – 4 september

Rekest van Hermanus Cuijpers predikant te Mierlo en Stiphout en na deliberatie is goedgevonden aan de suppliant akte van traktement te verlenen ingaande op de dag der bevestiging of zo veel later als het jaar van gratie zal expireren


foli o1704 verso – 4 september

Rekest van e gedeputeerden van de classis van Kempen – en Peelland op de Gelder Synode met gelijke bedragen als in het rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch [zie hierboven]


folio 1714 – 6 september

Rekest van Johan Neerveen koopman te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende in substantie dat hij ca. 15 dagen geleden bij rekest gedenuncieerd heeft een zekere ongehoorde compositie gepleegd door Willem Vregge en Aernout de Jong als pachters van ’s lands impositien over Den Bosch van de wijnen en brandewijnen van het lopende en voorgaande jaar – lange akte


folio 1718 verso – 8 september

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Cornelis van Kouwenbergh pachter van ’s lands korenwindmolen te Rosmalen verzoekende om remissie p zijn jaarpacht


folio 1728 – 9 september

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch m.b.t. de notulen n.a.v. het visiteren van kerken en scholen verzoekende om een ordonnantie van 125 gl.


folio 1730 – 11 september

Missive van rentmeester Frans van Heurn waarbij hij overzendt een bestek ter reparatie van de kerk van Helmond en is tot de bevinding gekomen dat de kosten niet lager zullen uitvallen dan de eerder aangegeven 515 gl. maar ter contrarie hoger; ook informatie via de molenaar van Lieshout en de gebruiker van ’s lands hoeve aldaar, welke molen en hoeve noodzakelijke reparaties moeten ondergaan; ook de kerkmeesters van Lieshout geven te kennen dat molen, hoeve en kerk behoren aan de abdij van Postel en er is een inspectie gedaan en de begroting der kosten is bekeken [met nadere details over de kosten van de onderscheiden reparaties]; de hoeve is genaamd het Kerkenhuis


folio 1735 – 11 september

Missive van de Heer van Obdam generaal der ruiterij en gouverneur van ‘s-Hertogenbosch die het nadeel beschrijft dat het land ondervindt van het feit dat de werken die begonnen zijn zowel in de stad als op de forten zijn komen stil liggen en stuurt een memorie aan de Raad van State over enge noodzakelijkheden die ten spoedigste ter hand genomen dienen te worden vergezeld van een memorie van werkbaar Nicolaas Pardijk die zijn onvermogen kenbaar maakt om de werken voort te zetten omdat men zijn verdiend loon niet uitbetaalt; ook staat in die missive dat kolonel La Loo heeft verzocht voor zijn regiment als dat van Strumger om 6 ton buskruit om te kunnen oefenen met de recruten; na deliberatie wordt besloten dat de commissie van de heren die langs de Maas komen publiek zullen aanbesteden het onderhoud van het muurwerk der gordinen rondom de stad, het nodige kram- en pakwerk voor de contrescharp buiten de Vughter- en Hinhamerpoort


folio 1737 – 12 september

Missive van de Heer van Almelo in dienst namens de republiek aan verschillende hoven in Duitsland en geschreven vanuit Frankfort over de krijgsgevangenen, gevolgd door een lijst van steden waar de gevangenen zullen worden ondergebracht waarin naast alle andere vesting- of garnizoensteden o.a. ’s-Hertogenbosch en de forten genoemd worden waar plaats wordt gemaakt voor 150 krijgsgevangenen


folio 1745 – 12 september

Rekest van Daniel van den Hurk, Dirk Antonisse van de Sande, de weduwe Dirk Reinders Nauwen, Hendrik van Nederveen, Willem Hendrik de Vries, Pieter Boonen, Jacobus Mulders, Jan Pieters Verhulst, en Aart Jan Dirx van Grevenbroek te kennen gevende dat aan dit rekest is toegevoegd een schrijven van de regenten van het kwartier van Oisterwijk over de levering o p24 juli 1703 van 12 karren met huiven en bespannen met twee paarden voor de veldmaarschalk de Heer van Ouwerkerk in dienst van het Staatse leger, welke karren voor 3 gl. per dag zijn ingehuurd en de meeste van de supplianten zijn 73 dagen onderweg geweest; nu wordt aan de Ed: Mo: verzocht dat ze de kwartierschout van Oisterwijk willen ordonneren en de regenten van het kwartier om een repartitie op te stellen van die 12 karren en aan de supplianten hun verdiende loon te voldoen


folio 746 verso – 12 september

Rekest van de regenten van Westerhoven en Riethoven en de verarmde ingezetenen met een verzoek om remissie t.a.v. hun achterstallige lasten over de jaren 1702 en 1703 voor een bedrag van 1500 gl.


folio 1748 verso – 13 september

Rapport n.a.v. een rekest van rentmeester de Heer Johan van Leefdael over de episcopale en andere geestelijke goederen te kennen gevende dat zijn kantoor bestaat in verscheidene duizenden kleine renteniers en pachters in stad en meierij en dat tot het invorderen steeds dezelfde worden opgegeven aan de deurwaarder, maar dat ten gevolge van de grote armoede van de mensen en de onbestendigheid der panden en andere door hun ligging veraf bij deze conjuctuur van tijden niet kunnen voldoen aan hun pachten en renten waartoe men ze ook niet kan dwingen en dat velen hun hoeven en huizen en landerijen sinds 1702 hebben verlaten; sinds enige jaren zijn vanuit het kantoor ook enige extraordinaire lasten betaald moeten worden als ook reële omslagen, contributies en andere extraordinaire betalingen; daar komen nog bij de traktementen van de predikanten, professoren, schoolmeesters etc., waardoor het kantoor geheel is ontbloot van penningen, maar de ontvanger generaal executeert de rentmeester tot voldoening van het slot van zijn laatste rekening wat voor hem onmogelijk is


folio 1751 verso – 13 september

Rapport van thesaurier generaal Hop op een rekest van de regenten van Aarle Rixtel dat is gezonden aan de raad om advies maar het daarin opgenomen verzoek wordt afgeslagen


folio 1753 – 13 september

Rekest van de regenten van het kwartier van Oisterwijk in relatie met de geleden schade

door hen en die van kwartier Maasland
folio 1756 verso – 13 september

Rekest van de Gerrit Wouters van Gerwen, Willem Gerit Adams, Leendert Meegens en Adriaen Luijcas gewezen borgemeesters van stad en vrijheid Oss in het kwartier Maasland oer 1702 verzoekende om een executoriaal tot inning der dorpslasten


folio 1757 verso – 5 september

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Maria Leitens, Hendrik Lenarts en Francis Adriaans die verzoeken aan de Ed: Mo: de rentmeester te ordonneren dat hij hun geannoteerde kapitalen uit de confiscatie ontslaat en de revenuen die hij reeds ontvangen heeft weer restitueert, welk bericht wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop en secretaris Van Slingelandt om het nader te onderzoeken


folio 1763 verso – 15 september

Rekest van de schepenen en regenten van de heerlijkheid Stiphout in kwartier Peelland met een verzoek om remissie t.a.v. hun achterstallige verpondingen en beden over 1703 en 1704


folio 1773 verso – 17 september

Rapport op een rekest van pachter Lambert van Rosmalen klagende over de executie van Hendrik Hofdijk ‘geswooren pijlder’ over stad en meierij van ’s-Hertogenbosch tot betaling van een bepaalde pretense declaratie van salaris


folio 1773 verso – 17 september

Rekest van Niclaas de Waart gewezen pachter van de bieren wijnen brandewijnen en bestiaal te Nuenen Gerwen Wetten Schijndel en Erp 1701-1702 met verzoek om remissie in acht genomen de schade en wanorde veroorzaakt door de legers van de Staat en van de vijand

folio 1774 – 17 september

Rekest van de regenten van Venloon of Loon op Zand verzoekende om remissie t.a.v. achterstallige betalingen op diverse imposten o.a. die op de dranken


folio 1775 – 17 september

Rekest van de regenten van Vught die eveneens verzoeken om remissie


folio 1775 verso – 17 september

Rekest van de gereformeerde gemeente van Alem klagende over de abt van Sint Truiden heer en tiendheffer van Alem die in gebreke blijft om de kerk van Alem goed te onderhouden en zo nodig te repareren en verzoeken de Ed: Mo; om de rentmeester mr. Baltazar van Kessel te condemneren zonder langer uitstel om de kerk te alten repareren en aan de supplianten de penningen te restitueren die ze hebben uitgegeven ten gevolge van de onwilligheid van genoemde rentmeester en de rentmeester de Heer van Deurne te gelasten de gevraagde reparatie te verzorgen en de kosten te verhalen bij executie op de abt van Sint Truiden


folio 1776 verso – 17 september

Rapport op een rekest van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Melis van Couwenberg pachter van ’s lands korenwindmolen te Rosmalen die om remissie van zijn pacht heeft verzocht


folio 1778 – 17 september

Rekest van de magistraat van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de betaling van het collateraal van tochtgoederen ,waar tegen men al eerder heeft geprotesteerd


1781 verso – 17 september

Rapport op een rekest van de schepenen en regenten van Lierop in kwartier Peelland wat is opgenomen in het register der brieven en adviezen


folio 1782 – 17 september

Rekest van borgemeesters en verpondingsbeurders te Veghel in kwartier peelland over 1701, 1702 en 1703


folio 1782 – 17 september

Rekest van Johan Bull commies van ’s lands magazijn te ’s-Hertogenbosch met een verzoek aan de Ed: Mo: hem te begunstigen met vrij vuur en licht en bovendien om vrijstelling van ’s lands accijns


folio 1702 verso – 17 september

Rekest van schepenen en regenten van Erp in kwartier Peelland met een verzoek om remissie op hun lasten in de verpondingen


folio 1787 verso – 18 september

Overleg over waar de materialen bedoeld voor de nieuwe sluizen te Crevecoeur het beste bewaard kunnen worden en opgeborgen


folio 1789 – 18 september

Reglement in 9 artikelen voor de commies van het postkantoor te Roermond [opgenomen omdat dit van belang kan zijn voor postkantoren binnen de Meierij]


folio 1802 – 20 september

Consideratie en deliberatie i.v.m. de voorgestelde verandering omtrent de ophef van de impost op de bieren binnen ’s-Hertogenbosch maar de discussie daarover kon niet worden voltooid zoals meerdere verpachtingen van middelen dit ten gevolge van de grote verwarring en wanorde door de kampementen van de legers maar nu er meer rust en orde begint te komen zal de verpachting verlopen als voorheen


folio 1808 – 22 september

Missive van ontvanger De Bons geschreven te Breda op een rekest van Kessel, Maren en Alem m.b.t. hu narmoede en onvermogen tot betaling der contributies [lange akte]


folio 1813 – 22 september

Missive van de heer van Deurne Johan van Leefdael rentmeester inhoudende dat de joden die de leverantie van hooi en haver hebben gehad, haar over enige jaren meester hadden gemaakt van ’s lands huizen en kloosters zonder tot nog toe haar Ed: Mo: resolutie vertoond te hebben, welke huizen nog op haar naam door deze en gene gebruikt en ingenomen worden, dat, alzo dezelfde door hooi en haver of anderszins overleden worden en tot meerder verval gebracht, hij haar ED: Mo: in bedenken geeft of aan zodanige lieden niet gelast zou kunnen worden de genoemde huizen en kloosters te ruimen en aan de meest biedende te verhuren; na deliberatie wordt de rentmeester gelast een specifieke lijst samen te stellen van de huizen en andere plaatsen die door de ‘provediteurs’ zijn bezet en hoeveel hooi en haver er is opgeslagen


folio 1816 – 22 september

Rapport van thesaurier generaal Hop op een bericht van Floris Pittenius een van de landsadvocaten betreffende de denunciatie van Christiaan van Bilsen dat Evert Admiraal aannemer van enige fortificatiewerken te ’s-Hertogenbosck waarin gesproken wordt over een bedrag van 15.670 gl.


folio 1818 – 22 september

Rapport van de Heer van Geldermalsen en van d eheren die onlangs op de verpachting der tienden zijn geweest op een rekest van de regenten van Berghem en Nistelrode met een bericht van kwartierschout van kwartier Maasland Van der Hoeven van Dinther i.v.m. de koop van de pastorie en de 60 gl. huishuur die aan de predikant betaald moet worden, met een verzoek een som van 1350 gl. te mogen opnemen


folio 1819 – 22 september

Rekest van schepenen regenten en ingezetenen van de vrije heerlijkheid Haaghoort in het kwartier van Oisterwijk tussen Meeuwen Drongelen en Capelle niet ver van Waalwijk groot omtrent 30 mergen met aan de westkant op de uiterste hoek van de in 1700 aangelegde dijk van de linie in welke hoek de landerijen zijn geïnundeerd en vergraven, met het gevolg dat ze om remissie verzoeken


folio 1821 verso – 22 september

Missive van ontvanger Van der Helst op een rekest van Cornelis Otten pachter van de bieren wijnen en brandewijnen bestiaal bezaaid elanden en hoorngeld te Reusel Steensel en Knegsel in het kwartier Kempenland en dezelfde impost te Hilvarenbeek en Lage Mierde in het kwartier Oisterwijk dat er nog veel restanten zijn die de geruïneerde ingezetenen niet hebben kunnen betalen ten gevolge van de invasie van de vijand en de ontvanger verzoekt om executoriaal


foli o1826 verso – 24 september

Memorie van de Heer van Obdam gouverneur te ’s-Hertogenbosch met het bericht dat de binnenmuren van de magazijnen op de Papenbril ‘gans van malkander geweken zijn’ en dat de meeste affuiten van het kanon staande op de Papenbril vergaan zijn en er geen bekwaam schietgeweer in de magazijnen aanwezig is; de heren die in commissie langs de Maas komen wordt gelast de reparatie aan te besteden door de aannemer van het onderhoud der metsel- en timmerwerken


folio 1832 – 24 september

Rekest van de regenten van Oisterwijk met een verzoek om remissie op de impost van de dranken


folio 1837 – 25 september

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch inhoudende dat Jan van Rossum rooms priester te Heestert in Spaans Brabant die ten laste van het corpus van Sint Oedenrode een rente toebehoort van 108 gl. af te lossen met 2400 gl. op basis van een akkoord voor schepenen van Moergestel dd. 3 oktober 1691 gesloten met Marcellis van Vaerle die de rente zou ontvangen zo lang van Rossum in Spaans Brabant blijft wonen [met nadere details – lange akte]


folio 1838 verso – 25 september

Missive van ont vanger Cornelis van Vrijbergen ontvanger van de 20e en 40e penning over stad en meierij van ‘s-Hertogenbosch met een verzoek aan de Ed: Mo: of ze hem willen ontheffen van de verantwoording van het ‘dubbeld regt’ van de 20e penning van 8530 gl. die de erfgenamen van wijlen mr. Pieter van Andel verzwegen hadden, welk verzoek wordt afgeslagen


folio 1845 – 26 september

Missive van rentmeester Van Beresteijn op een rekest van molder en hoevenaar te Bergeijk die blijkbaar geen betalingen doet aan het kantoor van genoemde rentmeester ondanks al zijn inspanningen in deze en het gaat hier om een bedrag van minstens 1350 gl. en de sterke hand zal ingeschakeld worden


folio 1845 verso – 26 september

Missive van rentmeester Thomas van Beresteijn op een rekest van mr. timmerman Gijsbert Bonaarts n.a.v. de reparatie van de pastorie van Reusel in het kwartier Kempenland met een verzoek dat hem zijn loon van 415 gl. en 9 st. voldaan mag worden maar de rentmeester zou dat geweigerd hebben en wil hem niet meer uitbetalen dan 325 gl.


folio 1846 – 26 september

Missive van rentmeester Thomas van Beresteijn op een rekest van de gereformeerde kerkmeester van de vrijheid Oirschot te kennen gevende dat in de vrijheid Oirschot drie kerken staan nl. de St.Pieter, Lieve Vrouwekerk en de St.Olofkerk en aan de gereformeerde kerken, heeft hij geconstateerd, zijn wel gelaten en overgegeven de kerkrenten van de Sint Pieter en Onze Lieve Vrouwe-kerk maar die van de St.Olofkerk en de kerkmeester weet daarvan de reden niet; gevolg is wel dat de St.Olofkerk ontbloot is van reparatie en de renten zouden nu ontvangen worden door genoemde rentmeester, vandaar dat de kerkmeester een verzoek tot restitutie van die ontvangsten; de Ed: Mo: verwachten van de rentmeester binnen 8 dagen bericht over hoeveel hij reeds ontvangen heeft

folio 1851 – 27 september

Rekest van Abraham van Lent en Hendrik van de Laar pachters van d eboeten op het gemaal en kwalijk verzwegen personen op de quohieren van Osch en Berghem met een verzoek aan de regenten zich stipt te houden aan de voorschriften en condities nl. naar de letter van de resolutie van 16 december 1687 m.b.t. het formeren van de lijsten van het hoofdgeld


folio 1852 verso – 27 september

Rekest van een zekere Maria Minten die een kamp land in erfpacht zou kunnen overnemen voor 150 gl. en heeft zich in deze gericht tot de rentmeester Johan van Leefdael


folio 1857 – 27 september

Rekest van schepenen en regenten van de heerlijkheid Drunen in het kwartier Oisterwijk m.b.t. het inunderen van landerijen
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina