De relatie tussen strategie en organisatieklimaat op het strategisch gedrag van medewerkers: Het belang van fit en commitmentDovnload 0.67 Mb.
Pagina4/8
Datum24.07.2016
Grootte0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Voorwoord


Voor u ligt het onderzoeksrapport met daarin de conclusies die wij hebben opgemaakt uit ons onderzoek, dat wij bij uw bedrijf hebben gehouden in het najaar van 2008. De belangrijkste vraag die wij trachtte te beantwoorden (over het belang van fit tussen strategie en organisatieklimaat), hebben wij succesvol met behulp van de data van uw medewerkers kunnen maken. Helaas zijn niet al onze vragen beantwoord, vanwege het lage aantal respondenten uit het gehele onderzoek. Toch hopen wij u met dit rapport voldoende te informeren en wat inzage te kunnen geven in uw eigen organisatie.

Samenvatting


Onderzoek is gedaan bij Nedap, afdeling Healthcare naar de fit tussen het organisatieklimaat en de organisatiestrategie. Volgens diverse literatuur zorgt de mate van goede afstelling tussen deze tot grotere organisatieprestaties. In dit onderzoek is de mate van fit gerelateerd aan het strategische gedrag van medewerkers, te weten klantgerichtheid, innovatie en kennisdelen. De hypothesen in dit onderzoek zijn dat naast een goede fit tussen strategie en klimaat zorgt voor veel strategisch gedrag bij de medewerkers, ook zal de commitment aan het werk of de organisatie deze relatie kunnen verstoren.

Resultaten laten zien dat Nedap Healthcare een hoge mate van servicedifferentatie (een strategie die de nadruk legt op service aan de klanten en kwaliteit bewaakt), evenals innovatiedifferentatie strategie (een strategie die de marketing en innovatie van nieuwe producten inhoudt) vertoont, in combinatie met een groepsklimaat, waar vertrouwen, moraal en leiderschapsvertrouwen hoog in het vaandel staan. Uit ons onderzoek is tevens gebleken dat de werknemers binnen Nedap Healthcare vooral veel klantgerichtheid en kennisdelen vertonen als vorm van strategisch gedrag.

De commitment van de werknemers ligt voornamelijk bij het werk en de organisatie. Uw organisatie profileert zich als innovatief en met veel zorg voor de medewerkers. Het onderzoek naar het klimaat bevestigt dit.

Het groepsklimaat, in combinatie met een servicestrategie heeft een positieve invloed heeft op strategisch gedrag in de vorm van kennis en klantgerichtheid. Op innovatie als strategisch gedrag wordt minder hoog gescoord in de organisatie, zij het maar net iets minder. Toch verdient het de aanbeveling om de focus hier op te houden, via een duidelijkere strategie in de richting van innovatie. Helaas zijn hier in enkel uw organisatie geen sluitende uitspraken hierover te maken, in verband met het lage aantal medewerkers in uw organisatie die hebben meegedaan met ons onderzoek.Opzet en theorie


Vele eerdere onderzoeken hebben al het nut aangetoond van overeenstemming tussen de strategie van de organisatie en het klimaat dat hier heerst. Het organisatieklimaat wordt ook wel omschreven als de waarneming van de werknemers van wat de organisatie is in termen van ontwikkelingen, policies, procedures en routines. Een sterk klimaat kan gezien worden als dat alle werknemers binnen een bedrijf dezelfde gedachten en gevoelens bij de organisatie hebben.

Het praktische voordeel van combineren van strategie en fit voor een organisatie is dat het uiteindelijk ten goede komt in de prestaties van de organisatie als geheel. Hoe dit proces van de zogenaamde fit tussen strategie en organisatieklimaat naar organisatieprestaties precies verloopt, is vooralsnog onduidelijk. In dit onderzoek wordt de invloed van een goede fit bekeken in relatie tot de prestaties van de werknemers. Deze werknemers maken samen de strategie van de organisatie waar en onderzoek heeft ook al uitgewezen, dat wanneer werknemers op een lijn zitten in de vorm van strategische oriëntatie, de prestatie van de organisatie uiteindelijk ook wordt verhoogd. Het idee van een fit tussen strategie en klimaat die leiden tot grotere prestaties komt uit de Resource Based View (RBV), die stelt dat door het juist inzetten, onderhouden en combineren van fysieke, menselijke en organisationele bronnen een unieke waarde aan het bedrijf wordt toegevoegd, die lastig is voor concurrentie om te imiteren. Deze visie stelt dus al dat door het optimaal af te stemmen en gebruik te maken van medewerkers, een concurrentievoordeel behaald kan worden. Echter, de relatie van strategische oriëntatie naar optimale bedrijfsprestaties vallen buiten het bereik van ons onderzoek. Toch is er wel bewijs gevonden dat deze relatie bestaat en vandaar dat ons onderzoek het bedrijfsleven veel kan helpen. Door de juiste afstemming van klimaat en strategie kunnen strategische gedragingen worden behaald, die tot grotere prestaties kunnen leiden. Het doel van dit onderzoeksverslag is om de fit bij Nedap Healthcare tussen strategie en klimaat duidelijk te leggen en te onderzoeken of het ook daadwerkelijk wordt geuit in de strategische gedragingen.

Hiernaast werd in het onderzoek ook gekeken naar waar de commitment in de organisatie ligt. Er is in eerder onderzoek aangetoond dat hoge commitment bij medewerkers zorgt voor betere prestaties, minder verloop in de organisatie en gedrag wordt vertoond dat niet in eigen belang is. Deze commitment is echter niet effectief in een term te vatten en kan daarom beter gezien worden als commitment aan het werk, de organisatie, de carrière, of aan de leider. Dit onderzoek heeft als doel ook om te kijken of commitment aan een van de vier ook zorgt voor wel of niet aanwezig zijn van de relatie van fit op strategisch gedrag. Uitkomsten uit dit onderzoek kunnen ervoor zorgen dat bepaalde strategische gedragingen juist door een vorm van commitment kunnen worden opgeroepen bij de medewerkers en daarmee de focus gelegd kan worden op een van deze vier vormen van commitment.

Vragenlijsten zijn uitgedeeld bij onder andere uw organisatie, met daarin vragen naar de strategie van het bedrijf, de aanwezigheid van de verschillende facetten van het klimaat en de commitment aan alle vier factoren. Tenslotte is ook gevraagd naar de mate van strategisch gedrag, in de vorm van innovatie, klantgerichtheid en kennis delen. In totaal hebben 20 werknemers uit uw organisatie meegedaan aan het onderzoek: 19 mannen en 1 vrouw, het merendeel onder de 35 jaar en minder dan 2 jaar in dienst bij het bedrijf. Voornamelijk waren de respondenten van Nederlandse afkomst (1 Duitse) en 16 mensen waren HBO/WO opgeleid. 65% van de respondenten heeft een vast contract en 85% werkt fulltime in de organisatie.

Alle vragenlijsten van de werknemers zijn geanalyseerd door middel van statistische software. De resultaten ervan worden besproken in de volgende sectie.1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina