De rijdende rechterDovnload 20.35 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte20.35 Kb.
DE RIJDENDE RECHTER
Zaaknummer: 05719

Datum uitspraak: 27 mei 2006

Plaats uitspraak: Hilversum

Bindend Advies
in het geschil tussen:
de heer en mevrouw Ad en Margo de Bruine

te ‘s-Gravenpolder

verder te noemen: Familie de Bruine,
tegen:
de Gemeente Borsele

te Heinkenszand

verder te noemen Gemeente Borsele,

vertegenwoordigd door wethouder F.J. Tollenaar,


gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

De procedure.
Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het bindend advies reglement "De Rijdende Rechter" editie september 2003 te laten beslech­ten.
De vordering van Familie de Bruine is opgenomen in de bindend advies overeen­komst.
De rijdende rechter heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.
Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 8 mei 2006, welke is gehouden in de gemeente Borsele.
Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.
Partijen zijn verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.
Voorafgaande daaraan heeft de rijdende rechter zich begeven naar de in deze procedure bedoelde bomen en bestrating en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig E. Mercx als deskundige, die mondeling verslag heeft uitgebracht. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.
Hierna is de uitspraak bepaald op vandaag.

Vaststaande feiten.
In deze procedure mag van de volgende feiten worden uitgegaan, omdat deze voldoende zijn komen vast te staan.


  1. Familie de Bruine woont sinds april 1994 aan de Kastanjestraat 30 te

’s-Gravenpolder, gemeente Borsele. Toentertijd stonden, naast de woning, 3 kastanjebomen op of aan openbare weg geplant.

  1. In 1996 heeft Gemeente Borsele de kastanjebomen in de Kastanjestraat, na bezwaar van Familie de Bruine, verwijderd en vervangen door honingbomen (Sophora Japonica).

  2. Inmiddels zijn deze bomen behoorlijk gegroeid. De kroon van één van die bomen groeit zelfs tegen de zijgevel van het huis van Familie de Bruine. Twee van deze bomen werpen verder de nodige schaduw in de achtertuin van Familie de Bruine. De wortels van deze twee bomen tenslotte drukken de trottoirtegels wat omhoog en zijn bovendien de tuin van Familie de Bruine ingegroeid, waar zij de terrastegels omhoog drukken.

  3. Familie de Bruine, die samengevat stelt overlast te ondervinden van twee van die bomen, die dicht bij haar huis zijn geplant, heeft Gemeente Borsele gevraagd deze bomen naar de overkant te verplaatsen of te verwijderen, hetgeen Gemeente Borsele heeft geweigerd.

  4. Aan de overkant liggen er leidingen van nutsbedrijven in de grond.De vordering van Familie de Bruine.
Familie de Bruine vordert kort gezegd dat Gemeente Borsele wordt verplicht de twee hiervoor onder 3. bedoelde, overlast veroorzakende honingbomen te verplaatsen naar de overkant van de straat en te zorgen dat zij daarvan in de toekomst geen hinder meer ondervindt.

Subsidiair vordert Familie de Bruine dat de twee honingbomen worden gerooid.


Standpunten van partijen.

Het standpunt van Familie de Bruine komt kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer.


Familie de Bruine stelt dat de betreffende bomen door wortelingroei op haar perceel schade veroorzaken aan het terras in haar achtertuin. Deze bomen werpen bovendien een aanzienlijke schaduw op haar achtertuin. Tenslotte wijst Familie de Bruine op het ongelijke trottoir.
Familie de Bruine geeft toe dat de toenmalige kastanjebomen vergelijkbare schade veroorzaakten, zij het dat die bomen minder groot waren, maar daarmee was Familie de Bruine bereid om te leven. Nu Gemeente Borsele echter tegen de wil van Familie de Bruine verandering heeft gebracht in de toen bestaande situatie meent Familie de Bruine daarmee geen genoegen meer te hoeven nemen.
Het standpunt van Gemeente Borsele komt kort samengevat en voor zover thans van belang op het volgende neer.
Gemeente Borsele stelt dat de bomen passen in het plaatselijke straatbeeld. Zij zegt een belangenafweging te hebben gemaakt tussen het individuele belang van Familie de Bruine en het algemeen belang. Van ernstige hinder of overlast is volgens Gemeente Borsele geen sprake. De bomen rooien gaat in elk geval te ver, terwijl het verplaatsen van de bomen naar de overkant vanwege daar aanwezige leidingen in de grond praktisch niet uitvoerbaar is. Van Familie de Bruine mag worden gevergd dat zij zelf periodiek onderhoud pleegt aan en op haar perceel en zonodig zelf de ingroeiende wortels wegsteekt, opdat die geen schade veroorzaken. Dat was met handhaving van de toenmalige kastanjebomen niet anders geweest.

Beoordeling van het geschil.
Voorop gesteld moet worden dat Gemeente Borsele als eigenaar van de grond waarop de honingbomen zijn geplant, net zo min als een gewone burger, onrechtmatige hinder mag veroorzaken aan haar buren. Bij het vaststellen van de daarbij door Gemeente Borsele te respecteren grenzen dient echter wel degelijk een rol van betekenis te spelen, dat Gemeente Borsele in deze een publiekrechtelijk belang nastreeft. Mede gelet op het bepaalde in artikel 3.14 van het Burgerlijk Wetboek dient dit publiekrechtelijk belang voorrang te krijgen op het loutere privé belang van Familie de Bruine, aangenomen dat Gemeente Borsele zich bij het behartigen van het publieke belang houdt aan de voor haar geldende algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
In het onderhavige geval moet daarom worden onderzocht of Gemeente Borsele bij haar beslissing de betreffende honingbomen aldaar te planten, althans daar te laten staan, de bij het geval betrokken belangen behoorlijk tegen elkaar heeft afgewogen, alsmede of het resultaat van die belangenafweging geen dusdanig nadelige gevolgen heeft voor Familie de Bruine, dat deze -in verhouding tot het nagestreefde publieke belang- als onevenredig moeten worden aangemerkt.
Daarover oordeel ik als volgt.
Verplaatsing van de bomen, indien al nodig, is geen haalbare optie. Van Gemeente Borsele mag immers niet worden gevergd dat zij willens en wetens bomen gaat planten bovenop in de grond gelegen nutsleidingen.
Blijft over de gevorderde verwijdering van die bomen.
Voor wat betreft het openbaar trottoir heeft te gelden dat dit weliswaar niet helemaal strak ligt, maar dat dit Familie de Bruine niet bijzonder aangaat. Het betreft hier kort gezegd een puur algemeen belang, waarvan de behartiging niet aan Familie de Bruine is toevertrouwd.
Voor wat betreft de schaduwwerking heeft te gelden dat niet is gebleken dat de achtertuin van Familie de Bruine, vanwege de gewraakte twee honingbomen, geheel of grotendeels van zonlicht verstoken blijft. Het mag waar zijn dat er, met name gedurende de zomer, de nodige schaduw valt in de tuin, maar Familie de Bruine geeft zelf toe dat de zon in de (late) middag alsnog in de tuin kan schijnen. Ik begrijp dat Familie de Bruine graag meer zon in de tuin had, maar dat is op zichzelf onvoldoende reden om het handhaven van de bomen als onrechtmatig te bestempelen. Wel meen ik dat Gemeente Borsele door tijdig snoeien moet voorkomen dat boomtakken tegen de gevel van Familie de Bruine drukken en/of slaan.
Voor wat betreft de wortelingroei heeft het volgende te gelden. Deze valt in het onderhavige geval eenvoudig te voorkomen door deze wortels tijdig, direct bij de schutting, door te steken. Zoals ik zelf heb kunnen waarnemen is dat een vrij gemakkelijk klusje. Familie de Bruine mag dit op grond van artikel 5.44 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zelf doen, hetgeen mij wèl zo praktisch voorkomt. Maar als Familie de Bruine dit niet zelf wil doen mag ze inderdaad van Gemeente Borsele eisen dat die dat voor haar doet. De zienswijze van Gemeente Borsele, dat Familie de Bruine die wortels zelf moet afsteken is juridisch dus onjuist. Deze verplichting van de gemeente gaat echter niet zóver, dat zij dan ook verplicht kan worden om de onder het terras van Familie de Bruine wortels te verwijderen, waarbij zij dan bovendien nog eens het terras moet opnemen en weer terugleggen. Dat het zover is gekomen valt immers niet aan Gemeente Borsele toe te rekenen, nu van haar niet mag worden gevergd dat zij zelfstandig onderzoek instelt naar mogelijke ingroei van wortels van gemeentelijke bomen op particuliere erven. Het was en is aan Familie de Bruine om dat in de gaten te houden en tijdig actie te ondernemen om schade te voorkomen.
Samengevat oordeel ik dat de beslissing van Gemeente Borsele, om de bomen te laten staan, de hiervoor uiteengezette toets van het recht kan doorstaan. Wèl is Gemeente Borsele verplicht de betreffende bomen geregeld behoorlijk bij te snoeien en ingroeiende wortels direct bij de schutting afsteekt, als de Familie de Bruine daar om vraagt.
Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.
B E S L I S S I N G
Voor recht wordt verklaard dat de in deze procedure bedoelde honingbomen niet hoeven te worden verwijderd.
Voor recht wordt verder verklaard dat Gemeente Borsele deze bomen geregeld bijsnoeit en de op het perceel van Familie de Bruine ingroeiende wortels zonodig afsteekt, als daarom wordt gevraagd.
Verstaat dat Familie de Bruine echter zelf moet zorgen voor het verwijderen van de boomwortels die zij op haar perceel heeft laten ingroeien.
Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.
Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als rijdende rechter en uitgespro­ken te Hilversum op 27 mei 2006.

Secretaris Bindend Adviseur
Mr. J.H. Klimbie Mr. F.M. VisserDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina